Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK JABATAN KURSUS : : ILMU

PENDIDIKAN NAMA PELATIH: PROGRAM j-QAF AMBILAN JANUARI 2012

MATA PELAJARAN: ILMU PENDIDIKAN TARIKH MULA: TARIKH HANTAR:

Terdapat lima teori pembelajaran iaitu Teori Behavioris, Teori Kognitif, Teori Konstruktivis, Teori Sosial dan Teori Humanis. Berdasarkan kepada kesesuaian teo ri bagaimana anda dapat mengaplikasikannya untuk menangani permasalahan yang dih adapi oleh pelajar berikut. Situasi Cikgu Taufik yang mengajar kelas Tahun 5 Lily mendapati seorang mur id bernama Edra agak lemah dalam mata pelajaran Jawi dan Bahasa Arab.Dia tidak b ersedia untuk mengikuti sesi pengajaran kerana sering tidak membawa buku teks, j arang menyiapkan kerja rumah dan bersifat pasif semasa aktiviti pengajaran dan p embelajaran. Edra suka melepak bersama-sama rakan-rakan sehingga larut malam.Ib unya baru meninggal dunia dan ayahnya bekerja sambilan sebagai pegawal keselamat an dari pukul 7.00 malam sehingga 7.00 pagi. Dengan menggunakan teori yang sesuai, huraikan tindakan Cikgu Taufik untuk meng atasi masalah tersebut. 1. Melalui situasi diatas dengan mengaplikasikan sekurang-kurangnya dua teo ri bagaimana anda sebagai guru berusaha menangani permasalahan pelajar bernama E dra pada masa kini. 2. Sediakan pengurusan grafik yang sesuai untuk membanding-beza dua teori t ersebut.(5 perbezaan) 3. Apakah implikasi setiap teori tersebut di dalam proses pengajaran dan pe mbelajaran Arahan Tugas : 1. Tugasan hendaklah dilaksanakan dalam kumpulan TIGA atau EMPAT orang yang terdiri daripada pelbagai kaum. 2. Laporan refleksi kendiri ditulis secara individu. 3. Tugasan hendaklah ditaip, font 12 Arial, langkau 1.5 baris, tidak lebih daripada 10 hingga 12 muka surat tidak termasuk bibliografi. 4. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut fo rmat Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu.(A.P.A) 5. Bahagian kulit luar tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat menge nai nama-nama ahli kumpulan, angka giliran, nombor kad pengenalan, opsyen, nama pensyarah dan tarikh serahan. 6. Borang kolaborasi perlu disertakan dalam lampiran. 7. Bahagian kulit luar tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berik ut: a. Nama setiap ahli kumpulan dengan angka giliran dan nombor kad pengenalan . b. Opsyen

c. d. e.

Kod Mata pelajaran Pensyarah pembimbing Tarikh serahan

JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (JPT) 2012 IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU. JABATAN : ILMU PENDIDIKAN KURSUS : j-QAF Ambilan Januari 2012 MATA PELAJARAN : Ilmu Pendidikan (PN 3321 P) OBJEKTIF : 1. Melalui pengalaman guru di sekolah, senaraikan sekur ang-kurangnya dua teori pembelajaran bagaimana diamalkan di sekolah-sekolah pada masa kini. 2. Sediakan pengurusan grafik yang sesuai untuk membanding-beza dua te ori yang dipilih. 3. Apakah implikasi setiap teori tersebut di dalam proses pengajaran d an pembelajaran Spesifikasi Tajuk Tugasan PEMEROLEHAN 40% PENGUASAAN 50% PEMINDAHAN SIKAP & SAHSIAH 10% 1.1 Pengetahuan mendalam tentang teori 1.2 1.3 ran rafik - menyenaraikan pengalaman guru dengan amalan yang berlaku di sekolah -menghubungkaitkan pengalaman amalan di sekolah dengan pengetahuan teori - Menyenaraikan pengalaman guru di sekolah dengan teori yang dipilih. -membanding bezakan teori-teori yang dipelopori oleh setiap tokoh yang dikemukak Senaraikan pengalaman guru dengan amalan yang dijalankan di sekolah Implikasi setiap teori tersebut di dalam proses pengajaran dan pembelaja - merujuk pelbagai sumber berkaitan teori yang berkaitan dalam bentuk g

an dengan pengalaman guru terhadap amalan guru di sekolah serta implikasinya ter hadap proses pengajaran dan pembelajaran. Komitmen : Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam melaksanakan tugasan Kolaborasi : Menunjukkan bukti kolaborasi dan usaha mendapatkan bimbingan dengan menggunakan Borang Kolaborasi

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) KERJA KURSUS PENDEK : PN 3321 P Ilmu Pendidikan ASPEK YANG DITAKSIR KOMPONEN TUGASAN KRITERIA PEMARKAHAN LEMAH SEDERHANA 1. Pemerolehan Ilmu (40%) 1. Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat mengenai teori yang berkaita n dalam bentuk grafik

CEMERLANG

2. Menyenaraikan pengalaman guru dengan amalan yang berlaku di sekolah dan mengh ubungkaitkan dengan pengetahuan teori

1 6 markah Maklumat kurang lengkap. Penghasilan pengurusan grafik kurang baik dan tidak je las.

1 6 markah Terdapat kurang daripada 2 contoh pengalaman guru yang boleh dihubungkaitkan den gan teori. Tidak menunjukkan unsur pemikiran yang kreatif dan kritis. 7 15 markah Maklumat lengkap. Penghasilan pengurusan grafik baik dan jelas.

7 15 markah Terdapat 2 contoh pengalaman guru yang boleh dihubungkaitkan dengan teori. Dapat dijelaskan dengan baik dan menunjukkan pemikiran kreatif dan kritis. 16 20 markah Maklumat lengkap. Penghasilan pengurusan grafik yang sangat baik. Mudah difahami dan nilai kreativiti untuk menjelaskan teori 16 20 markah Terdapat 5 contoh pengalaman guru yang boleh dihubungkaitkan dengan teori. Dijelaskan dengan sangat baik dan menunjukkan pemikiran kreatif dan kritis serta memberikan contoh-contoh yang sangat sesuai.

ASPEK YANG DITAKSIR KOMPONEN TUGASAN KRITERIA PEMARKAHAN LEMAH SEDERHANA 2. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran

CEMERLANG

(50%) - Menyenaraikan pengalaman guru di sekolah dengan teori -membandingbezakan teori-teori yang dipelopori oleh setiap tokoh yang dikemukaka n dengan pengalaman guru terhadap amalan guru disekolah serta implikasinya terha dap proses pengajaran dan pembelajaran. 1 12 markah Huraian tidak lengkap.

Hanya memberi 1 hingga 3 pengalaman guru di sekolah yang sesuai Perbincangan tidak kritis dan lemah. 16 39 markah Huraian yang lengkap.

Memberi 4 hingga 5 pengalaman guru di sekolah yang sesuai Perbincangan baik dan dan berfokus. Huraian yang lengkap. 40 50 markah

Memberi 5 pengalaman guru di sekolah yang sangat sesuai.

Perbincangan amat baik, berfokus dan kritis

3. Sikap dan Sahsiah (10%) Komitmen Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan Kolaborasi Menunjukkan minat dan usaha mendapatkan bimbingan dan kerjasama Refleksi Penulisan refleksi menunjukkan kematangan dan kritis Tidak menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugasan. 1 3 markah

Kurang menunjukkan minat dan kurang usaha untuk mendapatkan bimbingan.

Penulisan refleksi tidak menunjukkan kematangan dan tidak kritis. ah Menunjukkan komitmen yang agak baik dalam pelaksanaan tugasan.

4 7 mark

Ada menunjukkan minat dan usaha mendapatkan bimbingan tetapi kurang kerap. Penulisan refleksi agak matang tetapi kurang kritis. 8 10 markah Menunjukkan komitmen yang cemerlang dalam pelaksanaan tugasan. Menunjukkan minat yang mendalam dan selalu berusaha untuk mendapatkan bimbingan. Penulisan refleksi matang dan kritis Disediakan oleh; (HASSAN BIN KUDUS) Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan

NAMA PELAJAR : MOHD SHAHRIR BIN ADNAN (880924-01-5033) UNIT PENGAJIAN : BAHASA ARAB (KPLI j-QAF) TAHUN 2012 NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SAWAH DATO MERSING INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

BIL.

TAJUK/PERKARA MUKA SURAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PENDAHULUAN PERANCANGAN AKTIVITI PENGELOLAAN AKTIVITI LAPORAN AKTIVITI

1 2 4