Anda di halaman 1dari 11

PENTINGNYA ISLAM BAGI UMAT MANUSIA

DISUSUN OLEH:
1. 2. 3. 4. 5. 6. ARASSARI KUSUMAH DEWI KAROMAH WIDIANINGSIH NURACHNI DWI MUKTI S MERY MEILANI SUTRA TITIS DYAH HAPSARI DIANIKA BAYANGKRA W (13020112120001) (13020112120003) (13020112120004) (13020112120005) (13020112120007) (13020112120009)

Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan; Arti Pentingnya Islam Bagi Umat Manusia. Dalam rangka memenuhi kewajiban kami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Makalah yang bertemakan Arti Pentingnya Islam Bagi Umat Manusia memuat beberapa penjelasan mengenai Agama Islam dan ketersinambungannya dengan umat manusia Kami berharap dengan dibuatnya makalah ini dapat membantu siapapun yang membacanya guna memahami arti penting Islam bagi manusia sedikit demi sedikit. Kepada seluruh pihak yang telah membantu pembuatan makalah ini baik masa perumusan, pengerjaan hingga pada akhirnya

dipresentasikan. Kami ucaptan terima kasih.

12 September 2012

Penyusun

Daftar Isi Kata pengantar ...........................................................................................i Daftar Isi ....................................................................................................ii BAB I .........................................................................................................1 PENDAHULUAN ............................................................................1 BAB II .......................................................................................................2 RUMUSAN MASALAH : A. Apa peranan Islam dalam kehidupan? ....................................2 B. Apa peranan Islam dalam membangun akhlaq manusia? .......2 BAB III ......................................................................................................3 PEMBAHASAN : A. Peranan islam dalam kehidupan ..............................................3 B. Peranan Islam dalam membangun akhlaq manusia ................5 BAB IV ......................................................................................................7 PENUTUP : A. Kesimpulan ..............................................................................7 B. Saran ........................................................................................7 Daftar pustaka ...........................................................................................8

BAB I PENDAHULUAN

Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Ajaran agama islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT , atau biasa disebut dengan ajaran ketauhidan. Ketauhidan sendiri artinya adalah ajaran tentang adanya Allah SWT. Islam dari segi kebahasaan berasal dari bahasa arab yaitu kata salimah yang berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi aslama yang berarti berserah diri, patuh, tunduk dan taat kepada Allah SWT. Islam menurut istilah yakni agama yang yang ajaran-ajaranya diwahyukan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah SWT.

BAB II RUMUSAN MASALAH

A. Apa peranan Islam dalam kehidupan? B. Apa peranan Islam dalam membangun akhlaq manusia?

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan islam dalam kehidupan Atheis adalah suatu paham atau aliran tidak mempercayai adanya agama bahkan Tuhan. Di era maju seperti ini banyak orang yang

berpaham seperti itu di dalam masyarakat, mereka adalah orang yang tidak mengetahui arti hidup dan terus bertanya kemana manusia pergi setelah mati, jika mereka mau ikut berjihad dalam agama Allah yaitu agama Islam mereka pasti dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. itulah salah satu peran agama Islam dalam agama islam. Ilmu dan teknologi semakin maju namun tak ada yang mampu menjawab hal sepele seperti di atas. Hanya agama Islam yang mampu menerangkan secara terperinci apa, bagaimana dan kemana manusia setelah mati serta untuk apa manusia hidup. Islam adalah jawaban semua pertanyaan tentang kehidupan, karena Islam berisi informasi informasi yang berasal dari pencipta makhluk hidup dan Islam bersifat realistis, teguh atau tidak berubah ubah

Pada dasarnya agama Islam bertujuan untuk mengesakan Tuhan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudi luhur, salah satu dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah menyembah Allah SWT yakni surat Al-Dzariyat ayat 56:


Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku

Kandungan: Surat Adz dzariyat ayat 56 mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah SWT. Jadi selain fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi (fungsi horizontal), manusia juga mempunya fungsi sebagai hamba yaitu menyembah penciptanya (fungsi vertikal), dalam hal ini adalah menyembah Allah karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua alam semesta ini. Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar menyembah kepadanya. Kata menyembah sebagai terjemahan dari lafal abida-yabuduibadatun (taat, tunduk, patuh). Beribadah berarti menyadari dan mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah yang harus tunduk mengikuti kehendaknya, baik secara sukarela maupun terpaksa.

B. Peranan Islam dalam membangun akhlaq manusia Islam pada perkembangannya dalam peradaban umat manusia banyak memberikan pengaruh terhadap bangunan akhlaq umat. Dalam ajaran Rasullulah SAW yang terus berkembang dan terus menyesuaikan dengan perubahan zaman hingga saat ini, telah banyak mengajarkan pola-pola hidup dengan bertoleransi dan

mengedepankan ketauhidan. Ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah SWT yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasullulah SAW, dan tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Ajaran-ajaran yang disampaikan ini meliputi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia. Bahkan, Al-Quran menurut Prof. Dr. Quraish Shihab selaku dewan pakar pusat studi Al-Quran dalam ceramahnya merupakan satu-satunya kitab suci yang paling lengkap membahas tentng berbagai aspek kehidupan. Begitupun kebiasaankebiasaan Rasullulah SAW yang senantiasa mengajarkan perilakuperilaku terpuji yaitu sunnah Rasul pun telah banyak berperan penting. Durhal ini yaitu Al-Quran dan Sunnah, telah menjadi acuan yang sanga berpengaruh bagi perkembangan umat manusia dalam melakukan berbagai aktifitass kehidupan pula mempermudah manusia dalam membuat peraturan-peraturan yang senantiasa mensejahterakan masyarakat.

Dalam penerapannya Al-Quran dan sunnah Rasul, telah mengubah perilaku umat manusia yang semula jahil (bodoh) menjadi lebuih bermatabat baik di mata Allah SWT maupun mata makhluk-Nya. Seiring dengan berubahnya zaman, banyak diantara manusia yang berangsur-angsur kembali pada keadaannnya terdahulu yaitu jahil (bodoh), meskipun dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pola piker logika dan pengamatan manusia. Karena hal inilah, AlQuran dan Sunnah Rasul menjadi suatu tonggak bagi umat dalam menghadapi kehidupan, sejak ilmu-ilmunya terdiri dari berbagai aspek. Ajarannya dapat diterapkan baik di masa lalu maupun masa kini dan senantiasa membantu guna memelihara keteguhan hati umat dalam memeluk agama Islam.

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Islam berperan pentinga dalam kehidupan manusia. Peran islam dalam kehidupan adalah Islam sebagai kumpulan informasi-informasi yang berasal dari Allah SWT, bertujuan untuk mengesakan Tuhan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradap dan berbudi luhur , sebagai penuntun umatnya pada jalan yang benar , sebagai rambu-rambu atau peraturan dalam hidup, sebagai peningkat eto kerja dalam kehidupan , dan mengendalikan serta mengarahkan penggunaan teknologi untuk kepentingan manusia. B. Saran-saran Sebaiknya kita sebagai seorang muslim hendaknya menyadari bahwa agama islam adalah agama yang menuntun kita kejalan yang benar . Kita harus menegakkan ajaran agama islam dan menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membangun kehidupan yang damai.

DAFTAR PUSTAKA
http://helmidadang.wordpress.com/2010/03/12/peran-agamadalam-kehidupan/ Esposito, john L. 1998. Islam is the right path.new York.oxford university press.