Anda di halaman 1dari 19

Islamic Unity

natural consequences of Islamic global leadership

al-jamaah

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjamaah, dan janganlah kamu bercerai berai (TQS ali-Imraan [3]: 103)

ahlussunnah wal jamaah


:
Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan tempatnya di dalam Neraka dan 1 golongan di dalam Surga, yaitu al-Jamaah (HR. Ahmad)

ahlussunnah wal jamaahSesungguhnya Bani Israil pecah menjadi 72 golongan, dan ummatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan Mereka berkata Siapakah itu wahai Rasulullah?. Belia bersabda: Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku (HR. Tirmidzi)

jamaah berarti jamaatul muslimin apabila mereka menyepakati seorang khalifah (Imam Syatibi, Thabrani dan al-Hafidz Ibnu Hajar) Umar bin Khattab berkata: Wahai masyarakat Arab, tidak ada islam kecuali dengan jamaah,

tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan,


dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan (HR. Bukhari)

berarti yang dimaksud dengan jamaah dalam arti syari adalah kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan (Khilafah Imamah)

al- jamaah adalah wajib


Barangsiapa yang membaiat seorang imam

kemudian memberikan untuknya buah hatinya dan mengulurkan tangannya


maka hendaklah ia menaatinya sedapat mungkin (HR. Muslim)

Siapa yang mengangkat tangannya dari ketaatan,

maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tanpa alasan padanya.
dan siapa yang mati, sedang tidak ada di pundaknya baiat maka matinya seperti mati jahiliyyah (HR. Muslim)

al-jamaah adalah wajib

Aku perintahkan kepada kamu sekalian lima perkara; sebagaimana Allah telah memerintahkanku dengan lima perkara itu; berjamaah, mendengar, taat, hijrah dan jihad fi sabilillah. Barangsiapa yang keluar dari al-Jamaah sekedar sejengkal, maka sungguh terlepas ikatan Islam dari lehernya sampai ia kembali bertaubat (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

adakah al-jamaah?

berdasarkan kaidah fiqh: Suatu kewajiban yang tidak terlaksana karena kurangnya sesuatu, maka sesuatu yang kurang itu menjadi wajib

al-jamaah adalah wajib dan tidak akan ada selama tidak ada yang memperjuangkannya
maka membentuk suatu kelompok (jamaah minal muslimin) dalam rangka mengorganisir dakwah Islam untuk mewjudkan al-jamaah hukumnya juga adalah wajib


Dan haruslah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada al-khair (Islam), menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka (ummat-ummat) itulah ummat-ummat yang beruntung. (TQS ali-Imraan [3]: 104)

tidak mau berkelompok?


sebagian kaum muslim tidak mau menggabungkan diri kedalam salah satu kelompok-pun dengan berbagai macam alasan,

bagaimana dalam pandangan Islam?


Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan

lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan?
Beliau berkata : Ya, Aku bertanya : Dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Beliau menjawab : Ya, tetapi didalamnya ada dukhan (kesamaran). Aku bertanya : Apa asapnya itu ? Beliau menjawab : Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, dan menunjukkan (manusia) kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya


Aku bertanya : Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi ?
Beliau menjawab :Ya, (akan muncul) para dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Barangsiapa yang menerima seruan mereka, maka merekapun akan menjerumuskan ke dalam neraka Aku bertanya : Ya Rasulullah, sebutkan cirri-ciri mereka kepada kami ? Beliau menjawab : Mereka dari kulit-kulit/golongan kita, dan berbicara dengan bahasa kita

) (
Aku bertanya : Apa yang anda perintahkan kepadaku jika aku temui keadaan seperti ini Beliau menjawab : Pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka

Aku bertanya : Bagaimana jika tidak imam dan jamaah kaum muslimin?
Beliau menjawab :Tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu (HR. Bukhari dan Muslim)


Aku nasehatkan kepada kalian bertaqwa kepada Allah,mendengar,dan taat walaupun kepada seorang budak habasyi, karena siapa yang hidup sesudahku maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak, maka atas kalian sunnahku dan sunnah para khalifah yang di atas hidayah dan petunjuk, berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi geraham, (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

jamaah minal muslim: wajib!


bagaimana proses kebangkitan islam dimulai sesungguhnya?; ia memerlukan kepada golongan perintis

yang menegakkan kewajiban ini. Sayyid Qutb

Rasulullah tidak pernah sama sekali mengandalkan kepada kerja individual (infirodiy) tetapi sejak awal beliau telah menganjurkan penegakkan jamaah. Fathi Yakan

al-jamaah; konsekuensi khilafah


jadi persatuan Islam secara total dalam bentuk al-jamaah hanya akan terjadi apabila khilafah tegak

adanya kelompok dan harakah dakwah lebih dari satu tidak menghalangi al-jamaah terbentuk
bahkan wajib bagi kaum muslim untuk menggabungkan diri pada kelompok yang memperjuangkan tegaknya al-jamaah (khilafah)

Umar bib Khattab: Wahai masyarakat Arab, tidak ada islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan (HR. Bukhari)

Ikatan-ikatan islam akan lepas satu demi satu

Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya.
Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat (HR. Ahmad)

persatuan Islam adalah al-jamaatul muslimin yang terjadi sebagai konsekuensi akan adanya khilafah Islamiyyah ketika khilafah tidak wujud, maka ikatan kaum muslim akan terceraikan sesungguhnya khilafah-lah yang akan menjamin ummat Islam bersatu padu! share Islam? www.biotis.co.id/felix

Anda mungkin juga menyukai