PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT
Alamat : Jl. Datu Bangkala RT. 02 Desa IV Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 70673

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT Nomor : 421.5/252.SK/Peg.2012 TENTANG PENUNJUKKAN PANITA, PENYUSUN NASKAH SOAL DAN KOREKTOR UTS GANJIL SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban persiapan UTS Ganjil di SMK Negeri 1 Simpang Empat Tahun Pelajaran 2012/2013 perlu menunjuk sejumlah guru yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya pada kegiatan tersebut. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496). : Hasil rapat dewan guru SMK Negeri 1 Simpang Empat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat : : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia, penyusun naskah soal, dan korektor UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat Tahun Pelajaran 2012/2013. : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggungjawab. : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 09 Juli 2012 Kepala SMKN 1 Simpang Empat,

Mengingat

Memperhatikan

HALIMATUS SA’DIAH, M.Pd Pembina/IVa NIP. 19670722 198902 2 003 Tembusan: 1. Kepala Disdik Kab. Banjar Up. Kabid Dikmen 2. Ketua Koordinator Pengawas SMK 3. Arsip

Lampiran I Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Simpang Empat : 421.5/252.SK/Peg.2012 : 09 Juli 2012 PANITA UTS GANJIL SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO. 1. 2. 3. 4. 5.

NAMA/NIP Halimatus Sa’diah, M.Pd NIP. 19670722 198902 2 003 Bustanil Arifin, S.Pd NIP. 19870427 201001 1 005 Ferdi Riswana, S.Kom NIP. 19840910 200904 1 005 Ferry Agung Nugroho, S.Pd Irwan Fahriannor

PANGKAT/GOL RUANG Pembina/IVa Penata Muda/IIIa Penata Muda/IIIa -

JABATAN DALAM KEDINASAN KEPANITIAAN Kepala Sekolah Penanggungjawab Guru/Wakasek Guru/Wakasek Guru/Wakasek Koordinator Ketua Sekretaris Bendahara

Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 09 Juli 2012 Kepala SMKN 1 Simpang Empat,

HALIMATUS SA’DIAH, M.Pd Pembina/IVa NIP. 19670722 198902 2 003

Lampiran II Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Simpang Empat : 421.5/252.SK/Peg.2012 : 09 Juli 2012 PANITA UTS GANJIL SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO. 1.

NAMA/NIP Halimatus Sa’diah, M.Pd NIP. 19670722 198902 2 003 Bustanil Arifin, S.Pd NIP. 19870427 201001 1 005 Ferdi Riswana, S.Kom NIP. 19840910 200904 1 005

JABATAN DALAM URAIAN TUGAS KEDINASAN KEPANITIAAN Kepala Sekolah Penanggungjawab Memberikan pengarahan terhadap UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013. Guru/Wakasek Koordinator Membantu memberikan pengarahan terhadap UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013.

2.

3.

Guru/Wakasek

Ketua

1.

Merencanakan dan melaksanakan UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013. 2. Melaporkan hasil kegiatan UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013. Mempersiapkan dan melakukan pencatatan administrasi UTS Ganjil sekolah SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2012 dan pelaporannya.

4.

Ferry Agung Nugroho, S.Pd

Guru

Sekretaris

5.

Irwan Fahriannor

Guru

Bendahara

1.

Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013. 2. Membuat laporan keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan UTS Ganjil SMK Negeri 1 Simpang Empat TP. 2012/2013.

Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 09 Juli 2012 Kepala SMKN 1 Simpang Empat,

HALIMATUS SA’DIAH, M.Pd Pembina/IVa NIP. 19670722 198902 2 003

Lampiran II Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Simpang Empat : 421.5/252.SK/Peg.2012 : 09 Juli 2012 PENYUSUN NASKAH SOAL DAN KOREKTOR UTS GANJIL SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

MATA PELAJARAN Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Agama Islan Bahasa dan Sastra Indonesia Penjaskes Seni Budaya Matematika Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam Fisika Kimia Ilmu Pengetahuan Sosial KKPI BTA Produktif TKR Produktif TKJ

PENYUSUN NASKAH HM. Rasidi Nasrullah, SHI Ahmad Syauqi, S.Pd Fery Agung Nugroho, S.Pd Sutarti Bustanil Arifin, S.Pd Rahmi Saufina, S.Pd Inna Maey Saroch, S.Pd Triati Mujiastuti, ST Kristiuni Incawati, A.Md Risa Damayanti, S.Pd Bustanil Arifin, S.Pd Nasrullah, SHI
Masrun, A.Md & Sandi Irwanda, AP

KOREKTOR HM. Rasidi Nasrullah, SHI Ahmad Syauqi, S.Pd Fery Agung Nugroho, S.Pd Sutarti Bustanil Arifin, S.Pd Rahmi Saufina, S.Pd Inna Maey Saroch, S.Pd Triati Mujiastuti, ST Kristiuni Incawati, A.Md Risa Damayanti, S.Pd Bustanil Arifin, S.Pd Nasrullah, SHI
Masrun, A.Md & Sandi Irwanda, AP

Ferdi Riswana, S.Kom

Ferdi Riswana, S.Kom

Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 09 Juli 2012 Kepala SMKN 1 Simpang Empat,

HALIMATUS SA’DIAH, M.Pd Pembina/IVa NIP. 19670722 198902 2 003