Anda di halaman 1dari 7

Pembahasan Soal SPMB/SNMPTN Logaritma dan Eksponen (2)

http://aimprof08.wordpress.com/2012/07/03/pembahasan- soal- spmbsnmptn- tentang- logaritma- dan- eksponen- 2/ November 20, 2012

1. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan


A. 2 < x < 0 atau 1 < x < 3 B. 2 < x < 3 C. x > 2 D. x < 0 atau x > 1 E. 0 < x < 3 PEMBAHASAN :
1/6 log (x2 x) > 1 1/6 log (x2 x) > 1

1/6 log (x2 x) > 1 adalah

x2 x > (1/6) x2 x < 6 x2 x 6 < 0 (x-3)(x+2)<0 x = 3 atau x = -2 Perlu diingat juga bahwa x2 x > 0 => x(x-1) > 0 => x = 0 atau x = 1 dengan menggunakan garis bilangan, maka x yang memenuhi adalah 2 < x < 0 atau 1 < x < 3 JAWABAN : A

2. Jika grafik fungsi y = N(3ax) melalui titik ( 1,1/27 ) dan (1/2, 1/9), maka
nilai a yang memenuhi adalah A. -2 B. -1 C. D. 1 E. 2 PEMBAHASAN :

untuk titik (1, 1/27) (1/27) = N(3a )

untuk titik (1/2, 1/9) (1/9) = N(31/2.a )

3-3 = N(3a ) log 3-3 = log N(3a ) log 3-3 = log N + log 3a log 3-3 log 3a = log N log 3-3 + log 3a = log N log (3-3 .3a ) = log N log 3-3+a = log N (-3+a)log 3 = log N -3+a = 3 log N (i)

3-2 = N(31/2.a ) log 3-2 = log N(31/2.a ) log 3-2 = log N + log 31/2.a log 3-2 log 31/2.a = log N log 3-2 + log 31/2.a = log N log (3-2 .31/2.a ) = log N log 3-2 + 1/2.a = log N (-2 + 1/2.a)log 3 = log N -2 + .a = 3 log N (ii)

dari (i) dan (ii) diperoleh : -3 + a = -2 + .a .a = 1 a = 2 JAWABAN : E

3. Jika x dan y memenuhi system persamaan :


2x+1 3y = 7 2x1 + 3y+1 = 1 Maka nilai x + y adalah A. 0 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 PEMBAHASAN : misal : m = 2x dan n = 3y 2x+1 3y = 7 2.2x 3y = 7 2m n = 7 => n = 2m 7 2x1 + 3y+1 = 1 2x /2 + 3.3y = 1

-1/2 m + 3n = 1 -1/2 m + 3(2m 7) = 1 -1/2 m + 6m 21 = 1 11/2 m = 22 m = 4 => 2x = 22 => x = 2 n = 2m 7 = 2.2 7 = 3 3y = 3 => y = 1 x + y = 2 + 1 = 3 JAWABAN : C

4. Jika a
A. -22 a B. 2a C. -2a2 D. 2a2 E. 22 a

0 , maka

PEMBAHASAN :

=
JAWABAN :

5. Nilai dari
A. -4 B. -2 C. 0 D. 2 E. 4 PEMBAHASAN :

= = 4 JAWABAN : E

6. Jika 4log 4log x 4log 4log 4log 16 = 2, maka


A. 2 log x = 8 B. 2 log x = 4 C. 4 log x = 8 D. 4 log x = 16 E. 16 log x = 8 PEMBAHASAN : C
4 log 4 log x 4 log 4 log 4 log 16 = 2 4 log 4 log x 4 log 4 log 4 log 42 = 2 4 log 4 log x 4 log 4 log 2(4 log 4) = 2 4 log 4 log x 4 log 4 log 2 = 2 4 log 4 log x 4 log 2^2 log 2 = 2 4 log 4 log x 4 log (2 log 2) = 2 4 log 4 log x 4 log = 2 4 log 4 log x 2^2 log 2-1 = 2 4 log 4 log x (-1/2) 2 log 2 = 2 4 log 4 log x + 1/2 = 2 4 log 4 log x = 2 4 log x = 43/2 = 8

JAWABAN : C

7. Nilai x yang memenuhi

adalah

A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2 PEMBAHASAN :

= 10x + 15 = 3x + 15 x = 0 JAWABAN : C

8. Nilai x yang memenuhi persamaan (4log x)2 2log


A. 16 atau 4 B. 16 atau C. 8 atau 2 D. 8 atau E. 8 atau 4 PEMBAHASAN : (2^2 log x)2 2 log x1/2 = 0 (1/2 4 log x)2 1/2 2 log x = 0 (4 log x)2 1/2 2 log x = 0 misal : 2 log x = y y2 1/2 y = 0 (kalikan 4) y2 2y 3 = 0 (y-3)(y+1) = 0 y = 3
2 log x = 3 => x = 8

= 0 adalah

Atau y = -1

2 log x = -1 => x = 1/2

JAWABAN : D

9. Jika a > 1, b > 1, dan c > 1, maka blog


A. B. C. 1 D. 2 E. 3 PEMBAHASAN :

. c log b2 . a log

b log

. c log b2 . a log

= b log a1/2 . c log b2 . a log c1/2

= 1/2 b log a .2 c log b .1/2 a log c = (1/2)(2)(1/2) b log a . a log c . c log b = 1/2 JAWABAN : B

10. Jika x memenuhi persamaan x


A. -4 atau 3 B. -3 atau 3 C. -2 atau 2 D. -1 atau 1 E. -1/2 atau PEMBAHASAN :

10 log x = 10000. Dengan demikian 100 log x sama dengan

10 log x 10 log x = 10 log 10000

(10 log x)2 = 10 log 104 (10 log x)2 = 4


10 log x = 2 => x = 100

atau
10 log x = -2 => x = 1/100 100 log x = 100 log 100 = 1

atau

100 log x = 100 log (1/100) = 100 log 100-1 = -1

JAWABAN : D NOTE : silahkan dikoreksi dan berikan komentar jika ada kesalahan atau masih ada keambiguan dalam penyelesaian soal-soal ini.