Anda di halaman 1dari 5

PILIHAN 3: PERTANIAN

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


3. Pertanian

3.5 Landskap

a. Pengenalan Aras 1
•Menerangkan maksud landskap Maksud landskap ialah segala usah untuk
memlihara alam sekitar dan keindahannya
supaya manusia dapat hidup dengan selesa
•Menerangkan kepentingan landskap dan harmoni Usaha ini adalah seperti mereka
kepada kehidupan bentuk landskap, penanaman tanaman dan
pembinaan struktur (lorong kaki, air
pancutan, wakaf dan lain-lain) dan
pengurusan kawasan landskap

Sumbangsaran maksud dan kepentingan


landskap dari segi ekonomi, alam skitar dan
estetik

Perbincangan dalam kumpulan dan membuat


pembentangan hasil dapatan tujuan
pelandskapan

b. Tanaman dalam landskap Aras 1


14 •Menyenaraikan kumpulan tanaman Membuat buku skrap atau koleksi gambar
MINGGU landskap tanaman landskap

Melawat ke nurseri berhampiran
•Mengenal pasti beberapa jenis
tanaman yang biasa digunakan
dalam landskap

Aras 2 Fungsi tanaman landskap seperti


•Menyenaraikan fungsi tanaman - meningkatkan nilai estetika
landskap - mengurangkan hakisan tanah
- membersihkan udara
- meredakan iklim yang ekstrem
- menghalang pandangan yang kurang
menarik
- menambah kecantikan kawasan dan
bangunan
c. Reka bentuk taman mini
Aras 1 Tumpuan diberi kepada reka
•Menyenaraikan prinsip reka bentuk bentuk dan pembinaan taman
Prinsip reka bentuk taman mini seperti
taman mini keringkasan, keanekaan, keseimbangan, mini di tapak atau model
penumpuan, turutan dan skala

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


•Melukis simbol tanaman dan elemen Murid melakar simbol taman mini dan elemen
landskap untuk phs plan landskap

•Melakar gemberajah buih Menggunakan kemahiran sedia ada untuk


Melakar gambarajah buih

•Menghasilkan plan induk reka Melukis plan reka bentuk taman mini
bentuk taman mini

Aras 2
Tunjuk cara melakar pandangan perspektif
•Melakar pandangan perspektif
Membina model taman mini
•Mereka bentuk model taman mini

Aras 1 Membina taman mini dalam bekas atau di


•Membina taman mini mengikut reka tapak atau plot yang ditentukan
bentuk
Tunjuk cara menyusun dan menanam
•Menusun dan menanam tanaman landskap di tapak

Membimbing pelajar membina taman mini

e. Penyenggaraan Aras 1 Tanaman memrlukan keperluan sas seperti


•Melakukan penyenggaraan taman cahatya, air, udara dan nutrien untuk hidup
mini
Kerja-kerja penyenggaraan tanaman adalah
seperti berikut :
- Penyiraman (2 – 3 kali seminggu
- Sungkupan (poenutupan permukaan
tanah dengan bahan sungkupan
- Pembajaan (unsur makro diutamakan)
- Pemangkasan (memotong bahagian
tertentu tanaman untuk beberapa tujuan)
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
2 3.6 Konsumerisme
MINGGU
a. Pengguna dan Aras 1
konsumerisme • Menerangkan maksud pengguna Perbincanagn maksud pengguna dan
dan konsumerisme konsumerisme

b. Hak dan tanggungjawab Aras 1


pengguna • Mengenal pasti hak dan Perbincangan mengenai kepentingan
tanggungjawab pengguna menjaga hak pengguna dan cara
menghadappi penyelewengan pengeluar

• Mengenal pasti tujuan dan Kuiz pengguna


kepentingan menjaga hak sebgai
pengguna Ceramah konsumerisme dan lawatan

c. Tanggungjawab pengeluar Aras 1


kepada pengguna Mencari maklumat tanggungjawab pengeluar
• Menyatakan tanggungjawab
kepada pengguna berkaitan:
pengeluar kepada pengguna
- harga berpatutan
- kuantiti yang tepat
- produk berkualiti
- selamat digunakan
- maklumat tepat
- mesra alam

Mengumpul maklumat berkaitan dengan


• Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan pengeluar kepada pengguna
penyelewengan yang sering
dilakukan oleh pengeluar Perbincangan mengenai pengalaman pelajar
yang pernah menghadapi penyelewengan
pengeluar dan peniaga
• Menerangkan cara membuat Simulasi
aduan
d. Peranan persatuan
pengguna Aras 1 Perbincangan mengenai peranan persatuan
• Menerangkan peranan persatuan pengguna dan kerajaan dalam melindung
pengguna pengguna berpandukan:
- bahan sumber
- buletin
- majalah pengguna

Menjalankan aktiviti minggu kesedaran


pengguna
Aktiviti ceramah konsumerisme
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
• Mengenal pasti peranan kerajaan
dalam menguatkuasakan
undang-undangdan melindungi
hak pengguna

Aras 2
Sumber:
• Menentukan hak pengguna - Rujukan akta yang berkaitan dengan
dalam peruntukan undang- konsumerisme
undang - Buletin pengguna

Lawatan ke persatuan pengguna berdekatan


• Mengkategorikan bentuk
perlindungan pengguna dari segi
pendidikan, persatuan dan
undang-undang

Aras 3 Soal selidik penerimaan masyarakat terhadap


• Menilai penerimaan masyarakat gerakan konsumerisme
terhadap gerakan konsumerisme