P. 1
Sejarah Tingkatan 2 Bab 1 – Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

Sejarah Tingkatan 2 Bab 1 – Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

4.58

|Views: 12,658|Likes:
Dipublikasikan oleh Jeyabarath Jeya Mohan
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Hak Cipta:Traditional Copyright: All rights reserved
Harga Terdaftar: $0.99 Beli Sekarang

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/16/2014

$0.99

USD

pdf

text

original

BAB 1 – KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

Pengaruh British di Kedah
(Teks m/s: 4-6)
• sebelum tahun 1791 Pulau Pinang adalah sebahagian dari wilayah Kedah
• Kedah ula terletak di bawah naungan !iam
• terkenal sebagai sebuah kuasa maritim
• !yarikat "india Timur #nggeris (!"T#) tertarik dengan kegemilangan Kedah terutamanya di
Pulau Pinang
SebabSebab SHTI Tertari! dengan Kedah
a) Kedah Sebagai Pelabuhan Persinggahan
• kedudukan Kedah strategik di laluan antara timur dan barat
• banyak terdaat kemudahan seerti bekalan air$ bekalan makanan dan temat membaiki kaal
• edagang singgah sebelum belayar ke %ant&n$ %hina
• temat berlindung sementara menunggu eralihan angin m&nsun
b) Kedah Sebagai Pusat Pengumpulan Barang Dagangan
• banyak barang dagangan terdaat di Kedah yang dibawa dari negara luar seerti %hina
• teh dari %hina dierlukan &leh !"T#
• %hina erlukan emas$ erak$ bi'ih timah dan lada hitam dari Keulauan (elayu
c) Kedah Sebagai Pangkalan Tentera
• !"T# erlukan Pulau Pinang sebagai angkalan tenteranya
• !"T# bersaing kuasa erdagangan dengan Peran)is di #ndia
• Pulau Pinang di'adikan angkalan tentera untuk memertahankan #ndia dari serangan Peran)is
An"a#anAn"a#an di Kedah
• Kuala Kedah berkembang sebagai elabuhan entre&t di Keulauan (elayu
• emimin mengamalkan dasar buka intu dalam entadbiran
• Kuala Kedah ma'u sebagai usat erdagangan antarabangsa
• ara emimin Kedah menghadai tentangan dan an)aman dalam usaha mengekalkan kedaulatan
Kedah dari *ugis$ !iam dan *urma
i) Ancaman Bugis Dari Selangor
• akhir abad ke-1+ keadaan &litik Kedah tidak stabil kerana erebutan takhta antara embesar-
embesar
• keadaan ini mengan)am kedaulatan Kedah
• tahun 177, !ultan (uhammad -iwa melantik Tunku .bdullah sebagai /a'a (uda Kedah
• kerabat dira'a Kedah tidak bersetu'u kerana Tunku .bdullah bukan anak gahara
• kerabat dira'a Kedah berakat dengan *ugis di !elang&r untuk menentang !ultan (uhammad -iwa
• tentera *ugis iminan /a'a "a'i menyerang dan menawan Kuala Kedah dan .l&r !etar
• !ultan Kedah teraksa berundur ke Kangar
• !ultan (uhammad -iwa daatkan bantuan tentera dari 0irma Jourdain Sullivan and de Souza
• tahun 1771 0irma telah menghantar 1ran)is 2ight ke Kedah untuk berunding
• er'an'ian telah ditandatangani yang membenarkan 0irma berniaga di Kuala Kedah
• 0irma dikehendaki membantu Kedah dalam ketenteraan
1
• !ultan Kedah membatalkan er'an'ian aabila 0irma tidak membantu Kedah menyerang *ugis di
!elang&r
(ii) Ancaman Siam
• Kedah menghentikan enghantaran bunga emas keada !iam semasa !iam bererang dengan
*urma (1734-17+1)
• seleas erang tamat !iam men'adi kuasa yang kuat dan menuntut Kedah menghantar bunga emas$
wang dan tenaga manusia
• Kedah berasa teran)am
• !ultan .bdullah (177+-1797) mendaatkan bantuan tentera !"T#
• !ultan Kedah menawarkan Pulau Pinang sebagai hadiah sekiranya !"T# sanggu melindungi
Kedah dari an)aman !iam
• 1ran)is 2ight sedar tentang keentingan Pulau Pinang sebagai elabuhan dan angkalan tentera
• !"T# bersetu'u untuk membantu Kedah
$ran"is %ight di Pu&au Pinang
(Teks m/s: 7-9)
• !"T# bersaing dengan *elanda di semenan'ung Tanah (elayu
• !"T# bimbang dasar m&n&&li *elanda men'e'askan erdagangan mereka
• !"T# angga tawaran !ultan .bdullah yang membenarkan mereka menduduki Pulau Pinang
sebagai 5u)uk di)ita ulam mendatang6
• 1ran)is 2ight menandatangani er'an'ian se)ara eribadi dengan !ultan .bdullah ada tahun 17+6
iaitu Per'an'ian #nggeris-Kedah
• !ultan .bdullah membenarkan 1ran)is 2ight menduduki Pulau Pinang dengan syarat 1ran)is 2ight
memberi bantuan tentera aabila erlu
• Pada 11 7g&s 17+6 ua)ara menaikkan bendera rasmi *ritish iaitu Union Jack diadakan
• nama Pulau Pinang ditukar keada Prince of Wales Island &leh 1ran)is 2ight
• ibu negeri Pulau Pinang dinamakan 8e&rget&wn iaitu semena nama /a'a 9ngland : King 8e&rge
###
• tahun 17+7 sebanyak 4; buah kaal berlabuh di Pulau Pinang
• tahun 179, bilangan kaal bertambah keada 1,4 buah
• bermulanya en'a'ahan *ritish di Tanah (elayu
Syarat Peranian Inggeris!"eda# $%&'
• !"T# bantu Kedah sekiranya Kedah diserang musuh
• !"T# tidak b&leh melindungi musuh Kedah
• !"T# ber'an'i akan membayar sebanyak 4, ,,, d&lar !eany&l setahun keada sultan sebagai
amasan
Pu&au Pinang Dia#bi& British Se"ara Ras#i
• tahun 17+6 !iam menakluk Patani dan mengan)am Kedah
• !ultan .bdullah menuntut !"T# memberi bantuan tentera (seerti dalam er'an'ian 17+6)
• !"T# enggan membantu dengan alasan !"T# tidak terlibat dengan er'an'ian
• !"T# 'uga mahu men'aga keentingan erdagangan dengan !iam
• !ultan .bdullah mendesak 1ran)is 2ight meninggalkan Pulau Pinang kerana tidak menenati 'an'i
• 1ran)is 2ight enggan dan menawarkan bayaran ganti rugi tetai dit&lah &leh !ultan .bdullah
;
• !ultan .bdullah berasa marah dan tertiu dengan tindakan 1ran)is 2ight
• Tahun 1791 !ultan .bdullah menyediakan angkatan laut di !eberang Perai untuk menyerang dan
mengambil semula Pulau Pinang
• !ultan .bdullah mendaat bantuan dari /iau$ !iak dan !elang&r
• 1ran)is 2ight minta bantuan dari *ritish menyerang kubu !ultan .bdullah di !eberang Perai
• !ultan .bdullah tewas
• !ultan .bdullah teraksa menandatangani Per'an'ian Persahabatan dan Keamanan #nggeris-Kedah
ada 1 (ei 1791
• kesan-kesan:
- !"T# menduduki Pulau Pinang se)ara rasmi
- sebagai gan'aran !"Ti membayar 6,,, d&lar !eany&l setia tahun keada !ultan .bdullah
- 8e&rge 2eith dilantik sebagai 8aben&r Pulau Pinang yang ertama
SHTI Menga#bi& Seberang Perai
(Teks m/s: 1,-1;)
• ; sebab !"T# memerlukan !eberang Perai<
i= !eberang Perai sebagai benteng memertahankan serangan terhada Pulau Pinang &leh ihak musuh
ii= !eberang Perai subur dan sesuai untuk ertanian bagi menamung makanan di Pulau Pinang
• !"T# mengambil kesematan kerana !ultan >?iauddin memerlukan bantuan tentera bagi
menghadai an)aman !iam
• teraksa menandatangani Per'an'ian Persahabatan dan Perikatan dengan gaben&r 2eith ada -un
1+,,
• kesan : !"T# menduduki Pulau Pinang dan menukar nama keada Pr&@in)e Aellesley
Syarat Peranian Persa#a(atan dan Perikatan $&))
• !ultan Kedah menyerahkan !eberang Perai
• !"T# membayar 1, ,,, d&lar !eany&l setahun bagi Pulau Pinang dan !eberang Perai
• !"T# tidak membantu Kedah aabila !iam menyerang Kedah ada B&@ember 1+;1
• rakyat Kedah teraksa ber'uang sendiri
• Kedah tewas dan ditakluki !iam
• -un 1+;6 /a'a !iam /ama ### menandatangani er'an'ian dengan "enry *urney di *angk&k iaitu
Per'an'ian *urney 1+;6
Syarat Peranian Burney $&*'
• *ritish mengiktira0 ketuanan !iam terhada Kedah
• !ultan Kedah iaitu !ultan .hmad Ta'uddin ## tidak dibenarkan tinggal di Kedah$ Pulau Pinang$
!eberang Perai$ Perak$ !elang&r dan *urma
• *ritish tidak membantu sultan Kedah menyerang !iam dan 'a'ahan takluknya
• *ritish akan menghantar balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Kedah
hendaklah membayar u0ti bunga emas keada !iam
• !iam mengiktira0 endudukan *ritish di Pulau Pinang dan !eberang Perai
Per&uasan Kuasa British di Singa'ura
(Teks m/s: 14-1+)
!ebab-!ebab *ritish *ertaak di !ingaura:
i+ S,-I gagal memaukan Pulau Pinang
• Pulau Pinang gagal men)aai kema'uan
4
• kedudukan Pulau Pinang 'auh ke utara !elat (elaka menyebabkannya gagal bersaing sebagai
elabuhan di Keulauan (elayu
• kebanyakan kaal dagang berdagang di *etawi$ /iau dan 2ingga
ii+ "einginan Britis# mem.unyai .ela(u#an strategik
• erdagangan !"T# dengan %hina semakin enting
• barang dagangan %hina seerti teh$ sutera$ kaas dan bahan en)elu mendaat asaran lumayan di
9r&ah
• !"T# memerlukan elabuhan strategik di selatan !elat (elaka bertu'uan untuk menguasai laluan
erdagangan antara #ndia dan %hina
• !"T# menguasai (elaka dan *etawi semasa Perang Ba&le&n (1794-1+14)
• seleas Perang Ba&le&n tamat *ritish teraksa memulangkan (elaka dan *etawi keada *elanda
• *elanda mengenakan )ukai yang tinggi dan memberi layanan buruk keada edagang *ritish di
*etawi
• !tam0&rd ra00les ditugaskan men)ari elabuhan baru
• /a00les )uba membuka elabuhan di Palembang$ .)heh dan /iau tetai gagal
• hasrat *ritish untuk menyaingi engaruh *elanda tidak berhasil
iii+ Singa.ura se(agai .angkalan .erdagangan yang strategik
• meruakan sebahagian wilayah -&h&r
• kedudukannya strategik di bahagian selatan semenan'ung Tanah (elayu daat mengawal laluan
erdagangan di !elat (elaka dan !elat !unda
• !ingaura sesuaisebagai elabuhan bebas dan angkalan *ritish untuk menyaingi *elanda di
*etawi
• /a00les men)adangkan keada !"T# suaya mendirikan angkalan baru di !ingaura
• /a00les yakin !ingaura daat menyekat kuasa m&n&&li *elanda di Keulauan (elayu
• /a00les menghadai masalah kerana !ultan -&h&r iaitu !ultan .bdul /ahman berada di bawah
engaruh *elanda
(ara(ara Ra))&es *British+ Menguasai Singa'ura,
• /a00les mendarat di !ingaura ada 1; -anuari 1+19
• Pada 4, -anuari 1+19 /a00les memaksa Temenggung .bdul /ahman (Pemerintah !ingaura dan
Tanah *esar -&h&r) menandatangani er'an'ian yang membenarkan *ritish membina l&'i di
!ingaura
• Temenggung .bdul /ahman menandatanganinya kerana bimbang diserang &leh *ritish
Syarat Peranian /) Januari $&$0
• !"T# b&leh mendirikan l&'i di !ingaura
• !"T# bersetu'u melindungi Temenggung .bdul /ahman dari an)aman dalam dan luar negeri
• !"T# akan membayar sebanyak 4,,, d&lar !eany&l setahun keada Temenggung .bdul /ahman
• !"T# tidak membenarkan Temenggung .bdul /ahman membuat hubungan dengan kuasa *arat
lain
• er'an'ian antara /a00les dan Temenggung .bdul /ahman ini tidak sah kerana tidak diersetu'ui
!ultan -&h&r iaitu !ultan .bdul /ahman
• /a00les meran)ang untuk memerdayakan !ultan .bdul /ahman dan *elanda
• /a00les menggunakan helah dengan menghidukan semula masalah ewarisan takhta yang berlaku
tahun 1+1;
• /a00les memeralatkan Tengku "ussein yang ke)ewa kerana tidak ditabal sebagai !ultan -&h&r
4
• /a00les ber'aya memu'uk Temenggung .bdul /ahman suaya men'emut Tengku "ussein ke
!ingaura untuk ditabal sebagai !ultan -&h&r yang baru
• ada 6 1ebruari 1+19 !ultan "ussein mengiktira0 er'an'ian awal antara Temenggung .bdul
/ahman dengan /a00les yang dibuat ada 4, -anuari 1+19
• !"T# mula bertaak se)ara rasmi di !ingaura
• ertabalan !ultan "ussein menyebabkan -&h&r menunyai dua rang sultan iaitu !ultan "ussein di
!ingaura (dierintah &leh Temenggung .bdul /ahman) dan !ultan .bdul /ahman di 2ingga
• *ritish melantik /esidennya di !ingaura iaitu Ailliam 1arCuhar (1+19-1+;4) dan -&hn %raw0&rd
(1+;4-1+;6)
Kuasa British di Singa'ura Se"ara Ras#i,
• tahun 1+19 *ritish belum lagi menguasai !ingaura se)ara rasmi
• ada 7 -un 1+;4 /a00les menandatangani er'an'ian dengan !ultan "ussein dan Temenggung .bdul
/ahman yang memb&lehkan !"T# menguasai !ingaura dan ulau-ulau disekitarnya
• ada ; 7g&s 1+;4 er'an'ian ditandatangani antara /esiden !ingaura -&hn %raw0&rd dengan
!ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman
• kesannya : !ultan "ussein teraksa menyerahkan !ingaura se)ara rasmi keada !"T#
Syarat Peranian % Jun $&*/
• !ultan "ussein terima bayaran 13,, d&lar !eany&l dan Temenggung .bdul /ahman sebanyak +,,
d&lar !eany&l sebulan
• !ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman tidak berhak menerima atau menguti )ukai dari
t&ngkang %ina
• !"T# berkuasa di seluruh ulau !ingaura dan ulau-ulau berdekatan ke)uali kawasan atau ulau
kediaman !ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman
• undang-undang *ritish dikuatkuasakan
Syarat Peranian * 1gos $&$0
• !ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman menyerahkan !ingaura keada !"T# buat
selama-lamanya
• !ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman hendaklah membenarkan edagang-edagang
bebas berdagang di -&h&r dan wilayah takluknya
• !ultan "ussein dan Temenggung .bdul /ahman atau warisnya b&leh meneta di tanah milik
baginda di !ingaura atau berindah dari !ingaura
• !"T# mengarahkan Temenggung .bdul /ahman memindahkan usat entadbiran dari Kuala
!ungai !ingaura ke Teluk *elanga
• alasan !"T# ialah untuk mema'ukan !ingaura
• !"T# mengambil tanah-tanah di Kamung 8elam dan Teluk *elanga
• tahun 1+66 usat emerintahan -&h&r di Teluk *elanga diindahkan ke -&h&r *haru
Perti!aian InggerisBe&anda dan Per'e"ahan Ke'u&auan Me&a-u
(Teks m/s: 19-;,)
• *elanda tidak uas hati dengan etematan /a00les di !ingaura
• alasan *elanda ialah !ingaura berada di bawah lingkungan engaruh *elanda dan !ingaura akan
men'e'askan erdagangan *elanda di *etawi
• kesan ertikaian ialah<
a)"ubungan *elanda-#nggeris tegang
b) *ritish enggan menyerahkan !ingaura keada *elanda kerana &tensi
!ingaura sebagai elabuhan bebas dan angkalan tentera *ritish
3
))!atu er'an'ian ditandatangani iaitu Per'an'ian #nggeris-*elanda 1+;4 (Persetiaan 2&nd&n)
Syarat Peranian Inggeris!Belanda $&*2 (Persetiaan 3ondon)
• *elanda mengiktira0 etematan *ritish di !ingaura
*elanda ber'an'i tidak akan membuka etematan baru di Tanah (elayu
*ritish menyerahkan *angkahulu keada *elanda dan *elanda menyerahkan (elaka keada
*ritish
*ritish ber'an'i tidak akan membuka etematan baru ke selatan !ingaura
Kesan Per.an.ian InggerisBe&anda 1/01
• Keulauan (elayu terbahagi dua<
a)*ritish menguasai Tanah (elayu dan !ingaura di Dtara
b) *elanda menguasai Keulauan /iau dan 2ingga di !elatan
• *ritish daat meluaskan engaruh di Tanah (elayu tana gangguan kuasa-kuasa *arat lain
• (elaka men'adi hak *ritish dan memb&lehkan *ritish menguasai laluan erdagangan di !elat
(elaka
• Kera'aan -&h&r bere)ah dua iaitu<
a)-&h&r dan !ingaura men'adi hak *ritish
b) Keulauan /iau dan 2ingga men'adi hak *elanda
Penubuhan NegeriNegeri Se&at – NNS (Teks m/s: ;1-14)
• tahun 1+;4 !"T# menguasai Pulau Pinang$ (elaka dan !ingaura
• Pulau Pinang ditadbir &leh 2e0tenan 8aben&r
• !ingaura dan (elaka ditadbir &leh /esiden
• tahun 1+;6 ketiga-tiganya disatukan di bawah satu entadbiran iaitu BB!
• tu'uan adalah untuk menyeragamkan entadbiran dan men'imatkan erbelan'aan
• ibu negeri BB! ertama ialah Pulau Pinang
• tahun 1+4; ibu negeri BB! diindahkan dari Pulau Pinang ke !ingaura
• alasannya kerana kedudukan !ingaura lebih strategik dan menguntungkan
Pentadbiran di NegeriNegeri Se&at
• entadbiran BB! diketuai &leh 8aben&r
• 8aben&r menerima arahan dariada 8aben&r -eneral *ritish di #ndia
• 8aben&r BB! dibantu &leh /esiden K&nsuler bagi setia negeri di Pulau Pinang$ !ingaura dan
(elaka
• semua dasar dan undang-undang BB! digubal &leh 8aben&r -eneral *ritish di #ndia
• kesan-kesannya<
a)Penduduk dan edagang tematan tidak uas hati kerana BB! ditadbir seerti Tanah -a'ahan #ndia
b) !audagar-saudagar *ritish di BB! merayu dan mendesak suaya diindahkan
entadbiran ke 2&nd&n
))Pada 1 .ril 1+67 BB! diisytiharkan sebagai Tanah 'a'ahan *ritish dan diletakkan di bawah
Pe'abat Tanah -a'ahan di 2&nd&n
d) (a'lis Perundangan ditubuhkan bagi memb&lehkan BB! meluluskan
undang-undang sendiri
SebabSebab Per'indahan Pentadbiran NNS Dari India Ke %2nd2n *1/34+
• !"T# di #ndia tidak mengambil berat tentang keba'ikan BB!
• BB! membantah )adangan menghauskan tara0 elabuhan bebas di !ingaura
6
• Kedatangan imigran %ina ke BB! tidak terkawal kerana kebanyakan mereka menubuhkan k&ngsi
gela dan melakukan keka)auan
• Pengenalan .kta (ata Aang 1+33 menyebabkan mata wang !eany&l diganti dengan mata wang
ruee #ndia : ini merugikan edagang-edagang kerana nilai ruee rendah
• Penduduk tematan membantah kerana BB! di'adikan temat buangan banduan
Kesan Per'indahan Pentadbiran NNS Ke %2nd2n
• Tahun 1+71 mata wang BB! ertama telah dikeluarkan
7

• • •


• • • •

kerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa tentera Bugis pimpinan Raja Haji menyerang dan menawan Kuala Kedah dan Alor Setar Sultan Kedah terpaksa berundur ke Kangar Sultan Muhammad Jiwa dapatkan bantuan tentera dari firma Jourdain Sullivan and de Souza tahun 1771 firma telah menghantar Francis Light ke Kedah untuk berunding perjanjian telah ditandatangani yang membenarkan firma berniaga di Kuala Kedah firma dikehendaki membantu Kedah dalam ketenteraan Sultan Kedah membatalkan perjanjian apabila firma tidak membantu Kedah menyerang Bugis di Selangor

(ii) Ancaman Siam • Kedah menghentikan penghantaran bunga emas kepada Siam semasa Siam berperang dengan Burma (1753-1781) • selepas perang tamat Siam menjadi kuasa yang kuat dan menuntut Kedah menghantar bunga emas, wang dan tenaga manusia • Kedah berasa terancam • Sultan Abdullah (1778-1797) mendapatkan bantuan tentera SHTI • Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang sebagai hadiah sekiranya SHTI sanggup melindungi Kedah dari ancaman Siam • Francis Light sedar tentang kepentingan Pulau Pinang sebagai pelabuhan dan pangkalan tentera • SHTI bersetuju untuk membantu Kedah Francis Light di Pulau Pinang (Teks m/s: 7-9) • • • • • SHTI bersaing dengan Belanda di semenanjung Tanah Melayu SHTI bimbang dasar monopoli Belanda menjejaskan perdagangan mereka SHTI anggap tawaran Sultan Abdullah yang membenarkan mereka menduduki Pulau Pinang sebagai ‘pucuk dicita ulam mendatang’ Francis Light menandatangani perjanjian secara peribadi dengan Sultan Abdullah pada tahun 1786 iaitu Perjanjian Inggeris-Kedah Sultan Abdullah membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang dengan syarat Francis Light memberi bantuan tentera apabila perlu Pada 11 Ogos 1786 upacara menaikkan bendera rasmi British iaitu Union Jack diadakan nama Pulau Pinang ditukar kepada Prince of Wales Island oleh Francis Light ibu negeri Pulau Pinang dinamakan Georgetown iaitu sempena nama Raja England – King George III tahun 1787 sebanyak 42 buah kapal berlabuh di Pulau Pinang tahun 1790 bilangan kapal bertambah kepada 104 buah bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu

• •
• • • •

Syarat Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 • SHTI bantu Kedah sekiranya Kedah diserang musuh

2

• •

SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah SHTI berjanji akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada sultan sebagai pampasan

Pulau Pinang Diambil British Secara Rasmi • • • • • • • • • • • • • tahun 1786 Siam menakluk Patani dan mengancam Kedah Sultan Abdullah menuntut SHTI memberi bantuan tentera (seperti dalam perjanjian 1786) SHTI enggan membantu dengan alasan SHTI tidak terlibat dengan perjanjian SHTI juga mahu menjaga kepentingan perdagangan dengan Siam Sultan Abdullah mendesak Francis Light meninggalkan Pulau Pinang kerana tidak menenpati janji Francis Light enggan dan menawarkan bayaran ganti rugi tetapi ditolah oleh Sultan Abdullah Sultan Abdullah berasa marah dan tertipu dengan tindakan Francis Light Tahun 1791 Sultan Abdullah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang dan mengambil semula Pulau Pinang Sultan Abdullah mendapat bantuan dari Riau, Siak dan Selangor Francis Light minta bantuan dari British menyerang kubu Sultan Abdullah di Seberang Perai Sultan Abdullah tewas Sultan Abdullah terpaksa menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris-Kedah pada 1 Mei 1791 kesan-kesan: - SHTI menduduki Pulau Pinang secara rasmi - sebagai ganjaran SHTi membayar 6000 dolar Sepanyol setiap tahun kepada Sultan Abdullah - George Leith dilantik sebagai Gabenor Pulau Pinang yang pertama SHTI Mengambil Seberang Perai (Teks m/s: 10-12) • 2 sebab SHTI memerlukan Seberang Perai; i. Seberang Perai sebagai benteng mempertahankan serangan terhadap Pulau Pinang oleh pihak musuh ii. Seberang Perai subur dan sesuai untuk pertanian bagi menampung makanan di Pulau Pinang • SHTI mengambil kesempatan kerana Sultan Dziauddin memerlukan bantuan tentera bagi menghadapi ancaman Siam • terpaksa menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perikatan dengan gabenor Leith pada Jun 1800 • kesan – SHTI menduduki Pulau Pinang dan menukar nama kepada Province Wellesley Syarat Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 • Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai

3

• • • • • SHTI membayar 10 000 dolar Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai SHTI tidak membantu Kedah apabila Siam menyerang Kedah pada November 1821 rakyat Kedah terpaksa berjuang sendiri Kedah tewas dan ditakluki Siam Jun 1826 Raja Siam Rama III menandatangani perjanjian dengan Henry Burney di Bangkok iaitu Perjanjian Burney 1826 Syarat Perjanjian Burney 1826 • British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah • Sultan Kedah iaitu Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan tinggal di Kedah. Selangor dan Burma • British tidak membantu sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya • British akan menghantar balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam • Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai Perluasan Kuasa British di Singapura (Teks m/s: 13-18) Sebab-Sebab British Bertapak di Singapura: i. SHTI gagal memajukan Pulau Pinang • Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan • kedudukan Pulau Pinang jauh ke utara Selat Melaka menyebabkannya gagal bersaing sebagai pelabuhan di Kepulauan Melayu • kebanyakan kapal dagang berdagang di Betawi. Singapura sebagai pangkalan perdagangan yang strategik • merupakan sebahagian wilayah Johor • kedudukannya strategik di bahagian selatan semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal laluan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda • Singapura sesuaisebagai pelabuhan bebas dan pangkalan British untuk menyaingi Belanda di Betawi • Raffles mencadangkan kepada SHTI supaya mendirikan pangkalan baru di Singapura 4 . Riau dan Lingga ii. Pulau Pinang. sutera. Acheh dan Riau tetapi gagal • hasrat British untuk menyaingi pengaruh Belanda tidak berhasil iii. Perak. Seberang Perai. kapas dan bahan pencelup mendapat pasaran lumayan di Eropah • SHTI memerlukan pelabuhan strategik di selatan Selat Melaka bertujuan untuk menguasai laluan perdagangan antara India dan China • SHTI menguasai Melaka dan Betawi semasa Perang Napoleon (1793-1814) • selepas Perang Napoleon tamat British terpaksa memulangkan Melaka dan Betawi kepada Belanda • Belanda mengenakan cukai yang tinggi dan memberi layanan buruk kepada pedagang British di Betawi • Stamford raffles ditugaskan mencari pelabuhan baru • Raffles cuba membuka pelabuhan di Palembang. Keinginan British mempunyai pelabuhan strategik • perdagangan SHTI dengan China semakin penting • barang dagangan China seperti teh.

• • Raffles yakin Singapura dapat menyekat kuasa monopoli Belanda di Kepulauan Melayu Raffles menghadapi masalah kerana Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Rahman berada di bawah pengaruh Belanda Cara-Cara Raffles (British) Menguasai Singapura: • • • Raffles mendarat di Singapura pada 12 Januari 1819 Pada 30 Januari 1819 Raffles memaksa Temenggung Abdul Rahman (Pemerintah Singapura dan Tanah Besar Johor) menandatangani perjanjian yang membenarkan British membina loji di Singapura Temenggung Abdul Rahman menandatanganinya kerana bimbang diserang oleh British Syarat Perjanjian 30 Januari 1819 • SHTI boleh mendirikan loji di Singapura • SHTI bersetuju melindungi Temenggung Abdul Rahman dari ancaman dalam dan luar negeri • SHTI akan membayar sebanyak 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung Abdul Rahman • SHTI tidak membenarkan Temenggung Abdul Rahman membuat hubungan dengan kuasa Barat lain • perjanjian antara Raffles dan Temenggung Abdul Rahman ini tidak sah kerana tidak dipersetujui Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Rahman • Raffles merancang untuk memperdayakan Sultan Abdul Rahman dan Belanda • Raffles menggunakan helah dengan menghidupkan semula masalah pewarisan takhta yang berlaku tahun 1812 • Raffles memperalatkan Tengku Hussein yang kecewa kerana tidak ditabal sebagai Sultan Johor • Raffles berjaya memujuk Temenggung Abdul Rahman supaya menjemput Tengku Hussein ke Singapura untuk ditabal sebagai Sultan Johor yang baru • pada 6 Februari 1819 Sultan Hussein mengiktiraf perjanjian awal antara Temenggung Abdul Rahman dengan Raffles yang dibuat pada 30 Januari 1819 • SHTI mula bertapak secara rasmi di Singapura • pertabalan Sultan Hussein menyebabkan Johor menpunyai dua prang sultan iaitu Sultan Hussein di Singapura (diperintah oleh Temenggung Abdul Rahman) dan Sultan Abdul Rahman di Lingga • British melantik Residennya di Singapura iaitu William Farquhar (1819-1823) dan John Crawford (1823-1826) Kuasa British di Singapura Secara Rasmi: • • • tahun 1819 British belum lagi menguasai Singapura secara rasmi pada 7 Jun 1823 Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman yang membolehkan SHTI menguasai Singapura dan pulau-pulau disekitarnya pada 2 Ogos 1824 perjanjian ditandatangani antara Residen Singapura John Crawford dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman 5 .

a) Hubungan Belanda-Inggeris tegang b) British enggan menyerahkan Singapura kepada Belanda kerana potensi Singapura sebagai pelabuhan bebas dan pangkalan tentera British c) Satu perjanjian ditandatangani iaitu Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 (Persetiaan London) Syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 (Persetiaan London) • Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan baru di Tanah Melayu British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda dan Belanda menyerahkan Melaka kepada British British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 • Kepulauan Melayu terbahagi dua. 6 .• kesannya – Sultan Hussein terpaksa menyerahkan Singapura secara rasmi kepada SHTI Syarat Perjanjian 7 Jun 1823 • Sultan Hussein terima bayaran 1500 dolar Sepanyol dan Temenggung Abdul Rahman sebanyak 800 dolar Sepanyol sebulan • Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman tidak berhak menerima atau mengutip cukai dari tongkang Cina • SHTI berkuasa di seluruh pulau Singapura dan pulau-pulau berdekatan kecuali kawasan atau pulau kediaman Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman • undang-undang British dikuatkuasakan Syarat Perjanjian 2 Ogos 1819 • Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman menyerahkan Singapura kepada SHTI buat selama-lamanya • Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman hendaklah membenarkan pedagang-pedagang bebas berdagang di Johor dan wilayah takluknya • Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman atau warisnya boleh menetap di tanah milik baginda di Singapura atau berpindah dari Singapura • • • • SHTI mengarahkan Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga alasan SHTI ialah untuk memajukan Singapura SHTI mengambil tanah-tanah di Kampung Gelam dan Teluk Belanga tahun 1866 pusat pemerintahan Johor di Teluk Belanga dipindahkan ke Johor Bharu Pertikaian Inggeris-Belanda dan Perpecahan Kepulauan Melayu (Teks m/s: 19-20) • • Belanda tidak puas hati dengan petempatan Raffles di Singapura alasan Belanda ialah Singapura berada di bawah lingkungan pengaruh Belanda dan Singapura akan menjejaskan perdagangan Belanda di Betawi • kesan pertikaian ialah.

a) Johor dan Singapura menjadi hak British b) Kepulauan Riau dan Lingga menjadi hak Belanda Penubuhan Negeri-Negeri Selat – NNS (Teks m/s: 21-13) • • • • • • • • tahun 1824 SHTI menguasai Pulau Pinang. Penduduk dan pedagang tempatan tidak puas hati kerana NNS ditadbir seperti Tanah Jajahan India Saudagar-saudagar British di NNS merayu dan mendesak supaya dipindahkan pentadbiran ke London Pada 1 April 1867 NNS diisytiharkan sebagai Tanah jajahan British dan diletakkan di bawah Pejabat Tanah Jajahan di London Majlis Perundangan ditubuhkan bagi membolehkan NNS meluluskan undangundang sendiri Sebab-Sebab Perpindahan Pentadbiran NNS Dari India Ke London (1867) • • • • • SHTI di India tidak mengambil berat tentang kebajikan NNS NNS membantah cadangan menghapuskan taraf pelabuhan bebas di Singapura Kedatangan imigran Cina ke NNS tidak terkawal kerana kebanyakan mereka menubuhkan kongsi gelap dan melakukan kekacauan Pengenalan Akta Mata Wang 1855 menyebabkan mata wang Sepanyol diganti dengan mata wang rupee India – ini merugikan pedagang-pedagang kerana nilai rupee rendah Penduduk tempatan membantah kerana NNS dijadikan tempat buangan banduan 7 . Melaka dan Singapura Pulau Pinang ditadbir oleh Leftenan Gabenor Singapura dan Melaka ditadbir oleh Residen tahun 1826 ketiga-tiganya disatukan di bawah satu pentadbiran iaitu NNS tujuan adalah untuk menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan perbelanjaan ibu negeri NNS pertama ialah Pulau Pinang tahun 1832 ibu negeri NNS dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura alasannya kerana kedudukan Singapura lebih strategik dan menguntungkan Pentadbiran di Negeri-Negeri Selat • • • • • a) b) c) d) pentadbiran NNS diketuai oleh Gabenor Gabenor menerima arahan daripada Gabenor Jeneral British di India Gabenor NNS dibantu oleh Residen Konsuler bagi setiap negeri di Pulau Pinang. Singapura dan Melaka semua dasar dan undang-undang NNS digubal oleh Gabenor Jeneral British di India kesan-kesannya.a) British menguasai Tanah Melayu dan Singapura di Utara b) Belanda menguasai Kepulauan Riau dan Lingga di Selatan • British dapat meluaskan pengaruh di Tanah Melayu tanpa gangguan kuasakuasa Barat lain • Melaka menjadi hak British dan membolehkan British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka • Kerajaan Johor berpecah dua iaitu.

Kesan Perpindahan Pentadbiran NNS Ke London • Tahun 1871 mata wang NNS pertama telah dikeluarkan 8 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->