P. 1
Tata Krama

Tata Krama

5.0

|Views: 202|Likes:
Dipublikasikan oleh Surawan Be

More info:

Published by: Surawan Be on Nov 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

TATA KRAMA

Tembung tata krama iku kedadean saka rong tembung yaiku tembung tata lan tembung krama . Miturut Baoesastra Jawa karangan WJS Poerwadarminta tegese tembung tata lan krama iku mangkene : Tegese tembung Tata = 1. Beciking pangetrap (pasang rakit), 2. Becik pangetrape , mawa aturan sing becik, Tegese tembung Krama = 1. (kawi) pratingkah, patrap. 2. (kawi) tata pranata kang becik, suba-sita. 3. (kawi) watak, sipat. 4. (krama ngoko) tembung pakurmatan (ing unggah-ungguhing basa). 5. (krama inggil ) laki – rabi. 6. (kawi) bojo. Tembung camboran sing nganggo tembung krama antarane : Kaum krama = wong cilik. Ngapus krama = ngapusi sarana alus. Nyangga krama = ngepenaki rembug. Ngungkak krama = nerak tatanan. Dikramani = dibasani (dijak guneman nganggo tembung krama ). Dikramakake = 1. ditembungake krama 2. (krama inggil) diomah-omahake , dirabekake, dilakekake.

Dadi tembung tata krama iku tegese yaiku patrap utawa pratingkah kang becik pangetrape. Ing Serat Nayakawara anggitan KGPAA Mangkunagara IV diterangake ing tembang Dhandhanggula. Werdingkang wasita jinarwi, wruhing kukum iku watakira, adoh marang kanisthane, pamicara puniku, weh reseping sagung miyarsi, tata-krama punika, ngedohken panyendhu, kagunan iku kinarya, ngupa boga dene kalakuwan becik, weh rahayuning angga.

Saben bangsa nduweni tata krama dhewe, tata kramane wong Jepang, Eropah beda karo tata kramane wong Jawa. Samono uga tata-krama kang lumaku dhek jaman biyen beda karo jaman saiki . kang perlu digatekake , yaiku : yen kita pinuju ana ing kalangan liya kang nduweni tatakrama dhewe, kita sing bisa nglarasake dhiri marang swasana ing kono mau. Kudu eling marang tujuwane njunjung tata krama kang maksude : memayu ayuning pasrawungan. Adat pakulinan kang alus, tingkah laku kang becik, bisa nglarasake marang kahanan , klebu sawijining pranatan pasrawungan sadina-dina.

Bisa nyingkiri tekane pasulayan utawa rasa pangrasa kang bisa njalari seriking atine liyan. Miturut tembang ing dhuwur tata krama iku ngedohken panyendhu, lire bisa nyingkiri anane pasulayan utawa salah tampa. Dhuwuring drajade bangsa bisa katitik saka alusing tata kramane. Mula wis aran wajib, yen para wong tuwa lan para pamong kajabaning paring tuntunan lan kapinteran marang para putra lan para muride , uga anggulawenthah bab kasusilan lan paring tetuladhan ing bab tata krama Tumrap bocah-bocah, para siswa lan para putra semono uga, saliyane sengkud ngudi undhaking kawruh lan kapinteran , aja nganti nglirwakake tata krama. Ana ngendi bae tata krama mau ditrapake ? Pangetrape tata krama antara liya : 1. Nalika tetepungan karo mitra anyar 2. Nalika cecaturan. 3. Nalika mara dhayoh. 4. Nalika kedhayohan. 5. Nalika ana ing dalan 6. Tata cara manganggo 7. Nalika dhahar lan liya-liyane.

Ing ngendi-endi panggonan salagine isih sesrawungan kang liyan panganggone tata krama iki ora kena kari. Tata krama ing basa Indonesia utawa cara Mlayu diarani sopan santun. Elinga : tata krama iku busananing bangsa. Disadhur saka : Tata Krama, Imam Supardi, 1953 .
Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 06:09 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

Label: 02 REPUBLIK RASAN-RASAN., 14 TATA KRAMA

Reaksi: Rabu, 29 September 2010

PERCAYA MARANG DHIRI PRIBADHI
Lumrahe yen wong mrangguli alangan nalika nindakake pegaweyane, adate nggoleki dununge pepalang mau : ing panggonan liya. Yen mrangguli ruwet renteng, sing ditliti utawa sing didakwa adate : wong liya. Mangka sanyatane ora sakehing alangan lan rintangan iku tekane saka njaba utawa saka wong liya. Malah kerep banget : asal mulane alangan mau saka kita dhewe, kang banjur gawe akibat nuwuhake kesalahan-kesalahan kang agawe rintangan. Wondene kang kerep nekakake alangan kang sale saka kita (badan) dhewe mau, ora liya : rasa pangrasa kita. Yaiku rasa –pangrasa apes, perasaan sumelang, kuwatir , mamang, gojag-gajeg, cekake ora percaya marang awake dhewe. Tumrap wong urip , lumrahe kang dianggep bebaya utawa mungsuh iku anane penyakit utawa lelara. Ana maneh saweneh kang nganggep mungsuhing wong urip iku sanyatane anane peperangan, pembrontakan, perampogan, begalan, paceklik lan liya-liyane. Nanging sejatine mungsuh tumrap siji-sijine wong kang luwih mbebayani , ora adoh saka badan kita dhewe. Yaiku kang awujud rasa –pangrasa apes-pepes, sumelang, kuwatir, wedi, jirih lan sapanunggalane mau. Iya iki mungsuh kang ora katon, nanging kang tansah ngalang-alangi marang kekarepan utawa panggayuh kita, ngrintangi marang keleksanane pegaweyan kita, ngrintangi marang rahayu slameting urip kita. Anane bebaya pageblug utawa lelara tekane ora temtu. Malah yen rakyat wis ngerti temenan marang ajine kuwarasan langka anane pageblug mau. Balik mungsuh kang ana sajrone badan kita mau, saben dina tansah dumunung cedhak kita. Ing ngendi papan, yen kita ora bisa merangi mungsuh mau, iya kinthil bae. Pegaweyane ora liya, tansah ngalang-alangi laku arep maju. Kita nedya maju upamane, nenging rehne mamang utawa sumelang, satemah meneng utawa mundur. Arep mbeciki pegaweyan, nanging rehne kuwatir mengko gek tuna, gek jatuh, satemah mundur, ora sida. Arep ada-ada pegaweyan anyar utawa arep nggedhekake perusahaan kang wis ana, nanging wedi anane kongkirensi, sumelang yen ora kasil, satemah ya wurung bae, ora sida ada-ada. Wong kang kelangan kapercayan awake dhewe, ora bakal bisa ngrampungi pegaweyan kanthi becik. Luwih-luwih maneh yen arep nindakake pegaweyan kang gedhe lan abot. Suwalike , kapercayan marang awake dhewe mau, bisa neguhake kekarepan, nyantosani tekad, ngyakinake dhiri pribadhi, satemah sarupaning pegaweyan bisa ditandangi. Bisa dirampungi kanthi asil becik. tembunge saiki : sukses. Dhandhanggula ing ngisor iki wejangane Sri Ramawijaya marang Anoman : Kuneng lingnya Ramadayapati, angandika sang Ramawijaya, heh, bebakal sira kiye, gampang kalawan ewuh, apan ana ingkang akardi, yen wania ing gampang, wedia ing kewuh, sabarang ora tumeka, yen antepen gampang ewuh dadi siji, ing purwa nora nana. Terange mangkene: Sawise rampung ature Anoman, Sang Ramawijaya banjur ngendika, yen sanyatane Anoman iku isih bebakal, lire isih durung akeh pengalamane. Mungguh sanyatane : bab gampang angel iku, satemene gumantung ana sing nglakoni. Yen sing nglakoni mung golek gampange bae, wis mesthi ora bakal katekan sedyane. Suwalike yen mung mikir marang kangelane bae, iya ora bakal kelakon anggone ngrampungi gawe. Mula kang perlu kudu mantep. Gampang lan angel

Cekake yen percaya marang dhiri pribadhi tartamtu bisa mrantasi gawe. sumelang semu wedi kepis = wadhah iwak lumrahe digawe saka nam-naman pring angasih-asih = njaluk diwelasi. iku wus mesthi katekem ing tanganku. wiweka = pangati-ati geter = obah kumitir. gentho = bangsat. Awit wis ora nduweni rasa-rumangsa kuwatir gagal. sepele ing atasipun sampeyan. nuli metu akale. Kajengipun kula ageng rumiyin. .kudu diantepi dadi siji. Saka getere marang gegantungane pepesthen. ora bakal ngrasa abot maneh wusanane bisa kasil becik. benjing sampeyan wangsul. arep dilebokake ing kepis. Bareng nibakake pancinge ora antara suwe ana iwak cilik. 1953. saka kurang wiweka nyarap pancing. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 08:59 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 02 REPUBLIK RASAN-RASAN. kaya-kaya salawase ora kena dakpancing maneh. tartamtu kowe bakal kalorop. Disadhur saka : Pertjaja Diri Pribadi (Djimat Sedjati). Celathu angasih-asih marang kang mancing : “ Dhuh kyai sanak. banjur kena. ndhrodhog geter atine = ketir-ketir atine . njaluk ditresnani. kula mugi sampeyan eculaken malih. awit taksih alit. yen kolirokake karo kang durung mesthi. Yen kowe saiki dakculna. ingkang agengipun ngungkuli kula. Mulane kowe gentho cilik mengko bakal mlebu ing wajan. Percaya Marang Dhiri Pribadhi Reaksi: Jumat. mengko banjur percaya marang dhiri prinbadhi: ora ana rasa rumangsa wegah arep miwiti nindakake pegaweyan. bajingan . kula sampeyan pancing. Liding dongeng mangkene : samubarang kang wus mesthi. lan ora nduweni rasa-rumangsa gumampang kang njalari sembrananing lalu.. Juru amek iwak mangsuli :”O. Kowe nedya mblilu aku. Tegese tembung : juru amek iwak = tukang golek iwak. awit wis dicekel marang kang mancing. Kowe ing mengko wis kacekel dening aku. kanca cilik. Imam Supardi. banjur rampung. 24 September 2010 JURU AMEK IWAK LAN IWAK CILIK Ana juru amek iwak mancing ing pinggir kali. rungokna celathuku. Sampeyan mancing malih mangsa ngantos dangu mesthi pikantuk sadasa.

23 September 2010 ADIGANG. ing wusana dadi asor. Kuwuk Lan Macan Tutul. Tegese tembung : andel = percaya. 7. ADIGUNA SERAT WULANGREH Anggitan : Ingkang Sinuwun Sri Pakubuwana IV Gambuh. narpati. sato = kewan Dilatinake saka : Layang Dongeng Sato Kewan. Cempe. Winter Dongeng sato kewan iku uga diarani fabel. Asu Ajag. ambeg welas = welasan . gegedhug. senapati. katong. ambeg siya = awatak siya marang.liding dongeng = katrangan karepe dongeng. Dr C. naradipati. 5. Manuk Merak Lan Sandhang Lawe. iku ambege wong digung. (Iku mau upamane. kliken ana kene! . suteng nata iya sapa ingkang wani. Juru Amek Iwak Lan Iwak Cilik Reaksi: Kamis. Mangkono mau ambege wong digung. andel-andel = sing dipercaya. ora ngandel = ora percaya. 4. Lan Wedhus Lanang. Asu Ajag Lan Manuk Gagak. ambeg = ambek. 2. njagakake .F. kalorop = kapusan. watak. ngandelaken = mercaya. nata = ratu. aja kowe ngendelake yen putrane ratu. Laler lan Kreta Cilik. FABEL. narendra. Ing ngisor iki ana dongeng sato kewan sawetara yaiku : 1. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 09:05 2 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 08 DONGENG BOCAH. Yen kepingin maca. 3.kumendel. seneng tetulung. sing dijagakake. keblasuk. sapa sing bakal wani. suteng = suta + ing = anake. aja ngandelaken sira iku. ADIGUNG. Iku upamanipun. nduweni bebuden. ambeg sura = kendel banget ambeg wani = kendel. wekasan dadi asor). ambeg darma = welasan.

. Tegese tembung : kasuranipun = ka + sura + ipun = kuwanene. ora ana sing pinter kajaba aku. si kidang suka ing patinipun. ngandelaken ing kasuranipun. tug = ketug. napas. Katelu nora patut. ala kalakuwane nyampahi = moyoki. kurang weweka.8. ingsun = aku. ingong. (Adiguna iku ngandelake kapinterane. patinireki = pati + ira + iki mandos = mandi (mandos = kanggo nyundhukake guru lagu kudu o ) 11. mati. (Dene telu-telune iku. pangrasa 2. Tegese tembung : suka = seneng. nacad tinemenan = ditemeni ora pecus = ora bisa. si kidang kasukan sing njalari patine. Samubarang kapinteran ora ana sing madhani. wusanane dadi geguyon). maido. 10. ati. si ula ing patinipun. ambekan. si gajah patine jalaran kurang pangati-atine. Adiguna puniku. samubarang kabisan dipun dheweki. kasukan = kasenengan lena = 1. tekan prana = 1. Bareng ditemeni ora bisa. tundhone. 9. seneng kekerengan. Dene katelu iku. sapa pinter kaya ingsun. satemah dadi geguyon. (Ambeg adigang iku ngandelake kuwanene. ilang. satemah = wasanane. tineneman nora pecus. tekaning endhon ora bisa ) Tegese tembung : kabisan = kapinteran. seneng tukaran. tutug. ngandelaken kapinteranipun. dayaning urip. para tantang = seneng kekerengan. nemahi bebaya amarga katalompen 2. ngandelken upase mandos. Ambeg adigang iku. suka parisuka = seneng-seneng. si ula patine jalarane ngandelake wisane sing mandi). tuging prana ora injoh. maoni. para tantang candhala anyenyampahi. pan si gajah alena patinireki. ala bebudene lan seneng nacad. candhala = nistha . ingwang.

anggunggung = ngalem sing keladuk. titikan = apa-apa sing kanggo tandha bukti barang sing ilang. ngompak. Tembunggarba ana telung warna yaiku : 1. wekasane kajalomprong.. cegah dhahar lawan guling. bungah akeh wong anggunggung. Ana candhake . wekasane malah kesasar ) Tegese tembung : mapan = milih papan. ngonggrong. (Katelune mau ora pantes. 21 September 2010 TEMBUNG GARBA ( TEMBUNG SANDI ) KINANTHI Dadia lakunireku. titikane wong anom kurang wewadi. Tembung garba sutrawam : yaiku tembung garba sing oleh aksara w. titikane = tetenger. aja leket lan wong ala. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 06:22 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: Adigang adigung adiguna. ketitik = kaweruhan. ala watake wong suka. Tuladha: : malbweng = malebu + ing . (Wulangreh.yen tiniru mapan dadi luput. PB IV) Ing tembang Kinanthi ing dhuwur iku ana tembung “lakunireku” lan tembung “lakunireki”. ora diwedharake marang liyan. maton banget. Serat Wulangreh Reaksi: Selasa. Tembung-tembung sing kaya mangkono iku diarani tembung garba utawa tembung sandi. kang penting (perlu). bakal kaluwihan sawanda. nora wurung ngajak-ajak. Yen wis tinitah wong agung. wewadi = kang sejati. tengerane wong anom iku kurang bisa nyimpen wewadi. Rumangsa seneng yen akeh wong ngalem (nggunggung). kapusan. perlune kanggo nyocokake guru wilangane tembang. kajalomprong = keblasuk. ciri-ciri. Yen saupama ora dibuwang wandane .. kang ala lakunireki. yen ditiru malah luput. anganggoa sawatawis. aja sira nggunggung dhiri. manggon. Samono uga tembung lakunireki. manggon ing papan prayoga. konangan. lan aja sok sukan-sukan. kesasar. dikeker. nyuda prayitnaning batin. Tembung-tembung mau didadekake satembung. Satemene tembung lakunireku kedadean saka tembung laku + panambang ira + tembung iku. satemah anenulari.

ratu) narpendah = narpa + endah (tg. Tuladha: narenda = nara + endra. sugih dhuwit ) 3. Tembung garba sutraye : yaiku tembung garba sing oleh aksara y (ya). 1. karepe) sugyarta = sugih + arta. 20 September 2010 KIDUNG MANTRAWEDHA DHANDHANGGULA. wong sing pangwasane kaya bathara endra. jalwestri = jalu + estri jiwangga = jiwa + angga kajuwareng = kajuwara + ing kalokeng rat = kaloka + ing rat karyenak = karya + enak kawindra = kawi + indra lagyantuk = lagi + antuk lebdeng = lebda + ing legaweng = legawa + ing lumakweng = lumaku + ing maharaja = maha + raja maharsi = maha + resi mahmeru = maha + meru martotama = marta + utama murweng = murwa + ing nayakeng = nayaka + ing pranaweng = pranawa + ing prapteng = prapta + ing prawireng = prawira + ing prawirotama = prawira + utama sangsayarda = sangsaya + arda sarotama = sara + utama sarwendah = sarwa + endah sireku = sira +iku sitinggil = siti + inggil. teguh ayu luputa ing lara. Tuladhane : sedyarsa = sedya + arsa (tg. sukeng = suka + ing surendra = sura + indra waspadeng = waspada + ing wirotama = wira + utama yeku = ya + iku. . Ana kidung rumeksa ing wengi. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 07:58 2 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: TEMBUNG GARBA Reaksi: Senin. (tg. luput ing bilahi kabeh. Tembung garba warga ha: yaiku tembung garba sing ora kalebu ing lelorone iku. tujuane. manggon ing) 2. (tg.munggweng = munggu + ing (tg. ratu sing ayu ) Tuladha liyane : aneng = ana + ing araneki = arane + iki dupyarsa = dupi + arsa.

Sakehing lara pan samya bali. dadya sarira ayu. 6. Siti Aminah bayuning angga. nabi Nuh ing jejantung. pangucap nabi Musa. nabi Sleman kasekten mami. temahan rahayu mangke. paneluhan tan ana wani. . nabi Brahim nyawaku. welas asih pandulune. sampun pepak sakathahe para nabi. ingideran pra widadari. nabi Yakub pamiarsaningwang. sakehing wisa tawa. Pagupakaning warak sakalir. pinayungan Adam Kawa. Abubakar getih daging Ngumar singgih. dadya sarira tunggal. rineksa malaekat. geni atemahan tirta. 3. nabi Yunus ing otot mami. 4. tuju guna pan sirna. nabi Yusup rupengwang. Edris ing rambutku. gunaning wong luput. 2. balung bagendha Ngusman. Ayub ing ususku mangke. ati Adam utekku bagendha Esis. pinayungan ing Hyang Suksma. maling adoh tan wani perak ing mami. lan sagung pra rasul. miwah panggawe ala. pamuluku rasul. Dawud suwaraku mangke. kadi kapuk tiba ing wesi. netraku ya Muhammad.jim setan datan purun. 5. kayu aeng lemah sangar. myang pakiponing merak. songing landhak guwane wong lemah miring. Sungsumipun Patimah linuwih. sakeh ama pan samya miruda. Pan napasku Nabi Ngisa linuwih. sato galak tutut. bagindha Ngali kulit wang. nadyan arga myang segara asat. sakehing braja luput.

dadya unggul prangira. sakeh ama tan ana wani. kinarya sesembur. wong kabanda wong kakehan utang. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 04:23 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: Kidung Mantrawedha. ing wanci tengah dalu. angsala tigang pulukan. mungsuhira rep-sirep tan ana wani. 8. PRIMBON Reaksi: Minggu. kinarya dus prawan tuwa aglis laki. kang maca kang angrungu. lamun winaca ing toya.Ana wiji sawiji dadi. wong edan nuli waras. ingkang pencar salumahing jagad. kang anurat kang animpeni. mring hyang suksma kang utang punika singgih. Lamun arsa tulus nandur pari. enggal nuli sinauran. lamun sira arsa prang. kasamadan dening date. iderana galengane. puwasaa sawengi sadina. KEPRIYE ? . kang kadendha wurung. kang agring nuli waras. Lamun ana wong kadendha kaki. luwar ingkang kabanda. wacanen kidung iku. 7. 19 September 2010 SATRIYA . watek ken ing sekul. ping sawelas wacanen singgih. dadya ayuning jasad. becik wacanen den age.

Wasis samubarangipun bisa mumpuni sabarang pakaryan. Dene ruruh ateges wanguning praen sareh. kayata mbrantas tindak korupsi. supaya kabeh padha nduweni watak satriya. Bebener kaya kang didhawuhake dening Gusti kang Maha Kawasa. Tembung jatmika lan ruruh iku tembung loro sing ora kena dipisah-pisahake.F. sing tundhone malah kliru. Samubarang tindak dipikir kanthi jero. Wong sareh ora ateges ora bisa mlayu banter.Tembang ing dhuwur kapethik saka Serat Wulang Reh anggitan Ingkang Sinuwun Paku Buwana IV minangka piwulang marang putra wayahe. 18 September 2010 PARIKAN (3) . Nindakake samubarang pakaryan ora kena grusagrusu. Dene kendel ateges wani nindakake bebener. Apa ta satriya iku ? Miturut kamus Kawi-Jawa karangan C. Dene miturut Baoesastra Djawi karangan WJS Poerwadarminta ateges : wong luhur. sarta ora nalisir saka angger-anggering negara. pinter ing sakabehe. yaiku nduweni tindak tanduk kang utama sarta kendel. utawa prajurit luhur. mbrantas mafia hukum sing saiki lagi dadi kawigatene bangsa Indonesia. Watak utama iku watak kang ora nalisir saka bebener. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 09:50 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 12 WACAN AKSARA JAWA. Jatmika tegese anteng utawa alus budine. Satriya iku kepriye Reaksi: Sabtu.Winter satriya iku tegese tedhak turune ratu. Dene nyatriya : nduweni watak satriya .

3. Kalah dhisik aja ngresula. 13. Gedhogan omahe cempe. Yen kebimbang ndang takokena. Awan-awan mlaku ngulon. Ireng-ireng kembang telekan. Rupane ireng dadi golekan. 7. Gresik Surabaya. Timbang golek aluwung balen. 10. Dadi randha aja sumelang. Dilirik ora rumangsa. Sing dadi nyatane. Nyang Sala payunge ilang. 11. 6. Kodhoke kalung kupat. Bir temulawak. Kene gedibagan kana ra piye-piye. 9. Theklek kecemplung kalen. Purwadadi kuthane. Diajak gemang ditinggal gulung koming. Boyoke sing ora kuwat. Mangan gethuk ra nganggo klapa. 2. 14. Yen wis gathuk ngenteni apa. Omah gendheng tak saponane. Klambi abang suweng ontang-anting. . 4. Jombang Kertasana. Abot entheng tak lakonane. Nganti edan ora kelakon. 5.1. 12. Dipikir ngrusakke awak. Lurik Pantiyasa. 8.

iku arahen sawabe. lan aja ati ngiwa.15. amarentah marang wong cilik. lan aja celimut. Nyangking ember isine lonthong. . tiniru iku kena. tekeng saturun-turune. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 23:47 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: parikan Reaksi: PEPALI KE AGENG SELA (1) DHANDHANGGULA 1. 2. nora wurung mbejang manggih arja. Sapa-sapa wong kang agawe becik. pepali iku mangkene. jalma patrap iku kasihana. Pepali ku ajinen ambrekati. mundhak ora tulus. Lungguh jejer gak wani omong. yen angucap ngarah-arah. aja ladak lan aja jail. yen sira dadi agung. ambrekati wong iku. lan aja mburu aleman. nora gelem gumampang. aja ladak wong ladak pan gelis mati. nora kena sira wadani. 3. yen alungguh nora pegat ngati-ati. Padha sira tetirua kaki. pambegane alus. aja agawe angkuh. tur selamet sarta kuwarasan. aja sedaya-daya. aja ati serakah.

aja doyan sembrana. warastra pira-pira. angarjani sarirane. anggung katelanjukan. dudu rupa iku. wong sembrana temahane nora becik. lawan dudu sandhangan. temah sasar susur. Lawan aja dhemen ngaji-aji. amung budi rahayu. patrap solah prasaja. . tengraning jalma utama. Poma-poma anak putu mami. Kumbah krakah cukit lan andulit. matuh analutuh. harjaning rat punika pakuning bumi. kasor dening tyas raharja. pambengkasing jagad kabeh. rasa rasaning kembang. dipun idhep wong bagus. bisa nimbang kang ala lawan kang becik. nganggoa tepa-tepa. 6. yen dinulu asih semune prak ati. pakuning rat lelananging jagad. aja sira ngegungaken akal. yen tumpang suh iku niwasi. kabeh kapiyarsakna. pan wus aja ngaruh-aruhi. kang anggung ginunggung. Padha sira ngestokena kaki. bagus iku dudu mas picis. iku nora dadi gedhe. 8. aja nacah mrentahe ingkang patitis. tutur ingsun kang nedya utama. bagus iku nyatanira. niwasi sabarang karya.nggonmu dadi pangauban. wya nganti seling surup. Kawruhana pambengkasing kardi. kang den ajab mung reruba. 5. aja ndhalang lan aja grami. wong akal ilang baguse. kaum iku padune cukeng abengis. 7. miwah jagal melanten lan kumala. aja sira kepingijn kedhotan. iku kaum sanyata. setya tuhu marang hyang widhi. aja watak kaum. 4. kadigdayan apa dene. aja sira mbedhukun. aja budi sudagar. wajib sinirik iku.

ingkang jero isi emas. aketareng basa. wong bodho puniku. endhog bisa keluruk. saujare manis trus ati. semu becik semu ala. wong ala nemu ala. aja sira mengeran busana. ing wong urip dipun titeni. nora wurung bilahi pianggih wuri. iku ingaran dhomas. ja ewanan lan aja jail. ala kang tinemu. eseme kadi juruh. . kawruhana iku. 9. bisa mrojol ing kerep dipun kawruhi. manjing atos nora renggang. pan uninga ati tengu gengnya. aja ngendelken pintere. aja anggunggung laku. iku talining barat. bola bali kinenca. ingkang nduwe bale kencana puniki. katon amawa cahya. tingkah una-unine prasaja. sayektine ana tingkah solah muni. ingkang sasingkal gedhene. 10. kang cendhak kethokana. katandha ing semu. Poma-poma anak putu sami. aja watak anguthuh. sing sapa atine ala.nyenyenges nanjak-anjak. Keh tepane mring sagunging ngaurip. aja ati canthula. aja watak sok ngajak tukaran. 11. 12. aja ngendelken kuwanen. miwah geni binakar warih. Pae wong kang makrifat sejati. Aja watak sira sugih wani. dadi panengran gedhene.

Ayam ginusah yen munggah panti. lamun sira amuruk. kebone pinukul. . yen tan layak enengena. Bumi geni banyu miwah angin. Tama temen tumanem ing ati. 17. kebo sapi miwah iwen. jaba jalmu utama. wus aneng sireku. weruhena yen during sisip. atanapi lamung mangan beras. kelangan tambah duraka. segara jurang gunung. wenangira kawula pasthi. tur iku mundhak apa. sumangga ring kadarman. nuhoni ingkang wawenang. waspada marang ciptane. 14. aja kaya si soma. aruhana iku. yen wus tiwas sira umpah-umpah kaki. Aja sira amadhakken jalmi. adoh kalawan perak. amarentah kaya sato kewan. iku kabeh aneng kene. mulane ana wong ngucap. anak putu sanak presanakan. aja sira tutuh. kebo ingadhangan bae. Patrapena rayatira kaki. yen layak ingaruhan. atinira tan nganggo was-uwas. aja sira prih weruh. yen bisaa nora beda padha urip. iku wong olah semu. sapa bisa wong iku njaringi angin. lamun sira tetanggan kaki. tan liya ananipun. muhung cipta harjaning ragi. yen uwus katiwasan.13. sababe sinau maca. 16. miwah harjaning wuntat. 15. pan dudu rayatira. ciptane nrus kalbu. mulane awewuda. kaya uwong pan ora ngerti. apan iku nggemeni darbek pribadi. pan srengenge lintang lan rembulan. padhang peteng padha sumandhing. enakena ing atine.

amit-amit anak putu aja niru tembunge mung saukara : “nyuwun separing-paring nampia rejeki kathah saking Gusti Allah” yen atine bungah ana maneh pepriman klambi nylithit nganggo sandhal kulit antri jakat nganti nyawa oncat apa kesrakat ? toh pati rebut barang tanpa aji sapa mreduli ? ana maneh ing jero kantor nganggo dasi numpak montor tanpa nyadhong .Ana candhake … Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 22:52 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: Serat Pepali Ki Ageng Sela Reaksi: Minggu. Pepriman (Guritan) Reaksi: Jumat. 12 September 2010 PEPRIMAN pepriman ing pojok dalan klambi gombal nyeret theklek kayune entek sila sedheku. 13 September 2010 Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 05:50 2 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 05 PUISI (GEGURITAN). ana sing setor ing ngendi regane awak ? dibusak ? apa cluthak ? Surabaya. singset dongane ndhrindhil. 10 September 2010 . amarikelu nyadhong runtuhan welas angen-angene sajangkah sadawane tangan bisa mlumah weteng diempet .

Pada madya c. h. trape ing : sajroning layang kiriman ing sangarepe purwabasa. .PADA LAN TETENGER LIYANE ING AKSARA JAWA (6) Trap-trapane ing aksara Jawa PANJENENGAN KLIK ING KENE ! PADA LAN TETENGER LIYA-LIYANE 1. Pada pancak. Madyapada. Pada luhur . k. Guru utawa “uger-uger”. unine “becik” trape ing bebukane layang tembang ing sangarepe pupuh kapisan. Trape ing wekasane pupuh manawa arep ganti pupuh liya. b. unine iya “mangajapa”. Gunane pada lan tetenger liya-liyane mangkene : a. wujude lan jenenge kaya kang kacetha ing ngisor iki : a. Pada madya. tangeh “. pada luhur b. Yen ing wekasane gatra kang pancene kudu mawa pada lingsa wis ana pangkon. trape ing sangarepe satatabasa utawa adangiyahe layang kang saka andhahan (utawa saka wong enom). pada andhap d. Pada andhap. gunane dienggo misah gatraning gatraning ukara. Pada lingsa. Wasana pada. Adeg-adeg (ada-ada) i. unine “mangajapa” kanggo bebukane layang kiriman ing sangarepe satatabasa utawa adangiyahe layang saka bangsa luhur (saka dhedhuwuran. f. pangkon iku dadi lelirune pada lingsa. g. unine mandrawa. Pada Guru (uger-uger) h. Pada lungsi l. pada pancak j. Purwapada. pada pangkat 2. wasanapada g. madyapada f. maksude isih adoh utawa isih tangeh tamate buku utawa carita iku. j. purwapada e. c. i. Pada lan tetenger liya-liyane kang kanggo ing sastra Jawa. Panutuping wasanabasa ing layang kiriman. tegese “adoh. penggedhe utawa wong tuwa). unine uga “mangajapa” trape ana ing sangarepe satatabasa utawa adangiyahe layang kang saka sapadha-padha. e. trape ing bebukaning ukara. Tuladhane: d. dadi sawise satatabasa utawa adangiyah. Adeg-adeg utawa ada-ada. Pada lingsa k. unine “iti” tegese “tamat” trape ing wekasaning carita kang sinawung ing tembang .

kanggone ana ing wekasaning ukara. Saben aksara Murda ana pasangane. Tuladhane . pancene (mathuke) kudu dumunung ana ing wekasaning gatra iku. yaiku : Na. jejuluke lan pedunungane minangka pakurmatan. Ing saburine tembung “yaiku” utawa “kayata”. kosok baline aksara alpaprana. e. Mriksanana layang Sarining Paramasastra Jawa kaca 121. Ga. d. kayata raseksa. Nya. a. katulis nganggo aksara murda. Aksara murda ora kena dadi sesigeging wanda. utawa kang DIANGGEP minangka aksara murda iku sejatine AKSARA MAHAPRANA. yaiku aksara kang kudu diucapake lumrah (kanthi abab sathithik) 2. AKSARA SWARA. Inggris : capital). nanging saiki wis ora kanggo Aksara murda ing jaman saiki uga wis ora kanggo. dadine pada lungsi mung kari muwuhi pada lingsa utawa pada siji. Saiki jaman demokrasi . wanara lan sapanunggalane kang kasebut ing carita padhalangan lan liya-liyane . kayata : Kanjeng SuSuhunNan PaKu BuwaNa ing SuraKarta HadiNingrat Dewi SinTa putrane putri PraBu JaNaKa raTu nagara manTili kagarwa PraBu Rama. f. Ba. Pada lungsi. Cacahe aksara murda (kang DIANGGEP aksara murda ) ana wolu. Ing saburine tembung “mangkene”. Wondene kang lumrahe diarani aksara murda. Aksara murda iku satemene ORA ANA. Pada pangkat. Pa. gunane werna-werna. 3. Ing jaman biyen kang lumrah ditulis nganggo aksara murda asmane para luhur. Ta. c. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 20:36 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 13 TATA TULIS AKSARA JAWA. Ing wekasaning gatraning tembang. Aksara Ca ora ana murdane . Manawa tembung ing wiwitaning gatra candhake. 4. Kanggo ngelet-eleti tembung utawa bab karo katrangane . supaya gampang dingreteni maksude. 5. dadi dienggo misah ukara. Murda = sirah (Walanda = hoofd. Manawa ing wekasane ukara ana pangkon. yaiku aksara kang pancene kudu diucapake kanthi abab akeh. AKSARA REKAN LAN ANGKA JAWA (5) Tata panulise aksara Jawa katrangan ing ngisor iki PANJENENGAN KLIK ANA KENE ! AKSARA MURDA 1. Ka. Kanggo ngapit-apit angka Jawa b. Cukup nganggo aksara murda siji . tegese kanggo pakurmatan. Kanggo ngelet-eleti kandhane pangripta karo tembung / ukara kang ditirokake dening pangripta. Aksara murda mung kanggo ing tata prunggu. Pada Ing Aksara Jawa Reaksi: AKSARA MURDA. Sa. nanging pasangane ana . 3. Inggris = head) Aksara murda = aksara sirah. aksara sesirah (Walanda : hoofdletter. Prayogane kabeh jenenge wong lan jenenge titah kang tata-caraning uripe kaya manungsa. manawa sawise tembung iku banjur mratelakake bab utawa barang luwih saka loro.l.

Aksara rekan cacahe ana lima.kara unine u Ananging aksara : Pa dicerek. aksara swara nga lelet dadine pasangan katulis ing sangisore aksara kang dipasangi. Wondene aksara swara pa cerek dadine pasangan katulis jejer karo aksara kang dipasangi. pelem legi. boten lenggah 2. kayata : Agustus. malem Rebo. kayata : Dipaprawira. Ibrahim. Bu guru Nurratri. Nga dilelet. Manawa dumunung ing saburine wanda sigeg. tembung swara dianggep darbe watak wilangan pitu. Aksara swara ora kena dadi pasangan. luwih-luwih tembung manca kang wis rumasuk basa Jawa nganti arang kang sumurup yen iku tembung manca. f. mangkene : GusTi Allah AKSARA SWARA 1. lemah. Prawiramartaya. marem. angsal rejeki. Yen aksara sing ngarep dhewe ora ana murdane . pambarep. Pak Idris. Espres Oktober. Mas Sudarsana. 5.Manawa ora dicethakake yen kang ditulis iku tembung manca. aremarem. Raden Burham. Raden Ajeng Kartini Pak Mantri Aripin Raseksi Trijatha. ya aksara burine . mulane banjur ana sing ngarani yen cacahe aksara swara ana pitu. dz. A – kara unine a. dipun remet. yen burine ora ana murdane. Mung tembung “Gusti Allah” lumrahe aksara murda saanane ditulis kabeh. Aksara swara iku sejatine mung ana lima. resik. E. Tuladhane kayata : Khatib yen ora dicethakake katib Dzikir yen ora dicethakake dikir Faham yen ora dicethakake paham Zakat yen ora dicethakake jakat . marem. z. Gunane aksara swara dienggo nulisi tembung manca kang dicethakake. aksara sing ngarep dhewe. yaiku : kh. ya burine maneh. pelem. damel rempeyek gelem. Panganggone aksara swara pa cerek lan nga lelet rega . luwih-luwih tembung Arab. dadi lelirune re. sareng. katon regeng. Tuladhane. sanget remen. adol lenga. Inggris 3. O. lumrahe katulis tanpa aksara swara.rena. dadi lelirune le Kalebu aksara swara. Bab iku salaras karo kawruh sangkalan. yaiku : A. karep. mesthi bae pasangane pepet dumunung ing sadhuwure aksara kang dipasangi. Wulan April. wulan Rejeb. Tuladhane kayata tembung Sangsekerta “aksara” lumrahe mung katulis AKSARA REKAN 1. Aksara swara iku ora kena ditrapi sandhangan swara. I – kara unine i E – kara unine e O– kara unine o U. aksara sesigeging wanda iku kudu dipangku. sarem. Usman. Pangkat Opsihter. I. U.bae. gh Gunane aksara rekan dienggo nulisi tembung manca kang dicethakake. mung katulis nganggo aksara lumrah bae.mangan lepet 4. lembut. Tembung manca kang ora dicethakake. Mas Umarsaid.

sawulan punika :30: dinten. O. Angka Jawa Reaksi: UNINE SANDHANGAN SWARA I. ing saburine angka iku banjur tanpa pada pangkat. kajaba aksara rekan f kang wujuding pasangane pa cecak telu aksara rekan ora kena dadi pasangan. ANGKA JAWA 1. sandhangan wulu. U. layar utawa cecak . wayahe :8. Aksara Murda. Aksara Swara. cecake telu dumunung ing sisih kiwa. E. E (4) UNINE SANDHANGAN WULU (UNINE SWARA I) Katrangan kanthi tuladha -tuladha aksara Jawa PANJENENGAN KLIK ANA KENE ! . firman 3. Manawa aksara rekan dumunung ing saburine wanda sigeg. Taun Masehi sapunika :2010 3. supaya ora mbingungake . saweg dzikir. Manawa ing saburine angka Jawa ana pada lingsa utawa lungsi . Tuladhane : fitrah. dene yen karaketan sandhangan wulu. wujude mangkene : 1 = aksara ga 2 = aksara nga dilelet 3 = aksara nga dipengkal 4 = aksara ma miring 5 = aksara ma kurung 6 = aksara E – kara 7 = aksara la 8 = aksara pa murda 9 = aksara ya 0 = bunderan (Indonesia : nol) 2. cecake telu dumunung ing sajroning pepet. Tuladhane : Sataun wonten :12: wulan. dwifungsi. utawa cecak ing sisih tengen. Tuladhane : sampun faham. mulihe jam :10 Putrane pak Guru :3. Sarehning angka Jawa iku awujud aksara Jawa . Murid SMP ing sekolahanku :294. Tuladhane : Mangkate jam :7. mulane angka Jawa diapit-apit ing pada pangkat. wadone :106 Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 16:49 1 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 13 TATA TULIS AKSARA JAWA. zakat fitrah. Angka Jawa siji tekan sanga sarta das. panulise kudu dipisah karo aksara Jawa kang dumunung ana ing sakiwa tengene .Ghoib yen ora dicethakake gaib 2. layar. sesigeging wanda iku kudu dipangku. farlu. Srana kang dienggo misah iku pada pangkat. Aksara Rekan. manawa aksara rekan karaketan sandhangan pepet. sumerep ghaib.

Saliyane wanda wekasan . ngati-ati. kayata : iki siji. Tembung mung sawanda kang dudu tembung pangungun. kabeh sandhangan suku aswara jejeg. ting. bur. kayata : Sampun. kayata : ing. anipun. keris. crit c. i. jun. cumplung. Tembung mung sawanda kang kalebu tembung pangungun. manawa dumunung ing : a. banjur oleh panambang a. kayata : bumbung . kayata : Ut. Tumrap ing wanda sigeg aswara miring.brutu 2. ping. manawa dumunung ing : a. Tembung mung sawanda kang dudu tembung pangungun. nyut. manawa sandhangan suku dumunung ing : a. wulu.kancing Sing nyebal : ingkang b. kabeh sandhangan wulu aswara jejeg.nglumpruk*) . mancing ( i miring) mancinga (i jejeg) mancingi (i jejeg) pancinge (i jejeg) pancingan (i jejeg) pancinganipun ( i jejeg) 3. kayata : Mung . Wanda wekasan : Becik. kayata : Siswa. Wanda wekasan kang sigeg. b. suwignya UNINE SANDHANGAN SUKU ( SWARA U ) 1. tir. wit.pir. nyamplung. manawa sesigege dudu aksara irung. utawa en.blumbang. pring. Tumrap ing wanda menga. Wanda sigeg aksara irung kang dudu wanda wekasan. Tumrap ing wanda sigeg aswara jejeg. cur b. pun. kayata : Timba. srundeng c.murid c. bun. manwa sandhangan wulu dumunung ing : a. tur b. Tumrap ing wanda menga. lunyu. Wanda sigeg aksara irung kang dudu wanda wekasan. sing. wut. Tumrap ing wanda sigeg aswara miring. kayata : Tuhu. an. bung.Sing maune nduweni swara miring bali jejeg maneh. mancur.1. e. prit. sir. Wanda wekasan. Tumrap ing wanda aswara jejeg. kayata : Cit. pinten. Tembung mung sawanda kang kalebu tembung pangungun . sulistya. Wanda wekasan kang banjur oleh panambang Kayata : sabun ( u miring) nyabuni (u jejeg) sabunan (u jejeg) sabunan (u jejeg) sabunane ( u jejeg) sabunanipun (u jejeg) sabunen (u jejeg) sinabunan ( u jejeg) 3. dadi kyai 2.

kengser. Tembung mung sawanda. gepeng 3. kayata : Keri. trustha.c. menda. Sangarepe wanda wekasan kang menga legena. meh. cebol 2. Purwane tembung 3 wanda.kayata : Dumeh. a.bledheg . endha b. kerem. estu. pendeng. taun be b. joged. le. Sangarepe wanda wekasan kang menga mawa sandhangan wulu utawa suku. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasan kang sigeg tanpa sandhangan swara. Wanda wekasan kang sigeg. godheg. kayata : Keyok. kayata : Jengki. Wanda menga ing sangarepe wanda wekasan kang uga menga mawa sandhangan wulu utawa suku. pete c. sate. suksma. kayata : Duksina. Tumrap ing wanda menga aswara miring. Tumrap ing wanda sigeg aswara miring. kayata : Rene. manawa sandhangan taling iku dumunung ana ing : a. jres b. eram. the. kayata : Kendhang. Saliyane wanda wekasan. Tumrap ing wanda sigeg aswara jejeg. utawa mawa sandhangan saliyane wulu utawa suku . kayata : Kewala. kreta. dewa. kayata : Kendel. cekli b. sewaka d. utawa mawa sandhangan swara saliyane pepet utawa taling. Tumrap ing wanda menga aswara jejeg. kemawon.kayata : Heh. teji. Sangarepe wanda wekasan kang sigeg tanpa sandhangan swara. murni UNINE SANDHANGAN TALING (SWARA E ) 1. utawa mawa sandhangan swara liyane wulu utawa suku. kayata : Kate. Tembung mung sawanda : He. gule. cemplang. estri. kayata : mesem . kayata : Endra. Wanda menga ing sangarepe wanda wekasan kang sigeg lan mawa sandhangan pepet utawa taling. taun je. Wanda wekasan. beji. grenjeng d. Sangarepe wanda wekasan kang sigeg mawa sandhangan pepet utawa taling. manawa dumunung ing . leren. enjing. keksi c. utawa mawa sandhangan wulu utawa taling tarung. bengkong 4. manawa sesigege wanda iku dudu aksara irung. pelo e. rewanda. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasan kang menga tanpa sandhangan swara. manawa dumunung ing : a. tempe. manawa dumunung ing : a.

ore e. krodhong. Wanda sangarepe wanda wekasan kang sigeg mawa sandhangan pepet utawa taling tarung. Sangarepe wanda wekasan kang menga tanpa sandhangan swara. semboja. kayata : Krodha. kolu b. ngaso. Wanda ing sangareping wanda wekasan kang menga mawa sandhangan wulu lan suku. anjlog c. bedho. wolu. lo b. Tembung mung sawanda. buta locaya d. kayata : Plonthang. an . blondho. manawa dumunung ing : a. Wanda wekasan. kayata : Ho. mori. lodaya. Tumrap ing wanda menga aswara miring. kayata : Sinyo. Kondhe. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasan kang menga lan mawa sandhangan swara taling atawa taling tarung. jlog b. moh. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasankang uga sigeg tanpa sandhangan swara. dom. loh. Wanda wekasan kang sigeg banjur oleh panambang a . Purwane tembung telung wanda. kayata : cakot ( o miring) nyakota( o jejeg ) cakotan ( o jejeg ) d. utawa mawa sandhangan saliyane pepet utawa taling tarung. babon. ngombe. kojur. kayata : Topi. kongas 2. kopyor 3. manawa dumunung ing : a. kayata : Nyonyah. konthit. kondhe c. Wanda wekasan. kayata : Lor. kayata : Adoh. Tumrap ing wanda sigeg aswara miring. Sangarepe wanda wekasan kang sigeg tanpa sandhangan swara. yen dumunung ing : a. Tumrap ing wanda sigeg aswara jejeg. so. Tembung mung sawanda. komplang. rebo c. komuk. kayata : . kayata : Korawa. wo. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasan kang menga tanpa sandhangan swara. utawa mawa sandhangan saliyane pepet utawa taling tarung. conto b. utawa mawa sandhangan saliyane wulu utawa suku. Wanda sangarepe wanda wekasan kang sigeg kang banjur oleh panambang a rontog ( o miring) rontoga ( o jejeg) rontogan ( o jejeg ) 4.UNINE SANDHANGAN TALING TARUNG ( SWARA O ) 1. kayata : Coplok. Tumrap wanda menga aswara jejeg. bodho. manawa dumunung ing : a.

lombok Lonthong. ana kang mawa abab mandamanda. Aksara legena. Aksara ha ( a ) upamane. brondong Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 07:47 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 13 TATA TULIS AKSARA JAWA. ana kang unine jejeg. nangka. unine ora mesthi padha . kayata : Sonten. taling-tarung iku banjur ILANG . kajaba yen dipanambangi a. Unine Sandhangan Swara Reaksi: Rabu. kandha. langka. kancaningsun ) d. randha Ganda. Jangkepe katrangan ing dhuwur (sing nganggo tulisan aksara Jawa ) iki PANJENENGAN KLIK ANA KENE ! Katrangan : . tongki e. Diarani mangkono. kroncong. Wanda sigeg aksara irung sangarepe wanda wekasan kang sigeg mawa sandhangan swara pepet utawa taling-tarung . kancanira. Wanda sigeg aksara irung ing sangarepe wanda wekasan kang menga mawa sandhangan swara saliyane taling utawa taling tarung. candra. jalaran wong kang nulis durung ngerti temenan marang unine aksara legena kang dumunung ing siji-sijine tembung. kancane. kancanipun. Mulane perlu banget wong ngerti temenan marang unine aksara legena lan unining siji-sijine sandhangan swara. lan ana kang miring. mangsa Taling-tarung ing dhuwur iku lumrahe diarani TALING-TARUNG PALSU. lan durung lebda marang unining siji-sijine sandhangan swara. unine ana sing anteb lan ana kang ampang. Kang njalari klira-kliru mangkono. kayata : Jongki. ana kang unine kanthi abab akeh. kongsi. gombyok. Aksara ka ( k ) kang dadi sesigeg . 08 September 2010 UNINE AKSARA JAWA (3) UNINE AKSARA LAN SANDHANGAN SWARA Aksara lan sandhangan swara iku tumrap ing tembung siji karo sijine. jalaran yen tembunge rinaketan panambang apa bae. plonthos Brongkos. konten. Tuladhane : kancaku (kancamu.Amba.

Dadi wong urip kok serba salah Kuwata wae nggone nglakoni.Swara jejeg yaiku swara sing durung owah saka asale : Swara a tetep diunekake a. cere. lѐrѐn. Tanjung Perak akeh kapale. Tuladha : pepe. Swara a owah dadi ā Tuladha : pāpān. Kampung Ujung ndhuk Surabaya. Karang Tembok akeh wong mati. Swara u tetep diunekake u. gosong. Dadi wong wedok sing ngati-ati. Unine Aksara Jawa Reaksi: Parikan (2) Lenga wangi cap iwak dhuyung. Sukur-sukur yen pena jawa. Peteng-peteng golek senggolan. loro. semut. karung. jodho. Lunga wengi nglayap neng lurung. bosok. kene. Teka sawah kok diwedeni. Swara e owah dadi ѐ . kana. kāwāt. pāngān. Tuladha : sapa. Bandeng nener disaut ula. Swara miring yaiku swara sing owah saka asale . Tuladha : sarung. Tuladha : bѐbѐk. Wayah mahgrib budhal nang sawah. bathuk. Swara u owah dadi o. lugu. Lenga leteng nyebenggolan. rasa. Tuladha : popok. Uwur-uwur kodhok segara. Swara o tetep diunekake o Tuladha : bodho. Ayuk unjung marang wong tuwa. suku. bolong. mѐpѐt. pѐsѐk. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 20:48 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 13 TATA TULIS AKSARA JAWA. rana. . Swara e tetep diunekake e. Aja methik kembang semboja. buru. jārān. Tuladha : buku. Swara o owah dadi a. rene. Aja nganti kena panggodha. kono. Supaya awak ilang sangkale.

Nang Wendhit tukua klentheng. Santen duduh kalapa. Pena turu rak ngimpi apa. Marut klapa katut ampase. Cekap semanten atur kawula. Sedulur sing jawa kula tumuti. Ati seneng ndang turutana. Ngimpi bapak nengguluk pacul. Tuku jamu nang kampung Gubeng. Mikiri cacak gak tau kumpul.Tak ngengeri sak urip kula. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 01:54 2 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: parikan Reaksi: Selasa. Bareng katon nek kiwir-kiwir. Jamu pisan peresan pace. Nganggoa kendhit sampek methentheng. Esuk enjing sore sonten. Mangan kupat weton Medura. Menawi lepat nyuwun ngapura. Ireng-ireng ndang jumputana. Kula mbenjing tumut sinten. Walang ireng mabur mbrengengeng. Aneng donya pira lawase. Dadi jaka jok adol kebagusan Nyambuta gawe sing paling perlu. Suwe ora jamu. Suwe ora ketemu. Mung sayange bokonge sak amben. Pena kuru mikiri sapa. Ketemu pisan bingung atine. Walang ijo dawa suthange. Rujak kanon pecelan mortir. Yen wong lemu gak wurung mbembeng. Mojokerto tretek terusan Kali gedhe dalane prau. 07 September 2010 SANDHANGAN AKSARA JAWA (2) . Yen seneng aja mung mandeng Golekana ngendi omahe. Nandur tela kula guluti. Lalapane pluru karaben.

tentrem. gepyok. kere. janji. mati. sapi. Tuladha : putra. . setya. pepe. rono. bebek. 2. bosok. mrana. lele. brana. gapyuk. gobyog. cekak. Taling-tarung : gunane kanggo aweh uni kaya dene “ O “ Tuladha : bojo. buku. patra. srutu. kanti. gebyagan. sigra. bodho. krembangan. tamu. kono.Kang diarani sandhanganing aksara iku tetenger kang dienggo ngowahi utawa muwuhi unining aksara utawa pasangan. tuku. yaiku : Kanggo gegaran katrangan ing ngisor iki . turu. dhedhet. suku. sengak. cakra. cocor. grenjeng. granggang Keret : minangka sesulihe panjing ra lan pepet . driji. pepet. tangi. SANDHANGAN WYANJANA Sandhangan wyanjana ana telung warna yaiku : Cakra : minangka sesulihe panjing ra . sempyok. bibi. prenthul. mopo. bolong. geneng. ambyah. lemek. bau. kerek. grendul. mligi. PANJENENGAN KLIK ANA KENE ! 1. SANDHANGAN SWARA Sandhangan swara ana limang warna yaiku : Wulu : gunane kanggo aweh uni kaya dene “ I “ Tuladha : siji. degan. panu. Pengkal : minangka sesulih panjingan ya Tuladha : kyai. kosong. mari. trebis. cedhak. prenjak. jamu. loro. trenyuh. cere. tyas.menek. trebang. sangu. Suku : gunane kanggo aweh uni kaya dene “ U “ Tuladha : suru. bathi. kolong Pepet : gunane kanggo aweh uni kaya dene “ Ě “ Tuladha : peteng. kepyur. pipi. pejah. wulu. ambyur. kebak. Taling : gunane kanggo aweh uni kaya dene “ E “ Tuladha : rene. kodhok. watu. cecak. lagi. kranjang. krupuk. mrucut. mili. Tuladha : kreteg.

kapang. kolah. Manawa diwuwuhi pada siji (lingsa). Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 08:24 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 13 TATA TULIS AKSARA JAWA. ngalor. gosong. muter. momong. mothah. . gogor. pulung. Tuladha : gagah. palang. tukar. Kajaba iku. 4. bocah. sandhangan pangkon uga dadi sesulihe pada lingsa (koma). Vokal “A “ ing wanda wekasan dadi “I” agama = agami jaga = jagi jawa = jawi kuwawa = kuwawi manawa = manawi muga = ugi swarga = swargi tangga = tanggi tuna = tuni uga = ugi upama = upami utama = utami warna = warni Katrangan : Tembung “swarga “ dikramakake “swargi “ yen ateges “jenat”. pecah. SANDHANGAN PANGKON (PATEN ) Sandhangan pangkon utawa paten. kurung. Tuladha : pasar. awor. . saguh. kobong. Layar : minangka lelirune sigeg “r” . gunane kanggo mratelakake yen aksara kang dipangku iku dadi sesigeging wanda kang ana ing sangarepe. jagang. lungguh. bubrah. bobor. Sandhangan Aksara Jawa Reaksi: CARA NGRAMAKAKE TEMBUNG NGOKO PANGRIMBAGE TEMBUNG NGOKO DADI TEMBUNG KRAMA 1. papah. kether. beber. bakuh. wegah. pasir. weruh.3. putung. janger. menir. Cecak : minangka lelirune sigeg “ng” Tuladha : pasang. yaiku : Wignyan : minangka lelirune sigeg “h”. dadi lelirune pada lungsi (titik ). SANDHANGAN PANYIGEG Sandhangan panyigeg ana telung warna . bubar.

vocal iku dadi “E” buruh = berah butuh = betah etung = etang ingu = ingah kepung = kepang kukuh = kekah lembut = lembat lemu = lema lungguh = lenggah luput = lepat mungsuh = mengsah rembug = rembag rusuh = resah suguh = segah surup = serap tempuh = tempah wutuh = wetah wuwuh = wewah Katrangan :Tembung “lenggah” lumrahe dianggep krama inggil. vocal “A” ing wanda wekasan ajeg “A” . 2. Vokal “U” ing wanda wekasan dadi “A” lan yen sangarepe wanda wekasan uga mawa vocal “U” . vocal “U” ing sangarepe wanda wekasan dadi “I”. bubrah = bibrah budhal = bidhal bukak = bikak bungah = bingah kulak = kilak kurang =kirang kuwat = kiyat lumrah = limrah mundhak = mindhak murah = mirah . 3. Yen wanda wekasan mawa vocal “A” lan wanda burine mawa “U” . tembung “lungguh” ngoko. dene “linggih” Krama Ngoko.Tuladha : Swargi Dr Sutomo ageng sanget lelabetanipun dhateng nusa lan bangsa.

TI. panganggone : Seratanipun boten patos sae. raja pejah. Wanda wekasan “RU. Ana tembung ngoko sing dikramakake sarana kaganti aksarane “O” sing dumunung ing wandane wekasan lan / utawa ing sangarepe wanda wekasan dadi “E” anggo = angge angon = angen elor = eler enggon = enggen enom = enem kongkon = kengken kulon = kilen obah = ebah omah-omah = emah-emah opah = epah owah = ewah somah = semah takon = taken 5. utawa YU” dadi “JENG” . SA. Pati = pejah. Anggenipun tilem kepatos. utwa JI” dadi “OS” aji = aos carita = cariyos dadi = dados ganti = gantos gati = gatos jati = jatos kadi = kados kuwasa = kuwaos ngati-ati = ngatos-atos prada = praos rasa = raos rekasa = rekaos supadi = supados wadi = wados waspada = waspaos yekti = yektos Pati = patos . REP. YA. JU. 6. Wanda wekasan “DA. TA.rusak = risak susah = sisah unggah = inggah 4. DI. panganggone : toh pejah. pejah gesang.

antara = antawis anyang = awis arang = awis karang = kawis katara = katawis larang = awis mataram = matawis prakara = prakawis semarang = semawis watara = watawis 8. IN. BU. Sing nduweni wanda wekasan “NA. RE.ake = ….arep = ajeng buru = bujeng guyu = gujeng karep = kajeng kayu = kajeng laju = lajeng maju = majeng pambarep = pambajeng payu = pajeng pitaya = pitajeng playu = plajeng R.. RANG. Tembung ngoko sing wanda wekasan “ RA. BUH. . Sing nduweni vocal pungkasan “I. IR” diganti “OS” batin = batos ketan = ketos krasan = kraos kuwatir = kuwatos penjalin = penjatos prihatin = prihatos tlaten = tlatos 11. EN. LI” ana sing diganti “TEN” dina = dinten kori = konten . Ayu = R Ajeng rahayu = rahajeng 7. BUNG” diganti “BET utawa WET” ambu = ambet ewuh = ewed imbu =imbet imbuh = imbet lumebu = lumebet sambung = sambet 9. RI. RA.. U. Ana sing nduweni pungkasan “AN. E” ana sing diganti “EN” sepi = sepen ngaku = ngaken …. aken 10. RAM” dadi “WIS”. Tembung ngoko sing nduweni wanda wekasan “WUH.

Sing nduweni wanda wekasan “RI. Sing nduweni wanda wekasan “LI” ana sing diganti “SUL” bali = wangsul kendhali = kendhangsul kuwali = kuwangsul tali = tangsul 14. kayata : abang = abrit bengawan = benawi cedhak = celak cendhak = celak eling = enget endhek =andhap . Ana sing dadine tembung krama sarana ditambahi “PUN” apa = punapa endi = pundi ika = punika 18. wanda wekasan “LANG” dadi “MBENG” utawa “CAL”. Ana tembung sing apurwa “W” utawa “B” dadi “S”. akeh sing diganti “TUN” kari = kantun lemari = lemantun lestari = lestantun mari = mantun nagasari = nagasantun pari = pantun 13. DO” ana sing diganti “BEN” adu = aben padu = paben paido = paiben 15. Sing nduweni pungkasan “DU. banget = sanget banter = santer bareng = sareng waras = saras 17. kalang = kambeng kalangan = kambengan palang =pambeng ilang = ical walulang = wacucal 16. Ana sing ora ana pathokane .mori = monten nuli = nunten rina = rinten sagara = saganten samana = samanten sore = sonten 12.

tembang jaman kamardikan tembang sing wis suwe ora nate keprungu menyang endi paranmu? apa wis katut iline banyu ing kali sangisormu ? tembang sing wis suwe ora nate kocap sapa sing arep nyingkap ? tembang sing wis ilang saka dhadha tembang sing wis ilang saka jiwa apa sliramu isih ngulandara ? jembatan merah pancen gedhongmu isih katon endah apa sliramu isih kelingan . Tembung Krama Reaksi: Kamis.gampang = gampil ijo = ijem isih = taksih jamu = jampi jeruk = jeram katon = katingal kirim = kintun maneh = malih priyayi = priyantun rata = radin salin = santun sawah = sabin sega = sekul sikil = suku sungu = singat suruh = sedhah trasi = traos Lan liya-liyane Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 00:55 1 komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 10 BASA KRAMA. 02 September 2010 JEMBATAN MERAH keprungu ing sajroning atiku tembang lamat-lamat “jembatan merah sungguh indah berpagar gedung megah” tembang lawas.

nalika dadi saksi bisu makantar-kantare semangat para pejuang nom-noman padha mbengok sora “merdeka !!! lepas dari segala bentuk penjajahan belanda !!!” nom-noman jumangkah. gagah maju perang mung sangu granggang sangu semangat supaya walanda enggal oncat sangu dongane ibu minangka teguh timbul jeroning kalbu pranyata. . 2 September 2010. Surabaya. njerbabah ndhepani lemah toh pati getih muncrat saka dhadhaning para prajurit kang lagi sekarat mblabar abang mlerah nelesi lumahe bumi mbelani ibu pertiwi saiki apa kita wis mardika ? pancen saiki walanda wis ora ana pancen saiki wis bisa ngatur negara pancen saiki wis ora dikuya-kuya bangsa liya saiki apa kita wis mardika ? apa saiki wis bisa urip mulya ? jembatan merah sliramu isih katon gagah malah tambah endah saiki dadi saksi bisu lambe abang mlerah krana gincu lambe abang mlaku-mlaku ing sadhuwurmu ngguya-ngguyu jembatan merah jaman wis owah gingsir nekseni bengoke pak sopir ing pinggir dalan golek momotan mlipir-mlipir grenenge kawula alit mider-mider golek dhuwit anak bojone njerit tansah kecepit sanajanta wis diirit-irit jembatan merah apa sliramu isih bisa nekseni kawula rumangsa urip mulya.

01 September 2010 DENTA WYANJANA LAN PASANGAN (1) Panulise aksara Jawa sing arep diaturake panulis ing ngisor iki adhedhasar buku “Wewaton Panulise Basa Jawa Nganggo Aksara Jawa “ anggitan S.. dene postingan anyar manggon ana ing dhuwur dhewe. Jembatan Merah (Guritan) Reaksi: Rabu. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 07:41 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: 05 PUISI (GEGURITAN). Tata panulise aksara Jawa bakal kapacak kanthi cara sambung-sinambung. Yen panjenengan ngersakake maos Tata Tulis Aksara Jawa kanthi . Mung wae postingan sing dhisik dhewe bakal manggon ing ngisor dhewe. Padmosoekotjo sing kababar dening PT “Citra Jaya Murti “ Surabaya.

conto : ingalas saiki ing alas. Perlu dikawruhi yen tata panulise tembung Jawa nganggo aksara Jawa ing jaman biyen karo jaman saiki ana bedane. anulis saiki nulis. Tembung nganggo seselan um kudu ditulis rangkep. saiki ora. panjenengan klik Isinipun Blog : "13 TATA TULIS AKSARA JAWA" Kanggo miwiti tata tulis aksara Jawa PANJENENGAN KLIK ANA KENE ! Katrangan : download an kanthi format . 6. saiki ora. 2. Diposkan oleh Sugeng Kariyodiharjo di 07:18 4 komentar: . ing antarane : 1. Conto : anyapu saiki nyapu. saiki ora. Ater-ater anuswara sing luluh karo purwaning tembung katulis a (ha). saiki ora. Tembung punika. 5. punniki saiki puniki. 7. 8. Aksara na lan sa ing saburine wanda sing nganggo sandhangan layar kudu katulis na murda lan sa murda. 4. nanging mung wantah bae. nanging saiki ora. Aksara na sing dipasangi pasangan tha lan dha kudu ditulis na murda. Tembung aran apurwa ha (a) sing kadhisikan tembung ing. purwa a (ha) kudu katulis ng. dummugi saiki dumugi.pdf. Tembung nganggo seselan in katulis ngango pasangan n (na rangkep) . saiki ora (mung wantah bae). punapa. puniki nganggo na rangkep. punnika saiki punika. Conto : pinnanggih saiki pinanggih. ingara-ara saiki ing ara-ara. Aksara sa sing dipasangi pasangan ja kudu ditulis nganggo sa murda. 3. tinnampanan saiki tinampanan.runtut. Conto : dhummateng saiki dhumateng. Conto : punnapa saiki punapa.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->