JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR

SILA BACA PANDUAN DI MUKA SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG INI.

(JPJK3)
(CETAKAN MELALUI INTERNET)

A. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR
1. No. Pendaftaran 2. No. Pendaftaran (UN/DC) 3. No. KP / Pasport / Polis / Tentera / Syarikat / Pertubuhan 5. Nama 6. Alamat 4. Kategori Pemunya

7. Poskod 9. Negeri 10. Kelas Kegunaan

8. Bandar

PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR Saya , pemunya berdaftar kenderaan motor ini , menukar miliknya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut dibawah. Tarikh : …………………… Tandatangan : …………………………………….

B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU
1. No. KP / Pasport / Polis / Tentera / Syarikat / Pertubuhan 3. Nama 2. Kategori Pemunya

4. Alamat

5. Poskod 7. Negeri 8. Kelas Kegunaan 9. Nama Syarikat Insurans 10. Nombor Polisi 11. Tarikh Mula Berkuatkuasa Hari 13. Nama Sykt Insurans Lain ( Jika ada ) 14. Nombor Polisi 15.Tarikh Mula Berkuatkuasa 17. Nama Pihak Menuntut (Jika ada tuntutan hakmilik) Bulan Tahun

6. Bandar

Kegunaan Pejabat 12. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun 8a. 9a.

16. Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun

13a.

18. No. Siri Tuntutan PENGAKUAN PEMILIK BARU : Saya mengaku telah menerima milikan kenderaan motor tersebut secara pindahmilik secara sukarela yang dibuat oleh pemunya berdaftar di atas dan memohon untuk didaftarkan sebagai pemunya berdaftar kenderaan motor ini Tarikh : ………………………………… Tandatangan ………………………………. Kegunaan Pejabat Kod Pengcualian Bayaran

Kod Syarat 1, 2, 3

(JPJK3)
(CETAKAN MELALUI INTERNET)

PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR

PERHATIAN : I) Gunakan SATU borang untuk SATU jenis permohonan sahaja. II) Tulis dengan terang dan jelas. Sila gunakan HURUF BESAR. III) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka. Tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan. IV) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi. V) Sila sertakan dokumen-dokumen berikut: a. Perakuan Pendaftaran b. Kad Pengenalan asal pemunya berdaftar. c. Kad Pengenalan asal pemilik baru d. Nota Perlindungan Insurans atau Polisi Insurans atau Jaminan. e. Surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar). f. Surat tuntutan hakmilik (pemunya baru) g. Kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu)

BAHAGIAN A. BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 2. No. Pendaftaran (UN/DC) - Isikan nombor pendaftaran UN/DC sekiranya pertukaran milikan melibatkan kenderaan berkenaan.

3. No. K.P./Paspot/Polis/Tentera/ - Orang awam Malaysia isikan nombor kad pengenalan. Syarikat/Pertubuhan Bukan rakyat Malaysia isikan nombor paspot. Polis atau Tentera isikan nombor polis atau tentera. Syarikat/Pertubuhan isikan nombor pendaftaran syarikat/pertubuhan. Contohnya - 123456-10-0956, isikan: 1 4. Kategori Pemunya 2 3 4 5 6 1 0 0 9 5 6

- Gunakan Kod seperti berikut:1 - Orang Awam Malaysia 2 - Anggota Polis 4 - Syarikat/Pertubuhan 5 - Kerajaan 9 - Bukan Warganegara Malaysia

3 - Anggota Tentera 6 - Badan Berkanun

5. Nama

- Isikan nama seperti di dalam kad pengenalan/paspot/kad polis/tentera Bagi Syarikat/pertubuhan isikan seperti di dalam sijil pendaftaran syarikat atau pertubuhan - Isikan alamat kediaman/alamat berdaftar. - Tuliskan kelas kegunaan kenderaan tersebut seperti tercatat di Perakuan Pendaftaran.

6. Alamat 10. Kelas Kegunaan

BAHAGIAN B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1. No. KP/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 2. Kategori Pemilik 3. Nama 4. Alamat 8. Kelas Kegunaan 13. Nama Syarikat Insuran Lain (jika ada) 17. Nama Pihak Menuntut 18. No. Siri Tuntutan Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Isikan seperti di BAHAGIAN A di atas Tuliskan kegunaan kenderaan bagi pemunya baru. Tuliskan nama Insurans lain jika kenderaan dilindungi oleh dua Insurans dalam satu jangkamasa lesen Kenderaan Motor. Tuliskan nama SYARIKAT KEWANGAN yang berhak membuat tuntutan atau KERAJAAN jika hakmilik dituntut oleh kerajaan Tuliskan nombor siri surat tuntutan hakmilik yang dikeluarkan oleh SYARIKAT KEWANGAN atau nombor rujukan surat tuntutan hakmilik dari KERAJAAN.