Anda di halaman 1dari 7

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

FOUNDATIONS OF CURRICULUM Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. Harus meliputi objektif pendidikan, segala terancang dan penilaian pencapaian pelajar. Definisi Kurikulum Kebangsaan ... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] Kurikulum adalah core; kepada business pendidikan. Ia merupakan satu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahli dari satu generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan individu dan engara. Dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-dua keperluan dihuraikan seperti berikut : Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan murid yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mweujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. [ Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) ]

pengalaman

yang

Perancangan yang dibuat untuk mengarah atau membantu pembelajaran di sekolah-sekolah, dan ia biasanya diwakili olehdokumen-dokumen umum (Husen & Lethwaite, 1987)

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

Kursus pembelajaran yang terancang yang dilalui oleh pelajar dibawah kawalan kolej, sekolah, universiti atau institusi pengajiantinggi yang lain (Page & Thomas, 1978) Tradisi ilmu yang terancang dan terkumpul yang terkandung didalam mata pelajaran di sekolah atau kolej Kurikulum - isi kandungan/ sukatan pelajaran/ silabus

Type of curriculum high High Mastery kurikulum Organic kurikulum low Karakter Kurikulum 1. 2. 3. 4. 5. Dirancang Seimbang Relevan Dynamics Kumpulan sasaran low Kerjasama pasukan dalam menentukan pengayaan kurikulum yang dikehendaki Pelajar menentukan pengayaan kurikulum yang dikehendaki

Prinsip pembangunan kurikulum (Curriculum Development Principle) a. Scope berapa luas atau dalamnya matlamat yang hendak dicapai.cth.berapa banyak subjek yang ditawarkan b. Continuity hubungan antara topic dan subjek atau subjek dengan program. Contoh pertanian- adakah sesuai dengan kemahiran hidup c. Orderly/ sequence - kesinambungan. Daru yang susah ke senang atau sebaliknya d. Balance seimbang antara ilmu dan kemahiran, major dan minor. Ia mestilah seimbang antara ilu, kemahiran dan nilai utk pelajar.

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

e. Articulation dinyatakan dengan jelas tentang sesuatu subject atau program. Kesinambungan ijazah ke sarjana dan dr falsafah. Model kurikulum Kurikulum Bersepadu / holistik / koheren / bersatu Kurikulum berasaskan hasil Kurikulum berasaskan prestasi Kurikulum berasaskan proses Kurikulum berpusatkan pelajar kurikulum berpusatkan -Masalah kurikulum humanistik kurikulum naturalistik Disiplin-kurikulum berpusatkan kurikulum berasaskan Tematik berasaskan Standard / kriteria kurikulum kurikulum Berfikir, dll.

Tidak saling eksklusif dan salah satu mesti dominat / ancor

Proses

dalam pembangunan kurikulum

5 peringkat dalam pembangunan kurikulum:

1. 2. 3. 4.

Analisis Situasi / sumber Matlamat, matlamat dan objektif Memilih dan menyusun kandungan Memilih aktiviti pembelajaran

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

5. penilaian

Sumber/situasi

analisis

Sumber Empirical Sumber falsafah Perkara Sumber tertakluk Komuniti pelajar profesional ekonomi politik globalisasi dll

Aims, goal dan Objective Matlamat ditakrifkan hasil institusi Objektif ditakrifkan hasil pembelajaran (hasil khusus dan segera)

Memilih dan menyusun kandungan

Perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan ialah:

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

Skop (bagaimana lebar / ukur) / pengetahuan Perpaduan / Kepelbagaian Sequence kepentingan utiliti faedah Pembangunan Manusia kemahiran nilai strategi kaedah pendekatan sumber Instrumen / alat

Penilaian formatif Sumatif dalaman luar saintifik

Model Penilaian

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

CIPP Stake Objectives Holistic Illuminative

Ia membawa kepada: Peningkatan kurikulum Pembaharuan kurikulum Perubahan kurikulum

Kurikulum di Institusi Pengajian Tinggi Wacana kurikulum tradisional dalam pendidikan tinggi Kita boleh berhujah bahawa pendidikan tinggi bergantung kepada dua kurikulum model utama; model disiplin/tatatertib, dan vokasional / model profesional. Walaupun model tatatertib telah ketara dalam kurikulum universiti, model vokasional tradisinya dikaitkan dengan sektor kolej dan program ijazah profesional. Disiplin kurikulum Struktur Disiplin yang terletak di jabatan "Perkara" yang ditawarkan di peringkat asas, pertengahan dan siswazah content Didiplin pengetahuan pedagogi Tertakluk pengajaran berasaskan aims Matlamat Kandungan didorong oleh Penguasaan kaedah struktur, konsep dan kaedah hujah

Penekanan pada kognitif kepaduan Hubungan menegakpedagogik

MPF 1423:CURRICULUM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Refleksi nota minggu 1)

Pendorong: Pengeluaran pengetahuan sendiri (kognitif pengesahtarafannya)

Vokasional kurikulum program Bersepadu kumulatif Dikawal oleh kurikulum teras nasional pengetahuan pelbagai disiplin Penekanan pada integrasi teori dan amalan Pengajaran berasaskan Guru / tertakluk Hubungan Menegak pedagogik DidorongMatlamat vokasional

Penguasaan kemahiran tertentu dan pengetahuan yang dikongsi Pendorong: Keperluan pekerja terlatih untuk perkhidmatan manusia, maklumat dan pengeluaran (pengesahtarafannya sosial)