Anda di halaman 1dari 11

Soal – soal LATIHAN UNTUK UNAS SMK Non-Teknik

Topik: Algoritma

1. Nilai x yang memenuhi 3 log 5 – 3 log 6 + 3 log 3x = 1 adalah…

A. 3/5

B. 4/5

C. 1

D. 6/5

E. 7/6

Jawab (D)

3 log 5 – 3 log 6 + 3 log 3x = 3 log 3 3 log (5.3x)/6 = 3 log 3 15x/6 = 3

x

x

= 3 log 3 3 log (5.3x)/6 = 3 log 3 15x/6 = 3 x x
= 3 log 3 3 log (5.3x)/6 = 3 log 3 15x/6 = 3 x x

= 18/15

= 6/5

2. Diketahui log a = 2x dan log b = . Nilai dari log

A. 4x

B. x/2

C. 3x

D. 2x/3

E. 5x

Jawab (A)

log

dari log A. 4x B. x/2 C. 3x D. 2x/3 E. 5x Jawab (A) log +
dari log A. 4x B. x/2 C. 3x D. 2x/3 E. 5x Jawab (A) log +

+ log = log a – log b + log a + log b

= 2x + 2x

= 4x

3. Diketahui log a =

dan log b = y.

Nilai log a.b – log adalah …

A. 2x

B. x

C. x/3

D. x/2

E. x/4

+ log adalah…

Jawab (B)

log a.b – log = log a + log b – (log b – log a)

=

log a + log b – log b + log a
log a + log b – log b + log a

log a + log b – log b + log a

=

2.log a

=

=

=

x

4. Hasil dari 5 log 50 – 5 log 2 + . 5 log 5 2 adalah …

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

E. 1

Jawab (C)

5 log 50 – 5 log 2 + . 5 log 5 2 = 5 log 50 – 5 log 2 + 5 log (5 )

5 2 = 5 log 50 – 5 log 2 + 5 log (5 ) =

= 5 log + 5 log 5

= 5 log 25 + 5

= 2 + 5

= 7

5. Nilai x yang memenuhi:

4 log 16x 2 2 log 32 = 0 adalah …

A.

8

Jawab (A)

B. 6

C. 4

4 log 16x 2 2 log 32 = 0

2 log ((4x) 2 ) 1/2 = 2 log 32 4x = 32 x =
2 log ((4x) 2 ) 1/2 = 2 log 32
4x = 32
x = 8

D. 2

E. 1

6. Jika log 3 = a dan log 2 = b, maka log 54 adalah …

A. a+b

B. a-b

C. a-2b

D. 3a-2b

E. 3a+b

Jawab (E)

log 54

=

log (2 x 27)

=

log 2 + log 27

=

log 2 + log 3 3

=

log 2 + 3.log 3

=

b + 3a

7. Nilai dari 3 log 243 + 2 log ( ) - 5 log 125 adalah…

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.25

D. 0.1

E. 0.15

Jawab (A)

= 3 log 3 5 + 2 log 2 -3 - 5 log 5 3/2

= 5 + (-3) – 3/2

= ½

8. 2 log y = ¼ 2 log 16 – (

3 log 27 + 2 5 log 25)

Akan terpenuhi untuk nilai y = …

A. 1/7

B. 1/16

C. 2/3

D. 2/9

E. 2

Jawab (B)

2 log y = ¼ 2 log 16 – (

= ¼ 2 log 2 4 – (

3 log 27 + 2 5 log 25)

3 log 3 3 + 2 5 log 5 2 )

= − ( + 2.2)

= -4

y = 2 -4 y = 1/16

9. Jika 3 log 5 = 1.465 dan 3 log 7 = 1.771, maka 3 log 105 = …

A. 1.236

B. 1.326

C. 2.236

D. 3.234

E. 4.236

Jawab (E)

3 log 105 = 3 log 15.7

= 3 log 3.5 + 3 log 7

= 3 log 3 + 3log 5 + 3 log 7

= 1 + 1.465 + 1.771

= 4.236

10. a log b x b log c x c log a 1/2 = …

½

A.

2

B.

2/3

C.

1/3

D.

1/4

E.

½

Jawab (D)

½

a log b x b log c x c log a 1/2 = ½ a log a 1/2

log c x c log a 1 / 2 = ½ a log a 1 /
log c x c log a 1 / 2 = ½ a log a 1 /

= ½ . ½


11.

A. 4.5

B. 4

C. 3.5

D. 3

log = …

= ¼

E.

2

Jawab (B)

log

= 2 c log b 2 x b log c

= 2.2 c log b x b log c

= 4 c log c

= 4

12. 2 log 8 + 4 log 8 – 16 log 8 = …

A. 3 ¾

B. 4 ¼

C. 2

D. 2 ¾

E. 6

Jawab (A)

2 log 8 + 4 log

8 – 16 log

8 =

 

=

=

13. 3 log ( 4 log 64) = …

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

E. 3

Jawab (B)

2 log 2 +

3 +

3 ¾

3 log ( 4 log 64) = 3 log ( 4 log 4 3 )

= 3 log (3 4 log 4)

= 3 log 3

= 1

2 log 2 2 log 2

14. ( 2 log 8) 2 + 5 log 125 = …

15.

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

E. 20

Jawab (A)

( 2 log 8) 2 + 5 log 125

= ( 2 log 2 3 ) 2 + 5 log 5 3

( )

Berapakah nilai y

=

(3 2 log 2) 2 + 3 5 log 5

=

3 2 + 3

=

12

= y

log

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

E. 10

Jawab (E)

( )

Maka y = 10.

 

=

 

=

 

=

log

log

=

2.5.

log

log

=

10 a log b

16. 5 log √125 - 4 log 64 + 3 log √81 = …

A. ¼

B. ¾

C. ½

D. 2/3

E. 3/5

Jawab (C)

5 log √125

- 4 log 64 + 3 log √81

= 5 log (5 3 ) 1/3 4 log 2 3 + 3 log (3 4 ) 1/4

= 5 log 5 – 2 log 2 + 3 log 3

= 1 - + 1

= ½

17. Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan:

.

A. 2

B. 3

C. 6

D. 8

E. 9

Jawab (D)

= 3

.

= 3

.

= 3

= 3

log 8 = 3

= 8

Maka x = 8.

18. Berapakah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan logaritma berikut:

3 log x = 2 log 16

A. 2

B. 3

C. 3

D. 4

E. 3

3

2

4

3

3

Jawab (C)

3 log x = 2 log 2 4 3 log x = 4. 2 log 2 3 log x = 4 x = 3 4

19. Nilai x yang memenuhi kesamaan:

7 log 49 = 2

A. 7.0

B. 7.1

C. 7.2

D. 7.3

E. 7.4

Jawab (A)

7 log 49 = 4

49 = 7

(7x) 2 = 7 4

7x = 7 2

x = 7.0

20. Jika a log b = x/2 dan b log d = 2y, maka d log a, dinyatakan dalam x dan y adalah…

A. xy

B. x/y

C. y/x

D. 2x/y

E. 1/xy

Jawab (E)

a log b = x/2 log a =

b log d = 2y log d = 2y log b

maka,

d log a =

=

log b dan 2 saling menghilangkan. Maka:

d log a = 1/xy

21. Jika log 5 = 0.6989 dan log 3 = 0.4771, maka nilai dari log 75 = …

A. 1.0542

B. 1.7851

C. 1.8751

D. 1.5042

E. 1.5871

Jawab (C)

log 75

= log 25.3

= log 5 2 + log 3

= 2 log 5 + log 3

= 2 (0.6989) + 0.4771

= 1.8751

22. Nilai dari 2 log 10 + 2 log 64 -

A. 4.5

B. 5

C. 5.5

D. 6

E. 7

=

Jawab (B)

2 log 10 + 2 log 64 – = 2 log 10 + 2 log 64 – 2 log 20

= 2 log 10 + 2 log 64 – 2 log 10.2

= 2 log 10 + 2 log 64 – 2 log 10 – 2 log 2

2 log 10 + 2 log 64 – 2 log 10 – 2 log 2 =
2 log 10 + 2 log 64 – 2 log 10 – 2 log 2 =

= 2 log 2 6 – 1

= 5

23. log x = 1/3 log 8 + log 9 – 1/3 log 27 terpenuhi untuk x sama dengan…

A. 6.3

B. 6.2

C. 6.1

D. 6.0

E. 5.0

Jawab (D)

log x

= 1/3 log 2 3 + log 3 2 – 1/3 log 3 3

= 3/3 log 2 + 2 log 3 – 3/3 log 3

= log 2 + log 3 log x = log 2.3

log x

maka x = 6.

= log 6

24. Diketahui 3 log 5 = x dan 7 log 3 = y. Maka 21 log 35 = …

A.

B.

C.

D.

E.

Jawab (C)

3 log 5 = x log 5 = x log 3

7 log 3 = y log 7 =

21 log 35=

=

=


=

=

25. 3x + 2 =

Akan terpenuhi untuk nilai x sama dengan…

A. 2/3

B. 3/4

C. 4/5

D. 5/6

E. 6/7

Jawab (D)

3x + 2

=

A. 2/3 B. 3/4 C. 4/5 D. 5/6 E. 6/7 Jawab (D) 3x + 2 =

=

= 9/2

=

x = 5/6

3x

3x + 2

− 2