Anda di halaman 1dari 8

1

BASYAIRUL KHAIRAT

(Kabar Gembi ra tentang Berbagai Kebai kan)


Diriwayat kan dari Syaikhul Ummah, I mamul Aimmah, pemimpin para wali, Qut hub dari semua Qut hub,
Sayyidi Abdul Qadir al- Jaelani, bahwa beliau berkat a kepada salah seorang sahabat nya :
t erimalah shalawat ini dariku, karena aku meneri manya melalui il ham dari Allah Subhanahu Wa Taala,
lalu aku menunj ukkannya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Aku hendak menanyakan kepada beliau
mengenai manf aat khusus shalawat t ersebut , namun beliau menj awab sebelum aku menanyakannya. Beliau
berkat a kepadaku :
Shalawat ini mempunyai manf aat khusus yang begit u dahsyat unt uk diperhit ungkan. I a mengangkat
orang yang mengamalkannya ke deraj at yang amat t inggi, dan menj adikan mereka mencapai t uj uan yang paling
j auh. Bila seseorang menggunakan shalawat ini unt uk mencapai maksud t ert ent u, maka dia t idak akan kecewa.
Cit a- cit anya t idak akan gagal dan doanya t idak akan dit olak. Bila seseorang membacanya, meski hanya sekal i at au
membawanya, Allah akan menganugerahkan ampunan- Nya kepada orang it u dan kepada orang yang pergi
bersamanya. Bila aj alnya t iba, empat orang malaikat rahmat akan hadir disampingnya. Malaikat pert ama akan
menj aganya dari set an. Malaikat kedua akan akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat . Malaikat
ket iga memuaskan dahaganya dengan secangkir air dari t elaga Al- Kaut sar. Malaikat keempat akan membawa
bej ana emas yang penuh dengan buah- buahan surga, memberinya kabar gembira t ent ang menghuni surga, dan
berkat a kepadanya : Berbahagialah wahai hamba Allah! lalu ia akan melihat - Nya dan memandang- Nya dengan
mat anya, sebelum ruhnya t erpisah.
I a akan memasuki kuburnya dengan rasa aman, senang, dan bahagia, dan ia t idak akan merasa kesepian
dan kesempit an di dalamnya. Empat pul uh pint u rahmat akan t erbuka baginya dan darinya t erpancar cahaya. Saat
ia bangkit pada hari kebangkit an kelak, malaikat akan memberinya berit a gembira dari sebelah kanannya, dan
malaikat lainnya akan menent eramkan hat inya dari sebelah kirinya. I a akan diberi dua pakaian yang indah, dan
seekor kuda j inak akan dibawakan unt uknya sebagai t unggangan. Tak ada kesedihan dan penyesalan baginya, dan
ia akan menj alani perhit ungan yang mudah. Saat ia melewat i j embat an neraka, apinya akan berkat a kepadanya :
Cepat lah berlalu, wahai hamba Allah yang bebas! Aku dilarang unt uk menyent uhmu.
I a akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyang mereka yang saleh, dan di dalam surga ia akan
diberi empat puluh kubah dari perak. Set iap kubah akan berisi sebuah i st ana dari emas, dan di set iap ist ana ada
serat us ruangan dari cahaya. Di set iap ruangan t erdapat dipan t inggi yang t erbuat dari kain sut era, dan di at as
dipan sut era it u ada bidadari dengan mat a yang indah. Tubuhnya t erbuat dari wewangian yang amat harum, seolah
ia bulan di saat malam purnamanya. Lalu ia akan diberi sesuat u yang t idak pernah dilihat oleh mat a, belum pernah
didengar t elinga, dan t idak pernah t erbersit dalam hat i manusia.
Menurut khabar, di malam saat Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dimiraj kan ke hadirat Allah Subhanahu
Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berf ir man : Mil ik siapakah bumi it u, wahai Muhammad? Beliau menj awab :
Milik- Mu, wahai Tuhanku. Lalu Dia Subhanahu Wa Ta ala bert anya lagi : Milik siapakah langit it u, wahai
Muhammad? Beliau menj awab lagi : Mi lik- Mu, wahai Tuhanku. Lalu Dia Subhanahu Wa Taala bert anya lagi :
Milik siapakah hij ab ini, wahai Muhammad? Beliau menj awab lagi : Milik- Mu, wahai Tuhanku. Lal u Dia Subhanahu
Wa Taala bert anya lagi : Milik siapakah t aht a( Kursi) inu, wahai Muhammad? Beliau menj awab lagi : Milik- Mu,
wahai Tuhanku. Lalu Dia Subhanahu Wa Taala bert anya lagi : Milik siapakah dirimu, wahai Muhammad? Sampai
disini, Nabi Shalallahu Alai hi Wassalam j at uh t er sungkur dalam suj ud, dan rasa malu menghalanginya unt uk
mengucapkan sesuat u. Allah Subhanahu Wa Taala lalu berf irman : Engkau adalah mi lik orang yang bershalawat
kepadamu, dan yang melakukannya dengan penuh penghormat an dan pengagungan.
Syaikh Abdul Qadir Al- Jaelani lalu berkat a : Shalawat ini adalah shalawat yang sesuai dengan hadis nabi
t adi. I a adalah pembuka t uj uh puluh pint u rahmat , dan ia mewuj udkan keaj aiban j alan menuj u ke surga Firdaus. I a
lebih ut ama daripada seseorang membebaskan seribu j iwa, dan menyembelih ser ibu hewan kurban, dan
bersedekah sebanyak seribu dinar, dan berpuasa selama seribu bulan. I a mengandung rahasia t er sembunyi, dan
merupakan j alan unt uk mempermudah melaksanakan kewaj iban, memperbaiki akhlak, memenuhi kebut uhan,
menaikkan deraj at , menghapuskan dosa, diampuninya kesalahn, dan kerendahan diubah menj adi kehormat an.
Syaikh Abdul Qadir Al- Jaelani j uga berkat a : Shalawat ini t idak diberikan kecuali kepada orang yang
benar- benar saleh, karena shalawat ini memi liki sif at yang sempurna, didukung dengan keut amaan yang banyak.
Bila persoalan t ert ent u meni mpa seseorang, set iap shalawat darinya akan akan menj adi j alan at au wasi lah baginya
kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, dan set iap ayat Al- Quran yang t erkandung padanya akan menj adi
syaf aat baginya di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. I ni adalah shalawat orang- orang yang menegakkan shalat
lima wakt u, bacaan Qurani bagi mereka yang melakukan zikir, peringat an bagi mereka yang mau mendengarkan
nasihat , dan sebagai j alan bagi mereka yang mencari j alan. I a adalah shalawat dari Al- Quran Suci, dan aku
menamainya Basyairul Khai rat .

2
.`. < ..-,l .,>,l
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
..>l < . _..l.-l
Segal a puj i bagi Al l ah, Tuhan semest a al am

: ) 223 (
) 171 (
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada kaum mukmi ni n, sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an beri l ah kabar gembi ra orang-orang yang beri man (QS 2. Al-Baqarah : 223).
D an bahwa Al l ah t i dak menyi a-nyi akan pahal a orang-orang yang beri man. (QS 3. Ali-Imran : 171).
: _..`,:! .,: ''
.':: < ,: .: ' :.>... :,>. *... '' .> _.I _l.`. .>.l. ..>..l.. >>,>`.l .
..lLl _|| ..l _l. _....l!. !.,> ' ..,> .. ...1l. "..l. .s. .> ,> !.., ''
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ingat (ber zikir ), sebagaimana f i r man Allah SWT :
K arena i t u, i ngat l ah kamu kepada-K u ni scaya aku i ngat (pul a) kepadamu (2. Al-Baqarah : 152)
41. berzdi ki rl ah (dengan menyebut nama) Al l ah, zi ki r yang sebanyak-banyaknya.
42. dan bert asbi hl ah kepada-N ya di wakt u pagi dan pet ang.
43. D i al ah yang memberi rahmat kepadamu dan mal ai kat -N ya (memohonkan ampunan unt uk mu), supaya D i a mengel uarkan kamu dari kegel apan kepada cahaya
(yang t erang). dan adal ah D i a M aha Penyayang kepada orang-orang yang beri man.
44. sal am penghor mat an kepada mereka (orang-orang muk mi n i t u) pada hari mer eka menemui -N ya I al ah: Sal am[1224] ; dan D i a menyedi akan pahal a yang mul i a bagi
mereka. (33. Al-Ahzab : 41-44).
: N .. _.- _..s
.>.. . ,: . _.. .. _.s !>l.. . ,: . _.. .>. .`. i..l`.! _.l>.. .>' _.,`.
!.. .-. .!.> '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber amal, sebagaimana f ir man Al lah SWT :
Aku t i dak menyi a-nyi akan amal orang-orang yang beramal di ant ara kamu, bai k l aki -l aki at au perempuan (3. Ali-Imran : 195).
D an barangsi apa menger jakan amal yang sal eh bai k l aki -l aki maupun perempuan sedang i a dal am keadaan beri man, M aka mereka akan masuk sur ga, mer eka di beri
rezki di dal amnya t anpa hi sab ( 040. Al Mu'min : 40).
: .. _l _...'l
.s '' .> !. _.'.!: ..s ... il: '.,> _...`>.l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang kembali kepada Tuhannya, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Sesungguhnya D i a M aha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembal i kepada-N ya ( . Al I sraa' : 25).
M ereka memper ol eh apa yang mereka kehendaki pada si si Tuhan mereka. D emi ki anl ah Bal asan orang-orang yang berbuat bai k,( . Az Z umar : 34).

3
: _| < .> _...`.l
.>. _,L..l ''' .>. _.I `_.1. ..`.l s .::!.s .-.. s .!:..l ''
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber t obat , sebagaimana f ir man Allah SWT :
Sesungguhnya Al l ah menyukai orang-orang yang bert aubat dan menyukai orang-orang yang mensuci kan di ri .(. Al Baqarah : 222).
D an D i al ah yang meneri ma t aubat dari hamba-hamba-N ya dan memaaf kan kesal ahan-kesal ahan (QS 042. Asy Syuura : 25)
: . _l .`>,. .!1l
.. _.-.l *.s !>l.. N. : ::!.-. .. .> _..l>: `I _.I ''
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ikhlas, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Barangsi apa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, M aka hendakl ah i a mengerj akan amal yang sal eh dan janganl ah i a mempersekut ukan seorangpun dal am
beri badat kepada Tuhannya (018. Al K ahf i : 110).
Sembahl ah Al l ah dengan mengi khl askan ket aat anmu kepada-N ya (7. Al A'raaf : 2)
: .. :.l.l _|
:.l.l _a.. s .!:`>l ,>..l. . _.... . :.l.l ,`.. ..`,-.l!. .. s ,>..l ... _ls !.
i.!. _| il: . ,s .`.N
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang shalat , sebagaimana f ir man Al lah SWT :
D an di ri kanl ah shal at . Sesungguhnya shal at i t u mencegah dari (perbuat an- perbuat an) keji dan mungkar (2 Al 'Ankabuut : 45)
Hai anakku, di ri kanl ah shal at dan suruhl ah (manusi a) mengerjakan yang bai k dan cegahl ah (mereka) dari perbuat an yang mungkar dan bersabarl ah t erhadap apa yang
meni mpa kamu. Sesungguhnya yang demi ki an i t u Ter masuk hal -hal yang di waji bkan (ol eh Al l ah) (031. L uqman : 17)
: .`.,-.`.. ..l!.
:.l.l. !..|. :..>l N| _ls _.-:.>' '' _.I _..L. ... .1.l. ... ... .l| _.`-> '' _.I
_.`,.. < !.., :.`-. _ls. ...`.`> _.`,... _ _l> .....l N. !.`. !. 1l> ..> *L..
i..>.. !.1 ..s !.l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang khusuk, sebagaimana f ir man All ah SWT :
45. Jadi kanl ah sabar dan shal at sebagai penol ongmu. dan Sesungguhnya yang demi ki an i t u sungguh berat , kecual i bagi orang-orang yang khusyu',
46. (yai t u) orang-orang yang meyaki ni , bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembal i kepada-N ya (002. Al Baqarah : 45-46).
(yai t u) orang-orang yang mengi ngat Al l ah sambi l berdi ri at au duduk at au dal am keadan berbari ng dan mer eka memi ki rkan t ent ang penci pt aan l angi t dan bumi (seraya
berkat a): "Ya Tuhan K ami , Ti adal ah Engkau menci pt akan i ni dengan si a-si a, M aha suci Engkau, M aka pel i haral ah K ami dari si ksa neraka (003. Al i 'I mran : 191).
: !..| _.`. _....l
.>,> .-. .!.> i..l`. _.I `...> < i..l`.. .> .l`. ...lN
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang sabar (dalam ket aat an), sebagai mana f ir man Allah SWT :
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarl ah yang di cukupkan pahal a mer eka t anpa bat as (QS 039. Az Z umar : 10).
M ereka I t ul ah orang-orang yang t el ah di beri Al l ah pet unjuk dan mer eka I t ul ah orang-orang yang mempunyai akal ( QS 039. Az Z umar : 18).

4
: .l. .l> !1. ..
_!..> '' !.. . .l> !1. .. _.. .l s _.> ' _ .>' _> _.!.l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang t akut , sebagaimana f ir man All ah SWT :
D an bagi orang yang t akut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syur ga (055. Ar Rahmaan : 46).
40. dan Adapun orang-orang yang t akut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan di r i dari kei ngi nan hawa naf sunya,
41. M aka Sesungguhnya syurgal ah t empat t i nggal (nya) (079. An N azi 'at : 40-41).
: _..>. -.. _ .`_:
!.'..!. _.\l _.1`.. _..`.. :.,l _.I. .> !....!:. _.`..`. '' _.I _.`-.`.. _..,l _..l
_.N . .> '.,> .-.l !.. .l.- .>. _ .`,-l _.`.. .
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber t akwa, sebagaimana f ir man Allah SWT :
156. D an rahmat -K u mel i put i segal a sesuat u. M aka akan aku t et apkan rahmat -K u unt uk orang-orang yang bert akwa, yang menunai kan zakat dan orang-orang yang
beri man kepada ayat -ayat kami .
157. (yai t u) orang-orang yang mengi kut rasul , N abi yang U mmi (007. Al A'raaf 156-157).
Bagi mereka bal asan yang berl i pat ganda di sebabkan apa yang t el ah mereka kerjakan; dan mereka aman sent osa di t empat -t empat yang Ti nggi (dal am syur ga) (034.
Saba' : 37)
: :. _...>.l '
_.I :| ,: < l>. ...l ' _.I. _..`. !. ... ..'..l. \>. ... _|| ... _.`-> '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber sahaj a, sebagaimana f ir man Allah SWT :
34. D an beri l ah kabar gembi ra kepada orang-orang yang t unduk pat uh (kepada Al l ah),
35. (yai t u) orang-orang yang apabi l a di sebut nama Al l ah gemet arl ah hat i mer eka (022. Al Hajj : 34-35).
D an orang-orang yang memberi kan apa yang t el ah mereka beri kan, dengan hat i yang t akut , (karena mereka t ahu bahwa) Sesungguhnya mer eka akan kembal i kepada
Tuhan mer eka. (023. Al M u'mi nuun : 60)
: ,:. _...l ''
_.I :| ..... .,.. .l! !.| < !.|. .l| _.`-> '' i..l`. ...l. ..l . . .. .>.
...l`.. `.> _....l ' _.| `...,> ..l !.. .. . .. `.> _.',,!l
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang sabar (dalam menghadapi musibah), sebagaimana f ir man Allah SWT :
155. D an beri kanl ah beri t a gembi ra kepada orang-orang yang sabar
156. (yai t u) orang-orang yang apabi l a di t i mpa musi bah, mereka mengucapkan: "I nna l i l l aahi wa i nnaa i l ai hi raaji 'uun".
157. mereka I t ul ah yang mendapat keberkat an yang sempur na dan rahmat dari Tuhan mer eka dan mereka I t ul ah orang-orang yang mendapat pet unjuk. (002. Al
Baqarah : 155-157)
Sesungguhnya aku memberi Bal asan kepada mereka di hari i ni , karena kesabaran mereka; Sesungguhnya mereka I t ul ah orang-orang yang menang.(023. Al M u'mi nuun
: 111)
: _..L.l. 1.-l
_.!-l. s !.l <. .> _...`>.l ' . ! s ~l.. .:`,>! _ls < ..| N .> _..l.Ll '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang menahan mar ahnya, sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'af kan (kesal ahan) orang. Al l ah menyukai orang-orang yang berbuat kebaji kan.( Al i 'I mran : 134)
M aka barang si apa memaaf kan dan berbuat bai k M aka pahal anya at as (t anggungan) Al l ah. Sesungguhnya D i a t i dak menyukai orang-orang yang zal i m.( . Asy
Syuura : 40).
5

: .`..>. _| < .>
_...`>.l '' . .l> ..>'!. .`\ :s !l!.. .. .l> .,.l!. * _,> N| !l.. .>. N _..lL`. '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang akt if dalam kebaikan, sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an berbuat bai kl ah, karena Sesungguhnya Al l ah menyukai orang-orang yang berbuat bai k.( . Al Baqarah : 195)
Barangsi apa membawa amal yang bai k, M aka bagi nya (pahal a) sepul uh kal i l ipat amal nya; dan Barangsi apa yang membawa perbuat an jahat M aka D i a t i dak di beri
pembal asan mel ai nkan sei mbang dengan kejahat annya, sedang mer eka sedi ki t pun t i dak di ani aya (di rugi kan).( . Al An'am : 160)
: _. .... .>
`.l _| `... _..l-. ' _| < _,> _.. ...l
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber sedekah, sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an menyedekahkan (sebagi an at au semua ut ang) i t u, l ebi h bai k bagi mu, ji ka kamu menget ahui .( . Al Baqarah : 280)
Sesungguhnya Al l ah memberi Bal asan kepada orang-orang yang bersedekah. (012. Yusuf : 88)
: !.. ... _.1.`.
!.. ..1. . .`_: . .l> '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang menaf kahkan har t anya, sebagai mana f ir man Allah SWT :
D an mereka menaf kahkan sebahagi an rezki yang K ami anugerahkan kepada mereka.( . Al Baqarah : 3)
D an barang apa saja yang kamu naf kahkan, M aka Al l ah akan menggant i nya. (034. Saba' : 39)
: .`,:. .-. <
_| `... :!`.| _...-. ' _.l `..,: .>...N _.l. ., _| _..s ...:l
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber syukur , sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an syukuri l ah ni kmat Al l ah, ji ka kamu hanya kepada-N ya saja menyembah.( . An N ahl : 114)
Ji ka kamu bersyukur , past i K ami akan menambah (ni kmat ) kepadamu, dan ji ka kamu mengi ngkari (ni kmat -K u), M aka Sesungguhnya azab-K u sangat pedi h (014.
I brahi m : 7)
: _. .., ..> :.s:
~.I :| _!s: ' _..`s: `.>.`. >l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang memint a (kepada-Mu), sebagaimana f ir man Allah SWT :
Bahwasanya aku adal ah dekat . aku mengabul kan per mohonan orang yang berdoa apabi l a i a memohon kepada-K u (002. Al Baqarah : 186)
Berdoal ah kepada-K u, ni scaya akan K uperkenankan bagi mu (040. Al M u'mi n : 60)
: _ N !.,.
_:!.s _.>l..l ' i..l`. `.> _...l _.I _..,. .:,l .> !.. _..\.>
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang saleh, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Bahwasanya bumi i ni di pusakai hamba-hambaK u yang sal eh (021. Al Anbi yaa' : 105)
10. mereka I t ul ah orang-orang yang akan mewari si ,
11. (yakni ) yang akan mewari si syurga Fi rdaus. mer eka kekal di dal amnya (023. Al M u'mi nuun 10-11)

6
: _| < ....l..
_.l.`. _ls _..l !..!.. _.I .`... .l . .ls ..l.. !.,l`. '' .>.`. _\ . ...> _->.
.l .. _.:.. .. ,-.. .>l <. ".s ..> '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang akt if ber buat baik, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Sesungguhnya Al l ah dan mal ai kat -mal ai kat -N ya bershal awat unt uk N abi . Hai orang-orang yang beri man, bershal awat l ah kamu unt uk N abi dan ucapkanl ah sal am
penghormat an kepadanya.( . Al Ahzab ; 56)
Al l ah memberi kan rahmat -N ya kepadamu dua bagi an, dan menjadi kan unt ukmu cahaya yang dengan cahaya i t u kamu dapat berjal an dan D i a mengampuni kamu. dan
Al l ah M aha Pengampun l agi M aha Penyayang (057. Al Hadi i d : 28)
: `.l _,:.l _ :..>l
!...l _. :,>N N _.... ..l < .l: .> `.l `.,L-l ''
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang diber i kabar gembir a, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Bagi mereka beri t a gembi ra di dal am kehi dupan di duni a dan (dal am kehi dupan} di akhi rat . t i dak ada perobahan bagi kal i mat -kal i mat (janji -janji ) Al l ah. yang
demi ki an i t u adal ah kemenangan yang besar (010. Yunus : 64)
: .. L`. < .`I...
.1 ! . !.,Ls
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber oleh kemenangan, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Barangsi apa ment aat i Al l ah dan Rasul -N ya, M aka Sesungguhnya i a t el ah mendapat kemenangan yang besar (033. Al Ahzab : 71)
: `_!.l _.`..l. ..
:.,>l !...l .,1..l. .>l..l .> ..s i. !.. . .>. *. ''
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang zuhud, sebagaimana f ir man Allah SWT :
Hart a dan anak-anak adal ah perhi asan kehi dupan duni a t et api amal an-amal an yang kekal l agi sal eh adal ah l ebi h bai k pahal anya di sisi Tuhanmu sert a l ebi h bai k
unt uk menjadi harapan (018. Al K ahf i : 46)
: ... .> . >,>
!.ll _.'.!. ..`,-.l!. _.... s ,..l
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ummi, sebagaimana f ir man Allah SWT :
K amu adal ah umat yang t erbai k yang di l ahi rkan unt uk manusi a, menyur uh kepada yang ma'ruf , dan mencegah dari yang munkar (003. Al i 'I mran : 110)
: .. !... ...>l
_.I !.,L. . !.:!.s `... '.l!L ...l ..... ...1. ..... _.!. ..>l!. _:. < .l: .>
`_.l ..l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang t er pilih, sebagaimana f ir man Al l ah SWT :
7
K emudi an ki t ab i t u K ami wari skan kepada orang-orang yang K ami pi l i h di ant ara hamba-hamba K ami , l al u di ant ara mereka ada yang M engani aya di ri mereka
sendi ri dan di ant ara mereka ada yang pert engahan dan di ant ara mereka ada (pul a) yang l ebi h dahul u berbuat kebai kan dengan i zi n Al l ah. yang demi ki an i t u adal ah
karuni a yang Amat besar (035. Faat hi r : 32)
: _ _:!.-.. _.I
.`. _ls ... N .L.1. . .- < _| < `,-. ....I !-..- ..| .> '.-l `..>,l '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber dosa, sebagaimana f ir man Al lah SWT :
K at akanl ah: "Hai hamba-hamba-K u yang mal ampaui bat as t erhadap di ri mereka sendi ri , janganl ah kamu berput us asa dari rahmat Al l ah. Sesungguhnya Al l ah
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya D i a-l ah yang M aha Pengampun l agi M aha Penyayang (039. Az Z umar : 53)
: .. _.-. ... .
.lL. ... .. ,-.`. < .>. < .s !.,>
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber ist ighf ar , sebagaimana f ir man Allah SWT :
D an Barangsi apa yang menger jakan kejahat an dan M engani aya di ri nya, kemudi an i a mohon ampun kepada Al l ah, ni scaya i a mendapat i Al l ah M aha Pengampun l agi
M aha Penyayang (004. An N i saa' : 110)
: _| _.I 1.. .l
!.. _.`.>l i..l`. !..s _..-.`. N _.`-.`. !.,.> .>. _ !. .: `... _..\.> '
N `..',> ~,l .N `..1l... ..l.l ..> `.>`... _.I `... _..s..
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang di dekat kan (kepada Allah), sebagaimana f ir man Allah SWT :
101. bahwasanya orang-orang yang t el ah ada unt uk mereka ket et apan yang bai k dari K ami , mer eka i t u di jauhkan dari neraka,
102. mereka t i dak mendengar sedi ki t pun suara api neraka, dan mereka kekal dal am meni kmat i apa yang di i ngi ni ol eh mer eka.
103. mereka t i dak di susahkan ol eh kedahsyat an yang besar (pada hari ki amat ), dan mer eka di sambut ol eh Para mal ai kat . (M al ai kat berkat a): "I ni l ah hari mu yang t el ah
di janji kan kepadamu (021. Al Anbi yaa' : 101-103)
: _| _..l`..l
..l`..l. _....l. ....l . _....1l. ....1l. _....l. ....l. _...l . ....l.
_.-:.>l. .-:.>l. _.....l. .....l. _.....l. .....l. _.L.>'. .>.`,
.L.>l. _,.I. < .: .,.I. .s < .> :,-. ,>. !..Ls ' _. ,l ..*l
N| !. _-. ' _. .,-. ... _,`. ' .. .,> .,>l _.N '
Ya Allah, limpahkanlah kesej aht er aan dan kedamaian kepada j unj ungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar
gembir a kepada or ang-or ang yang ber ser ah dir i (kepada Allah), sebagaimana f ir man Al lah SWT :
Sesungguhnya l aki -l aki dan perempuan yang musl i m, l aki -l aki dan perempuan yang mukmi n, l aki -l aki dan perempuan yang t et ap dal am ket aat annya, l aki -l aki dan
perempuan yang benar, l aki -l aki dan perempuan yang sabar, l aki -l aki dan perempuan yang khusyuk, l aki -l aki dan perempuan yang bersedekah, l aki -l aki dan
perempuan yang berpuasa, l aki -l aki dan perempuan yang memel i hara kehormat annya, l aki -l aki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Al l ah, Al l ah t el ah
menyedi akan unt uk mereka ampunan dan pahal a yang besar (033. Al Ahzab : 35)
39. dan bahwasanya seorang manusi a t i ada memperol eh sel ai n apa yang t el ah di usahakannya,
40. dan bahwasanya usaha i t u kel ak akan di perl i hat (kepadanya).
41. kemudi an akan di beri Bal asan kepadanya dengan Bal asan yang pal i ng sempurna . (053. An N ajm : 39-41)
8

. ...s: !.. ... >.. .ll ....>. !.. "..l. `,>. . `...s: _
..>' < . _..l.-l .
Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya dengan shalawat yang membuat dada menj adi lapang, ber bagai ur usan menj adi
mudah, ber bagai penghalang menj adi t er buka, dan sampaikan kepadanya sal am yang banyak, ber kesinambungan hi ngga Har i
Kiamat .
D o'a mereka di dal amnya I al ah: "Subhanakal l ahumma", dan sal am penghor mat an mereka I al ah: "Sal am". dan penut up doa mer eka I al ah: "Al hamdul i l aahi Rabbi l
'aal ami n" (10. Yunus : 10)

Anda mungkin juga menyukai