Penghargaan

Syukur kepada Tuhan kerana kami akhirnya dapat menyiapkan kerja kursus pendek (KKP) dalam mata pelajaran BMK (Bahasa Melayu Kontekstual) dengan jayanya. Jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi mata pelajaran ini Encik Mazania Bin Hj Kasimin, kerana tunjur ajar beliau dan garis panduan yang telah diberikan kepada kami sepanjang tempoh kami menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar beliau tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada kawan kawan yang telah memberi sumbagan berbentuk idea kepada kami untuk menambahbaikan lagi kerja kursus ini. Segala pendapat dan tunjur ajar rakan rakan sememangnya amat membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini dengan begitu sempurna. Kepada rakan sekelas, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah anda berikan secara langsung mahupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua ibu bapa yang telah membantu dari segi kewangan dan sokongan moral. Sesungguhnya tanpa penglibatan daripada kedua ibu bapa kami, sudah tentu usaha kami tidak mendapat restu dan sia sia. Akhir kata dari kami terima kasih kepada semua yang telah membantu untuk menjayakan kerja kursus ini. Terima kasih IP Tawau!

18 pola keselarasan vokal Suku Kata Praakhir a a a Pola keselarasan vokal Suku Kata Praakhir Suku Kata ASkhir Tertutup e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling Pola keselarasan vokal Suku Kata Praakhir i i i Suku Kata Akhir Tertutup a i u Contoh Pemakian Kemahiran, sihat a i u a e taling o Kementerian, dengan, telah, cergas Palestin Contoh Pemakaian Suku Kata Akhir Tertutup a i u Contoh Pemakaian Sejarah, ucapan, sejarah, badan Majlis, lazim Maklumat, tabung,

Pola keselarasan vokal Suku Kata Praakhir o o o Suku Kata Akhir Tertutup a e taling o Contoh Pemakaian Borang kompleks -

Pola keselarasan vokal Suku Kata Praakhir u u u Suku Kata Akhir Tertutup a i u Contoh Pemakaian sukan bukit -

Pola Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal Pola Vokal Contoh Kata bahasa Nusantara a– e taling a-o e pepet – e pepet e pepet - o i – e taling u – e taling Contoh bahasa Inggeris Panel

Pola Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal Pola Vokal u- o a- e pepet e taling - i e taling - u e pepet – e pepet i- e pepet o- i Contoh Kata bahasa Nusantara Contoh Kata bahasa objektif sistem -

o- u u- e pepet

-

-

Sistem Pembentukan Bahasa Melayu Pola asas suku kata Pola suku kata V VK KV KVK Depan Aduan, ucapan, alamat, Institut, objektif, informasi tabung, sini Kompleks, tender, majlis Tengah Aduan, Belakang Informasi, agensi,

sejarah,jabatan,latihan negara Alamat, Gimnasium, Negara, Palestin , objektif gimnasium Negara, Sukan, objektif, tender, latihan