Anda di halaman 1dari 4

Pilih jawapan yang tepat 1.

Pengeluaran pokok getah oleh firma X: 2000 batang pokok getah Tanah seluas 60 hektar Berintensifkan modal Antara yang berikut, apakah masalah ekonomi yang telah diselesaikan oleh firma X? I. II. III. IV. A B C D Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan upah benar? A. Upah wang tolak harga umum barang B. Wang yang sebenarnya diterima oleh buruh C. Kemampuan buruh menghasilkan barang D. Kuasa beli upah wang untuk membeli barangan 4. Antara yang berikut, yang manakah contoh bayaran pindahan? A. Sewa rumah B. Dividen KWSP C. Wang pampasan D. Faedah tabungan 5. Persamaan berikut merupakan rumusan untuk menghitung suatu pendapatan Z = Pendapatan Potongan Wajib Z ialah A. Pendapatan bersih B. Pendapatan individu C. Pendapatan bolh guna D. Pendapatan boleh cukai 6. Seseorang individu boleh menggunakan pendapatan boleh guna untuk perkara-perkara berikut kecuali A. Membeli barang dan perkhidmatan B. Membuat tabungan di institusi kewangan

2. Dalam system ekonomi kapitalis, golongan kaya cenderung mendapat lebih banyak barang berbanding dengan golongan miskin. Masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan ialah A. Apa yang hendak dikeluarkan B. Berapa yang hendak dikeluarkan C. Bagaimana hendak dikeluarkan D. Untuk siapa dikeluarkan

C. Membayar cukai pendapatan D. Memberi derma kepada orang cacat 7. Jadual di bawah menunjukkan hubungn harga suatu barang dengan kuantiti yang diminta. Harga (RM) 3 4 5 6 7 8 Kuantiti diminta (RM) 22 20 18 15 17 14

I. II. III. IV. A. B. C. D.

Interaksi antara pengguna dengan pembeli Penjual dan pembeli mesti bertemu di satu tempat Urus niaga berlaku pada suatu tingkat harga tertentu Urus niaga dalam bentuk barang atau perkhidmatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara perubahan harga dan kuantiti diminta di atas, yang manakah adalah bercanggah dengan hokum permintaan? A. Dari RM3 ke RM4 B. Dari RM4 ke RM5 C. Dari RM5 ke RM6 D. Dari RM6 ke RM7 8. Antara berikut, factor manakah yang menyebabkan harga suatu barang naik dipasaran? A. Berlaku lebihan penawaran B. Pemberian subsidi oleh kerajaan C. Peningkatan pendapatn isi rumah D. Kekurangan barang tersebut dipasaran 9. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan konsep pasaran.

10. Antara yang berikut, yang manakah kesan terhadap pasaran buruh di Malaysia apabila kerajaan menghantar balik buruh asing Bangladeh? I. Upah buruh naik II. Upah buruh turun III. Penawaran buruh bertambah IV. Penawaran buruh berkurang A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 11. Puan Masitah telah menyimpan RM10
ribu di Bank Islam Malaysia Berhad selama 2 tahun. Apakah peranan wang yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. A B C D Sebagai alat perantaraan pertukaran Sebagai alat penyimpan nilai Sebagai alat bayaran tertunda Sebagai alat ukuran nilai

12. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemudahan yang dinikmati oleh pemegang akaun semasa? A. Kadar faedah yang dinikmati adalah lebih tinggi B. Membuat pembayaran menggunakan cek C. Pemegang akaun diberikan kadar dividen yang tinggi D. Pemegang akaun akan diberikan peluang memenangi hadiah 13. Maklumat berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi. Stok barang berlebihan Kadar pengangguran yang tinggi Bagaimanakah bank pusat boleh mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi tersebut? A. Menurunkan nisbah rizab berkanun B. Menaikkan kadar faedah C. Mengetatkan syarat sewa beli D. Menjual surat jaminan kerajaan 14. Apakah langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengawal kenaikan harga yang berterusan dalam ekonomi A. Menjual surat jaminan kerajaan B. Menurunkan nisbah tunai C. Melonggarkan syarat sewa beli D. Menurunkan kadar faedah

15. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan fungsi institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi Negara? A. Menanggung jaminan terbitan syer B. Mengumpul tabungan bakal haji C. Menerima simpanan biasa D. Menyediakan sumber dana kepada Negara 16. Apakah persamaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa? A. Sempadan perdagangan B. Khidmat sokongan C. Mata wang D. Bahasa 17. Imbangan dagangan kurangan bermaksud A. nilai import nampak melebihi nilai eksport nampak B. nilai eksport nampak melebihi nilai import nampak C. nilai import tak nampak melebihi nilai eksport tak nampak D. nilai eksport tak nampak melebihi nilai import tak nampak 18. antara yang berikut, yang manakah merupakan tujuan kuota dikenakan dalam perdagangan antarabangsa? A. Mendapat hasil kerajaan B. Melindungi industry tempatan C. Meningkatkan permintaan import D. Menjamin keselamatan Negara

19. Pernyataan manakah merupakan kepentingan pertukaran asing bagi sesebuah Negara? I. Membiayai import II. Menambah pelaburan dalam Negara III. Membiayai import IV. Membiayai balik pinjaman projek A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 20. Maklumat berikut merujuk kepada hadiah wang tunai yang diterima moleh johan perseorangan pertandingan badminton. Hadiah bagi johan perseorangan cek berpalang USD10 000 Jika USD = RM3.80, hitungkan jumlah hadiahyang diterima dalam sebuatn Ringgit Malaysia. A. RM2 632 B. RM3 500 C. RM38 000 D. RM48 000