Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3

PILIHAN 3: PERTANIAN
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
2 3.1 Kompos Aras 1 Guru menerangkan maksud dan kepentingan
MINGGU •Menerangkan maksud kompos kompos dalam tanaman say uran
a. Pengenalan
•Menyatakan kepentingan kompos

Aras 1
b. Bahan kompos •Menyenaraikan bahan untuk
membuat kompos Guru menyenaraikan bahan untuk membuat
kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman,
•Menyatakan fungsi setiap bahan
kapur dan najis ternakan
membuat kompos
Murid mengumpul bahan untuk membuat
kompos

c. Pembinaan kompos •Menerangkan langkah-langkah Dicadangkan pihak sekolah menyediakan


membuat kompos mesin ‘shreader atau chipper’ untuk
memotong dan menghancurkan bahan
membuat kompos seperti ranting kecil dan
daun
•Membina kompos
Guru menyediakan tapak dan tempat Memadai satu kelas membina
lndungan hujan, murid mbina kompos dalam satu projek kompos
kumpulan
d. Pengurusan Aras 1
•Menguji kejayaan kompos Kompos diuji dengan menggunakan kayu
panjang yang licin, dicucuk ke dalam
kompos dibiarkan beberapa minit,
dikeluarkan dan dirasa dengan tangan

Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan


kompos

Murid membalik-balikan timbunan kompos


•Menyatakan penggunaan kompos
Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk
tanaman sayuran

11
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
12 3.2 Tanaman Sayuran Aras 1
MINGGU •Mengenal pasti jenis sayuran Guru menerangkan jenis sayuran dengan
a. Jenis sayuran mempamerkan spesimen/ gambar/ poster
sayuran

Guru menyenaraikan beberapa contoh


sayuran mengikut jenis

•Menerangkan fungsi sayuran dalam Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet


diet dengan merujuk kepada piramid makanan

b. Penyediaan tapak Aras 1


•Mengenal pasti tapak Guru membimbing murid membuat
pemilihan tapak
•Membersih tapak
•Menggembur tanah Murid menyediakan tapak secara kumpulan
•Membina batas - membersih tapak
•Membaja asas - menggembur tanah
•Meletak sungkupan - membina batas
- meletak sungkupan
Aras 2
Tunjuk cara menguji pH tanah
•Menguji pH tanah
c. Penanaman Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah,
Aras 1
ubi dan kekacang
•Memilih jenis sayuran yang hendak
ditanam Tunjuk cara menyemai biji benih secara terus
di semaian
•Menyediakan medium semaian

•Menyemai biji benih


Murid melakukan proses pengerasan anak
•Mengubah anak benih atau benih sebelum melakukan kerja mengubah
penjarangan
‘ Murid melakukan penjarangan bagi biji benih
yang disemai terus ke batas

Aras 2 Tunjuk cara membuat ujikaji menentukan


peratus percambahan biji benih
•Memilih biji benih yang bermutu

•Menguji peratusan percambahan biji


benih

12
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


d. Penjagaan Aras 1
• Menjaga tanaman sayuran Murid melakukan kerja penjagaan tanaman
sayuran seperti menyiram, merumput,
menggembur , membaja, membuat
sokongan, mengawal perosak dan penyakit.
Aras 2
•Mengawal perosak dan penyakit Guru membuat campuran racun perosak.
secara kimia Murid membuat semburan racun dengan
kawalan guru

e. Pungutan hasil Aras 1


•Mengenal pasti tempoh menuai Melakukan pemungutan hasil mengkut
yang sesuai mengikut jenis sayuran tempoh yang sesuai

•Memungut hasil

Aras 2
Murid melakukan kerja pengendalian lepas
•Mengendalikah hasil selepas tuai tuai seperti pembersihan, penggredan,
pembungkusan dan penyimpanan sementara
f. Giliran tanaman
Aras 1 Guru menjelaskan konsep dan kebaikan
•Menerangkan maksud giliran melakukan giliran tanaman dengan
tanaman menyenaraikan contoh atau model giliran
tanaman
•Menyatakan kebaikan amalan giliran
tanaman Murid menanam sayuran yang berlainan jenis
pada tapak semaian yang sama pada musim
berikutnya

13
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


2 3.6 Perniagaan dan
MINGGU Keusahawanan

a. Pengenalan kepada Aras 1


perniagaan •Menerangkan maksud keperluan Menyenaraikan contoh keperluan dan
dan kehendak kehendak
i. Pengertian dan kepentingan •Menerangkan pengertian perniagaan
perniagaan •Mengenal pasti kepentinghan
perniagaan kepada individu, Mengumpul maklumat kepentingan
masyarakat dan negara. perniagaan dari aspek:
- Memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat dan negara
- memperbaiki taraf hidup individu dan
masyarakat.
- Menawarkan kerjaya kepada individu
dan masyarakat.
- Mengeratkan hubungan dagangan
dan kebudayaan.
ii. Perkembangan perniagaan
dan masa depannya Aras 1
•Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
perubahan dalam aktiviti perniagaan dahulu dan perniagaan sekarang

Aras 2
•Membandingkan perniagaan masa Perbincangan perkembanga yang berlaku Bahan rujukan seperti akhbar,
dahulu dengan sekarang dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu buletin perniagaan dan internet
hingga masa sekarang
Aras 3
•Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui Rujuk laman web berkenaan
perniagaan pada masa akan datang internet (e-dagang) akhbar dan majalah.
di Malaysia Sistem perniagaan masa dahulu
dan sekarang – sistem barter
dan sistem wang
Alat poembayaran pada masa
kini – wang tunai, cek, kad
kredit, kad pra bayar dan kad
pintar dan kad pembayaran
elektronik (e-pay)
Cara jualan pada masa kini –
Tunai, barter, kad kredit, cek,
sewa-beli, pra bayaran, pesana
email, mesin runcitan dan
internet.

14
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 3
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
Ciri perniagaan pada masa akan
datang di Malaysia – lebih
menyenangkan pelanggan, lebih
cepat dan tepat, cxara
pembayaran lebih mudah, dan
tumpuan perniagaan
berorientasikan elektronik
iii. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1
•Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan dan Kaitkan pelajaran ini dengan
perniagaan barang dan perkhidmatan bidang pembelajaran Reka
perkhidmatan Bentuk dan Teknologi
Contoh bentuk perniagaan barang -
makanan, pakaian, kenderaan ... Contoh:Murid menyenaraikan
bentuk perniagaan yang boleh
Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: mereka ceburi berdasarkan jenis
Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat kemahiran dan projek hasilan
mereka dalam pelajaran KHB.
•Menerangkan jenis perniagaan Perniagaan dalam negeri melibatkan
dalam negeri dan antarabangsa perniagaan bruncit dan borong

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,


import dan entreport terhadap barang
perkhidmatan dan teknologi
iv. Milikan perniagaan Aras 1
•Menerangkan maksud milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan Jenis melukis perniagaan seperti
perniagaan perbezaan jenis melukis perniagaan mli tunggal, syarikat sdn bhd,
syarikat awam bhd dan
•Mengenal pasti milikan perniagaan koperasi.
berdasarkan bilangan pemilik liabiliti
dan modal.

15