Anda di halaman 1dari 6

Menulis Diari

Catatan diari adalah penting dalam penyeldikan tindakan. la mengandungi catatan mengenai pemerhatian, perasaan, tindakan, hipotesis dan penyelesaian sesuatu situasi yang boleh dbuat. Diari kajian adalah merupakan rekod tentang penglibatan penyelidik dalam projek. Ia mengandungi maklumat tentang penyelidik, apa yang penyelidk buat dan proses penyelidkan. la menokok kepada data yang diperolehi melalui metod lain seperti pemerhatian, temu bual dan lain-lain. Antara sebab utama seseorang penyelidik menyimpan diari kajian adalah:

a. untuk menjana latar sejarah projek, pemikiran penyelidikan, proses penyelidikan

b. untuk menyediakan bahan untuk refleksi

c. menyediakan data tentang proses penyelidikan

d. untuk merekod perkembangan kemahiran penyelidikan pcnyelidik.

Penyelidik menggunakan diari kajian sebagai alat untuk membuat refieksi ke alas amalan kajian mereka. Oleh itu, adalah penting menyimpan diari kajian sebagai satu cara untuk meneroka amalan penyelidikan serta berkongsi maklumat bersama partisipan. Adalah penting menulis diari secara berterusan. Sesuatu perkara yang berkaitan dengan projek perlu dicatat setiap hari semasa projek dijalankan untuk dijadikan bahan refleksi yang boleh meningkatkan lagi pemahaman dan kesedaran tentang fokus kajian.

Antara cara-cara mengumpul maklumat dan menulis diari: a. calatan diari perlulah sentiasa dilakukan semasa proses kajian b. dalam amalan catatan diari, tinggalkan margin yang luas untuk merekodkan segala perubahan, tambahan nota atau rujukan kepada bahagian lain c. catalan diari harus mengandungi: i. tarkh peristiwa dan tarikh catatan dibuat, ii. masa, lokasi, responden, fokus kajian, iii. tajuk besar, tajuk kecil dan garisdlgbaha penting untuk rujukan, iv. bahanbahan pehting _seperti kelja pelajar dan lain-lain dil rujukan,

gambar, salinan dokumen., ekatkan dalarn diari untuk catatan diari dilihat dari semasa ke semasa untuk mengetahui sarna ada isu kajian itu dapat dijawab melalui data yang dikutip dan maklumat yang masih diperlukan

Jenis-jenis Temubual

1. Temubual Tanpa Struktur Temubual tidak disusun mengikut sesuatu format; Merupakan konversasi antara dua individu; Penemubual telah menyediakan skrip tentang apa yang akan ditanya tetapi tidak mengikut skrip yang ditetapkan; Penemubual akan membiarkan perjalanan temubual ditentukan oleh orang yang ditemubual dan sekali sekala cuba membawa kembali orang yang ditemubaul itu kepada tajuk temubual yang ditetapkan

2. Temubual Semi-Struktur Merupakan temubual berpandu; Orang yang ditemubual dibenarkan membincangkan sesuatu perkara tetapi hendaklah berdasarkan tajuk yang ditetapkan si penemubual; Penemubual akan lebih berhati-hati untuk memastikan tema yang dibincangkan oleh orang yang ditemubual itu tidak lari dari tema asal ; Temubual akan mematuhi tema yang dibincangkan dan bukan mematuhi urutan tajuktajuk kecil yang telah ditetapkan di bawah tema berkenaan.

3. Temubual Berstruktur Temubual lebih teratur; Semua pertanyaan yang dibuat adalah mengikut format yang ditetapkan terlebih dahulu; Soalan yang ditanya adalah berdasarkan borang yang telah disediakan ; Orang yang ditemubual boleh mendapatkan penjelasan lanjut daripada penemubual sekiranya tidak memahami soalan yang dikemukakan;

Penemubual boleh mengubahsuaikan soalan agar ianya dapat difahami dengan jelas; Soalan boleh merupakan soalan hujungan tertutup atau hujung terbuka.

Teknik Menyoal

Kemahiran menyoal dalam sesi pengajaran dan Pembelajaran adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar sama ada mereka memahami atau tidak tajuk yang disampaikan. Selain itu, soalan juga dapat membantu pelajar secara langsung dalam meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Teknik menyoal adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Soalan digunakan untuk mendapatkan maklumat atau jawapan daripada pelajar. Khususnya, guru menggunakan teknik menyoal untuk memastikan sama ada mereka memahami pelajaran baru.Selain itu, menyoal juga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan dengan menyoal dapat membantu pelajar mengukuhkan hubungan dan menyatukan kumpulan melalui interaksi hati ke hati.Walaubagaimanapun, guru harus memberi perhatian terhadap teknik menyoal kerana kekerapan memberikan soalan boleh menjadi alat dan jalan untuk menghasilkan pengajran yang baik ( Groisser, 1964 : 193 )

Panduan Temu Bual

Panduan temu bual atau skedul temu bual adalah merupakan senarai soalan yang ingin dikemukakan semasa temu bual. Bergantung kepada struktur temu bual, soalansoalan mungkin berupa banyak soalan yang spesik yang disusun mengikut susunan tertentu (berstruktur) ataupun beberapa topik yang dicatat tanpa susunan tertentu (tidak berstruktur) ataupun mungkjn di antara berstruktur dan tidak berstruktur iaitu semistruktur. Protokol juga adalah berguna dalam menjalankan temu bual. Protokol ini mcngandungj komponenkomponcn berikut: a. tajuk b. arahan kepada pencmu bual (kcnyataan pembuka kata) c. soalansoa|an kajian utama yang akan ditanya d. soala.nsoalan kccil yang mcngikuti soalan ulama e. ruang untuk merekod mesej yang disampaikan oleh informan f. ruang untuk merekod komen penemu bual g. ruang untuk merekod nota reflektif

Proses Menemu Bual

Sebelum memulakan temu bual, penyelidik perlu mengenal pasti terlebih dahulu siapa yang akan ditemu bual. la biasanya bergantung kepada apa yang penyelidik hendak ketahu dan perspektif siapa yang hendak diperolehi. Dalam kajian kualitatif biasanya, adalah penting mengcnal pasti partisipan yang mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pcrkembangan pemahaman terhadap sesuatu fcnomcna yang dikaji. partsipan bcrasaskan apa yang boleh menrka sumbangkan kcpada pcmahaman penyelidik tentang sesuatu fcnomcna bcrmakna pcnyelidik menggunakan persampelan bertujuan atau teoretikal. Dalam mcmulakan scsuatu tcmu bual lidak bcrstruktur. Langkah berikut boleh dijadikan panduan:

a. Perkenalkan diri dan projek termasuk agensi yang menaja pcnyelidikan. b. Pastikan kerahsiaan dan jclaskan hagaimana keselesaan dan identiti partisipan dilindungi. c. Jelaskan kepada partisipan yang pandangan dan pendapat mereka adalah pcnting untuk kajian yang dijalankan. d. Mohon kebenaran untuk mencatat dan temu bual. c. Mengadakan situasi yang selesa semasa temu bual

Interaksi penemu Bual dan Partisipan

Membna inleraksi yang berkesan yang berasaskan perhubungan secara jujur dan percaya mempercayai amara penemu bual dan partisipan memerlukan kemahiran. Kemahiran boleh dbina melalui latihan. Latihan yang disokong dengan rnaklum balas tentang temu bual yang diadakan merupakan cara yang terbaik membina kemahiran yang dikehendaki. Sesi seperti main peranan, raken sekerja, rakaman video serta memerhati penemu bual yang berpengalaman mengadakan temu bual adalah merupakan cara yang boleh dgunakan oleh penyelidik baru untuk meningkatkan kebolehan mereka. Dexter (1970) menyatakan bahawa terdapat tiga pemboleh ubah dalam situas temu bual yang boleh mempengaruhi dan menentukan bentuk interaksi. Yang pertama adalah personalit dan kemahiran penemu bual. Kedua adalah sikap dan orientasi orang yang ditemu bual. Ketiga adalah denisi tentang kedua-dua situasi. Faktorfaktor ini juga yang menentukan jenis makluma yang diperolehi darpada temu bual. Interaks penemu bual partisipan adalah satu fenomena yang kompleks.

Dalam mengekalkan hubungan yang positif di antara penemu bual dengan partisipan, perlu diperhatikan sesetengah tingkah laku yang sesuai bagi mempastikan perbualan berjalan dengan lancar. Tingkah laku sepem' mengajukan soalan dengan cara yang sesuai, memberi perhatian kepada jawapan dan keperluan serta situasi partisipan dan lain-lain. Seterusnya penemu bual perlu mempertimbangkan perkara perkara berikut bagi memastikan komunikasi semasa temu bual berjalan lancar: a. Elakkan memberi pandangan atau membuat penilaian tentang apa yang dikatakan oleh responden. Penilaian penyelidik. sama ada positif atau negatif, akan mernpengaruhi idea dan jawapan partisipan. b. Elakkan daripada menunjukkan perasaan terkejut, benci, atau tidak suka atau lainlain perasaan yang tidak sesuai, kepada pandangan dan pendapat partisipan. c. Menerima pelawaan jika diberi, misalnya terdapat sesetengah budaya yang mungkin menyediakan makanan dan minuman tertentu, dan sekiranya ditolak mungkin menyebabkan tuan rumah merasa tersinggung, kecuali atas sebab-sebab tertentu seperti kesihatan, keagamaan dan lainlain yang kritikal. d. Peka kcpada keadaan partisipan. Bagi partisipan yang tidak sihat, atau tcrganggu perasaan mungkin dapat memberikan maklumat yang berkualiti.

Merekod dan Menilai Data Temu Bual

Terdapat tiga cara asas merekod data temu bual. Yang selalu digunakan ialah dengan merakam temu bual dengan menggunakan pita rakaman. Cara yang kedua ialah dengan mengambil nota semasa temu bual. Cara ini digunakan setelah rakaman temu bual tidak dapat dijalankan. Cara ketiga pula ialah dengan merekod seberapa banyak maklumat temu bual yang dapat diingat selepas sahaja tamat temu bual dijalankan. Ketiga-tiga cara ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kerosakan pita rakaman dan ketidakselesaan partisipan semasa ditemu bual serling berlaku semasa mengadakan temu bual dengan menggunakan pira rakaman. Adalah sukar untuk merekodkan semua yang diperkatakan oleh partisipan semasa temu bual. Adalah penting bagi penyelidik menulis refleksinya dengan segera selepas temu bual. Refleksi ini mengandungi makna-makna yang dicadangkan dalam temu bual, nota deskriptif tentang tindak balas lisan dan bukan lisan, pandangan dan pemikiran penyelidik sendiri tentang temu bual. Nota passa temu bual membolehkan penyelidik rnemantau proses pengumpulan data di samping mula menganalisis maklumat.

Membuat transkripsi rakaman temu bual sepenuhnya merupakan pangkalan data yang terbaik. Tetapi kerja-kerja membua transkripsi memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Boleh diupah orang lain membuat transkripsi tersebut. Di samping memerlukan belanja yang agak banyak, masalah lain adalah pembantu yang diupah mungkin tidak biasa dengan istilahistilah yang diperkatakan semasa temu bual dan juga mungkin tidak dapat mengisi tempattempat yang kurang jelas dengan perkataan atau ayat yang sesuai. Adalah dicadangkan penyelidik membuat transkripsi beberapa rakaman tcmu bual awal sahaja sccara penuh. Merriam (2001) mencadangkan scbagai altematif kepada transkripsi sccara penuh ialah apa yang beliau sebagai log temu bual. Log temu bualmengandungi meklumat tentang nama, tarikh serta maklumat lain yang sesuai tentang temu bual yang ditulis di bahagian sebelah atas log. Kesimpulannya, temu bual adalah merupakan sumber utama yang digunakan untuk memaharni fenomena yang dikaji dalam kajian tindakan. Temu bual terdiri daripada beberapa jenis yang berbeza, bergantung kepada slruktur temu bual yang dijalankan. Yang biasa digunakan adalah temu bual berstruktur, temu bual semi-struktur dan temu bual tidak berstmktur. Temu bual yang berkesan perlu dirancang dengan baik dengan mengambilkira penyediaan panduan temu bual sepeni protokol atau skedul temu bual. Hubungan amara penemu bual dan partisipan dalam temu bual adaiah merupakan proses yang kompleks. Interaksi semasa proses temu bual perlu dibina sejak dari permulaan hingga lah ke akhir temu bual dengan mengekalkan hubungan yang berasaskan percaya mempercayai dan dalam situasi yang selesa. Merekod data temu bual boleh dijalankan dengan pelbagai cara dan perlu diberi perhatian terhadap kesesuaiannya mengikut keadaan dan keselesaan partisipan. Data temu bual yang banyak perlu disusun atur dengan mempastikan meklumat yang signifikan dan penting dapat dianalisis bagi membentuk kategori, tema dan konsep yang sesuai.

Anda mungkin juga menyukai