Anda di halaman 1dari 12

FUNGSI KUADRAT

01.EBT-SMP-95-16
Jika titik A (4, m) terletak pada grafik fungsi dengan
rumus f(x) = 6 + 4x 2x
2
, maka nilai m adalah
A. 10
B. 6
C. 6
D. 10

02. EBT-SMP-02-33
Daerah hasil fungsi f(x) = 5 2x
2
dengan daerah asal
{2, 3, 4, 5} adalah
A. {9, 23, 37, 55}
B. (21, 41, 68, 105}
C. (1, 1, 3, 5}
D. (3, 13, 27, 45}

03. EBT-SMP-01-34
Suatu fungsi f(x) = 2x
2
+ 4x 1 dengan daerah asal
{1, 0, 1} maka daerah hasilnya adalah
A. {1, 5, 9}
B. {7, 1, 9}
C. {7, 1, 1}
D. {1, 1, 5}

04. ITB-75-07
Diketahui y = 3x
2
12x 63 dan hanya berlaku untuk
2 < x s 8, maka y = 0 dicapai pada
A. x = 3
B. x = 1
C. x = 3 dan x = 7
D. x = 3 dan x = 7

05. EBT-SMA-98-02
Diketahui fungsi kuadrat f(x) = 2x
2
+ 4x + 3 dengan
daerah asal {x | 2 s x s 3, x c R}. Daerah hasil fungsi
adalah
A. {y | 3 s y s 5, x c R}
B. {y | 3 s y s 3, x c R}
C. {y | 13 s y s 3, x c R}
D. {y | 13 s y s 3, x c R}
E. {y | 13 s y s 5, x c R}

06. MD-93-04
Grafik fungsi f(x) = ax
2
+ bx + c seperti gambar ber-ikut,
jika b
2
4ac > 0 dan y
A. a > 0 dan c > 0
B. a > 0 dan c < 0
C. a < 0 dan c > 0
D. a < 0 dan c < 0 x
E. a > 0 dan c = 0

07. MD-83-24
Jika parabola di bawah ini mempunyai persamaan
y = ax
2
+ bx + c, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
y
(1) a > 0
(2) b
2
4 ac > 0
(3) b < 0
(4) c > 0
0 x

08. MA-84-34
Grafik fungsi y = ax ax
2
, a > 0
(1) terbuka ke atas
(2) memotong sumbu x di titik ( a , 0 )
(3) mempunyai sumbu simetri garis x =
2
1

(4) melalui titik (a, a
3
)

09. MD-82-26
Jika y = ax
2
+ bx + c digambar, maka grafiknya akan
berupa parabola yang berpuncak di
(1) O(0,0) bila c = 0
(2) atas sumbu x bila a > 0 dan D < 0
(3) kanan sumbu y bila c < 0 dan a > 0
(4) bawah sumbu x bila a < 0 dan D < 0

10. MD-93-28
Jika nilai-nilai a, b, c dan d positif, maka grafik fungsi ay
bx
2
cx + d = 0 akan memiliki
(1) 2 (dua) titik potong dengan sumbu x
(2) nilai maksimum
(3) nilai minimum
(4) titik singgung dengan sumbu x

11. MD-87-05
Jika f : x px
2
+ r mempunyai grafik seperti di bawah
ini, maka
A. p > 0 , r > 0
B. p > 0 , r < 0 f
C. p < 0 , r > 0
D. p < 0 , r < 0
E. p < 0 , r = 0 0

12. MD-81-42
Jika parabola p (lihat
gambar) dinyatakan
dengan y = ax
2
+ bx + c
maka syarat yang harus
dipenuhi ialah

(1) a < 0
(2) D > 0
(3)
a
b
> 0
(4)
a
c
> 0


13. MD-91-04
Grafik fungsi y = ax
2
+ bx + c dengan a > 0 , b > 0 ,
c > 0 dan b
2
4ac > 0 berbentuk
A. y0 xB. y0 x


C. y0 xD. y0 xE. y0 x14. MD-86-13
Grafik fungsi f (x) = ax
2
+ bx + c, x real, a < 0 dan c > 0

A.

B.

C.


D.
E.

15. EBT-SMA-88-08
Parabola yang mempunyai puncak di titik (p , q) dan
terbuka ke atas, rumus fungsinya adalah
A. f(x) = (x + p)
2
+ q
B. f(x) = (x p)
2
+ q
C. f(x) = (x + p)
2
q
D. f(x) = (x p)
2
+ q
E. f(x) = (x p)
2
q

16. MA-78-36
Suatu garis 3x 4y 5 = 0 jika digeser ke kanan sejauh 1
satuan, persamaannya menjadi
A. 3x 4y 5 = 0
B. 3x 4y 1 = 0
C. 3x 4y 6 = 0
D. 3x 4y + 2 = 0
E. 3x 4y 3 = 0

17. MA-79-41
Dari fungsi kuadrat y = f(x) diketahui bahwa fungsi
y = f(x+a) mencapai nilai maksimum untuk x = p. Maka
dapat disimpulkan bahwa fungsi y = f(xa) mencapai titik
maksimum untuk x =
A. p + 2a
B. p 2 a
C. p + a
D. p a
E. 2p 2

18. ITB-76-04
Dari fungsi kuadratik y = f(x) diketahui bahwa fungsi
y = f(x + a) mencapai nilai maksimum untuk x = p. Maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi
y = f(x a) mencapai nilai maksimum untuk
A. x = p a
B. x = p + a
C. x = p 2a
D. x = p + 2a19. MA-75-10
Jika suatu fungsi kuadrat f(x) mencapai harga maksi-
mum m pada titik x = x' dan F(x) = f(x + a) f(x), maka
F(x)
A. mencapai harga maksimum 0 pada x = x'
B. mencapai harga maksimum m pada x = x'
C. mencapai harga maksimum m, tapi bukan pada x=x'
D. tidak mempunyai harga maksimum

20. ITB-76-11
Jika grafik fungsi kuadrat y = f(x) memotong sumbu x di
dua titik yang berlainan, maka grafik fungsi
y = f(x + 2) 2 (f(x + 1) + f(x)
A. memotong sumbu x di satu titik
B. memotong sumbu x di dua titik yang berlainan
C. memotong sumbu x di tiga titik yang berlainan
D. tidak memotong sumbu x sama sekali

21. MA-75-37
Diketahui sistem koordinat dengan sumbu OX horizon-
tal (datar) dan sumbu OY vertikal (tegak). Terhadap
sistem koordinat tersebut diketahui grafik
x = y
2
+ 3y + 2. Grafik tersebut mempunyai
A. titik paling kanan
B. titik paling kiri
C. titik paling tinggi
D. titik paling rendah

22. MD-85-05
Derah yang menggambarkan himpunan penyelesaian
x
2
y s 0 adalah bagian bidang yang di arsir
A. yx

B.

C.


D.E.23. MD-92-09
Grafik fungsi y = 4x x
2
paling tepat digambarkan
sebagai
A.

0 4


B.

0 4C.
4 0D.

4 0


E.


2 2

24. MA-86-31
Grafik fungsi y = x
2
1
(1) simetri terhadap sumbu y
(2) membuka ke atas
(3) memotong sumbu y pada (0 , 1)
(4) mempunyai puncak di (0 , 1)

25. MA-79-45
Grafik fungsi y = 2x
2
2x adalah
(1) terbuka ke atas
(2) simetri terhadap sumbu
(3) memotong sumbu y
(4) melalui titik O

26. MD-95-04
Grafik di bawah ini adalah grafik dari
A. y = x
2
3x + 4
B. y = x
2
4x + 3
C. y = x
2
+ 4x + 3
D. y = 2x
2
8x + 3
E. y = 2x
2
3x + 3

1 2 3
27. MD-84-11
Persamaan grafik fungsi
kuadrat di samping ini
adalah
A. y = x
2
2x
B. y = 2x
2
+ x
0 1 2 C. y = 4x
2
+ 4
-1 D. y = x
2
+ 2x
E. y = x
2
2x

28. EBT-SMP-96-06
Pembuat nol fungsi dari grafik di bawah adalah
A. x = 2 atau x =0
B. x = 2 atau x = 3 2 3
C. x = 3 atau x = 6
D. x = 0 atau x = 3 2

29. EBT-SMP-93-08
Perhatikan grafik di samping !
Jika fungsi grafik tersebut
ditentukan dengan rumus 1 5
g(x) = x
2
4x 5, nilai mini-
mum fungsi tersebut adalah
A. 11
B. 9
C. 2
D. 18

30. EBT-SMA-86-26
Grafik di bawah ini berbentuk parabola dengan
persamaan
A. y = x
2
- 4x + 3
B. y = x
2
4x 3
C. y = x
2
+ 4x + 4
D. y = x
2
4x + 3 0 1 2 3
E. y = x
2
+ 4x - 3
1

31. EBT-SMP-94-06
Persamaan sumbu simetri
untuk grafik di samping
adalah
A. x = 3
B. x = 1 y = x
2
+ 2x -19
C. x = 5
D. x = 15

32. EBT-SMP-97-40
Diketahui f(x) = x
2
2x 8
Tentukanlah :
a. pembuat nol fungsi
b. persamaan sumbu simetri
c. nilai balik fungsinya
d. koordinat titik balik

33. EBT-SMP-03-34
Grafik fungsi f(x) = x
2
+ 3x 10 dengan daerah asal
{ x | x bilangan real} adalah
A. B.-2 5 -5 2


C. D.


-2 5 -5 2
34. EBT-SMP-92-33
Perhatikan grafik fungsi
f(x) = 8 2x x
2
di samping.
Koordinat titik baliknya 7
A. {3, 5}
B. (2, 10)
C. (1, 9) 4 2
D. (1, 5)

35. EBT-SMA-95-01
Grafik fungsi kuadrat di samping (1,3)
persamaannya adalah
A. y = 2x
2
+ 4x + 1
B. y = 2x
2
4x + 5
C. y = 2x
2
4x + 1 (0,1)
D. y = 2x
2
+ 4x 5
E. y = 2x
2
4x + 5

36. EBT-SMA-89-06
Persamaan kurva yang sesuai
dengan grafik di samping adalah 4
A. y = 3 + 2x 2x
2

B. y = 3 + 2x x
2
3
C. y = 3 2x x
2

D. y = 3 + x x
2

E. y = 3 3x x
2
0 1

UAN-SMA-04-26
Persamaan parabola pada gambar di bawah ini adalah


1 3

1

3

A. x
2
+ 2x + 2y + 5 = 0
B. x
2
+ 2x 2y + 5 = 0
C. x
2
2x 2y + 5 = 0
D. x
2
+ 2x 2y 5 = 0
E. x
2
2x 2y 5 = 0

37. EBT-SMA-97-03
Grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik (1,4 )
dan melalui titik (2, 3) persamaannya adalah
A. y = x
2
2x - 7
B. y = x
2
x 5
C. y = x
2
2x 4
D. y = x
2
2x 3
E. y = x
2
+ 2x 7


38. EBT-SMP-99-34
Persamaan sumbu simetri pada grafik
f(x) = x
2
+ 2x + 15 adalah
A. x = 2,5
B. x = 2
C. x = 1,5
D. x = 1

39. MD-87-04
Jika parabola f(x) = x
2
bx + 7 puncaknya mempunyai
absis 4 , maka ordinatnya adalah
A. 9
B. 8
C. 0
D. 8
E. 9

40. MD-96-04
Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk
x = 1 dan mempunyai nilai 3 untuk x = 2 adalah
A. y = x
2
2x + 1
B. y = x
2
2x + 3
C. y = x
2
+ 2x 1
D. y = x
2
+ 2x + 1
E. y = x
2
+ 2x + 3

41. MD-00-03
Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui (1,3) dan titik
terendahnya sama dengan titik puncak grafik
f (x) = x
2
+ 4x + 3 adalah
A. y = 4x
2
+ x + 3
B. y = x
2
3x 1
C. y = 4x
2
+ 16x + 15
D. y = 4x
2
+ 15x + 16
E. y = x
2
+ 16x + 18

42. MD-00-08
Fungsi y = (x 2a)
2
+ 3b mempunyai nilai minimum 21
dan memotong sumbu y di titik yang berordinat 25. Nilai
a + b adalah
A. 8 atau 8
B. 8 atau 6
C. 8 atau 6
D. 8 atau 6
E. 6 atau 6

43. MA-75-34
Suatu fungsi f(x) yang memotong sumbu x di x = 1 dan
di x = 3, dan yang mempunyai harga minimum 1 adalah

A. f(x) =
4
3 1 ) )(x (x +

B. f(x) =
4
3 1 ) )(x (x +

C. f(x) = (x + 1) (x 3)
D. f(x) = (x + 1) (x 3)


44. MD-00-07
Grafik fungsi y = ax
2
+ bx 1 memotong sumbu x di
titik-titik (
2
1
,0) dan (1,0). Fungsi ini mempunyai nilai
ekstrim
A. maksimum
8
3

B. minimum
8
3

C. maksimum
8
1

D. minimum
8
1

E. maksimum
8
5


45. EBT-SMP-03-35
Nilai minimum dari f(x) = 2x
2
+ 14x + 24 adalah
A.
2
1

B.
2
1
12
C. 24
D. 25

46. EBT-SMA-90-01
Koordinat titik balik grafik fungsi dengan rumus
f(x) = 3x 2x x
2
adalah
A. (2 , 3)
B. (1 , 4)
C. (1 , 6)
D. (1 , 4)
E. (1 , 4)

47. EBT-SMA-92-01
Grafik fungsi kuadrat yang persamaannya y = ax
2
5x 3
memotong sumbu x. Salah satu titik potongnya adalah
(
2
1
, 0), maka nilai a sama dengan
A. 32
B. 2
C. 2
D. 11
E. 22

48. MD-83-07
Grafik fungsi y = ax
2
+ bx + c memotong sumbu x di
titik-titik yang absisnya 0 dan 2, dan puncaknya di titik
(1,1). Fungsi itu adalah
A. y = x
2
2x 2
B. y = x
2
+ 2x 2
C. y = x
2
+ 2x
D. y = x
2
2x
E. y = x
2
+ 2x49. EBT-SMA-02-05
Suatu fungsi kuadrat f(x) mempunyai nilai maksimum 5
untuk x = 2, sedangkan f(4) = 3. Fungsi kuadrat tersebut
adalah
A. f(x) =
2
1
x
2
+ 2x + 3
B. f(x) =
2
1
x
2
2x + 3
C. f(x) =
2
1
x
2
2x 3
D. f(x) = 2x
2
2x + 3
E. f(x) = 2x
2
+ 8x 3

50. MA-79-18
Apabila sebuah fungsi kuadrat mempunyai maksimum
3 untuk x = 2 , sedangkan untuk x = 2 fungsi berhar-ga
11, maka fungsi tersebut ialah
A.
2
1
x
2
+ 2x 3
B.
2
1
x
2
2x 3
C. x
2
+ 2x 5
D. x
2
x 1
E.
2
1
x
2
+ 2x 5

51. EBT-SMA-96-01
Grafik suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di
titik (4, 0) dan (3, 0) serta memotong di titik (0, 12),
mempunyai persamaan adalah
A. y = x
2
x 12
B. y = x
2
+ x 12
C. y = x
2
+ 7x 12
D. y = x
2
7x 12
E. y = x
2
+ 7x 12

52. MA-79-20
Apabila P (2,2) adalah puncak parabola, maka persa-
maan parabola yang terdapat pada gambar berikut, adalah

A. y = 2x
2
+ x P(2,2)
B. y =
2
1
x
2
x
C. y =
2
1
x
2
+ 2x
D. y = 2x
2
+ x
E. y = x
2
2x

53. EBT-SMA-91-01
Persamaan sumbu simetri dari parabola y = 8 2x x
2

adalah
A. x = 4
B. x = 2
C. x = 1
D. x = 1
E. x = 2

54. EBT-SMP-97-31
Nilai maksimum grafik fungsi f : x x
2
2x 3 adalah

A. 4
B.
2
1
4
C. 5
D.
2
1
5

55. EBT-SMA-94-01
Koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang
persamaannya y = (x 1)(x 3) adalah
A. (2 , 1)
B. (1 , 3)
C. (2 , 1)
D. (2 , 1)
E. (1 , 3)

56. MD-99-04
Jika fungsi kuadrat 2ax
2
4x + 3a mempunyai nilai
maksimum 1 maka 17 a
2
9a =
A. 2
B. 1
C. 3
D. 6
E. 18

57. MD-98-03
Jika fungsi f (x) = px
2
(p + 1) x 6 mencapai nilai ter-
tinggi untuk x = 1 maka nilai p =
A. 3
B. 1
C.
3
1

D.
3
1

E. 1

58. EBT-SMA-00-02
Absis titik balik grafik fungsi y = px
2
+ (p 3)x + 2
adalah p. Nilai p =
A. 3
B.
2
3

C. 1
D.
3
2

E. 3

59. MD-99-05
Fungsi kuadrat y = f(x) yang grafiknya melalui titik (2,5)
dan (7,40) serta mempunyai sumbu simetri x = 1,
mempunyai nilai ekstrim
A. minimum 2
B. minimum 3
C. minimum 4
D. maksimum 3
E. maksimum 4
60. MD-85-10
Fungsi y = ax
2
+ 4x + 1 akan selalu positif jika a positif
dan D negatif. Supaya fungsi di atas selalu mempunyai
harga positif, maka a harus
A. >
4
1

B. >
2
1

C. < 2
D. < 3
E. > 4

61. MD-93-24
Jika ( )
1 4
3
1 1
9

=
x
x
maka F(y) = y
2
+ 2xy + 4x
2

mempunyai nilai minimum
A.
2
1

B.
3
2

C.
4
3

D.
9
4

E. 1

62. MD-84-03
Agar garis y = mx 9 tidak memotong dan tidak me-
nyinggung parabola y = x
2
, maka
A. m < 6 atau m > 6
B. m < 3 atau m > 9
C. 9 < m < 9
D. 3 < m < 3
E. 6 < m < 6

63. MD-85-09
Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik (1 , 0) dan
(4 , 0) serta menyinggung garis y = 2x adalah
A. y = 2x
2
+ 10x 8
B. y = 2x
2
10x 8
C. y = 3x
2
+ 5x 12
D. y = x
2
+ 5x 4
E. y = x
2
5x + 4

64. MD-96-07
Parabol y = 2x
2
px 10 dan y = x
2
+ px + 5 ber-
potongan di titik (x
1
,y
1
) dan (x
2
,y
2
). Jika x
1
x
2
= 8 , maka
nilai p sama dengan
A. 2 atau 2
B. 2 atau 1
C. 1 atau 2
D. 1 atau 1
E. 1 atau 365. MA-86-30
Pusat sebuah titik yang bergerak di sumbu X pada setiap
waktu t > 0 dinyatakan oleh fungsi X(t) = t
2
+ 11t + 10.
Posisi titik tersebut akan
A. berimpit dengan titik asal O tepat satu kali
B. berimpit dengan titik asal O tepat dua kali
C. tidak pernah berimpit dengan titik asal O
D. berimpit dengan titik asal O sekurangnya satu kali
E. berimpit dengan titik asal O hanya pada awalnya


GARIS + PARABOLA


01. MD-82-27
Dengan memperhatikan
p gambar sebelah ini, yaitu
parabola p dengan persa-
maan y = ax
2
+ bx + c
dan garis q dengan persa-
q maan y = mx + n, maka
syarat yang harus dipenuhi
ialah
(1) (b m)
2
4a(c n) < 0
(2) c < 0
(3) m < 0
(4) a < 0

02. MD-95-26
Jika grafik fungsi y = mx
2
2mx + m di bawah garis
y = 2x 3, maka
A. m < 0
B. 1 < m < 0
C. 0 < m < 1
D. m > 1
E. m tidak ada

03. MD-91-29
Garis y = mx + 3 memotong parabola y = x
2
4mx + 4n di
titik A dan B. Jika diketahui A = (1,5) maka
(1) m = 2 dan n = 3
(2) B = (9,21)
(3) sumbu simetri parabola adalah garis x = 4
(4) parabola itu terbuka ke atas

04. MD-87-02
Titik potong garis y = x + 3 dengan parabola
y =
2
1
x
2
x +
2
1
ialah
A. P (5 , 8) dan Q (1 , 2)
B. P (1 , 4) dan Q (1 , 2)
C. P (2
2
1
, 4) dan Q (
2
1

, 1)
D. P (5 , 2) dan Q (1 , 2)
E. P (5 , 8) dan Q (1 , 4)
05. MD-81-14
Fungsi kuadrat f(x) = x
2
2x + m harganya selalu positip
untuk setiap harga m. Berapakah m ?
A. m < 1
B. m > 1
C. m < 1
D. m > 1
E. 1 < m < 1

06. MD-92-08
Supaya garis y = 2px 1 memotong parabola
y = x
2
x + 3 di dua titik, nilai p haruslah ...
A. p < 2
2
1
atau p > 1
2
1

B. p < 1
2
1
atau p > 2
2
1

C. p <
2
1
atau p > 2
2
1

D. 2
2
1
< p < 1
2
1

E. 1
2
1
< p < 2
2
1


07. MD-94-07
Supaya garis y = 2x + a memotong grafik fungsi
f(x) = x
2
x + 3 , maka haruslah
A. a >
3
4

B. a >
3
4

C. a >
4
3

D. a >
4
3

E. a >
4
3


08. EBT-SMA-91-06
Ordinat titik potong antara garis y = 2x + 1 dan parabola
y = x
2
x + 1 adalah
A. 1 dan 7
B. 0 dan 3
C. 1 dan 7
D. 1 dan 5
E. 0 dan 3

09. MD-04-04
Agar parabol
y = x
2
px + 3
Dipotong garis y = 2x 1 di dua titik, maka
A. p < 6 atau p > 2
B. p < 4 atau p > 4
C. p < 2 atau p > 6
D. 6 < p < 2
E. 4 < p < 4

10. EBT-SMA-89-07
Suatu grafik y = x
2
+ (m + 1) x + 4 , akan memotong
sumbu x pada dua titik, maka harga m adalah :
A. m < 4 atau m > 1
B. m < 3 atau m > 5
C. m < 1 atau m > 4
D. 1 < m < 4
E. 3 < m < 5

11. MA-04-015
Diketahui suatu persamaan parabola
y = ax
2
+ bx + c
Jika a, b dan c berturut-turut merupakan suku pertama,
kedua dan ketiga suatu barisan aritmatika, serta garis
singgung parabola tersebut di titik (1, 12) sejajar dengan
garis y = 6x, maka nilai (3a + 2b + c) sama dengan
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20
E. 22

12. MD-88-06
Untuk produk suatu merek sabun, hukum penawaran-nya
berbunyi bahwa harga (p) berbanding langsung dengan
kuadrat besar permintaan (n). Untuk n = 3 ternyata p = 3.
Grafik fungsi penawaran di atas adalah
A. p

3


0 3 n
B. p
1 0 1 n

C. p

3

3 0 3 n

D. p3
1


1 n

E. p

1

0 1 n

13. EBT-SMA-95-05
Himpunan penyelesaian sistem persamaan
x y = 1
x
2
6x y + 5 = 0
adalah {(x
1
,y
1
) , (x
2
,y
2
)}
Nilai x
2
+ x
2
=
A. 1
B. 5
C. 6
D. 7
E. 11

14. EBT-SMA-86-24
Fungsi kuadrat : f(x) = x
2
+ ax + 4 selalu positif untuk
semua nilai x, jika nilai a memenuhi
A. a < 4 atau a > 4
B. a > 4
C. a < 4
D. 0 < a < 4
E. 4 < a < 4

15. EBT-SMA-86-48
Tentukan p agar garis x + y = p menyinggung parabola
x
2
+ 5x + y = 41

16. MA-89-05
Garis y = x 10 akan memotong parabol
y = x
2
(a 2)x + 6 hanya jika
A. a s 7 atau a > 8
B. a s 6 atau a > 9
C. a s 7 atau a > 9
D. 7 s a s 9
E. 6 s a s 9

17. MA-78-34
Diketahui x y = 5 dan x
2
y
2
= 45. Sistem persamaan
ini mempunyai akar
A. x = 7 , y = 1
B. x = 7 , y = 2
C. x = 7 , y = 1 dan x = 7 , y = 2
D. x = 7 , y = 2 dan x = 0 , y = 0
E. tidak ada

18. EBT-SMA-90-06
Parabola dengan persamaan y = x
2
+ 3x + 11 dan garis
dengan persamaan y 2x + 1 = 0 berpotongan di titik
yang berabsis
A. 3 dan 4
B. 2 dan 5
C. 2 dan 1
D. 4 dan 3
E. 7 dan 7


19. EBT-SMA-89-11
Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan
y = x
2
2x + 5
y = 4x adalah
A. {(5 , 20) , (1 , 4)}
B. {(5 , 20) , (1 , 4)}
C. {(5 , 20) , (1 , 4)}
D. {(5 , 20) , (1 , 4)}
E. {(5 , 20) , (1 , 4)}

20. ITB-76-05
Supaya grafik fungsi y = mx
2
2mx + m (m bilangan
real/nyata) seluruhnya di atas grafik fungsi y = 2x
2
3,
nilai m harus memenuhi
A. m > 2
B. m > 6
C. 2 < m < 6
D. 6 < m < 2

21. EBT-SMA-86-12
Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan
x y = 1 ; x
2
xy + y
2
= 7
adalah {(x
1
, y
1
)}, (x
2 ,
y
2
)} maka harga y
1
+ y
2
=
A. 2
B. 1
C. 1
D. 2
E. 0

22. MA-91-02
Nilai minimum dari kuadrat jarak titik P( 0, 3) ke titik Q
yang terletak pada parabola y = x
2
+ 1 adalah
A. 8
17

B.
4
7

C.
2
3

D.
4
5

E.
8
9GARIS SINGGUNG


01. MA-00-03
Garis singgung pada kurva x
2
y + 2x 3 = 0 yang tegak
lurus pada garis x 2y + 3 = 0 mempunyai persamaan
A. y + 2x + 7 = 0
B. y + 2x + 3 = 0
C. y + 2x + 4 = 0
D. y + 2x 7 = 0
E. y + 2x 3 = 0
02. MA-85-09
Grafik fungsi y= (m3)x
2
+ 2mx + (m+2) menyinggung
sumbu X di titik P dan memotong sumbu Y di titik Q.
Panjang PQ ialah
A.
3
2
\37
B.
3
4
\15
C.
3
7
\6
D. 3 \3
E. 4 \3

03. MA-75-28
Dari titik (0,99 , 1,01) dapat ditarik n garis singgung pada
parabola y = x
2
, dimana n adalah
A. 2
B. 1
C. lebih besar atau sama dengan 1
D. 0

04. EBT-SMA-86-25
Gradien garis singgung kurva y = x
2
3x di titik (2 , 2)
adalah
A. 2
B. 4
C. 7
D. 9
E. 12

05. MA-84-19
P sebuah titik pada parabola y = x
2
x 6 di absis 4.
Garis singgung parabola pada P memotong sumbu Y di
titik M. Jika O pusat koordinat maka panjang OM adalah

A. 22
B. 18
C. 15
D. 18
E. 22

06. MD-81-27
Persamaan garis g
yang menyinggung
4 P(2,4) parabola di titik P
pada gambar di
samping ialah ...0 2

A. (y 2) = 2 (x 4)
B. (y 2) = 2 (x 2)
C. (y + 2) = 4 (x 2)
D. (y 4) = 4 (x 2)
E. (y 4) = 4 (x 2)


07. MD-99-06
Jika garis y = x
4
3
menyinggung parabola
y = m 2x x
2
, maka m sama dengan
A. 3
B. 2
C. 0
D. 2
E. 3

08. MD-89-01
Garis y = mx akan memotong grafik y =
x
1
bila ...
A. m < 0
B. m s 0
C. m > 0
D. m > 0
E. m sembarang bilangan real

09. MD-94-08
Persamaan garis singgung yang melalui titik dengan
absis 3 pada grafik y = 3x
2
7x + 2 adalah
A. y 11x + 41 = 0
B. y 11x + 25 = 0
C. y 5x + 25 = 0
D. y 5x + 41 = 0
E. y 7x + 21 = 0

10. MD-93-05
Jika garis singgung pada y 3x
2
2x = 0 sejajar dengan
garis singgung pada y 2x
2
6x = 0, maka koefisien
arah garis singgung tersebut adalah
A. 2
B. 12
C. 14
D. 16
E. 20

11. MD-93-19
Persamaan garis singgung pada parabol
y = 5x
2
+ 2x 12 di titik (2,12) adalah
A. y = 32 22x
B. y = 22x 32
C. y = 22x 262
D. y = 22x 42
E. y = 22x + 32

12. MD-92-24
Garis singgung pada kurva y = x
2
+ 5 yang sejajar de-
ngan garis 12x y = 17 menyinggung kurva di titik
A. (6 , 41)
B. (5 , 30)
C. (7 , 40)
D. (3 , 45)
E. (2 , 26)13. MD-91-22
Persamaan garis singgung pada kurva y = 3x
2
2x + 5
yang sejajar dengan garis y = 4x + 5 adalah
A. y = 4x + 5
B. y = 4x 15
C. y = 4x + 2
D. y = 4x + 6
E. y = 4x 1

14. MD-90-19
Diketahui persamaan kurva y = x
2
4x . Persamaan garis
singgung pada kurva di titik yang berabsis 4 adalah
A. 4x y + 16 = 0
B. 4x y 16 = 0
C. 4x + y 16 = 0
D. y + 4x + 16 = 0
E. y 4x 16 = 0

15. MD-88-09
Garis h menyinggung parabola y = x
2
+ x + a di titik P
dengan absis 1. Jika garis g tegak lurus h di P ternyata
melalui (0 , 0) , maka a =
A. 0
B. 1
C. 1
D. 2
E. 2

16. MD-85-19
Diketahui titik A pada kurva y = x
2
+ 3x 1. Jika garis
singgung di titik A membuat sudut 45
0
dengan sumbu x
positif, berapa koordinat titik A ?
A. (1 , 3 )
B. ( 1 , 3 )
C. (2 , 3 )
D. ( 2 , 9 )
E. (
2
1
,
4
3
)

17. MD-84-08
Diketahui garis x + y = a menyinggung parabola
y =
2
1
x
2
+ x + 2. Nilai a adalah
A. 2
B. 0
C. 2
D. 3
E. 5

18. MD-83-06
Persamaan garis yang menyinggung parabola y = x
2
1
di titik ( 1, 0 ) adalah
A. y = 2x + 2
B. y = x + 1
C. y = x 1
D. y = 2x 2
E. y = x 2


19. MD-83-25
Diketahui garis lurus y = 2x 1 dan parabola
y = mx
2
+ (m 5) x + 8. Jika parabola menyinggung
garis lurus, maka m boleh diambil
(1) 1
(2) 1
(3) 49
(4) 49

20. MD-01-04
Jika persamaan garis singgung kurva y = ax
2
bx + 3
pada titik (1,1) tegak lurus garis 6y x + 7 = 0, maka
a
2
+ b
2
= ...
A. 2
B. 8
C. 10
D. 15
E. 20

21. EBT-SMP-01-36
Titik potong grafik y = x
2
8x + 12 dengan garis
y = x 2 adalah
A. (7, 5) dan (2, 0)
B. (7, 5) dan (2, 0)
C. (7, 5) dan (2, 0)
D. (7, 5) dan (2, 0)

22. MD-81-09
Diketahui garis g = {(x,y) | y = x 2 } dan parabola
f = {(x,y) | y = x
2
3x + 1} maka g f = ...
A. { (2,0) , (2, 4) }
B. { (1, 3) , (1, 1) }
C. { (1, 3) , (3,1) }
D. { (1,-1) , (3,1) }
E. { (0, 2) , (4,2) }

23. EBT-SMP-03-37
Salah satu titik potong grafik fungsi f(x) = x
2
2x 3
dengan garis 2x + y 1 = 0 adalah
A. (2, 3)
B. (2, 5)
C. (2, 3)
D. (2, 5)

24. MA-79-28
Suatu lapangan berbentuk persegi panjang, panjangnya
dua kali lebarnya. Pada tepi sebelah luar dari tiga sisi
lapangan tersebut dibuat jalur yang lebarnya 2 meter.
Jika luas seluruh jalan (bagian yang diarsir pada gambar)
128 m
2
, maka luas lapangan

(A) 2048 m
2

(B) 512 m
2

(C) 480,5 m
2

(D) 540 m
2

(E) 200 m
2
2 m 2 m


25. EBT-SMP-98-31
Luas sebuah taman berbentuk segi tiga siku-siku adalah
60 m
2
. Apabila kedua sisi siku-sikunya berselisih 7 m,
maka keliling taman itu adalah
A. 40 m
B. 30 m
C. 25 m
D. 20 m

Anda mungkin juga menyukai