Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – TINGKATAN 1


TAHUN 2008

Penggal 1 (03/01/2008 – 23/05/2008)


Bahagian teras- Reka Bentuk dan Teknologi

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Organisasi 1. Pengurusan 1. Menyedia dan 1. Menyediakan 1. Mesin
bengkel dan organisasi bengkel mengamalkan jadual kerja. penyedut
keselamatan. dan keselamatan. struktur organisasi 2. Melantik formen hampagas.
bengkel. dan penolong 2. Mesin
( 4 waktu ) 2. Mengamalkan formen. pemampat
langkah-langkah 3. Amalan 4M udara.
keselamatan. 4. Buku rekod 3. Buku rekod
3. Mengamalkan kemalangan dan kemalangan dan
etika dan budaya kecederaan. kecederaan.
kerja yang baik. 5. Aspek
keselamatan
elektrik,bahan
mudah terbakar dan
bahan beracun.
6. Latihan
kebakaran.
1. Pengenalan reka 1. Menyatakan 1. Mencari makna
bentuk dan definasi reka bentuk reka bentuk dan
teknologi. dan teknologi. teknologi.
2. Faktor reka 2. Menyatakan faktor 2. Mengenal pasti 9
bentuk. utama reka bentuk. faktor utama reka
bentuk.( FR7K )
Reka bentuk ( 2 waktu )
dan
2. penghasilan
projek. 1. Jenis bahan dan 1. Mengenal pasti 1. Kayu 1. Contoh bahan
pengikat. saiz dan sifat bahan. 2. Papan Lapis projek dan saiz
2. Menyenaraikan 3. MDF ukuran.
( 2 waktu ) kekuatan dan 4. Mounting board.
kelemahan bahan. - mencari saiz
ukuran bahan di
pasaran.
- mengkaji
kekuatan
dan
kelemahan
bahan.

3. Reka bentuk 1. Jenis bahan dan 1. Mengenal pasti 1. Paku kepala rata. 1. Contoh Alatan
dan pengikat. jenis dan saiz 2. Paku panel dan bahan
penghasilan pengikat. 3. Skru K.Benam untuk ABM
projek ( 2 waktu ) 2. Mengenal pasti 4. Skru K.Bulat
cara penggunaan 5. Glu PVA - Tunjukcara :
pengikat. 6. Glu Sentuh - Memaku tegak
- Penerangan / serong.
tentang saiz paku - memasang
dan skru. skru
- tunjuk cara - mengglu
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
3. Reka bentuk 1. Alatan tangan 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk cara 1. Pita
dan nama dan fungsi penggunaan alatan pengukur
penghasilan ( 2 waktu ) alatan tangan. tangan. 2. 2. Pembaris
projek 2. Buku skrap keluli
- melukis dan 3. 3. Sesiku L
menglabel bahagian
4. 4. Tolok
alatan. Penanda
5. 5. Tolok serong
6. 6. Gergaji
tangan
7. 7. Gergaji putting
8. 8. G.Lengkung
Halus.
1. Alatan tangan 1. Mengenal pasti 1. Tunjukcara 1. Tukul kuku
dan mesin. nama dan fungsi penggunaan alatan kambing.
alatan tangan dan tangan. 2. Tukul
( 2 waktu ) mesin 2. Buku skrap warrington
- melukis dan 3. Pahat tepi
menglabel bahagian serung
alatan. 4. Kikir parut
3. Mengenal pasti 5. Gandin kayu
nama dan fungsi 6. Mesin gerudi
mesin. mudah alih
4. Mengenal pasti 7. mesin gerudi
bahagian utama bangku.
mesin.
5. Mengguna dan
4. Reka bentuk menyenggara
dan mesin.
penghasilan 1. Proses kerja
projek 1. Membuat lakaran 1. Membuat lakaran 1. Pensil
- Lukisan projek reka bentuk. dalam bentuk 2D / 2. Kertas lukisan
2. Memilih lakaran 3D 3. Kertas graf /
( 2 waktu ) yang paling sesuai. 2. Memilih lakaran isogrid
yang sesuai 4. Alatan
berpandukan faktor melukis
reka bentuk.
3. Memberi ukuran
pada reka bentuk
yang dipilih.
5. Reka bentuk 1. Proses kerja 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk cara 1. Alatan
dan proses mengukur, mengukur,menanda, mengukur,
penghasilan - Pembinaan menanda dan memotong dan menanda,
projek memotong. membina. memotong dan
2. Mengenal pasti 2. Tunjukcara membina projek.
cara membentuk dan proses mencantum 2. Alatan
( 2 waktu ) mencantum. merangkumi kerja mencantum
3. Menyatakan membuat tanggam, projek.
kaedah membina mengglu, memaku 3. Engsel,
dan mencantum dan memasang breket dan
bahagian projek. skru. penyangkut.
3. Menerangkan
bahan pemasangan
yang boleh
digunakan seperti
engsel,breket dan
penyangkut.

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


5. Reka bentuk 1. Proses Kerja 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk cara 1. Kertas las
dan alat dan bahan danpenerangan 9. 2. Tepung
penghasilan - Kemasan kemasan yang mengenai : penyumbat
projek sesuai. - gred dan cara 10. 3. Berus cat
( 2 waktu ) 2. Membuat menggunakan 11. 4. Berus Syelek
kemasan kertas las. 12. 5. Pengikis
- tepung 13. 6. Syelek
penyumbat 14. 7. Cat licau
- aplikasi 15. 8. Cat sembur
kemasan 16. 9. Lekar
17. 10.Pelekat
1. Pernyataan 1. Mengenal pasti 1. Memberi tema 1. Buku Skrap
masalah atau masalah atau sebagai panduan
keperluan keperluan yang murid :
hendak diselesaikan. - membuat projek
( 2 waktu ) 2. Mengumpul untuk tempat
maklumat dan data. penyimpanan atau
3. Menyenarai pengasingan
pelbagai alternatif 2. Pelajar
penyelesaian mengumpul
masalah dalam maklumat/data dari
bentuk lakaran bebas pelbagai sumber.
3. Guru membantu
pelajar menjana
idea.
4. Penyelesaian
masalah oleh murid.
5.Rumusan aktiviti –
lakaran bebas
6. Reka bentuk bentuk projek yang
dan hendak dihasilkan.
penghasilan 1. Perancangan, 1. Menyediakan 1. Pelajar 1. Alatan tangan
projek pembinaan dan jadual kerja. menyediakan jadual 2. Bahan projek.
pengubahsuaian 2. Menyenaraikan kerja yang lengkap.
projek. bahan dan alatan 2. Pelajar
tangan yang menyediakan
( 2 waktu ) diperlukan. senarai alatan dan
3. Membuat projek bahan yang perlu.
berdasarkan lukisan 3. Membina projek.
kerja yang dipilih.
7. Reka bentuk 1. Perancangan, 1. Membuat projek 1. Membina projek. 1. Alatan tangan
dan pembinaan dan berdasarkan lukisan 2. Menguji dan mesin.
& penghasilan pengubahsuaian kerja yang dipilih. kefungsian projek 2. Bahan projek
projek projek. 2. Menguji dan serta menilai 3. Bahan dan
8. menilai projek. mengikut aspek alat kemasan
( 8 waktu ) 3. Mengubah suai rupa bentuk, kos,
projek untuk keselamatan,
dapatkan hasil yang penggunaan sumber
lebih berkualiti. dan nilai komersial.
3. Mengubah suai
dan tambah nilai jika
perlu.
9. Reka bentuk 1. 1. Mengumpul dan 1. Guru 1. Fail projek
dan Pendokumentasian merekod maklumat. membimbing pelajar 2. Buku Skrap
penghasilan 2. Mengira kos mengumpul dan
projek ( 4 waktu ) pengeluaran menyimpan * tunjuk cara
3. Membuat maklumat projek pengiraan kos
persembahan projek. spt.lakaran dll dalam
fail.

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Sumber dan 1. Mengenal pasti 1. Membincangkan18. 1. Jenis sel spt.
kegunaan elektrik sumber elektrik. sumber elektrik spt. sel kering, sel
2. Mengenal pasti Kemagnetan, lithium dll.
( 2 waktu ) kegunaan elektrik. tindakan kimia dan19. 2. Alatan elektrik
cahaya. spt. Kipas, radio,
2. Membincangkan mentol dll
jenis sel di pasaran
spt. Alkali, merkuri,
lithium dan nikel
cadmium.
3.Membincangkan
mengenai tenaga
elektrik boleh diubah
kpd. haba, kinetik,
bunyi dan cahaya
10. Elektrik berserta contoh.
1. Jenis wayar dan 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan 20. 1. Alatan tangan
kerja pendawaian alatan tangan dan jenis alatan tangan : kerja elektrik.
fungsi - pena ujian, 21. 2. Jenis wayar
( 2 waktu ) 2. Mengenal pasti pemotong sisi, 22. 3. Jenis plag
jenis wayar dan playar muncung
kegunaan. tirus, playar gabung
dan penjalur wayar.
2. Membincangkan
jenis wayar spt.
wayar kupram
berenamel, wayar
lembar tunggal,
wayar teras tunggal,
wayar teras kembar
dan wayar 3 teras
serta kegunaan.
1. Kerja-kerja 1. Mengenal pasti 1. Membincangkan23. 1. Jenis plag
pendawaian jenis plag dan jenis plag spt. plag24.
2 2. Fius katrij
kegunaan. pin 2A, plag 3 pin 25. 3. Fius dawai
( 2 waktu ) 2. Membuat 13A dan palg 3 pin
pendawaian plag 3 15A.
pin 13A. 2. Membuat
3. Menyatakan fungsi pendawaian pada
fius. tamatan plag 3 pin.
3. Membincangkan
11. Elektrik fungsi fius.
1. Lampu 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan 26. 1. Alatan tangan
Pendarfluor bahagian lampu fungsi setiap 27. 2. Lampu
pendarfluor. bahagian lampu. pendarfluor
( 2 waktu ) 2. Mengganti tiub 2. Tunjuk cara dan
dan suis penghidup. aktiviti pendawaian
3. Membaca dan dan mengganti tiub
menterjemah litar pendarfluor.
pendawaian lampu 3. Menguji hasil
pendarfluor. kerja.
4. Membuat 4. Membincangkan
pendawaian lampu mengenai beberapa
pendarfluor dengan kerosakan yang
menggunakan alatan biasa berlaku dalam
tangan. lampu pendarfluor.

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Pengenalan 1. Mengenal pasti 1. Guru 28. 1. Model sistem
sistem bekalan air sistem bekalan air di menunjukkan 2 perpaipan
di rumah. rumah model system rumah.
2. Mengenal pasti bekalan air di rumah29. 2. Gambarajah
( 2 waktu ) nama dan fungsi paip - sistem terus 30. 3. OHP /
yang disambungkan - sistem tidak terus transpiransi
ke tangki simpanan 2. Menerangkan
air. fungsi paip
perhubungan, paip
perkhidmatan, paip
agihan, paip limpah
dan paip cuci.
3. Melukis dan
menglabel sistem
12. Kerja Paip bekalan air.
1. Jenis paip, 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan 31. 1. Paip BG
penyambungan paip jenis paip. jenis paip di pasaran
32. 2. Paip PVC
dan bahan 2. Mengenal pasti – paip PVC, paip 33. 3. Paip Poli
pemasangan paip jenis dan fungsi BG dan paip poli 34. 4. Bahan
penyambung paip 2. Saiz paip 13mm, penyambung
( 2 masa ) 20mm dan 25 mm
3. Membincangkan
penyambung paip
BG dan PVC :
- soket sama
- soket pengecil
- siku 90° sama
- siku 90° pengecil
- Tee sama/pengecil
- putting heksagon
- penyuai soket PT
- penyuai soket injap
- soket penjodoh
- palam
- nat pengunci
1. Jenis paip, 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk dan 35. 1. Pita PTFE
penyambungan paip bahan pemasangan bincang bahan 36. 2. Glu paip PVC
dan bahan paip. pemasangan spt. 37. 3. Bahan
pemasangan paip pita PTFE dan glu penyambung
paip PVC. paip poli
( 2 masa ) 2. Tunjuk cara
kaedah
penyambungan paip
PVC, Paip BG dan
paip poli dengan
menggunakan
bahan pemasangan.
13. Kerja Paip 3. Aktiviti amali
1. Jenis dan 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk alat dan 38. 1. Alatan tangan
kelengkapan paip dan menggunakan cara penggunaan : kerja paip.
alatan tangan. pita pengukur,
( 2 masa ) gergaji besi, • Aktiviti :
pemotong paip Melukis
beroda, ragum paip gambarajah
yoke, kikir bulat dan alatan dan
rata, pemotong paip menglabel
PVC, perengkoh ( Buku Skrap )
paip, sepana boleh
laras, playar
cengkam seribu.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
1. Jenis dan 1. Mengenal pasti 1. Guru 39. 1. Tangki simbah
kelengkapan paip : jenis, nama bahagian menerangkan jenis aras tinggi
dan fungsi tangki tangki, bahagian 40. 2. Tangki simbah
- tangki simbah simbah. utama dan fungsi : aras rendah
- pili 2. Menyatakan - tangki simbah aras
41. 3. Pili berbibir
operasi tangki tinggi dan rendah. 42. 4. Pili bertiang
( 2 masa ) simbah 2. Membincangkan43. 5. Pelbagai
3. Mengawal aras air operasi tangki bentuk pili di
dalam tangki simbah simbah. pasaran.
4. Mengenal pasti 3. Tunjuk cara
jenis pili dan mengawal air dan
bahagian utama pili. melaras skru
5. Mengganti pelaras.
sesendal pili. 4. Membincangkan
jenis pili dan
bahagian utama :
- pili bertiang
- pili berbibir
5. Menggantikan
14. Kerja Paip sesendal.

1. Kerja 1. Mengenal pasti 1. Membincangkan44. 1. Perangkap P


penyenggaraan jenis dan fungsi jenis perangkap dan45. 2. Perangkap S
paip perangkap fungsi : 46. 3. Perangkap
2. Memilih dan - Perangkap S Botol
( 2 masa ) menggunakan alatan - Perangkap P 47. 4. Alatan tangan
tangan yang sesuai - Perangkap Botol yang
untuk kerja 2. Perbincangan bersesuaian.
penyenggaraan tentang kedap air.
perangkap. 3. Tunjuk cara
membersih
perangkap dan
amali.

15. Jahitan 1. Mesin jahit 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan 48. 1. Mesin jahit
jenis mesin jahit. jenis mesn jahit – 49. 2. Gambarajah
2. Menerangkan mesin tangan, kaki,50. 3. Transpiransi
 Bahagian mesin fungsi bahagian elektrik dan
jahit :- mesin jahit. elektronik.
roda imbang, 2. Menerangkan
penekan jahitan, bahagian dan fungsi
tuas angkat,gigi bahagian mesin jahit
penolak,pemegang 3. Menglabel
jarum, tiang bahagian mesin jahit
benang, tuas
pemegang benang,
ceper penegang
benang, spring
pemegang benang,
pelaras mata
jahitan,skru
pemberhenti dan
pemusing
gelendung.

( 2 masa )
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
15. Jahitan 1. Mesin jahit 1. Memasang 1. Tunjukcara 51. 1. Mesin jahit.
benang atas dan memasang benang
benag bawah. atas dan bawah
( 2 masa ) 2. Menggunakan mengikut urutan.
mesin jahit 2. Tunjuk cara
3. Menjahit kertas menggunakan
tanpa benang. mesin jahit.
3. Murid berlatih
menggunakan
mesin jahit.
16. Jahitan 1. Mesin jahit 1. Menjahit fabrik 1. Murid menjahit 52. 1. Mesin jahit
menggunakan fabrik pada garisan53. 2. Fabrik
( 2 masa ) benang. lurus,pepenjuru dan
2. Membaiki melengkung.
kesilapan memesin 2. Membaiki
3. Menyenggara kesilapan memesin
mesin jahit 3. Kerja
penyelenggaraan
seperti mengganti
jarum mesin,
menukar tali dan
meminyak mesin.
1. Penghasilan 1. Menjahit artikel 1. Guru menyedia 54. 1. Contoh artikel
artikel mudah kan pola mengikut mudah :
menggunakan mesin artikel yang dipilih. 55. – alas pinggan
( 2 masa ) jahit 2. Tunjuk cara dan alas dulang.
menjahit artikel.
3. Mempamerkan
contoh artikel
mudah.
4. Murid menjahit
artikel mudah.
5. Menetapkan
bahan hiasan dan
tunjuk cara
menghias artikel.
6. Memperagakan
bahan hiasan
seperti
renda,lapik,kun dan
jahitan sulaman.
17. Jahitan 1. Penghasilan 1. Mereka bentuk 1. Murid mereka 56. 1. Mesin jahit
artikel dan menghasilkan bentuk artikel 57. 2. Bahan artikel
& artikel dengan mengikut kreativiti, dan peralatan
( 4 masa ) menggunakan mesin menyediakan pola menjahit.
18. jahit. dan menjahit artikel
dengan mesin jahit.
2. Menghias artikel
mengikut kreativiti.
3. Mempamerkan
contoh artikel
sarung tangan
ketuhar dan tuala
gantung.
Penilaian Pertengahan penggal :
1. Latihan
2. Ujian bulanan
3. Peperiksaan Pertengahan
Tahun. rbl/smksm/06
Penggal 2 (09/06/2008 – 14/11/2008)
Bahagian teras- Reka Bentuk dan Teknologi

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Tanaman 1. Pembiakan 1. Menyediakan 1. Tunjuk cara 58. 1. Bahan
Hiasan secara keratan medium semaian. penyediaan medium medium
2. Menerangkan jenis semaian. semaian.
( 4 masa ) keratan batang. 2. Perbincangan 59. 2. Batang pokok
3. Menyediakan jenis keratan batang spt. hibiscus dll.
keratan batang. spt. keratan kayu 60. 3. Sekateur
4. Menyemai keratan lembut, sederhana
dalam medium dan keras.
semaian. 3. Tunjuk cara
5. Menjaga keratan menyediakan tiga
batang di tapak jenis keratan
semaian. batang dan
6. Memilih contoh menyemai dalam
pokok hiasan yang alur-alur atau
boleh dibiak melalui lubang kecil yang
keratan. telah disediakan di
atas medium
semaian.
4. Aktiviti murid –
membuat keratan
dan menyemai.
5. Aktiviti
penjagaan.

1. Penanaman. 1. Menyediakan 1. Tunjuk cara 61. 1. Medium


medium penanaman. menyediakan pemasuan
( 2 masa ) 2. Mengubah keratan medium penanaman 62. 2. Beg politena
berakar ke beg – kaedah JIP 7:3:263. 3. Alatan
politena. 2. Murid perkebunan
menyediakan
campuran medium
pemasuan JIP
3. Tunjuk cara
mengubah keratan
berakar ke beg
politena
2. Tanaman 4. Aktiviti murid.
Hiasan
1. Penjagaan anak 1. Menjaga anak 1. Guru 64. 1. Alatan
pokok pokok menerangkan penjagaan
kaedah penjagaan pokok.
( 2 masa ) anak pokok di tapak
semaian spt.
menyiram,
membaja,
menggembur dan
merumput.
2. Aktiviti murid di
tapak semaian.
Bahagian Pilihan :
Pilihan 1 - Kemahiran Teknikal

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Jenis litar 1. Membuat 1. Penerangan guru. 1. Voltmeter
3. Elektrik elektrik – litar pemasangan litar siri 2. Pemasangan litar 2. Ammeter
siri / litar selari dan selari. siri dan selari. 3. Mentol
2. Mengukur voltan 3. Tunjukcara 4. Suis
( 4 masa ) dan arus dalam litar memasang dan 5. Wayar
siri dan selari. membaca meter volt 6. Bateri
3. Mengira jumlah dan ammeter. 7. Buzer
rintangan dalam litar 4. Memberi rumusan
siri dan selari. untuk mengira
rintangan dalam litar
siri dan selari.
5. Latihan pengiraan.

1. Jenis litar elektrik 1. Membanding beza 1. Membeza dan 1. Voltmeter


- Litar siri - selari antara litar siri dan membanding susunan 2. Ammeter
4. Elektrik selari. litar serta nilai V,I dan 3. Mentol
( 4 masa ) 2. Membuat R. 4. Suis
pemasangan litar siri 2. Membuat 5. Wayar
selari. pemasangan litar siri 6. Bateri
3. Mengira jumlah selari. 7. Buzer
rintangan dalam litar 3. Latihan pengiraan
siri selari. jumlah rintangan
dalam litar siri-selari.

1. Penggunaan 1. Mengenal pasti 1. Penerangan guru 1. Meter


5. Elektrik meter pelbagai. nama bahagian utama mengenai bahagian pelbagai.
meter dan utama meter pelbagai. 2. Perkakas
( 4 masa ) kegunaannya. 2. Tunjuk cara elektrik.
2. Membaca skala penggunaan meter 3. Perintang
meter Ohm pada pelbagai untuk tetap.
meter pelbagai. menguji keterusan litar
dan mengukur nilai
perintang tetap.

1. Unit kawalan 1. Mengenal pasti 1. Penerangan guru 1. Papan agihan


utama bekalan nama dan kegunaan dan pemerhatian a. Suis utama
elektrik domestik. komponen pada unit pelajar mengenai b. Pemutus litar
kawalan utama. papan agihan. bocor bumi
( 2 masa ) c. Pemutus litar
magnetic (MCB)
d. Meter kWj
e. Fius
perkhidmatan
f. Kotak agihan
6. Elektrik
1. Kuasa elektrik 1. Dapat menerangkan 1. Penerangan guru 1. Alatan elektrik
maksud kuasa elektrik. mengenai kuasa. domestik :
( 2 masa ) 2. Mengira kuasa 2. Memberi rumus a. cerek elektrik
elektrik. untuk mengira kuasa b. seterika dll
dan tunjukcara.
3. Latihan pengiraan
kuasa elektrik.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
1. Kuasa elektrik 1. Mengira kuasa 1. Latihan pengiraan 1. Alatan elektrik
7. Elektrik elektrik. kuasa elektrik. domestik :
( 4 masa ) a. cerek elektrik
b. seterika dll

1. Pengenalan 1. Menyatakan konsep 1. Penerangan guru 1. Gerudi tangan


pergerakan pergerakan mekanikal. mengenai konsep 2. Bekas gincu
mekanikal 2. Menyatakan jenis pergerakan mekanikal 3. Kipas angin
pergerakan mekanikal dengan memberi 4. Mesin gerudi
( 2 masa ) 3. Mengenal pasti contoh.
kelajuan pergerakan 2. Memerhati
system takal dan tali pergerakan system
sawat. takal dan tali sawat
pada mesin gerudi.
3. Penerangan guru
cara penukaran
kelajuan putaran
Asas mesin.
8. Elektro-
mekanikal 1. Pengenalan 1. Mengenal pasti jenis 1. Penerangan guru 1. Gerudi tangan
pergerakan dan fungsi gear : mengenai fungsi gear. 2. Kit robot
mekanikal a. gear taji 2. Pemerhatian pelajar 3. Jam
b. gear serung berkaitan pergerakan 4. Alat
( 2 masa ) gear pada gerudi permainan
c. gear belitan tangan,kit robot,alat
d. gear pinan permainan dan jam.
e. gear helix

1. Pengenalan 1. Menyatakan konsep 1. Penerangan guru 1. Contoh


pergerakan elektro- pergerakan elektro- mengenai konsep produk
mekanikal mekanikal. pergerakan elektro – elektromekanikal
2. Membanding beza mekanikal dengan - kamera
( 2 masa ) antara mesin yang memberi contoh spt. - pemacu CD
menggunakan system kamera dan pemacu
mekanikal dengan cakera padat.
system 2. Pelajar
elektromekanikal. menyenaraikan contoh
mesin dan peralatan
yang menggunakan
system mekanikal dan
Asas elektromekanikal.
9. Elektro-
mekanikal 1. Pergerakan 1. Mengenal pasti 1. Memasang pelbagai 1. Kit robot
mekanikal dan konsep pergerakan jenis kit robot dan 2. Alatan tangan
elektromekanikal mekanikal dan pemerhatian gerakan
elektromekanikal. gear.
( 2 masa )

1. Pergerakan 1. Mengenal pasti 1. Memasang pelbagai 1. Kit robot


10 Asas mekanikal dan konsep pergerakan jenis kit robot dan 2. Alatan tangan
Elektro- elektromekanikal mekanikal dan pemerhatian gerakan
& mekanikal elektromekanikal. gear.
( 4 masa )
11
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
a. Pengenalan 1. Menerangkan 1. Penerangan guru. 1. ABM - OHP
kepada perniagaan maksud keperluan dan 2. Menyenarai contoh
1. Pengertian dan kehendak. keperluan dan
kepentingan 2. menerangkan kehendak.
perniagaan pengertian peniaga 3. Mengumpul
dan perniagaan. maklumat kepentingan
( 2 masa ) 3. Mengenal pasti perniagaan dari aspek
kepentingan - memenuhi keperluan
perniagaan kepada dan kehendak.
individu, masyarakat -memperbaiki taraf
dan negara. hidup.
-menawarkan kerjaya .
-mengeratkan
Perniagaan hubungan dagangan
12. dan dan kebudayaan.
Keusaha- a. Pengenalan 1. Mengenal pasti 1. Sumbangsaran – 1. ABM :
wanan kepada perniagaan perubahandalam aktiviti perniagaan - akhbar
2. Perkembangan aktiviti perniagaan. dahulu dan sekarang. -majalah
perniagaan dan 2. Membandingkan 2. Perbincangan -maklumat
masa depannya. perniagaan masa perkembangan aktiviti internet
dahulu dan sekarang. perniagaan dahulu -OHP
( 2 masa ) 3. Meramal perubahan dan sekarang.
cirri perniagaan pada 3. Kajian masa depan
masa akan dating di – senario perubahan
Malaysia. perniagaan akibat e-
dagang.

a. Pengenalan 1. Mengenal pasti 1. Penerangan guru 1. ABM :


kepada perniagaan bentuk perniagaan 2. Sumbangsaran – - akhbar
3. Bentuk dan jenis barang dan bentuk perniagaan -majalah
perniagaan. perkhidmatan. barang dan -maklumat
2. Dapat menerangkan perkhidmatan. internet
( 2 masa ) jenis perniagaan - perniagaan runcit -OHP
dalam negeri dan dan borong.
antarabangsa. - eksport, import dan
entreport
terhadapbarang,
Perniagaan perkhidmatan dan
13. dan teknologi.
Keusaha-
wanan a. Pengenalan 1. Dapat menerangkan i. Perbincangan 1. ABM
kepada perniagaan maksud milikan mengenai jenis , ciri, - OHP
4. Milikan perniagaan : dan perbezaan milikan - Borang A
perniagaan. - milikan tunggal perniagaan tunggal,
- perkongsian perkongsian dan
( 2 masa ) - koperasi koperasi.

Penilaian Akhir Penggal :


1. Latihan
2. Ujian bulanan
3. Peperiksaan Akhir Tahun

rbl/smksm/2008