Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – TINGKATAN 2


TAHUN 2008

Penggal 1 ( 03/01/2008 – 23/05/2008 )


Bahagian teras- Reka Bentuk dan Teknologi

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Faktor reka 1. Mengenal pasti 1. Mengenal pasti 9
bentuk. faktor utama reka faktor utama reka
bentuk. bentuk.( FR7K )
Reka bentuk ( 2 waktu )
1. dan
penghasilan
projek. 1. Jenis bahan dan 1. Mengenal pasti 1. Imbas kembali bahan 1. Contoh
pengikat. saiz , sifat dan projek tingkatan 1. bahan projek
penggunaan bahan 2. Mengenali jenis dan saiz
( 2 waktu ) serta bahan baru : ukuran.
kesesuaiannya. a. Aluminium
b. Keluli lembut
c. PVC
d. Perspek
- kekuatan dan
kelemahan bahan.
- saiz bahan dipasaran
- kegunaan

1. Jenis - jenis 1. Mengenal pasti 1. Ribet. 1. Contoh


pengikat. jenis -jenis 2. Glu panas. Alatan dan
pengikat. 3. Skru benam sendiri bahan untuk
( 2 waktu ) 2. Menyatakan cara - Tunjuk cara untuk ABM
penggunaan meribet dan a. Ribet
pengikat. menggunakan hot glue b. Glu panas
gun. c. Skru
- meribet menggunakan benam
riveter. sendiri
d. Rivetter
Reka bentuk e. Hot glu gun
2. dan
penghasilan
projek

1. Alatan tangan 1. Mengenal pasti 1. Nama dan fungsi 1. Aalatan


nama dan fungsi alatan tangan : tangan yang
( 2 waktu ) alatan tangan. a. pisau pemotong dipelajari.
perspek.
b. gandin getah
c. penebuk pusat
d. rivetter
e. hot glue gun
f. stapler gun
2. Tunjuk cara
penggunaan alatan dan
utamakan keselamatan.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
1. Alatan Mesin 1. Mengenal pasti 1. Nama dan fungsi 1. Alatan mesin
mudah alih nama dan fungsi mesin mudah alih : 2. Alat ABM
mesin. a. mesin gergaji jig
( 2 masa ) 2. Mengguna dan b. cordless screw
menyenggara driver.
mesin. c. sander

2. Tunjukcara
penggunaan dan
penyelenggaraan
mesin dan utamakan
Reka bentuk keselamatan.
3. dan 1. Proses Kerja 1. Membuat 1. Melakar beberapa 1. Buku idea
penghasilan - Lukisan projek lakaran reka lakaran untuk 2. Alatan
projek bentuk. memperkembangkan melukis
( 2 masa ) 2. Menilai dan idea ( Penggunaan
memilih lakaran buku idea ) – Guru
yang paling sesuai. memberi tema sebagai
panduan :
- peragaan
- penyusunan
2. Memilih reka bentuk
yang paling sesuai
dibina.
3. Memberi ukuran
pada reka bentuk yang
dipilih.
Reka bentuk 1. Proses Kerja 1. Mengukur, 1. Tunjuk cara dan 1. Alat tangan
4. dan - Pembinaan menanda dan aktiviti pelajar : dan mesin.
penghasilan memotong . a. mengukur, (Termasuk
projek 2. Mengenal pasti menanda, memotong alatan yang
( 4 masa ) cara membentuk dan membina. telah dipelajari
dan mencantum. b. proses mencantum semasa di Ting.
3. Membina dan bahagian projek – 1)
mencantum tanggam, mengglu, 2. Bahan
bahagian projek. memaku, memasang pengikat.
skru, meribet dan 3. Bahan
merekat dengan stapler pemasangan –
gun. engsel, braket
c. membimbing murid dan
tentang proses penyangkut.
cantuman yang paling
sesuai dengan projek.

5. Reka bentuk 1. Proses kerja 1. Mengenal pasti 1. Penggunaan tepung 1. Bahan


dan - Kemasan alat dan bahan penyumbat. kemasan :
penghasilan kemasan yang 2. Penggunaan kertas a. kertas las
projek sesuai. las. b. tepung
( 4 masa ) 2. Membuat 3. Penggunaan bahan penyumbat
kemasan pada kemasan – tunjukcara c. cat licau
projek. oleh guru dan aktiviti d. cat sembur
murid. e. syelek
f. varnis
g. tona kayu
h. lekar jernih
i. pelekat
2. Alat – alat
kemasan
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
1. Reka bentuk 1. Mengenal pasti 1. Penggunaan buku 1. Buku Idea.
projek masalah atau idea. 2. Alat tulis
- Pernyataan keperluan yang 2. Guru memberi tema 3. Alat melukis
masalah atau hendak untuk penyelesaian
keperluan. diselesaikan. masalah :
2. Menentukan - peragaan
( 2 masa ) aspek masalah - penyusunan
yang hendak 3. Mengumpul
diselesaikan. maklumat dan data
3. Mengumpul melalui pelbagai cara.
maklumat dan data. ( Merekod dlm. Buku
4. Menyenaraikan idea )
pelbagai alternatif 4. Murid menyelesaikan
penyelesaian masalah menggunakan
masalah dalam peta minda, lakaran dll.
bentuk lakaran 5. Menterjemahkan
bebas. idea dalam bentuk
Reka bentuk lakaran bebas 2D atau
6. dan 3D.
penghasilan
projek 1. Reka bentuk 1. Menentukan dan 1. Guru mengimbas 1. Buku Idea.
projek merancang kembali pengentahuan 2. Alat tulis
- Perancangan, pembinaan projek. murid tentang bahan 3. Alat melukis
pembinaan dan 2. Menyediakan dan pengikat.
pengubahsuaian jadual kerja. 2. Murid menyediakan
projek. 3. Menyenaraikan jadual kerja yang
bahan, alatan lengkap.
( 2 masa ) tangan dan mesin 3. Perbincangan
yang diperlukan. mengenai kekuatan
4. Membina projek dan kelemahan bahan
berdasarkan yang dipilih.
lukisan kerja yang 4. Menilai projek dari
dipilih. pelbagai aspek –
5. Menguji dan fungsi, rupa,
menilai projek. keselamatan, kos,
6. Mengubahsuai penggunaan sumber
projek untuk dan nilai komersial.
mendapat hasil 5. Mengubahsuai
yang lebih baik. projek unuk tambah
nilai.

Reka bentuk 1. Reka bentuk 1. Mengumpul, 1. Tunjuk cara 1. Buku Skrap


7. dan projek merekodkan mengurus fail dengan 2. Alat tulis
penghasilan - maklumat projek. kemas dan teratur. 3. Alat melukis
projek Pendokumentasian. 2. Mengira kos ( Sistem maklumat
pengeluaran. disusun bermula dari
( 4 masa ) 3. Membuat penyataan masalah
persembahan hingga membuat ubah
projek. suai – Rekod ditulis
tangan atau
taip/komputer)
2. Tunjuk cara
pengiraan kos
pengeluaran
3. Aktiviti dan
persembahan murid.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
8. Elektronik 1. Nama, simbol dan 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan 1. Komponen
fungsi komponen nama, fungsi dan tentang nama, simbol elektronik yang
elektronik. symbol komponen dan fungsi komponen dipelajari.
elektronik yang dipelajari :
( 4 masa ) 2. Mengenal pasti a. diod pemancar
jenis perintang, cahaya ( LED )
suis, kapasitor dan b. perintang tetap
transistor. c. perintang boleh
3. Menyatakan unit laras ( VR )
asas komponen. d. suis togel
4. Membaca nilai e. suis tekan buka
perintang tatap f. suis tekan tutup
( kod warna ) g. kapasitor berkutub
5. Membanding h. kapasitor tidak
beza antara berkutub.
komponen aktif i. transistor (NPN/PNP)
dengan komponen j. buzer
pasif.
2. Menerangkan
tentang keselamatan
penggunaan komponen
dan cara menyimpan.

1. Alatan tangan 1. Mengenal pasti 1. Guru menunjukkan 1. Alatan


nama dan fungsi alatan dan nama alat tangan yang
( 2 masa ) alatan tangan. yang dipelajari : dipelajari.
2. Menyenggara a. playar muncung tirus
alatan tangan. b. pemotong sisi
c. penjalur wayar
d. alat pemateri elektrik
e. penyedut pateri
f. set pemutar skru
2. Membincangkan
fungsi lalatan dan cara
menggunakan alat.
3. Keselamatan alat
9. Elektronik dan penyenggaraan.
1. Membaca dan 1. Membaca dan 1. Guru menyediakan 1. Lukisan
menterjemah lukisan menterjemah lukisan skematik dan skematik.
skematik lukisan skematik bergambar untuk 2. Lukisan
kepada lukisan latihan kepada murid. bergambar.
( 2 masa ) bergambar. 2. Murid
2. Menterjemah menterjemahkan
lukisan skematik maksud lukisan yang
atau bergambar diberi.
untuk membuat
projek.
10. Elektronik 1. Penghasilan projek 1. Mengenal pasti 1. Guru membincang 1. Alat pateri
- Memateri kelengkapan dan kan kandungan 15W-30W.
bahan pematerian. pelajaran. 2. Pemegang
( 2 masa ) 2. Mengenal pasti 2. Tunjuk cara pateri.
komposisi bahan menggunakan 3. Pemegang
pateri. pemegang alat pateri bod litar
3. Memateri dan pemegang bod 4. Pateri 60:40
dengan tepat, litar. 5. Fluks
kemas, kukuh dan 3. Tunjukcara proses 6. Kertas las
selamat. pematerian. 7. Span
4. Aktiviti latihan
memateri.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
10. Elektronik 1. Penghasilan projek 1. Membentuk kaki 1. Menghasilkan projek 1. Komponen
- Membuat projek komponen. elektronik bertemakan projek.
2. Memasang bunyi atau cahaya. 2. Alatan
& ( 6 masa ) komponen seperti 2. Murid menjalankan tangan
pada lukisan aktiviti dengan 3. Bahan
skematik atau pengawasan guru. pematerian.
11 bergambar. 3. Membersih bit alat 4. Lukisan kerja
3. Memateri kaki pateri.
atau tamatan 4. Membersih dan
komponen menyimpan alatan.
4. Memotong kaki
komponen
5. Menguji projek
dan kerja
pembaikan jika
perlu.
6. Membersih dan
menyimpan semula
alatan/bahan.
1. Alatan lukisan 1. Mengenal pasti 1. Tunjuk alat dan cara 1. Alatan
teknik nama dan penggunaan alatan Lukisan Teknik
penggunaan alatan yang betul : yang dipelajari.
( 2 masa ) lukisan teknik. a. pensil ( gred pensil )
b. pembaris
c. pemadam
d. papan lukisan
e. sesiku T
f. sesiku set
g. jangka lukis / tolok
h. kertas grid
12. Lukisan i. kertas lukisan
Teknik 1. Jenis garisan 1. Melukis 1. Tunjuk cara melukis 1. Alatan
pelbagai garisan pelbagai jenis garisan Lukisan Teknik
( 2 masa ) dengan dengan menggunakan 2. Kertas
menggunakan alatan lukisan. lukisan.
alatan lukisan yang 2. Murid membina
sesuai. jenis-jenis garisan yang
2. Melukis bulatan, terdapat dalam lukisan
segi empat dan teknik :
segi tiga. a. garisan menegak
b. garisan mendatar
c. garisan bersudut 30
°, 45°dan 60°.
d. garisan binaan
e. garisan objek
f. garisan tersembunyi
g. garisan penengah

13. Lukisan 1. Jenis garisan 1. Melukis 1. Melukis bulatan, 1. Alatan


Teknik pelbagai garisan segi tiga dan segi Lukisan Teknik
( 2 masa ) dengan empat dengan 2. Kertas
menggunakan menggunakan alatan lukisan.
alatan lukisan yang dan bahan yang
sesuai. berkaitan.
2. Melukis bulatan,
segi empat dan
segi tiga.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
13. Lukisan 1. Unjuran Ortografik 1. Melukis unjuran 1. Tunjuk cara melukis 1. Alatan
Teknik ortografik. unjuran ortografik. Lukisan Teknik
( 6 masa ) 2. Mendimensi 2. Murid melukis 2. Kertas
& lukisan unjuran unjuran ortografik lukisan.
ortografik menggunakan kertas 3. Kertas grid
grid . 4. Model
14 3. Murid melukis bongkah.
unjuran ortografik
menggunakan kertas
lukisan dan alatan
lukisan teknik.
4. Tunjukcara
mendimensi lukisan
unjuran ortografik serta
aktiviti murid.
1. Perancangan 1. Menyenaraikan 1. Sumbangsaran 1. Carta
Menu faktor penting faktor penting yang
dalam merancang perlu diambil kira dalam
( 2 masa ) menu. merancang menu.
15. Masakan
1. Penyediaan dan 1. Menerangkan 1. Membincangkan 1. Carta
penyajian hidangan. maksud hidangan maksud hidangan 2. Alat
sepinggan lengkap. sepinggan lengkap. kelengkapan
( 2 masa ) 2. Mengenal pasti 2. Hidangan utama dapur :
hidangan dan hidangan a. alas meja
sepinggan sampingan. b. kain dapur
lengkap. 3. Membuat carta c. gubahan
3. Mengenal pasti hidangan sepinggan bunga
alatan dan lengkap berpandukan d. kad menu
kelengkapan dapur. koleksi gambar.
4. Menunjukkan alatan
dan kelengkapan
dapur.

16. Masakan 1. Penyediaan dan 1. Menyedia, 1. Tunjuk cara 1. Alatan dan


penyajian hidangan. memasak, penyediaan dan aktiviti bahan untuk
& menghias, menyaji murid memasak aktiviti
( 6 masa ) dan membuat hidangan sepingan memasak :
17. pengiraan kos lengkap seperti bihun a. cara timur
hidangan goreng, nasi goreng dll. b. cara barat
sepinggan lengkap Cara barat – Burger, c. mengikut
cara timur dan pizza dan hot dog. budaya
barat. 2. Tunjuk cara setempat.
2. Menyedia, penyediaan dan aktiviti
memasak, murid menyediakan
menghias, menyaji minuman berkhasiat
dan membuat seperti minuman
pengiraan kos bersusu dan minuman
minuman menyegarkan seperti
berkhasiat dan jus buah-buahan.
minuman 3. Membersih dan
menyegarkan. menyimpan alatan dan
3. Menyedia, kelengkapan dapur.
memasak, 4. Sanitasi dalam
menghias, menyaji penyediaan makanan.
dan membuat
pengiraan kos
hidangan
sepinggan lengkap
mengikut budaya
setempat.
17. Masakan 1. Etika makan 1. Dapat 1. Aktiviti 1. Carta
menerangkan sumbangsaran.
( 2 masa ) pengertian etika 2. Mengamalkan etika
makan. makan di meja makan.
2. Mengenal pasti
adap dan sopan
semasa makan.
3. Mengamalkan
etika makan yang
sopan.

Penilaian Pertengahan penggal :


1. Latihan
2. Ujian bulanan
Peperiksaan Pertengahan Tahun.

Penggal 2 ( 09/06/2008 – 14/11/2008 )


Bahagian teras- Reka Bentuk dan Teknologi

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Pemasuan 1. Mengenal pasti 1. Sumbangsaran 1. Carta
semula : tujuan memasu tujuan memasu semula 2. Gambar
semula. tanaman hiasan. berkaitan
a. Memasu semula 2. Mengenal pasti 2. Membincangkan ciri- 3. Contoh
ciri-ciri tanaman ciri tanaman hiasan pasu.
( 2 masa ) hiasan yang perlu dalam bekas yang perlu
pemasuan semula. pemasuan semula.
3. Memilih pasu 3. Membincangkan ciri
atau bekas yang utama dalam pemilihan
1. Tanaman sesuai untuk bekas pemasuan
hiasan pemasuan semula. semula.

1. Pemasuan 1. Menyedia 1. Tunjuk cara 1. Alatan


semula : medium memasu. menyedia medium perkebunan.
2. Memasu semula memasu ( Nisbah 7:3:2 2. Tanah loam
a. Memasu semula tanaman hiasan. atau 3:2:1 ) 3. Pasir sungai
2. Tunjukcara memasu 4. Bahan
( 2 masa ) semula tanaman. organik
3. Aktiviti murid 5. Pasu bunga
memasu semula
tanaman hiasan.

2. Tanaman 1. Penjagaan 1. Menjaga 1. Murid menjaga 1. Alatan


hiasan tanaman hiasan taman hiasan selepas perkebunan.
( 4 masa ) selepas pemasuan pemasuan semula
semula. dilakukan.
2. Aktiviti penjagaan
pokok hiasan :-
membaja,
menggembur,
memangkas,
menyiram, merumput,
mengawal perosak
BAHAGIAN ELEKTIF ( PILIHAN 1 – KEMAHIRAN TEKNIKAL )

MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN


1. Lukisan Isometrik 1. Mengenal pasti 1. Menerangkan paksi 1. Kertas
( 2 masa ) paksi lukisan lukisan isometrik. isogrid.
isometrik. 2. Menunjuk cara 2. Pensil
2. Melakar lukisan melakar lukisan 3. Bongkah
isometrik. isometrik menggunakan 4. Carta
kertas isogrid.
3. Aktiviti murid
melakar bentuk-bentuk
Lukisan isometrik.
3. Teknik 1. Lukisan Isometrik 1. Melukis lukisan 1. Tunjuk cara melukis 1. Kertas
( 2 masa ) isometrik lukisan isometrik. lukisan.
menggunakan 2. Murid membuat 2. Papan
alatan lukisan lukisan isometrik lukisan
teknik. mengunakan skala 3. Sesiku T
bebas. 4. Sesiku set
3. Murid membuat 5. Pensil
lukisan isometrik 6. Bongkah
berdasarkan ukuran 7. Carta
diberi.
1. Lukisan Isometrik 1. Mendimensi 1. Menerangkan 1. Alatan
( 2 masa ) lukisan isometrik. maksud dimensi dan lukisan teknik.
2. Menterjemah contoh garis dimensi. 2. Lukisan
unjuran ortografik 2. Tunjuk cara ortografik.
kepada lukisan mendimensi lukisan
isometrik. isometrik.
3. Aktiviti murid.
4. Tunjuk cara melukis
isometrik daripada
lukisan ortografik.
4. Lukisan 5. Aktiviti murid.
Teknik 1. Lukisan 1. Memahami 1. Menerangkan 1. Alatan
Hamparan konsep hamparan. konsep hamparan. lukisan teknik.
- Kaedah garis selari 2. Melukis lukisan 2. Tunjuk cara melukis 2. Contoh
( 2 masa ) hamparan kaedah hamparan garis selari. hamparan
garis selari. 3. Murid melukis - kotak dll.
hamparan kuboid dan
selinder.
1. Lukisan 1. Melukis lukisan 1. Tunjuk cara melukis 1. Alatan
Hamparan hamparan kaedah hamparan garis jejari. lukisan teknik.
- Kaedah garis jejari garis jejari. 2. Murid melukis 2. Bongkah
( 2 masa ) hamparan kon dan bentuk kon,
piramid. piramid dll.
( objek bentuk lain juga
boleh digunakan )
5. Lukisan
Teknik 1. Lukisan keratan 1. Menyatakan 1. Menjelaskan konsep 1. Bongkah
penuh konsep lukisan lukisan keratan penuh. contoh.
( 2 masa ) keratan penuh. 2. Tunjuk cara melakar 2. Gambar
2. Melakar lukisan lukisan keratan penuh. bongkah.
keratan penuh. 3. Aktiviti murid. 3. Kertas grid
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
6. Lukisan 1. Lukisan keratan 1. Melakar lukisan 1. Tunjuk cara melukis 1. Kertas
Teknik penuh keratan penuh. lukisan keratan penuh. lukisan.
( 4 masa ) 2. Melukis lukisan 2. Murid melukis 2. Alatan
keratan penuh. lukisan keratan penuh. lukisan teknik
3. Bongkah
contoh.
4. Gambar
bongkah.

1. Nama, simbol dan 1. Mengenal pasti 1. Meneliti komponen. 1. LED


fungsi komponen. nama, simbol dan a. Diod 2. Diod kuasa
( 2 masa ) fungsi komponen b. Perintang Peka 3. Diod isyarat
cahaya ( LDR ) 4. LDR
2. Menerangkan nama
komponen dan simbol.
3. Menerangkan fungsi
komponen.
7. Elektronik
1. Membaca dan 1. Membaca dan 1. Tunjuk cara 1. Lukisan-
menterjemah lukisan menterjemah membaca dan lukisan
skematik lukisan skematik menterjemah litar skematik projek
( 2 masa ) kepada lukisan skematik. elektronik.
bergambar. 2. Aktiviti murid
menterjemah litar
skematik kepada
lukisan bergambar.

8. Elektronik 1. Penghasilan 1. Menggunakan 1. Membentuk kaki 1. Lukisan


projek alatan tangan. komponen. projek – skema
9. - Projek yang 2. Memasang 2. Memasang / bergambar.
dihasilkan hendaklah komponen komponen mengikut 2. Komponen
10. mempunyai sensor mengikut lukisan lukisan skematik atau projek
aatau kombinasi skematik atau bergambar. 3. Alatan
11. cahaya, bunyi dan bergambar. 3. Menyemak semula tangan
sensor. 3. Memateri. kedudukan komponen
( 16 masa ) 4. Menguji berpandukan lukisan
kefungsian projek. skema atau bergambar.
5. Membersih dan 4. Memateri semua
menyimpan alatan. kaki dan tamatan
komponen.
5. Memotong kaki
komponen yang
berlebihan dengan
kemas.
6. Menguji projek siap
dan membuat
pembaikan.
7. Membersih dan
menyimpan alat dan
bahan.
MINGGU TAJUK KANDUNGAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN
12. Perniagaan 1. Asas 1. Memahami 1. Penerangan
dan keusahawanan maksud usahawan 2. Perbincangan
Keusahawan dan 3. Aktiviti
an a. Pengertian keusahawanan. sumbangsaran
keusahawanan 2. Boleh 4. Menerangkan
b. Ciri-ciri usahawan membezakan faedah menjadi
( 4 masa ) peniaga dengan usahawan berbanding
usahawan. makan gaji
3. Mengenal pasti 5. Menilai diri dan
ciri utama membuat perbandingan
usahawan. dengan ciri-ciri
4. Mengenal pasti usahawan.
bidang kegiatan
usahawan.
5. Menilai diri –
ciri-ciri usahawan.
13. Perniagaan 1. Asas 1. Mengenal pasti 1. Mengkaji biodata
dan keusahawanan usahawan dalam usahawan yang berjaya
Keusahawan negeri dan faktor - latar belakang dan
an a. Usahawan dalam kejayaannya. cabaran serta cara
negeri 2. Mengenal pasti mengatasinya.
b. Peranan kerajaan pelbagai agensi 2. Mengumpul risalah
dalam membantu kerajaan yang agensi kerajaan yang
usahawan membantu membantu usahawan
( 4 masa ) usahawan. 3. Menerangkan
3. Mengenal pasti agensi kerajaan yang
bantuan dan membantu usahawan
kemudahan yang a. bimbingan /
disediakan oleh latihan
kerajaan kepada b. prasarana
usahawan. c. kajian /
penyelidikan
d. galakan
e. kewangan

14. 1. Latihan / ujian


2. Latih tubi
- 3. Peperiksaan Akhir Tahun
4. Pengurusan bengkel
21

Rbl/smksm.jan 08