P. 1
5. CONTOH RAPBDES

5. CONTOH RAPBDES

|Views: 3,666|Likes:
Dipublikasikan oleh Pnpm Kesamben-Asli

More info:

Published by: Pnpm Kesamben-Asli on Nov 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KECAMATAN KESAMBEN
DESA .........................
PERATURAN DESA .........................
KECAMATAN ...................... KABUPATEN BLITAR
NOMOR ...... TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..................
Menimbang :

a. Bahwa Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a
De$a ........... Tah%n Anggaran &'(& er"% di!e!a)an dengan Pera!%ran De$a
$e$%ai dengan Bab *++ Bagian )e!iga Pa$a" ,- Pera!%ran Pemerin!ah Re%b"i)
+nd.ne$ia N.m.r ,& Tah%n &''/.
Bahwa %n!%) me"a)$ana)an Pera!%ran B%a!i B"i!ar N.m.r .
&( Tah%n &''0 !en!ang Ped.man Um%m Pen1%$%nan Anggaran Pendaa!an dan
Be"an#a De$a da"am rang)a mew%#%d)an e2e)!i3i!a$ dan a)%n!abi"i!a$
enge"."aan )e%angan Pemerin!ah De$a .....................
c. Bahwa %n!%) meninda)"an#%!i ha" $ebagaimana dima)$%d
da"am ).n$ideran menimbang h%r%2 b4 er"% di!e!a)an dengan Pera!%ran De$a
!en!ang Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a 5APBDe$6 Tah%n Anggaran
&'(&.
Menginga! :

Undang7Undang N.m.r (& Tah%n (8/'4 !en!ang
Pemben!%)an Daerah7 Daerah Kab%a!en 9 K.!a da"am "ing)%ngan Pr.in$i :awa
Tim%r;
Undang < %ndang N.m.r -& Tah%n &''= !en!ang
Pemerin!ahan Daerah.
Undang < Undang N.m.r -- Tah%n &''= !en!ang
Perimbangan Ke%angan an!ara Pemerin!ah P%$a! dan Daerah;
Pera!%ran Pemerin!ah N.m.r &/ Tah%n &''' !en!ang
Kewenangan Pemerin!ah dan Kewenangan Pr.in$i $ebagai Daerah >!.n.m;
Pera!%ran Pemerin!ah N.m.r ,& Tah%n &''/ !en!ang
De$a
Pera!%ran men!eri Da"am Negeri N.m.r -, Tah%n
&'', !en!ang Ped.man Penge"."aan Ke%angan De$a.
Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r - Tah%n
&''& !en!ang Per%bahan a!a$ Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r -&
Tah%n &''' !en!ang S%$%nan >rgani$a$i dan Ta!a Ker#a Badan7badan4 Kan!.r7
)an!.r di Ling)%ngan Pemerin!ah Kab%a!en B"i!ar;
Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r ( Tah%n
&'(( !en!ang Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a Daerah Kab%a!en B"i!ar Tah%n
Anggaran &'((;
Pera!%ran B%a!i N.m.r ( Tah%n &'(( !en!ang
Pen#abaran Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a Daerah Kab%a!en B"i!ar Tah%n
Anggaran &'((;
('. Pera!%ran B%a!i B"i!ar N.m.r - Tah%n &'(( !en!ang
Ped.man A".)a$i Dana De$a 5 ADD 6 Kab%a!en B"i!ar Tah%n &'((;
Memerha!i)an : N.!a Ke%angan 9
Rea"i$a$i Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a Tah%n Anggaran &'((
Pr.gram Ker#a
Pemerin!ah De$a ................ Tah%n Anggaran &'(&
Ri$a"ah $idang < $idang
"en. BPD mengenai embaha$an Rancangan Pera!%ran De$a !en!ang Rencana
Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a 5RAPBDe$6 Tah%n Anggaran &'(&
Dengan Pere!"#"an Ba$an Per%a&'(an Dea
) BPD * Dea .................
MEMUTUSKAN :
Mene!a)an : PERATURAN DESA .................... KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
BLITAR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
Paa( 1
Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a Tah%n Anggaran &'(& ada"ah
$ebe$ar R+. ,2,.1-2..00/0 5 E1+a! Ra!" D"a P"("2 E1+a! J"!a Sera!" T'ga P"("2
D"a R'b" T"#"2 Ra!" R"+'a2 6 4 !erdiri dari :
a. Targe! Pendaa!an4 direncana)an : R+. ,2,.1-2..00/0
b. Targe! Be"an#a4 direncana)an : R+.
,2,.1-2..00/0
(. Be"an#a Lang$%ng4 $ebe$ar : R+. 234.152..00/0
&. Be"an#a Tida) Lang$%ng4 $ebe$ar : R+.
145.640.000/0
Paa( 2.
(6 Ring)a$an Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a !er$eb%! ada Pa$a" (4
$ebagaimana da"am Lamiran + Pera!%ran De$a ini.
&6 Rincian "ebih "an#%! A1a! 5 ( 6 Pa$a" ini4 $ebagaimana da"am Lamiran +
Pera!%ran De$a ini.

Paa( -.
Lamiran < "amiran !er$eb%! ada Pa$a" 5 & 6 mer%a)an bagian 1ang !ida)
!eri$ah)an dari Pera!%ran De$a ini.
Paa( ,.
Kegia!an < )egia!an de$a "ainn1a 1ang ber$i2a! in$iden!a" dan b%)an mer%a)an
)egia!an !ah%nan 1ang !ida) ma$%) da"am Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a
De$a ini a)an dibaha$ dan dir%m%$)an dengan Pera!%ran De$a 1ang "ain.

Paa( 4.
Aabi"a !er#adi er%bahan anggaran ada $aa! Rencana Anggaran Pendaa!an dan
Be"an#a De$a Tah%n Anggaran &'(& ini ber#a"an4 ma)a a!a$ er%bahan !er$eb%! a)an
di"a)%)an en1e$%aian me"a"%i r.$e$ Per%bahan Anggaran Ke%angan 5 P.A.K. 6
Paa( 3.
Pera!%ran De$a ini ber"a)% $e#a) di!e!a)an dan diber"a)%)an m%"ai awa" !ah%n
Anggaran.
Di!e!a)an di : ..................
Pada Tangga" : (' Pebr%ari &'(&
KEPALA DESA ....................
.....................................

Lamiran + : PERATURAN DESA ??????.
KE@AMATAN KESAMBEN KABUPATEN
BL+TAR
N.m.r : '( Tah%n &'(&
Tangga" : (' Pebr%ari &'(&
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA 777777 KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2012
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
1 2 - ,
1 PENDAPATAN
1.1 Pendaa!an A$"i De$a 6.500.000/0 14.120.000/0
(.(.( Ha$i" U$aha De$a : '47 '47
(.(.(.( Hiam A T.1a Bening Bar% A '47 (.0''.'''47
(.(.(.& Hiam A S%mber Uri S%)% Kawi A C.'''.'''47 C.'''.'''47
(.(.(.- >era$i.na" Li$!ri) Pede$aan '47 '47
(.(.(.= Ha$i" Re!rib%$i T* )abe" (./''.'''47 (.0''.'''47
(.(.(./ Ha$i" Re!rib%$i L.$men dan H.!e" (.0''.'''47 &.,''.'''47
(.(.(.C Ha$i" Swada1a me"a"%i %ng%!an PBB Th.&'(( '47 '47
(.(.(., Hadiah :%ara + L.mba Pe"%na$an PBB Th. &'(( '47 '47
(.(.(.0 Ha$i" U$aha BUMDe$ A NU:U MAND+R+ A '47 &''.'''47
(.(.(.8 Ha$i" Re!rib%$i Pabri) R.).) '47 '47
(.(.(.(' Ha$i" Re!rib%$i SPBU Ke$amben '47 (.C&'.'''47
(.(.(.(( Ha$i" Re!rib%$i Penggi"igan Ba!% 5 K"a$er 6 '47 '47
(.(.(.(& Ha$i" Re!rib%$i Penggerga#ian Ka1% 5 Sawmi" 6 '47 '47
(.(.(.(- Lain7"ain U$aha De$a /''.'''47 (.'''.'''47
1.1.2 Ha'( Penge(:(aan Ke&a;aan Dea : 3,.-40.000/0 3,.040.000/0
(.(.&.( Tanah Ka$ De$a ED :a"an De$a '47 '47
(.(.&.(.( Tanah De$a 9 Beng).) C'.'''.'''47 C'.'''.'''47
(.(.&.(.& Sewa Tanah beng).) ED Pemban!% Ka%r '47 '47
(.(.&.(.- Sewa Tanah beng).) K.$.ng 5 Ka%r E).bang 6 -.'''.'''47 '47
(.(.&.(.= Sewa K%r$i4Gerabah4S.%nd$1$!em4 Gen$e! '47 C''.'''47
(.(.&.(./ Lain < "ain Sewa Pera"a!an +n3en!ari$ De$a '47 /''.'''47
(.(.&.& Pa$ar dan Ki.$ De$a (.'''.'''47 (.'''.'''47
(.(.&.- Pa$ar Hewan '47 '47
(.(.&.= Tamba!an Perah% '47 '47
(.(.&./ Bang%nan De$a -/'.'''47 C''.'''47
(.(.&.C Pe"e"angan +)an 1ang di)e"."a De$a '47 '47
(.(.&., Lain7"ain Ke)a1aan Mi"i) De$a '47 '47
(.(.&.0 Pengg%naan Laangan 9 A$e! De$a '47 -/'.'''47
(.(.&.8 D$!????? '47 '47
(.(.- Ha$i" Swada1a dan Par!i$ia$i '47 (.'''.'''47
(.(.-.( D$!????? '47 '47
1.1., Ha'( G:!:ng R:;:ng : 21.200.000/0 -6.400.000/0
(.(.=.( P%ng%!an Ber$ih De$a Tah%n &'(( (-.C''.'''47 -'.'''.'''47
(.(.=.& Ka$ RT di De$a Tah%n &'(' &./''.'''47 -./''.'''47
(.(.=.- Peng%!an )egia!an Hari Be$ar Na$i.na" 5 PHBN 6 /.(''.'''47 C.'''.'''47
1.1.4 La'n0(a'n Pen$a+a!an A(' Dea ;ang a2
(.(./.( P%ng%!an Pe"a1anan :a$a S%ra! men1%ra! 20.030.000/0 2,.635.000/0
(.(./.&
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
Ke!erangan Penga#%an SK@K
/,C.'''47 /,C.'''47
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
(.(./.-
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
SKBD 9 SKET
'47 &='.'''47
(.(./.=
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
engan!ar N@TR
/.C''.'''47 /.,''.'''47
(.(././
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan Pindah
Ma$%) 5 Penda!ang 6
=0'.'''47 ,&'.'''47
(.(./.C
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan Pindah
Ke"%ar
&='.'''47 /='.'''47
(.(./.,
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan KTP 5 Reg%"er 6
8''.'''47 (.'0'.'''47
(.(./.0
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan A)!a Ke"ahiran
/='.'''47 /,C.'''47
(.(./.8 P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan KUASA '47 -C'.'''47
(.(./.('
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan Be"%m 9
S%dah Ni)ah
'47 -C'.'''47
(.(./.(( P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i Be$e" &='.'''47 &/'.'''47
(.(./.(&
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan B.r.
Be)err#a
=/'.'''47 =0'.'''47
(.(./.(-
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan
erm.h.nan Kridi! Ban).
C''.'''47 0='.'''47
(.(./.(=
P%ng%!an Admini$!ra$i Penga#%an A)!a Tanah
9M%!a$i SPPT
=.0''.'''47 C.C''.'''47
(.(./.(/
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Ke!erangan +#in Keramaian
8''.'''47 (.0/'.'''47
(.(./.(C
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan Kar!% S%$%nan Ke"%arga 5 KSK 6
,&'.'''47 0='.'''47
(.(./.(,
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar +#in
Tebang Ka1%
C-'.'''47 C=0.'''47
(.(./.(0
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan Lain <
"ain
,&'.'''47 =0'.'''47
(.(./.(8.
P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i S%ra! TK+ 9
TKB
(.&''.'''47 (.=='.'''47
(.(./.&'
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan S+M
&='.'''47 &00.'''47
(.(./.&( P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i $%ra! 5 bia$a 6 '47 -''.'''47
(.(./.&&
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan
Pengg%naan :a"an De$a
/('.'''47 0''.'''47
1.2 Bag' Ha'( Pa#a& -.540.000/0 4.040.000/0
(.&.( Bagi Ha$i" Pa#a) Kab%a!en '47 '47
(.&.& Bagi Ha$i" PBB '47 '47
(.&.- +n$en!i2 dari Pendi$!rib%$ian SPPT &'(( 0/'.'''47 0/'.'''47
(.&.= +n$en!i2 dari Uah P%ng%! PBB &'(( -.'''.'''47 =.&''.'''47
(.&./ Hadiah :%ara + L.mba Pe"%na$an Pa#a) &'(( '47 '47
1.- Bag' Ha'( Re!r'b"' -40.000/0 -40.000/0
(.-.( +n$en!i2 Re!rib%$i Sewa Tanah A$e! Daerah '47 '47
(.-.( +n$en!i2 dari Pendi$!rib%$ian Ra$)in -/'.'''47 -/'.'''47
(.-.& +n$en!i2 dari Ha$i" @.)"i! KSK '47 '47
(.-.- +n$en!i2 dari Ha$i" KTP Ma$a" '47 '47
(.-.=
+n$en!i2 dari Ha$i" Kegia!an Pemi"%9Pi")ada9
Pi"re$
'47 '47
1.,
Bag'an Dana Per'1bangan Ke"angan P"a!
$an Daera2
12...43.000/0 2.4.06,..00/0
(.=.( A".)a$i Dana De$a 5 ADD 6 (',.='=.'''47 ((0.,&/.'''47
T%n#angan Pengha$i"an Aara!%r Pemerin!ah
De$a 5 TPAPD 6
&'.-/&.'''47 &&.00&.'''47
(.=.& PNPM7MP '47 (--.=0,.,''47
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
(.=.- Dana A".)a$i Kh%$%$ 5 DAK 6 '47 '47
(.=.=
Ban!%an M.da" %n!%) Badan USaha Mi"i) De$a
5 BUMDe$ 6
'47 '47
1.4
Ban!%an Ke%angan Pemerin!ah
Pr.3in$i4Kab%a!en4 dan De$a "ainn1a.
0/0 0/0
(./.( Ban!%an Ke%angan Pemerin!ah : '47 '47
(./.(.( Pengembangan De$a Terad% '47 '47
(./.(.& D$! '47 '47
1.4.2 Ban!"an Ke"angan Pe1er'n!a2 Pr:<'n' 0/0 0/0
(./.&.( L%mb%ng Pace)"i) '47 '47
(./.&.& D$! ?????. '47 '47
1.4.- Ban!"an Ke"angan Pe1er'n!a2 Kab"+a!en 0/0 0/0
(./.-.(
Dana Tambahan engha$i"an !e!a Kea"a De$a
dan Perang)a! De$a.
'.7 '.7
(./.-.& Perbai)an :a"an De$a '47 '47
1.3 H'ba2 4.000.000/0 0/0
(.C.( Hibah dari Pemerin!ah '47 '47
(.C.& Hibah dari Pemerin!ah Pr.3in$i '47 '47
(.C.- Hibah dari Pemerin!ah Kab%a!en '47 '47
(.C.= Hibah dari badan 9"embaga9.rgani$a$i $wa$!a '47 '47
(.C./ Hibah dari )e".m.) ma$1ara)a!9er.rangan /.'''.'''47 '47
(.C.C D$!???????? '47 '47
1.. S"1bangan +'2a& &e!'ga 4.000.000/0 0/0
(.,.( Pin#aman Pemerin!ah De$a. '47 '47
(.,.& D.na!%r 9 S%mbangan n.nbir.)ra!i$ /.'''.'''47 '47
JUMLAH PENDAPATAN 24..--3.000/0 ,2,.1-2..00/0
2. BELANJA
2.1 Be(an#a Lang"ng 12..,06..30/0 234.152..00/0
2.1.1 Be(an#a Pega%a' 8 H:n:rar'"1 : 14.44-.,00/0 12.--0.000/0
&.(.(.( H.n.r Tim 9 Pani!ia ('.,='.=''47 C.&0'.'''47 E6
&.(.(.& Bia1a Raa! (.=C-.'''47 (./''.'''47
&.(.(.- +n$en!i2 9 B>P Pam.ng B".) PBB -.'''.'''47 =.&''.'''47
&.(.(.= +n$e!i2 9 B>P Penge"."aan Bera$ Mi$)in 5Ra$)in 6 -/'.'''47 -/'.'''47
2.1.2 Be(an#a barang 8 Jaa
2.1.2.1 Per#a(anan D'na : 20.262.-20/0 22...6.000/0
&.(.&.& Bia1a Per#a"anan Dina$ Kea"a De$a (.&''.'''47 (.&''.'''47 E6
&.(.&.& Bia1a Per#a"anan Dina$ Se)re!ari$ De$a. 8''.'''47 ,&'.'''47 E6
&.(.&.- Bia1a Per#a"anan Dina$ = Kea"a Ur%$an. -.'''.'''47 &.=''.'''47 E6
&.(.&.= Bia1a Per#a"anan Dina$ & Kea"a D%$%n. (.&''.'''47 (.&''.'''47 E6
&.(.&./ Bia1a >era$i.na" Angg.!a BPD &.(=0.'0'47 -./C'.'''47 E6
&.(.&.C Bia1a >era$i.na" Peng%r%$ LPMD &.(=0.'0'47 -.//'.'''47 E6
&.(.&., Bia1a +n$en!i2 Ke!%a RB dan Ke!%a RT. =.&8C.(C'47 =.,=8.'''47 E6
&.(.&.0 H.n.r Pen#aga )an!.r dan T%)ang Keb%n /.=''.'''47 /.=''.'''47
2.1.- Be(an#a Pe1e('2araan : -..50.000/0 ,.000.000/0
&.(.-.( Be"an#a Peme"iharaan Kan!.r 9Ged%ng9Bang%nan &./''.'''47 &./''.'''47
&.(.-.& Perawa!an Seeda m.!.r 5 Dina$ 6 (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.(.-.- Perawa!an Pa$ar (/'.'''47 (/'.'''47
&.(.-.= +n3en!ari$a$i &0'.'''47 -/'.'''47
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
2.1., Be(an#a M:$a( 2.320.000/0 2.320.000/0
&.(.=.( Be"an#a M.da" Tanah '47 '47
&.(.=.& Be"an#a Pemba1aran Re)ening Te"e.n C''.'''47 C''.'''47
&.(.=.- Be"an#a Pemba1aran Re)ening Li$!ri) 8''.'''47 8''.'''47
&.(.=.= Be"an#a Pemba1aran Re)ening Air. (&'.'''47 (&'.'''47
&.(.=./ Perawa!an K.m%!er (.'''.'''47 (.'''.'''47
2.1.4 B'$ang Praarana Pe1er'n!a2an Dea : 4.000.0000/0 13.3.4.000/0
&.(./.( Pembang%nan Tera$ dan Perawa!anKan!.r De$a /.'''.'''47 (C.C,/.'''47 E6
&.(./.& D$! ????????. '47 '47
2.1.3 B'$ang =''& Praarana : 3,.,,2.,00/0 144.235.600/0
&.(.C.( Penga$a"an :a"an C=.==&.=''47 /-.-C'.'''47 E6
&.(.C.&
Pembang%nan Rehab Ged%ng TK Dharma Bani!a
Se".re#. +*
'47 ('(.8'0.8''47 EE6
&.(.C.- D$! ???. '47 '47
2.1.. B'$ang E&:n:1' : 10..,0.,00/0 ,-.,41.-00/0
&.(.,.( Peng%a!an M.da" BUMDe$ A NU:U MAND+R+ A ('.,='.=''47 ((.0,&./''47 E6
&.(.,.&
D%a Ke".m.) Siman Pin#am Perem%an 5 SPP 6
PNPM 7 MP
'47 -(./,0.0''47 EE6
&.(.,.- K.era$i Siman Pin#am Bani!a 5 K>PBAN 6 '47 '47
2.1.5 Praarana S:'a( : 2.000.000/0
&.(.0.(
S!im%"an Perawa!an Ged%ng TK Dharma Bani!a
?
'47 (.'''.'''47
&.(.0.& S!im%"an erawa!an !ema! +badah '47 (.'''.'''47
&.(.0.- S!im%"an Pembang%nan TPA+ '47 '47
2.1.6 Be(an#a Ba2an &eb"!"2an Kan!:r ) ATK * ,.651.2,0/0 3.045.400/0
&.(.8.( ATK Se)re!aria! De$a. &.(=0.'0'47 &.==,.'''47 E6
&.(.8.& ATK Se)re!aria! BPD. (.(0/.'0'47 (.(08.'''47 E6
&.(.8.- ATK Se)re!aria! LPMD (.C=0.'0'47 (.(88.'''47 E6
&.(.8.= ATK Se)re!aria! PKK '47 (.&&-./''47 E6
2.2 Be(an#a T'$a& Lang"ng 126.623.2,0/0 145.640.000/0
&.&.( Be"an#a Pegawai 9 Pengha$i"an !e!a 30.000.000/0 30.000.000/0
&.&.(.( Pengha$i"an 9 Ga#i Kea"a De$a (-./''.'''47 (/.'''.'''47
&.&.(.& Pengha$i"an 9 Ga#i Se)re!ari$ De$a. 0./''.'''47 0.'''.'''47
&.&.(.- Pengha$i"an 9 Ga#i Ka$%n ? ,./''.'''47 ,./''.'''47
&.&.(.= Pengha$i"an 9 Ga#i Ka$%n ?.. ,./''.'''47 ,./''.'''47
&.&.(./ Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Pemerin!ahan /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(.C Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Ke$ra. /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(., Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Um%m. /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(.0 Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r E).bang. =.'''.'''47 '47
&.&.(.8 Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Ke%angan =.'''.'''47 /./''.'''47
2.2.2 TPAPD : 20.-42.000/0 -1.200.000/0
&.&.&.( Kea"a De$a -.-C'.'''47 /.&0'.'''47
&.&.&.& Se)re!ari$ De$a. '47 '47
&.&.&.- Kea"a D%$%n ?. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.= Kea"a D%$%n ?. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&./ Kea"a Ur%$an Pemerin!ahan. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.C Kea"a Ur%$an Ke$ra &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&., Kea"a Ur%$an Um%m &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.0 Kea"a Ur%$an E).bang '47 '47
&.&.&.8 Kea"a Ur%$an Ke%angan &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
2.2.- Be(an#a H'ba2 0/0 0/0
&.&.-.( Ban!%an M.da" M.da" B%mde$ & Ke".m.) KSP '47 '47
&.&.-.& PNPM7MP !ah%n &'(( '47 '47
2.2., Be(an#a ban!"an :'a( : 3.,,,.2,0/0 ..100.000/0
&.&.=.( Bia1a >era$i.na" TP. PKK (.',=.'='47 (.(0'.'''47 E6
&.&.=.& Bia1a Kegia!an P.)#a + < +* (.',=.'='47 =.,&'.'''47 E6
&.&.=.- Ban!%an Bia1a >era$i.na" & >rang KPMD '47 (.&''.'''47 E6
2.2.4 Be(an#a ban!"an &e"angan -,.100.000/0 ,4.400.000/0
&.&./.( Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan BPD (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.& Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan LPMD (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.- Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan PKK De$a (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.= Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan RT dan RB C.'''.'''47 C.'''.'''47
&.&././ Pe"a)$anaan Ber$ih De$a Tah%n &'(( &'.'''.'''47 -'.'''.'''47
&.&./.C
Kegia!an HUT R+ )e C/ !ing)a! De$a. Tah%n
&'((
=.(''.'''47 /./''.'''47
&.&./.,
Kegia!an HUT R+ )e C/ !ing)a! Kecama!an.
Tah%n &'((
(.'''.'''47 (.'''.'''47
2.2.3 Be(an#a !a& !er$"ga ..046.000/0 14.140.000/0
&.&.C.( K.n$%m$i Raa! De$a. (./''.'''47 (./''.'''47
&.&.C.& D.)%men!a$i Kegia!an De$a. //8.'''47 C''.'''47
&.&.C.- Pengadaan Bing)i$an Hari Ra1a (=-& H =.'''.'''47 ('.'''.'''47
&.&.C.=
S!im%"an ban!%an Pengi$ian L.w.ngan :aba!an
Ka%r E).bang
'47 '47
&.&.C./ S!im%"an ban!%an Pemi"ihan Kea"a De$a (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&.C.C Bencana A"am '47 (./''.'''47
&.&.C., Be"an#a "ain <"ain. '47 //'.'''47
-.1 JUMLAH BELANJA 0/0 0/0
-.(.(
Si$a "ebih erhi!%ngan anggaran 5 S+LPA 6 !ah%n
$ebe"%mn1a
'47 '47
-.(.& Ha$i" en#%a"an )e)a1aan De$a 1ang dii$ah)an '47 '47
-.(.- Penerimaan in#aman '47 '47
-.2 Penge("aran +e1b'a;aan 0/0 0/0
-.&.( Pemben!%)an dana cadangan '47 '47
-.&.& Pen1er!aan M.da" De$a '47 '47
-.&.- Pemba1aran %!ang '47 '47
JUMLAH PEMBIA9AAN 24..-33.000/0 ,2,.1-2..00/0
KEPALA DESA ...............
.....................................
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN ......................
DESA ..............................
S A L I N A N
PERATURAN DESA ..............................
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR
NOMOR .... TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ......................
Menimbang :

a. Bahwa Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a
De$a ........... Tah%n Anggaran &'(& er"% di!e!a)an dengan Pera!%ran De$a
$e$%ai dengan Bab *++ Bagian )e!iga Pa$a" ,- Pera!%ran Pemerin!ah Re%b"i)
+nd.ne$ia N.m.r ,& Tah%n &''/.
Bahwa %n!%) me"a)$ana)an Pera!%ran B%a!i B"i!ar N.m.r .
&( Tah%n &''0 !en!ang Ped.man Um%m Pen1%$%nan Anggaran Pendaa!an dan
Be"an#a De$a da"am rang)a mew%#%d)an e2e)!i3i!a$ dan a)%n!abi"i!a$
enge"."aan )e%angan Pemerin!ah De$a ....................
c. Bahwa %n!%) meninda)"an#%!i ha" $ebagaimana dima)$%d
da"am ).n$ideran menimbang h%r%2 b4 er"% di!e!a)an dengan Pera!%ran De$a
!en!ang Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a 5APBDe$6 Tah%n Anggaran
&'(&.
Menginga! :

Undang7Undang N.m.r (& Tah%n (8/'4 !en!ang Pemben!%)an Daerah7
Daerah Kab%a!en 9 K.!a da"am "ing)%ngan Pr.in$i :awa Tim%r;
Undang < %ndang N.m.r -& Tah%n &''= !en!ang Pemerin!ahan Daerah.
Undang < Undang N.m.r -- Tah%n &''= !en!ang Perimbangan Ke%angan
an!ara Pemerin!ah P%$a! dan Daerah;
Pera!%ran Pemerin!ah N.m.r &/ Tah%n &''' !en!ang Kewenangan
Pemerin!ah dan Kewenangan Pr.in$i $ebagai Daerah >!.n.m;
Pera!%ran Pemerin!ah N.m.r ,& Tah%n &''/ !en!ang De$a
Pera!%ran men!eri Da"am Negeri N.m.r -, Tah%n &'', !en!ang Ped.man
Penge"."aan KE%angan De$a.
Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r - Tah%n &''& !en!ang Per%bahan
a!a$ Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r -& Tah%n &''' !en!ang S%$%nan
>rgani$a$i dan Ta!a Ker#a Badan7badan4 Kan!.r7)an!.r di Ling)%ngan
Pemerin!ah Kab%a!en B"i!ar;
Pera!%ran Daerah Kab%a!en B"i!ar N.m.r ( Tah%n &'(( !en!ang Anggaran
Pendaa!an dan Be"an#a Daerah Kab%a!en B"i!ar Tah%n Anggaran &'((;
Pera!%ran B%a!i N.m.r ( Tah%n &'(( !en!ang Pen#abaran Anggaran
Pendaa!an dan Be"an#a Daerah Kab%a!en B"i!ar Tah%n Anggaran &'((;
('. Pera!%ran B%a!i B"i!ar N.m.r - Tah%n &'(( !en!ang Ped.man A".)a$i Dana
De$a 5 ADD 6 Kab%a!en B"i!ar Tah%n &'((;
Memerha!i)an :
N.!a Ke%angan 9 Rea"i$a$i Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a Tah%n
Anggaran &'((
Pr.gram Ker#a Pemerin!ah De$a ................. Tah%n Anggaran &'(&
Ri$a"ah $idang < $idang "en. BPD mengenai embaha$an Rancangan
Pera!%ran De$a !en!ang Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a
5RAPBDe$6 Tah%n Anggaran &'(&
Dengan Pere!"#"an Ba$an Per%a&'(an Dea
) BPD * Dea .....................
MEMUTUSKAN :
Mene!a)an : PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN
BLITAR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
Paa( 1
Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a Tah%n Anggaran &'(& ada"ah
$ebe$ar R+. ,2,.1-2..00/0 5 E1+a! Ra!" D"a P"("2 E1+a! J"!a Sera!" T'ga P"("2
D"a R'b" T"#"2 Ra!" R"+'a2 6 4 !erdiri dari :
a. Targe! Pendaa!an4 direncana)an : R+. ,2,.1-2..00/0
b. Targe! Be"an#a4 direncana)an : R+. ,2,.1-2..00/0
(. Be"an#a Lang$%ng4 $ebe$ar : R+. 234.152..00/0
&. Be"an#a Tida) Lang$%ng4 $ebe$ar : R+. 145.640.000/0
Paa( 2.
(6 Ring)a$an Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a De$a !er$eb%! ada Pa$a" (4
$ebagaimana da"am Lamiran + Pera!%ran De$a ini.
&6 Rincian "ebih "an#%! A1a! 5 ( 6 Pa$a" ini4 $ebagaimana da"am Lamiran +
Pera!%ran De$a ini.

Paa( -.
Lamiran < "amiran !er$eb%! ada Pa$a" 5 & 6 mer%a)an bagian 1ang !ida)
!eri$ah)an dari Pera!%ran De$a ini.
Paa( ,.
Kegia!an < )egia!an de$a "ainn1a 1ang ber$i2a! in$iden!a" dan b%)an mer%a)an
)egia!an !ah%nan 1ang !ida) ma$%) da"am Rencana Anggaran Pendaa!an dan Be"an#a
De$a ini a)an dibaha$ dan dir%m%$)an dengan Pera!%ran De$a 1ang "ain.

Paa( 4.
Aabi"a !er#adi er%bahan anggaran ada $aa! Rencana Anggaran Pendaa!an dan
Be"an#a De$a Tah%n Anggaran &'(& ini ber#a"an4 ma)a a!a$ er%bahan !er$eb%! a)an
di"a)%)an en1e$%aian me"a"%i r.$e$ Per%bahan Anggaran Ke%angan 5 P.A.K. 6
Paa( 3.
Pera!%ran De$a ini ber"a)% $e#a) di!e!a)an dan diber"a)%)an m%"ai awa" !ah%n
Anggaran.
Di!e!a)an di : .........................
Pada Tangga" : (' Pebr%ari &'(&
KEPALA DESA ..........................
T T D
.........................................

SAL+NAN : Ke%!%$an ini $e$%ai dengan a$"in1a.
Di$a"in >"eh :
A.n Kea"a De$a ??????..
Se)re!ari$ De$a ??????.

7777777777
Lamiran + : SAL+NAN PERATURAN DESA ??????
KE@AMATAN ??????. KABUPATEN
BL+TAR
N.m.r : ?. Tah%n &'(&
Tangga" : (' Pebr%ari &'(&
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA 7777777 KECAMATAN 7777777.. KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2012
KODE
REKENING
URAIAN BAGIAN 8 POS
TAHUN
SEBELUMN9A
TAHUN
BERJALAN
KET
1 2 - ,
1 PENDAPATAN
1.1 Pendaa!an A$"i De$a 6.500.000/0 14.120.000/0
(.(.( Ha$i" U$aha De$a : '47 '47
(.(.(.( Hiam A T.1a Bening Bar% A '47 (.0''.'''47
(.(.(.& Hiam A S%mber Uri S%)% Kawi A C.'''.'''47 C.'''.'''47
(.(.(.- >era$i.na" Li$!ri) Pede$aan '47 '47
(.(.(.= Ha$i" Re!rib%$i T* )abe" (./''.'''47 (.0''.'''47
(.(.(./ Ha$i" Re!rib%$i L.$men dan H.!e" (.0''.'''47 &.,''.'''47
(.(.(.C Ha$i" Swada1a me"a"%i %ng%!an PBB Th.&'(( '47 '47
(.(.(., Hadiah :%ara + L.mba Pe"%na$an PBB Th. &'(( '47 '47
(.(.(.0 Ha$i" U$aha BUMDe$ A NU:U MAND+R+ A '47 &''.'''47
(.(.(.8 Ha$i" Re!rib%$i Pabri) R.).) '47 '47
(.(.(.(' Ha$i" Re!rib%$i SPBU Se".re#. '47 (.C&'.'''47
(.(.(.(( Ha$i" Re!rib%$i Penggi"igan Ba!% 5 K"a$er 6 '47 '47
(.(.(.(& Ha$i" Re!rib%$i Penggerga#ian Ka1% 5 Sawmi" 6 '47 '47
(.(.(.(- Lain7"ain U$aha De$a /''.'''47 (.'''.'''47
1.1.2 Ha'( Penge(:(aan Ke&a;aan Dea : 3,.-40.000/0 3,.040.000/0
(.(.&.( Tanah Ka$ De$a ED :a"an De$a '47 '47
(.(.&.(.( Tanah De$a 9 Beng).) C'.'''.'''47 C'.'''.'''47
(.(.&.(.& Sewa Tanah beng).) ED Pemban!% Ka%r '47 '47
(.(.&.(.- Sewa Tanah beng).) K.$.ng 5 Ka%r E).bang 6 -.'''.'''47 '47
(.(.&.(.= Sewa K%r$i4Gerabah4S.%nd$1$!em4 Gen$e! '47 C''.'''47
(.(.&.(./ Lain < "ain Sewa Pera"a!an +n3en!ari$ De$a '47 /''.'''47
(.(.&.& Pa$ar dan Ki.$ De$a (.'''.'''47 (.'''.'''47
(.(.&.- Pa$ar Hewan '47 '47
(.(.&.= Tamba!an Perah% '47 '47
(.(.&./ Bang%nan De$a -/'.'''47 C''.'''47
(.(.&.C Pe"e"angan +)an 1ang di)e"."a De$a '47 '47
(.(.&., Lain7"ain Ke)a1aan Mi"i) De$a '47 '47
(.(.&.0 Pengg%naan Laangan 9 A$e! De$a '47 -/'.'''47
(.(.&.8 D$!????? '47 '47
(.(.- Ha$i" Swada1a dan Par!i$ia$i '47 (.'''.'''47
(.(.-.( D$!????? '47 '47
1.1., Ha'( G:!:ng R:;:ng : 21.200.000/0 -6.400.000/0
(.(.=.( P%ng%!an Ber$ih De$a Tah%n &'(( (-.C''.'''47 -'.'''.'''47
(.(.=.& Ka$ RT di De$a Tah%n &'(' &./''.'''47 -./''.'''47
(.(.=.- Peng%!an )egia!an Hari Be$ar Na$i.na" 5 PHBN 6 /.(''.'''47 C.'''.'''47
1.1.4 La'n0(a'n Pen$a+a!an A(' Dea ;ang a2
(.(./.( P%ng%!an Pe"a1anan :a$a S%ra! men1%ra! 20.030.000/0 2,.635.000/0
(.(./.&
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
Ke!erangan Penga#%an SK@K
/,C.'''47 /,C.'''47
(.(./.-
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
SKBD 9 SKET
'47 &='.'''47
(.(./.=
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan S%ra!
engan!ar N@TR
/.C''.'''47 /.,''.'''47
(.(././
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan Pindah
Ma$%) 5 Penda!ang 6
=0'.'''47 ,&'.'''47
(.(./.C
P%ng%!an Admini$!ra$i Perm.h.nan Pindah
Ke"%ar
&='.'''47 /='.'''47
1 2 - , 4
(.(./.,
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan KTP 5 Reg%"er 6
8''.'''47 (.'0'.'''47
(.(./.0
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan A)!a Ke"ahiran
/='.'''47 /,C.'''47
(.(./.8 P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan KUASA '47 -C'.'''47
(.(./.('
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan Be"%m 9
S%dah Ni)ah
'47 -C'.'''47
(.(./.(( P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i Be$e" &='.'''47 &/'.'''47
(.(./.(&
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan B.r.
Be)err#a
=/'.'''47 =0'.'''47
(.(./.(-
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan
erm.h.nan Kridi! Ban).
C''.'''47 0='.'''47
(.(./.(=
P%ng%!an Admini$!ra$i Penga#%an A)!a Tanah
9M%!a$i SPPT
=.0''.'''47 C.C''.'''47
(.(./.(/
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Ke!erangan +#in Keramaian
8''.'''47 (.0/'.'''47
(.(./.(C
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan Kar!% S%$%nan Ke"%arga 5 KSK 6
,&'.'''47 0='.'''47
(.(./.(,
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar +#in
Tebang Ka1%
C-'.'''47 C=0.'''47
(.(./.(0
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan Lain <
"ain
,&'.'''47 =0'.'''47
(.(./.(8.
P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i S%ra! TK+ 9
TKB
(.&''.'''47 (.=='.'''47
(.(./.&'
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Pengan!ar
Perm.h.nan S+M
&='.'''47 &00.'''47
(.(./.&( P%ng%!an Admini$!ra$i Lega"i$a$i $%ra! 5 bia$a 6 '47 -''.'''47
(.(./.&&
P%ng%!an Admini$!ra$i S%ra! Ke!erangan
Pengg%naan :a"an De$a
/('.'''47 0''.'''47
1.2 Bag' Ha'( Pa#a& -.540.000/0 4.040.000/0
(.&.( Bagi Ha$i" Pa#a) Kab%a!en '47 '47
(.&.& Bagi Ha$i" PBB '47 '47
(.&.- +n$en!i2 dari Pendi$!rib%$ian SPPT &'(( 0/'.'''47 0/'.'''47
(.&.= +n$en!i2 dari Uah P%ng%! PBB &'(( -.'''.'''47 =.&''.'''47
(.&./ Hadiah :%ara + L.mba Pe"%na$an Pa#a) &'(( '47 '47
1.- Bag' Ha'( Re!r'b"' -40.000/0 -40.000/0
(.-.( +n$en!i2 Re!rib%$i Sewa Tanah A$e! Daerah '47 '47
(.-.( +n$en!i2 dari Pendi$!rib%$ian Ra$)in -/'.'''47 -/'.'''47
(.-.& +n$en!i2 dari Ha$i" @.)"i! KSK '47 '47
(.-.- +n$en!i2 dari Ha$i" KTP Ma$a" '47 '47
(.-.=
+n$en!i2 dari Ha$i" Kegia!an Pemi"%9Pi")ada9
Pi"re$
'47 '47
1.,
Bag'an Dana Per'1bangan Ke"angan P"a!
$an Daera2
12...43.000/0 2.4.06,..00/0
(.=.( A".)a$i Dana De$a 5 ADD 6 (',.='=.'''47 ((0.,&/.'''47
T%n#angan Pengha$i"an Aara!%r Pemerin!ah
De$a 5 TPAPD 6
&'.-/&.'''47 &&.00&.'''47
(.=.& PNPM7MP '47 (--.=0,.,''47
(.=.- Dana A".)a$i Kh%$%$ 5 DAK 6 '47 '47
(.=.=
Ban!%an M.da" %n!%) Badan USaha Mi"i) De$a
5 BUMDe$ 6
'47 '47
1.4
Ban!%an Ke%angan Pemerin!ah
Pr.3in$i4Kab%a!en4 dan De$a "ainn1a.
0/0 0/0
(./.( Ban!%an Ke%angan Pemerin!ah : '47 '47
(./.(.( Pengembangan De$a Terad% '47 '47
(./.(.& D$! '47 '47
1.4.2 Ban!"an Ke"angan Pe1er'n!a2 Pr:<'n' 0/0 0/0
(./.&.( L%mb%ng Pace)"i) '47 '47
(./.&.& D$! ?????. '47 '47
1 2 - , 4
1.4.- Ban!"an Ke"angan Pe1er'n!a2 Kab"+a!en 0/0 0/0
(./.-.(
Dana Tambahan engha$i"an !e!a Kea"a De$a
dan Perang)a! De$a.
'.7 '.7
(./.-.& Perbai)an :a"an De$a '47 '47
1.3 H'ba2 4.000.000/0 0/0
(.C.( Hibah dari Pemerin!ah '47 '47
(.C.& Hibah dari Pemerin!ah Pr.3in$i '47 '47
(.C.- Hibah dari Pemerin!ah Kab%a!en '47 '47
(.C.= Hibah dari badan 9"embaga9.rgani$a$i $wa$!a '47 '47
(.C./ Hibah dari )e".m.) ma$1ara)a!9er.rangan /.'''.'''47 '47
(.C.C D$!???????? '47 '47
1.. S"1bangan +'2a& &e!'ga 4.000.000/0 0/0
(.,.( Pin#aman Pemerin!ah De$a. '47 '47
(.,.& D.na!%r 9 S%mbangan n.nbir.)ra!i$ /.'''.'''47 '47
JUMLAH PENDAPATAN 24..--3.000/0 ,2,.1-2..00/0
2. BELANJA
2.1 Be(an#a Lang"ng 12..,06..30/0 234.152..00/0
2.1.1 Be(an#a Pega%a' 8 H:n:rar'"1 : 14.44-.,00/0 10.340.000/0
&.(.(.( H.n.r Tim 9 Pani!ia ('.,='.=''47 =.C''.'''47 E6
&.(.(.& Bia1a Raa! (.=C-.'''47 (./''.'''47
&.(.(.- +n$en!i2 9 B>P Pam.ng B".) PBB -.'''.'''47 =.&''.'''47
&.(.(.= +n$e!i2 9 B>P Penge"."aan Bera$ Mi$)in 5Ra$)in 6 -/'.'''47 -/'.'''47
2.1.2 Be(an#a barang 8 Jaa
2.1.2.1 Per#a(anan D'na : 20.262.-20/0 2,.,46.000/0
&.(.&.& Bia1a Per#a"anan Dina$ Kea"a De$a (.&''.'''47 (.0''.'''47 E6
&.(.&.& Bia1a Per#a"anan Dina$ Se)re!ari$ De$a. 8''.'''47 (.&''.'''47 E6
&.(.&.- Bia1a Per#a"anan Dina$ = Kea"a Ur%$an. -.'''.'''47 &.=''.'''47 E6
&.(.&.= Bia1a Per#a"anan Dina$ & Kea"a D%$%n. (.&''.'''47 (.0''.'''47 E6
&.(.&./ Bia1a >era$i.na" Angg.!a BPD &.(=0.'0'47 -./C'.'''47 E6
&.(.&.C Bia1a >era$i.na" Peng%r%$ LPMD &.(=0.'0'47 -.//'.'''47 E6
&.(.&., Bia1a +n$en!i2 Ke!%a RB dan Ke!%a RT. =.&8C.(C'47 =.,=8.'''47 E6
&.(.&.0 H.n.r Pen#aga )an!.r dan T%)ang Keb%n /.=''.'''47 /.=''.'''47
2.1.- Be(an#a Pe1e('2araan : -..50.000/0 ,.000.000/0
&.(.-.( Be"an#a Peme"iharaan Kan!.r 9Ged%ng9Bang%nan &./''.'''47 &./''.'''47
&.(.-.& Perawa!an Seeda m.!.r 5 Dina$ 6 (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.(.-.- Perawa!an Pa$ar (/'.'''47 (/'.'''47
&.(.-.= +n3en!ari$a$i &0'.'''47 -/'.'''47
2.1., Be(an#a M:$a( 2.320.000/0 2.320.000/0
&.(.=.( Be"an#a M.da" Tanah '47 '47
&.(.=.& Be"an#a Pemba1aran Re)ening Te"e.n C''.'''47 C''.'''47
&.(.=.- Be"an#a Pemba1aran Re)ening Li$!ri) 8''.'''47 8''.'''47
&.(.=.= Be"an#a Pemba1aran Re)ening Air. (&'.'''47 (&'.'''47
&.(.=./ Perawa!an K.m%!er (.'''.'''47 (.'''.'''47
2.1.4 B'$ang Praarana Pe1er'n!a2an Dea : 4.000.0000/0 13.3.4.000/0
&.(./.( Pembang%nan Tera$ dan Perawa!anKan!.r De$a /.'''.'''47 (C.C,/.'''47 E6
&.(./.& D$! ????????. '47 '47
2.1.3 B'$ang =''& Praarana : 3,.,,2.,00/0 144.235.600/0
&.(.C.( Penga$a"an :a"an C=.==&.=''47 /-.-C'.'''47 E6
&.(.C.&
Pembang%nan Rehab Ged%ng TK Dharma Bani!a
Se".re#. +*
'47 ('(.8'0.8''47 EE6
&.(.C.- D$! ???. '47 '47
( & - = /
2.1.. B'$ang E&:n:1' : 10..,0.,00/0 ,-.,41.-00/0
&.(.,.( Peng%a!an M.da" BUMDe$ A NU:U MAND+R+ A ('.,='.=''47 ((.0,&./''47 E6
&.(.,.&
D%a Ke".m.) Siman Pin#am Perem%an 5 SPP 6
PNPM 7 MP
'47 -(./,0.0''47 EE6
&.(.,.- K.era$i Siman Pin#am Bani!a 5 K>PBAN 6 '47 '47
2.1.5 Praarana S:'a( : 2.000.000/0
&.(.0.(
S!im%"an Perawa!an Ged%ng TK Dharma Bani!a
Se".re#.
'47 (.'''.'''47
&.(.0.& S!im%"an erawa!an !ema! +badah '47 (.'''.'''47
&.(.0.- S!im%"an Pembang%nan TPA+ '47 '47
2.1.6 Be(an#a Ba2an &eb"!"2an Kan!:r ) ATK * ,.651.2,0/0 3.045.400/0
&.(.8.( ATK Se)re!aria! De$a. &.(=0.'0'47 &.==,.'''47 E6
&.(.8.& ATK Se)re!aria! BPD. (.(0/.'0'47 (.(08.'''47 E6
&.(.8.- ATK Se)re!aria! LPMD (.C=0.'0'47 (.(88.'''47 E6
&.(.8.= ATK Se)re!aria! PKK '47 (.&&-./''47 E6
2.2 Be(an#a T'$a& Lang"ng 126.623.2,0/0 145.640.000/0
&.&.( Be"an#a Pegawai 9 Pengha$i"an !e!a 30.000.000/0 30.000.000/0
&.&.(.( Pengha$i"an 9 Ga#i Kea"a De$a (-./''.'''47 (/.'''.'''47
&.&.(.& Pengha$i"an 9 Ga#i Se)re!ari$ De$a. 0./''.'''47 0.'''.'''47
&.&.(.- Pengha$i"an 9 Ga#i Ka$%n Se".re#. ,./''.'''47 ,./''.'''47
&.&.(.= Pengha$i"an 9 Ga#i Ka$%n Dar%ngan ,./''.'''47 ,./''.'''47
&.&.(./ Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Pemerin!ahan /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(.C Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Ke$ra. /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(., Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Um%m. /.'''.'''47 /./''.'''47
&.&.(.0 Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r E).bang. =.'''.'''47 '47
&.&.(.8 Pengha$i"an 9 Ga#i Ka%r Ke%angan =.'''.'''47 /./''.'''47
2.2.2 TPAPD : 20.-42.000/0 -1.200.000/0
&.&.&.( Kea"a De$a -.-C'.'''47 /.&0'.'''47
&.&.&.& Se)re!ari$ De$a. '47 '47
&.&.&.- Kea"a D%$%n Se".re#.. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.= Kea"a D%$%n Dar%ngan. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&./ Kea"a Ur%$an Pemerin!ahan. &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.C Kea"a Ur%$an Ke$ra &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&., Kea"a Ur%$an Um%m &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
&.&.&.0 Kea"a Ur%$an E).bang '47 '47
&.&.&.8 Kea"a Ur%$an Ke%angan &.0-&.'''47 =.-&'.'''47
2.2.- Be(an#a H'ba2 0/0 0/0
&.&.-.( Ban!%an M.da" M.da" B%mde$ & Ke".m.) KSP '47 '47
&.&.-.& PNPM7MP !ah%n &'(( '47 '47
2.2., Be(an#a ban!"an :'a( : 3.,,,.2,0/0 ..100.000/0
&.&.=.( Bia1a >era$i.na" TP. PKK (.',=.'='47 (.(0'.'''47 E6
&.&.=.& Bia1a Kegia!an P.)#a + < +* (.',=.'='47 =.,&'.'''47 E6
&.&.=.- Ban!%an Bia1a >era$i.na" & >rang KPMD '47 (.&''.'''47 E6
2.2.4 Be(an#a ban!"an &e"angan -,.100.000/0 ,4.400.000/0
&.&./.( Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan BPD (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.& Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan LPMD (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.- Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan PKK De$a (.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&./.= Ban!%an Peng%a!an Ke"embagaan RT dan RB C.'''.'''47 C.'''.'''47
&.&././ Pe"a)$anaan Ber$ih De$a Tah%n &'(( &'.'''.'''47 -'.'''.'''47
&.&./.C
Kegia!an HUT R+ )e C/ !ing)a! De$a. Tah%n
&'((
=.(''.'''47 /./''.'''47
&.&./.,
Kegia!an HUT R+ )e C/ !ing)a! Kecama!an.
Tah%n &'((
(.'''.'''47 (.'''.'''47
1 2 - , 4
2.2.3 Be(an#a !a& !er$"ga ..046.000/0 14.140.000/0
&.&.C.( K.n$%m$i Raa! De$a. (./''.'''47 (./''.'''47
&.&.C.& D.)%men!a$i Kegia!an De$a. //8.'''47 C''.'''47
&.&.C.- Pengadaan Bing)i$an Hari Ra1a (=-& H =.'''.'''47 ('.'''.'''47
&.&.C.=
S!im%"an ban!%an Pengi$ian L.w.ngan :aba!an
Ka%r E).bang
'47 '47
&.&.C./
S!im%"an ban!%an Pemi"ihan Kea"a De$a
Se".re#.
(.'''.'''47 (.'''.'''47
&.&.C.C Bencana A"am '47 (./''.'''47
&.&.C., Be"an#a "ain <"ain. '47 //'.'''47
-.1 JUMLAH BELANJA 0/0 0/0
-.(.(
Si$a "ebih erhi!%ngan anggaran 5 S+LPA 6 !ah%n
$ebe"%mn1a
'47 '47
-.(.& Ha$i" en#%a"an )e)a1aan De$a 1ang dii$ah)an '47 '47
-.(.- Penerimaan in#aman '47 '47
-.2 Penge("aran +e1b'a;aan 0/0 0/0
-.&.( Pemben!%)an dana cadangan '47 '47
-.&.& Pen1er!aan M.da" De$a '47 '47
-.&.- Pemba1aran %!ang '47 '47
JUMLAH PEMBIA9AAN 24..-33.000/0 ,2,.1-2..00/0
KEPALA DESA .......................
T T D
...............................................
SAL+NAN : Ke%!%$an ini $e$%ai dengan a$"in1a.
Di$a"in >"eh :
A.n Kea"a De$a ?????.
Se)re!ari$ De$a ?????

7777777777.
PERATURAN DESA
NOMOR : 7. TAHUN 2012
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
) APBDe *
TAHUN ANGGARAN 2012
DESA 777777
KECAMATAN 7777777 KABUPATEN BLITAR
SALINAN PERATURAN DESA
NOMOR : 7. TAHUN 2012
TENTANG :
PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2012
DESA 7777777.
KECAMATAN 777777. KABUPATEN BLITAR

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->