KEKHILAFAHAN BANI ABBASIYYAH

Sebab Awal Kekhilafahan Bani Abbasiyyah     Terjadi banyak pemberontakan ketika masa akhir khilafah Bani Umayyah. Ketidak mampuan Marwan al-Himar mengatasi pemberontakan. Di antara pemberontak pada masa itu ialah anak keturunan dari Abbas bin Abdul Muthallib Khilafah Bani Umayyah mengalami kekalahan telak dengan terbunuhnya khalifah dan begitu banyaknya tentara dan orang-orang Bani umayyah ketika berusaha memadamkan pemberontakan yang dilakukan Bani Abbas.  Di saat itulah banyak kerajaan yang ikut membai’at anak keturunan Abbas bin Abdul Muthallib Khulafa Bani Abbasiyyah 1. ABUL ABBAS AS-SAFFAH (132-136 H / 749-753 M) A. Nama Lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas B. Proses Suksesi - Adanya seruan untuk pendirian pemerintahan Abbasiyah - Dimulainya gerakan rahasia oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas - Dilanjutkan oleh anaknya, Ibrahim - Setelah ditangkapnya Ibrahim maka dilanjutkan oleh saudaranya, Abdullah (as-Saffah) yang kemudian mendeklarasikan pemerintahannya di Kufah - Menjatuhkan kepemimpinan Marwan Al-Himar ketika penyerangan mereka ke Bani Abbasiyah C. Karakter kepemimpinan D. Peristiwa Penting Pemberani, tegas, dermawan, tepat janji, dan gampang menumpahkan darah. - Kesatuan Islam terpecah - Nama-nama Arab hilang dari pos-pos penting - Orang-orang Turki dan Dailam mendominasi beberapa pos penting, sehingga mereka memiliki kekuasaan yang demikian besar - Meninggalnya tokoh-tokoh seperti Zaid bin Aslam, Rabi’ah ar-Ra’yi dan lainnya - Pelanjut dari tegaknya khilafah Islamiyyah - Kedermawanannya memberi atsar bagi muslimin + 4 tahun

E. Kontribusi F. Masa Kekhilafahan

2. ABU JA’FAR AL-MANSHUR ( 137-158 H / 753-774 M ) A. Nama Lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas B. Proses Suksesi Dibaiat karena telah dinobatkan sebagai putra mahkota C. Karakter kepemimpinan Pemberani, kharismatik, memiliki tekad yang kuat, memiliki ilmu yang luas, orator ulung, kikir dan kejam. D. Peristiwa Penting - Dibunuhnya Abu Muslim al-Khurasani , Abu Hanifah, 2 cicit Husein bin Ali bin Abi Thalib. - Pecahnya persatuan antara Abbasiyyin dan Alawiyyin

E. Kontribusi

F. Masa Kekhilafahan

- Terjadinya perang di cyprus - Memulai proyek pembangunan kota Baghdad - Menstabilkan pemerintahan Bani Abbasiyah - Berkembangnya ilmu-ilmu keislaman + 21 tahun

3. MUHAMMAD AL-MAHDI ( 158-169 H / 774-785 M ) A. Nama Lengkap Abu Abdullah Muhammad bin al-Manshur B. Proses Suksesi Dibaiat karena telah dinobatkan sebagai putra mahkota C. Karakter kepemimpinan Dermawan, terpuji, pemberani, memiliki aqidah yang baik D. Peristiwa Penting - Terjadinya penaklukan besar-besaran di wilayah Romawi dan Arbad(sebuah wilayah di India) E. Kontribusi - Khalifah pertama yang memerintahkan ulama untuk mengarang buku-buku dalam rangka menentang orangorang zindiq dan mulhid - Yang memerintahkan untuk menutup atas Ka’bah dengan satu kain penutup - Membangun jalan-jalan di Makkah - Membangun jaringan pos antara Irak dan Hijaz, Madinah, Yaman, Makkah sampai ke Hadramaut F. Masa Kekhilafahan ± 11 tahun

4. MUSA AL-HADI ( 169-170 H / 785-786 M ) A. Nama Lengkap Abu Muhammad Musa bin al-Mahdi bin al-Manshur B. Proses Suksesi Dibaiat karena telah dinobatkan sebagai putra mahkota C. Karakter kepemimpinan Kharismatik, punya pengaruh, pandai bicara, berani, zhalim D. Peristiwa Penting Pemberontakan oleh Husein bin Ali E. Kontribusi Membunuh orang-orang zindiq. F. Masa Kekhilafahan ± 1 tahun.

5. HARUN AR RASYID ( 170-193 H / 786-808 M ) A. Nama Lengkap Ar-Rasyid Abu ja’far bin al-Mahdi bin al-Manshur Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. B. Proses Suksesi Menggantikan kakaknya yang meninggal. C. Karakter kepemimpinan Dermawan, berani, mencintai ilmu dan senang dengan orangorang yang berilmu, tawadhu. D. Peristiwa Penting - Peristiwa mubahalah antara Yahya bin Abdullah Abdullah binMush’ab . - Pembukaan kota Dabsah dan benteng Shof-shof - Terjadi gempa hebat yang menjatuhkan menara Iskandariyah. - Pemberontakan orang-orang Khadzar di Armenia. - Pembatalan kesepakatan antar kaum Muslimin dan bangsa Romawi tentang jizyah. E. Kontribusi - Menaklukan kota-kota di wilayah Romaw.i - Menjaga Hdits-hadits Rasulullah dari pemalsuan. - Menulis kitab Muwaththa yang didengarnya dari Imam Malik.

F. Masa Kekhilafahan

+ 23 th

6. MUHAMMAD AL-AMIEN ( 193-198 H / 808-813 M ) A. Nama Lengkap Muhammad Abu Abdullah bin ar-Rasyid. B. Proses Suksesi Di baiat menjadi khalifah setelah sebelumnya diangkat oleh ayahnya menjadi putra mahkota. C. Karakter kepemimpinan Pemberani, tutur katanya halus namun lemah dalam pandangan hidup, boros dan tidak pandai dalam masalah kenegaraan D. Peristiwa Penting Pecahnya hubungan persaudaraan antara khalifah dan saudaranya E. Kontribusi Meriwayatkan sebuah hadits F. Masa Kekhilafahan + 5 tahun

7. ABDULLAH AL-MAKMUN ( 198-218 H / 813-833 M ) A. Nama Lengkap Abdullah Abu al-Abbas bin ar-Rasyid B. Proses Suksesi Menjadi khalifah berdasarkan pengangkatan dirinya sendiri setelah kematian saudaranya C. Karakter kepemimpinan Memiliki tekad yang kuat, ilmu yang luas, ide yang cemerlang sabar, cerdik, berani dan toleran. D. Peristiwa Penting - Penaklukan beberapa benteng Romawi - Perselisihan masalah apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. E. Kontribusi - Meriwayatkan hadits. - Menjadi pionir masalah penghapusan sistim putra mahkota - Mendata dengan sensus penduduk - Berkembangannya ilmu kedokteran, perbintangan dan logika. F. Masa Kekhilafahan + 20 tahun

8. A. B. C.

ABU ISHAQ AL-MU’TASHIM ( 218-227 H / 833-841 M ) Nama Lengkap Abu Ishaq Muhammad bin ar-Rasyid Proses Suksesi Diangkat setelah mendapat wasiat dari saudaranya, al-Makmun Karakter kepemimpinan Pemberani, kuat, memiliki kemauan yang keras namun tidak berilmu D. Peristiwa Penting Pemberontakan Babik al-khurrami E. Kontribusi Penaklukan kota Amuriyah F. Masa Kekhilafahan + 9 tahun

9. HARUN AL-WATSIQ ( 227-232 H / 841-846 M ) A. Nama Lengkap Harun Abu Ja’far atau disebut juga Abu al Qasim bin alMu’tashim bin ar-Rasyid B. Proses Suksesi Menjadi khlaifah karena wasiat ayahnya C. Karakter kepemimpinan Memilki wawasan yang luas, dan dikendalikan oleh Mu’tazilah dalm kepemimpinannya. D. Peristiwa Penting Pembunuhan dan penyiksaan terhadap ulama hadits.

E. Kontribusi F. Masa Kekhilafahan

- Melepaskan tawanan muslim dari Romawi - Meriwayatkan Syair dan kisah-kisah. + 5 Tahun

10. A. B. C. D.

JA’FAR AL-MUTAWAKKIL ( 232-247 H / 846-861 M ) Nama Lengkap Abu al-Fadhl bin al-Mu’tashim bin ar-Rasyid Proses Suksesi Diangkat setelah kematian saudaranya, al-Watsiq Karakter kepemimpinan Pemurah, memiliki kemauan yang keras. Peristiwa Penting - Penyerangan kota Dimyath oleh Romawi - Bencana petir yang memekakkan telinga di kota Kholath - Terjadi gempa di Tunis dan daerah sekitarnya. E. Kontribusi - Membersihkan fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk - Menghidupkan sunnah dan menghancurkan bid’ah F. Masa Kekhilafahan + 15 tahun

11. A. B. C. D. E. F.

ABU JA’FAR ALMUNTASHIR (247-248 H/861-862 M) Nama Lengkap Muhammad bin al-Mutawakkil bin ar-Rasyid Proses Suksesi Dilantik setelah membunuh ayahnya, al-Mutawakkil Karakter kepemimpinan Adil, jujur, sabar, berwibawa,dermawan, dan penuh kharisma . Peristiwa Penting Provokasi orang-orang Turki terhadap kekhilafahannya. Kontribusi Memperlakukan keluarga Ali (Alawiyyin) dengan baik. Masa Kekhilafahan + 6 Bulan

12. A. B. C. D.

ABUL ABBAS AL-MUSTA’IN (248-251 H/862-866 M) Nama Lengkap Abul Abbas Ahmad bin al-Mu’tashiml bin ar-Rasyid Proses Suksesi Dinobatkan setelah terbunuhnya, al-Muntashir Karakter kepemimpinan Fasih dalam berbicara, pandangan cukup luas . Peristiwa Penting - Orang-orang turki mendominasi kebijakan khalifah. - Harga barang pada naik karena perang. E. Kontribusi Menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak lagi dengan pengunduran dirinya dari khilafah. F. Masa Kekhilafahan + 3 tahun

13. MUHAMMAD AL-MU’TAZ ( 252-255 H/ 866-868 M ) A. Nama Lengkap Abu Abdillah bin al-Mutawakkil bin al-Mu’tashim bin ar-Rasyid B. Proses Suksesi Dinobatkan setelah al-Musta’in mengundurkan diri, dilantik pada umur 19 tahun ( khalifah termuda ) C. Karakter kepemimpinan Ambisius namun penakut. D. Peristiwa Penting Meninggalnya ad-Darimi, pengarang kitabhadits al Musnad, serta al-‘Atabi pengarang kitab al-Masail al-‘Atbiyah E. Kontribusi Menghindari pertempuran sesama muslim dengan menyerahkan kekhilafahan kepada al-Muhtadi F. Masa Kekhilafahan + 3 tahun

14. MUHAMMAD AL MUHTADI BILLAH ( 255-256 H/ 868-869 M ) A. Nama Lengkap Muhammad bin al-Watsiq bin al-Mu’tashim bin ar-Rasyid B. Proses Suksesi Dibaiat setelah diserahkan kekhilafahan dari al-Mu’taz C. Karakter kepemimpinan Pemberani, wara dan adil D. Peristiwa Penting Perang melawan orang-orang Turki E. Kontribusi - Menegakkan sunnah Rasulullah F. Masa Kekhilafahan + 1 tahun 15. AL MU’TAMAD (256-279 H/ 869-892 M ) A. Nama Lengkap Ahmad bin Jafar al Mutawakkil B. Proses Suksesi Dilantik setelah al Muhtadi terbunuh C. Karakter kepemimpinan Suka foya-foya D. Peristiwa Penting - Perang melawan Zanj - Sungai Nil meluap menggenangi Mesir sehingga menghancurkan kota Mesir E. Kontribusi F. Masa Kekhilafahan + 23 tahun

16. AL-MU’TADHID (279-289 H/ 892-901 M ) A. Nama Lengkap Ahmad bin Thalhab bin Jafar B. Proses Suksesi Menggantikan pamannya al Mu’tamad C. Karakter kepemimpinan Pemberani, berwibawa, politikus ulung D. Peristiwa Penting - Melarang buku-buku filsafat - Menaklukan kota Mikwariyah - Peperangan dengan Abu Said al Qirmiti E. Kontribusi Membangun kembali dinasti Bani Abbas setelah sebelumnya mengalami kemunduran F. Masa Kekhilafahan + 9 tahun

17. AL-MUKTAFI (289-295 H/ 901-907 M ) A. Nama Lengkap Ali bin Ahmad al Mu’tadhid B. Proses Suksesi Diangkat oleh ayahnya, al Mu’tadhid, menjadi penggantinya C. Karakter kepemimpinan Dermawan, Pemberani D. Peristiwa Penting - Sungai Dajlah meluap merusak kota Baghdad - Penaklukan Anthakiyah, wilayah Romawi E. Kontribusi Menampilkan perjalanan hidup yang indah dan mempesona F. Masa Kekhilafahan + 6 tahun 18. AL-MUQTADIR (295-320 H/ 907-932 M ) A. Nama Lengkap Ja’far bin Ahmad al Mu’tadhid B. Proses Suksesi Diangkat saat kakaknya, al Muktafi sakit parah C. Karakter kepemimpinan Pemberani, Pemaaf, Pemboros D. Peristiwa Penting - Penaklukan Maristan - Sungai Dajlah di Mushil kering - Pemberontakan oleh al Muzhaffar E. Kontribusi Pemerintahan mengalami kemunduran F. Masa Kekhilafahan + 25 tahun

19. AL-QAHIR ( 320-322 H/ 932-933 M ) A. Nama Lengkap Muhammad bin Ahmad al-Mu’tadhid B. Proses Suksesi Diangkat setelah al Muqtadir terbunuh C. Karakter kepemimpinan Pemarah, Banyak menumpahkan darah, Plin plan D. Peristiwa Penting Adanya makar yang menggulingkannya E. Kontribusi Mengharamkan musik, nyanyian dan minuman keras F. Masa Kekhilafahan + 2 tahun

20. AR-RADHI (322-329 H/ 933-940 M ) A. Nama Lengkap Muhammad bin Ja’far al Muqtadir B. Proses Suksesi Dilantik setelah al Qahir dicopot jabatannya C. Karakter kepemimpinan Pemberani, Terbuka, Dermawan, Luas Ilmunya D. Peristiwa Penting - Terjadi peristiwa Syannabud - Pemberontakan oleh Muhammad bin Raiq - Baghdad tergenang banjir setinggi 17 depa E. Kontribusi Memiliki syair yang dibukukan F. Masa Kekhilafahan + 7 tahun

21. AL-MUTTAQI (329-333 H/ 940-944 M ) A. Nama Lengkap Ibrahim bin Ja’far al-Muqtadir B. Proses Suksesi Dilantik setelah kematian ar Radhi C. Karakter kepemimpinan Banyak Ibadah D. Peristiwa Penting - Terjadi kelaparan - Terjadi pemberontakan Abu Husein Ali bin Muhammad al Baridi E. Kontribusi Hanya sebagai simbol saja F. Masa Kekhilafahan + 4 tahun 22. AL-MUSTAKFI ( 333-334 H/ 944-945 M ) A. Nama Lengkap Abdullah bin Ali al Muktafi B. Proses Suksesi Dilantik setelah pencopotan al Muttaqi C. Karakter kepemimpinan Mudah tertipu D. Peristiwa Penting Mendapat gelar Imam al Haq dan ditulis pada mata uang negara E. Kontribusi Kalah pamor dengan Muiiz ad Daulah F. Masa Kekhilafahan + 1 tahun 23. AL-MUTHI ( 334-363 H/ 945-973 M ) A. Nama Lengkap Al-Fadl bin Ja’far al Muqtadir B. Proses Suksesi Dilantik setelah al Mustakfi dicopot jabatannya C. Karakter kepemimpinan D. Peristiwa Penting Diplomat ulung - Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat di Baghdad - Konflik antara Mu’iz ad daulah dan Nashir ad Daulah - Terjadi gempa hebat di Mesir Mengadakan perjanjian dengan Muhammad bin Shaleh al Hasyimi + 29 tahun

E. Kontribusi F. Masa Kekhilafahan

24. ATH-THA’I ( 363-381 H/ 973-991 M ) A. Nama Lengkap Abdul Karim ibnul Fadhl al Muthi’ B. Proses Suksesi Diangkat setelah al Muthi mengundurkan diri C. Karakter kepemimpinan Tidak berwibawa, condong kepada Ali bin Abi thalib D. Peristiwa Penting Terjadi kelaparan dan angin topan E. Kontribusi Pengaruh Syiah Rafidah semakin kuat F. Masa Kekhilafahan + 18 tahun 25. AL-QADIR ( 381-422 H/ 991-1032 M ) A. Nama Lengkap Ahmad bin Ishaq al Muqtadir B. Proses Suksesi Dilantik setelah pengunduran diri ath Thai C. Karakter kepemimpinan Berwibawa, Berkomitmen keagamaan yang mantap, Dermawan D. Peristiwa Penting - Pemberontakan Abu al Futuh bin Ja’far al ‘Alawi - Ada 9 raja yang mati E. Kontribusi Mengarang kitab dalam ilmu Ushul F. Masa Kekhilafahan + 41 tahun 26. AL-QAIM ( 422-467 H/ 1032-1077 M ) A. Nama Lengkap Abdullah bin Ahmad al Qadir B. Proses Suksesi Diangkat oleh ayahnya, al Qadir C. Karakter kepemimpinan Zuhud, Dermawan, Berilmu, Konsisten, Pemaaf D. Peristiwa Penting - Terjadi kelaparan yang sangat mengerikan di Mesir - Terjadi perdamaian antara sultan Ibrahim dengan sultan Jaghri Bek E. Kontribusi Mendirikan universitas an Nizhamiyah F. Masa Kekhilafahan + 45 tahun

27. AL-MUQTADI ( 467-487 H/ 1077-1097 M ) A. Nama Lengkap Abdullah bin Muhammad ibnul Qaim B. Proses Suksesi Dilantik setelah kakeknya, al Qaim, meninggal C. Karakter kepemimpinan Taat beragama, Pandai D. Peristiwa Penting Dihapuskan adzan ‘ala mazhab Syiah E. Kontribusi - Mengasingkan penyanyi wanita dan wanita yang tidak sopan dari Baghdad - Menjaga kehormatan orang yang mandi F. Masa Kekhilafahan + 20 tahun 28. AL-MUSTAZHIR ( 487-512 H/ 1097-1122 M ) A. Nama Lengkap Ahmad bin Abdullah al Muqtadi B. Proses Suksesi Dilantik pada saat kematian ayahnya, al Muqtadi C. Karakter kepemimpinan Ahklak mulia, Luas ilmunya, Toleran D. Peristiwa Penting - Aliran kebatinan menyebar di Asfahan - Dipindahnya mushaf Utsmani ke Damaskus - Dirampasnya Quds oleh orangEropa E. Kontribusi Adanya kesepakatan damai antara sultan Muhammad dan Barkiyaruq F. Masa Kekhilafahan + 25 tahun

29. AL-MUSTARSYID ( 512-529 H/ 1122-1139 M ) A. Nama Lengkap Al- Fadl bin Ahmad al Mustazhir B. Proses Suksesi Dilantik setelah ayahnya, al Mustazhir wafat C. Karakter kepemimpinan Berwibawa, Ksatria ulung, Pemikiran cemerlang, Ilmu yang luas D. Peristiwa Penting - Terjadi gempa bumi terus menerus di Baghdad - Ada awan gelap dengan api yang membakar kota - Ada kalajengking yang banyak membunuh anak-anak E. Kontribusi Menstabilkan urusan khilafah F. Masa Kekhilafahan + 17 tahun 30. AR-RASYID ( 529-530 H/ 1139-1140 M ) A. Nama Lengkap Manshur ibnul Fadl al Mustarsyid B. Proses Suksesi Dilantik ketika ayahnya, al Mustarsyid dibunuh C. Karakter kepemimpinan Fasih, wawasan luas, adil D. Peristiwa Penting Ada futnah terhadap dirinya E. Kontribusi Melanjutkan yang sudah ada F. Masa Kekhilafahan + 1 tahun 31. AL-MUQTAFI (530-555 H/ 1140-1165 M ) A. Nama Lengkap Al Hasan bin Yusuf al Mustanjid B. Proses Suksesi Dilantik ketika saudaranya dicopot C. Karakter kepemimpinan Berilmu, Berakhlak baik D. Peristiwa Penting Terjadi gempa bumi hebat di Janzah E. Kontribusi Memperbaharui pintu Ka’bah F. Masa Kekhilafahan + 25 tahun 32. AL-MUSTANJID ( 555-566 H/ 1165-1174 M ) A. Nama Lengkap Yusuf bin Ahmad al Mustaqfi B. Proses Suksesi Diangkat oleh ayahnya, al Muqtafi C. Karakter kepemimpinan Adil, penuh kasih sayang, cerdas D. Peristiwa Penting Penguasa Mesir al Faiz meninggal E. Kontribusi Membebaskan pajak F. Masa Kekhilafahan + 11 tahun 33. AL-MUSTADHI’ (566-575 H/ 1174-1185 M ) A. Nama Lengkap Al Hasan bin Yusuf al Mustanjid B. Proses Suksesi Dilantik saat ayahnya, al Mustanjid meninggal C. Karakter kepemimpinan Adil, Dermawan D. Peristiwa Penting - Kekuasaan Banu ‘Ubaid rontok total - Aliran Syiah Rafidhah musnah - Terjadi banjir bandang E. Kontribusi - Mengembalikan harta yang diambil tidak syah ke pemiliknya - Menghapuskan bea cukai F. Masa Kekhilafahan + 9 tahun 34. AL-NASHIR ( 575-622 H/ 1185-1234 M ) A. Nama Lengkap Ahmad ibnul Hasan al Mustadhi

B. C. D. E. F.

Proses Suksesi Karakter kepemimpinan Peristiwa Penting Kontribusi Masa Kekhilafahan

Dilantik setelah ayahnya, al Mustadhi meninggal Cerdas, diplomat ulung, Dermawan, Berani Terjadi pembukaan wilayah yang banyak Pemerintahan yang stabil + 49 tahun

35. AZ-ZHAHIR ( 622-623 H/ 1234-1235 M ) A. Nama Lengkap Muhammad bin Ahmad an Nashir B. Proses Suksesi Dilantik ketika ayahnya masih hidup C. Karakter kepemimpinan Adil D. Peristiwa Penting Peristiwa di kota Ba’quba E. Kontribusi Mengembalikan hak rakyat F. Masa Kekhilafahan + 1 tahun 36. AL-MUSTANSIR (623-640 H/ 1235-1242 M ) A. Nama Lengkap Manshur bin Muhammad az Zahir B. Proses Suksesi Dilantik setelah ayahnya meninggal C. Karakter kepemimpinan Adil, menghidupkan kebaikan, Pemberani D. Peristiwa Penting Merubah mata uang emas sebagai alat tukar dengan perak E. Kontribusi Membuka perguruan al Mustanshiriyah F. Masa Kekhilafahan + 7 tahun 37. AL-MUS’TASHIM ( 640-656 H/ 1242-1258 M ) A. Nama Lengkap Abdullah bin Manshur al Mustansir B. Proses Suksesi Dilantik setelah kematian ayahnya C. Karakter kepemimpinan Pemurah, Penyabar, Baik hati D. Peristiwa Penting Dimyath diambil alih orang Eropa E. Kontribusi Melanjutkan apa-apa sebelumnya F. Masa Kekhilafahan + 16 tahun

PRAKATA
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur an dan Dia pula yang menjaganya dengan menurunkannya kepada seorang rasul Muhammad saw., sebagai penerang dan penjelas dari risalah (Al-Qur an) yang Allah turunkan, dan apapun yang diucapkannya bukan karena hawa nafsu. Semoga Sholawat dan salam tetap tercurah kepada beliau, para keluarga beliau yang baik dan suci, kepada para sahabat beliau serta orang-orang sholih yang senantiasa berjuang untuk meninggikan Kalimatullah. Keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan risalah islam salah satunya dengan memaparkan sejarah objek da’wahnya. Ketika Rasulullah saw. ke Thaif, beliau diterima penduduk Thaif dengan lemparan batu, hingga beliau lari ke kebun milik Utbah dan Syaibah, di dalamnya beliau ditemui oleh Addas, kemudian ketika Addas memberikan makanan kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya lalu memakannya dengan diawali membaca “Bismillah”.lalu terjadilah perbincangan dimana Rasulullah menyatakan asal-usul Addas tanpa diberitahu oleh Addas. Terima kasih saya ucapkan kepada ustadz Ali Junifar MA., yang telah menugaskan kamia untuk menulis makalah tentang “Khilafah Bani Abbasiyah”. Semoga dengan penugasan ini, kami dapat mengembangkan potensi diri dalam berda’wah.

KHILAFAH BANI ABASIYYAH

Disusun Oleh Susilo Wibowo dan Syaiful Anwar Sebagai Tugas Makalah Tarikh Islam Semester VI

SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN DARUL HIKMAH JATI ASIH - BEKASI