Anda di halaman 1dari 19

Pyetje dhe Pergjigjeje nga Fillet E Se Drejtes

Kollekfiumi i Dyt-nga rendi Juridik


A)-Rendi Juridik
1. ka eshte rendi Juridik?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Lidhur me elementet e rendit Juridik Sa Qendrime kemi ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____
3. Elemntet kryesore te rendit Jurdik jan?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
4. Nocioni I normes jurdike dhe cilat jan karakteristikat e saj ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
5. Si I ndan normat juridike sipas kriterit te dedikimit autori kroat Periq?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
6. Si I ndan normat tjera juridike grupi tjeter I Autoreve?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
7. Kur krijohen normat kushtezuese ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____
8. jan normat jokushtezuese ?*
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
9. jan normat e pergjithshme ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
10. jan normat e Veanta(individuale)?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
11. Vlefshmeria e normes ne territor (hapsir) zbatohet sipas ?
_________________________________________________________________
_
12. ka quajm norme juridike Partikulare ?
_________________________________________________________________
_
13. ka jan normat juridike gjenerale ?
_________________________________________________________________
_
14. ka paraqet Parimi I territorialitetit ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
15. ka paraqet parimi personal ?
_________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________
_
16. Per vlefshmerin kohore te normes juridike sa momente te rendesishme
kemi?
_________________________________________________________________
________________________
17. Kur norma juridike eshte e detyrueshme dhe kur pushon ?
_________________________________________________________________
_______________
18. ka do te thot hyrja ne fuqi e normes juridike ?
Berat Dermaku
19. ka eshte Vocatio legis ?
_________________________________________________________________
_
20. Momenti I pushimit te normes juridike mund te caktohet ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
21. ka quajm Abrogim ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
22. Cilat jane elementet e normes juridike ?
_________________________________________________________________
23. Cilat jane pjeset perberse te struktures se normes juridike ?
_________________________________________________________________
24. Elementet e normes jokushtezuese juridike jan:?
_________________________________________________________________
_
25. ka eshte hipoteza e dispozicionit ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
26. ka eshte Dispozicioni ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
27. ka paraqet Hipoteza e Sanksionit ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
28. Pushteti shtetror krijon rregulla qe mund te formulohen ne:?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
29. Dispozicioni urdherues ?
_________________________________________________________________
__________________________________
30. Dispozicionet Ndaluese ?
_________________________________________________________________
_________________________________
31. Dispozicionet Autorizuese ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
32. Norma te intenzitetit te ndryshem jane ?
________________________________________________________________
33. Dispozicionet Kategorike (ius cogens,ius strictum)?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
34. Dispozicionet Disjunktive ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
35. Dispozicionet Alternative ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
36. Dispozicionet Dispozitive ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________
37. jan standardet Juridike ?
Berat Dermaku
38. ka quajm Pushtet Diskrecional ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
39. Kush e paraqet Negacionin e se Drejtes ,Tezen dhe Si dhe Antitezen ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
40. ka paraqet kundervajtja ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
41. Si mund te jene veprimet e kunderligjshme ne te drejte ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
42. Sanksioni eshte ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
43. Si ndahen sanksionet sipas shkeljeve te cilat behen edhe ne deget e se
drejtes ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________
44. Si ndahen Sanksionet sipas kriterit se kujt I adresohen ?
_________________________________________________________________
____________________________________
45. Cilat jan sanksionet ndaj akteve juridike ?
_________________________________________________________________
___________________________________________________

46. Si Mund te Caktohen Sanksionet ?


_________________________________________________________________
_______________________________________________________
Berat Dermaku
b.Mardheniet Juridike
1. JAN Mardheniet juridike ?
____________________________________________________________________
__________________________________________
2. Kush I krijon mardheniet Juridike?
____________________________________________________________________
____________________________
3. Ne procesin e krijimit te Mardhenieve Juridike cilat karakteristika dalin?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
4. Cilat Jan elementet Perberse te mardhenieve juridike sipas Autoreve ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
5. Subjektet e se drejtes Jan bartes ?
____________________________________________________________________
______________________________________
6. Kush konsiderohet subjekt te se drejtes ?
_________________________________________________________________
7. Personi Fizik?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
8. ka quajm zotesi juridike?
____________________________________________________________________
_____________________
9. Zotesia e veprimit ?
____________________________________________________________________
_______________________
10. Zotesi delikatore ?
____________________________________________________________________
____________________________
11. Dalimi mes zotesis se vepimit dhe zotesis juridike ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
12. Si mund te jet zotesia e veprimit ?

____________________________________________________________________
_
13. Sa faza ka zotesia e veprimit ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________
14. Kur shuhet zotesia e veprimit ?
____________________________________________________________________
_
15. Personi Juridik ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
16. Autorizimi juridik >?
____________________________________________________________________
___________________________
17. Cilat jane dy sjelljet qe kerkohen nga subjekti I autorizimit ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
18. Sa lloje te autorizimit sipas interesit perkates kemi dhe cilat jan ato :?
____________________________________________________________________
_
19. E drejta Subjektive ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
20. ka paraqet e drejta objektive ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
21. Si ndahet e drejta e subjektive ndahet n?
____________________________________________________________________
_______________
22. E drejta Absolute ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________
23. E Drejta relative ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__

24. Kur kemi keqperdorim te te drejtes subjektive ?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
25. Kompetenca ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
26. Dallimi mes te drejtes subjektive dhe Kompetences ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
27. Keqperdorimi I Kompetences ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
28. Obligimi Juridik (Detyrimi)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________
29. Si ndahen Obligimet juridike ?
____________________________________________________________________
______________________________________________
30. Gjendja Juridike (Statusi) perfshin ?
____________________________________________________________________
__________________________
31. ka paraqet -Objekti I Se drejtes ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
Berat Dermaku
32. Lindja e Mardhenieve Jurdike ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
33. Ndryshimi I mardhenieve Jurdike ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___

34. Shuarja e mardhenieve Jurdike ?


____________________________________________________________________
_________________________
35. Mardhenia Juridike kur Pushon ?
____________________________________________________________________
___________________________________
36. Mardheniet Abstrakte Juridike ?
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
37. Mardheniet Konkrete Juridike ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
38. Faktet Juridike ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
39. Faktet juridike ndahen (permbledhje)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____
40. Institutet e parashkrimit kush jan? ( 41.Parashkriumi humbes dhe42 p.fitues )
____________________________________________________________________
________________________________

Berat Dermaku
C.--- Akti Juridik -1.
Akti Juridik ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Cilat dhe sa lloje te akteve juridike kemi ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________
3. Faktoret e brendshem te aktit juridik jane : ?
__________________________________________________________________________
4. Faktoret e natyres se jashtme te aktit juridik jan:?
__________________________________________________________________________
5. Gabimi Paraqet ?

____________________________________________________________________________
________________________
6. Lajthitja paraqet ?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Mashtrimi Paraqet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________
8. Sa elemente te rendesishme te aktit juridik kemi : ?
____________________________________________________________________________
9. Elementet qe percaktoj formen e aktit juridik?
____________________________________________________________________________
_______________
10. Qka Quajm Hierarki ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Kompetenca e Aktit Juridik ?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Si mund te jet kompetenca ?
__________________________________________________________________________
13. Procedura e nxjerrjes se aktit juridik qka paraqet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. ka paraqet materializimi I Aktit Juridik paraqet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15.
Nga brendia Aktet juridike ndahen ?___________________________________________
Berat Dermaku
D./ Burimet e Se Drejtes
1.
Si ndahen buremet e se drejtes sipas kuptimit ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.
Si I ndan burimet formale Lukiqi ?
_______________________________________________________________________________
___________________________________
3.
ka eshte kushtetuta ?
_______________________________________________________________________________
4.
ka kuptojm me kushtetut ne kuptimin formal ?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________
5.
ka kuptojm me kushtetut ne kuptimin material ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________
6.
Kush mund ta nxjerr kushtetuten ?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________
7.
Si mund te jen kushtetutat ?
_____________________________________________________
8.
Qfar kushtetutash tjera kemi ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.
Kushtetutat sipas kriterit se si ndryshohen ndahen ?
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
10.
Kushtetutat ndahen edhe sipas menyres se nxjerrjes ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________
11.
ka kuptojm me ligj?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12.
Sa kuptime ka shprehja ligj ne perditshmeri ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13.
Cilat jane fazat e nxjerrjes se ligjit ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14.
Kodi ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15.
ka quajm Kod ?
____________________________________________________________________________
16.
ka paraqet kodifikimi ?
____________________________________________________________________________
____________________________________
17.
ka paraqet ligji formal ?
____________________________________________________________________________
___________________

18.
Cilat jan aktet e pergjithshme juridike me fuqi nenligjore ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19.
DekretLigji?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20.
Urdheresa ?
____________________________________________________________________________
________________________________________
21.
Rregullorja ?
____________________________________________________________________________
_______________________________________________
22.
Statuti ?
____________________________________________________________________________
_________________________________________
23.
Udhezimi ?
____________________________________________________________________________
_________________________________________
24.
Dekreti ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________
25.
Vendimet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
26.
Kontrata?
____________________________________________________________________________
27.
Kontrata si akt juridik si mund te jen ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
28.
ka eshte kontrata ?
____________________________________________________________________________
______________________________________
29.
Si mund te jen kontratat per nga forma ?
____________________________________________________________________________
________________________
30.
Zbrastirat jurdike paraqiten kur ?
_______________________________________________________________________________
31.
Sa lloje te zbrastirave juridike kemi dhe cilat jan ato : ?
____________________________________________________________________________
____________________________
32.
Aktet juridike qe qe sherbejn per plotsimin e zbrastirave juridike kush jan : ?
____________________________________________________________________________

33.
Zakonet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
34.
Praktika gjyqesore ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
35.
Me qka mirren shkencat juridike ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
36.
Qka jan shkencat juridike ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Berat Dermaku
E. Akti I veqant juridik
1. Aktet e veqanta juridike ndahen :?
_________________________________________________________________
____________________________
2. Pasi qe norma juridike permban dy elemente normative dispo. Dhe sanksion si
ndahen ato : ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
3. Permendi nenllojet e grupit te par te ndarjes ?
_________________________________________________________________
________________________________________________
4. Cilat jan aktet e veqanta juridike te organeve egzekutivo-administrative ?
_________________________________________________________________
5. Aktet e personave privat jan : :?
_________________________________________________________________
6. Aktgjykimi ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_.
7. Qfar aktgjykime kemi ?
_________________________________________________________________
8. Aktgjykimet qe e pengojn zbatimin e Sanksionit jan : ?
____________________________________________________
9. Aministia ?
_________________________________________________________________
_______

10. Falja ?
_________________________________________________________________
________________________
11. Puna juridike ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
12. Punet juridike ndahen ?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
F.Ligjshmrit
1. Ligjshmeria ne kuptimin e Gjer dhe te ngusht ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
2. Kur kemi kunderligjshmeri ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________
3. Pajtueshmeria e akteve te ulta me akte te larta shprehet ne dy parime ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________
4. Dallojm dy lloj ligjmerish ? cilat jan :
_________________________________________________________________
_
5. Dallojm dy lloje te paligjmerive : ? _____________________________________
6. Ligjshmeria formale ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
7. PaLigjshmeria formale ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
8. Paligjshmeria materiale ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Fuqia Juridike ?
_________________________________________________________________
___________________________
10. Mjetet Juridike ?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________
11. Mjetet Juridike Jan : ?
_________________________________________________________________
12. Kontesti administrativo Gjyqsor eshte kontesti : ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Mjetet jurdike mund te jen ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________
14. Sanksionet ndaj akteve te kunderligjshme jane : ?
_________________________________________________________________
_
15. Kur arrin akti plotfuqishmerin ?
_________________________________________________________________
________________________________
16. Plotfuqishmeria e aktit juridik ?
_________________________________________________________________
______________________________________________
17. Permbarimi (ekzekutimi ) ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
G . Zbtimi I se drejtes ?
1. Zbatimi I se drejtes ?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Zbatimi I se drejtes ne sa menyra behet dhe cilat jan ?
____________________________________________________________________________
_________________
3. Zbatimi vullnetar I se drejtes ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Zbatimi autonom ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
5. Zbatimi heteronom ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Procesi I zbatimit te normes juridike ?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________
7. Provat Juridike ?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Provat jurdike ndahen ?
____________________________________________________________________________
____________________
9. Supozimet Juridike ?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Supozimet Juridike ndahen : ?
_________________________________________________________________________
11. Fiksionet ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________
12. Fuqia prapavepruese retroaktive - ?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. E drejta pozitive ?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
H. Interpretimi
1.
Interpretimi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2.
Analizimi I 3 gjerave cilat jan ato gjat interpretimit ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
3.
Ne baze te interpretuesve interpretimi mund te jete ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.
Sipas ndarjes klasike te organeve shterore sipas puneve qe I ushtrokm kemi keto
interpretime ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

5.
Interpretimi Autentik ?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
6.
Homonimet Juridike ?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
7.
Sinonimet Juridike ?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________
8.
Interpretimet e subjekteve jo shterore ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
9.
Interpretimi shkencor ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.
Mjetet e interpretimit ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
11.
Interpretimi gjuhesor ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________
12.
Paqartesit e normes juridike ne aspektin gjuhesor mund te jen si rezultat : ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
13.
Paqartesi e normes juridike ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
14.
Interpretimi ekstenziv( I gjer ) ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
15.
Interpretimi Restriktiv I ngushte ?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
16.
Interpretimi I lidhur ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17.
Interpretimi I lire ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________
18.
Interpretimi subjektiv ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________
19.
Interpretimi Objektiv ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________
20.
Interpretimi Statik ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21.
Interpretimi evolutiv ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________
22.
Interpretimi Logjik ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
23.
Interpretimi logjik ushtrohet me ndihmen e kujt dhe cilat jan ato ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
24.
Cilat jan parimet gjat ushtrimit te inter.logjik ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
25.
Analogjia (inter. Sipas ngjashmeris ) ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
26.
Qka eshte e nevojshme per zbatimin e analogjis ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________
27.
Si mund te jete analogjia ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_
28.
Inter.Sistematik ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
29.
Interpretimi sistematik ne baz ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
30.
Interpretimi Historik ?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
31.
Interpretimi historik ______________________ ____________________________ / ?
_____________________________________________________________________________
______________________________
32.
Interpretimi qellimore ?
_____________________________________________________________________________
_____________________-_________________
33.
Berat Dermaku
I Sistemi I se drejtes ?
1. Sistemi I se drejtes ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Instutucioni I se drejtes ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
3. Dega Juridike ?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Lemenjte e se drejtes ?
_________________________________________________________________
____________________________________________
5. Lemenjte juridik I ndajm ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________
6. E drejta nderkombtare ?
_________________________________________________________________
_________
7. E DREJTA e brendshme ?
_________________________________________________________________
______________________

8. E drejta materiale ?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. E Drejta formale ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. E drejta Publike ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________
11. E drejta private ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ Vrejtje ka pak gabime ne emrim te pyetjeve ne

mungesa te disa shkronjave eshte fjala psh (,, )etj.