{t.

$,1

I'l_$#,r*r

,*'-

K&F'UTUSAN $IREKTUR JEr\rDrRAL PENDIDIKAN ISLAM
I'{OII{OR : ZZIJ TA}f,UN Z0t2

TNNTANG
P&NNTATAN GURU PROFESIONAL
.
BAI,AM BN{AAN }TREKTOR.AT PEND iDIKAN IITADRASAId
EET{GAI .RAHMAT ?UTIAN YANG I\{AI{A ESA
:

DT}IEKTUR JENI}ERAI,
l

h4elriinbang

: .a.

bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan
mutu guru
dipandans p"r]1 untuk merakukan penerap."
;;;;;;ionar bagi guru
Raudlarul Arhfal (RA) dan N{adrasah;

*il

b'

bahwa Rarna-nama guru sebagaimana tercarturn daram
lampi'an

Kepurusan ini dinyatakan telah rulus seftifikasi guuu y.ang
rJiseienggarakan

oleh

c'

Feaguruan Tinggiilernhaga pendidikan

r.nugu

KeBendidikan

(PT&PTK) yang ditetapkan oleh pemerintah;
bahwa l:erdasarkan pertimbangan p,acra huruf a dan huruf
b di atas perlu

ditetapkan daram Keputusan Direktorat pendidikan
Madrasah.
fulengingar

: 1. undang*ndang Nomor i4 Tahun 2005 tentang curu aun Dosen;
2. Peraturan pemerintah Nomor l9 Tahu' 2005 tentang smndar pendidikan
Nasiona!;

3. Peraturan Femerintah Nomor 74 Tahun ?.008 tentang Curu;
4. Peraturan penrerintah Nomor 4r rahun 2009 tentlng.tunjangan profesi

suru dan Dosen, 'fur{angan Khusus Gu1q, dan poiio, da'-Tunjangan

3;

Kehornatan Profesor;

Perafuran P,resirjen

Ri

lr{omor 42 Tahun Z00Z ten-tang pedoman
Pelaksanaan Anggaran pendaparan dan Beranja
diubah dengan Keputusan presidon Republik Indonesia.Nomsr
?2 Tahun
2004;

N;n;;;#ffi;

6.

Peraturan Presiden

RI Nomor,g Tahun 2005 tenta,g Kedudl"rkan, Tugas,
Fungsi, susunan organisasi ijan Tata Kerja lGmenterian
Negara Ri,
seb-agaimana felah dirubah terakirir clengan Piraturan prs.sjden
Nornor 94

Tahun 2006;

Peraturan Presiden Rr Nornor l0 Tahun z00s tentang u*it organisa:si
dan
Tugas Eselon Kementerian
Republik
Indonesia
sebagaimana
!tregara
telah beberapa kati diubah terakhir dengan perahuan presiden Nomar gl

i

Tahur 200S;
o
o,

Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan Ketiga
atas Peraturan Fresiden RI Nomor 9 Tahun 200i tentang Keduclukan,

'Ibgas, Fungsi, susunan organisasi
dan Tata Ke$a Kementerian Negara
Republik Indonesia;

,9"

96raturan.F*esiden

RI Nonior l? Tahun ?007 tentangperubahan Ketujuh
l0 Tahun 2005 Tentang unit organisasi

atas Peraturan Presiden RI Nomor

dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik hrdonesia;

10. Parahrran h4enteri Agama Nomor

z rahun 2006

tentang Mekanisme

Pelaksarraan Pernfiayaran atas B-elian Anggaran pendapatan dan
Belanja
Negara di lingkungan Departernen Agama;

11. Perafuran Menteri ,A,gama Nomor 3 Tahun 2005 tentang organisasi
dan
TXa Kerja Departenien Agarna;
1?. Perafuran Mehteri pendidikan Nasional Ncmor 72 rahun z00g
rentang
Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Btrkan Fegawai Negeri sipil yang
belum memiliki Jabatan Fungsional Guru;
13. PEraturan Menteri Keuangan Nomor 164/pMwz010 tentang Tata
cara
Pernb4yaran Tunjangan Frofbsi buru dan Dosen, Tunja,gan
Khus,"rs Guru
dan Doseil, seda Tunjangan Kehontratan profesor.
Mernperh&tikan

qji tompftenui yang dilaksanakan oleh pr/LprK
Penyele'ggare serta pemberian i.ro*o, Regisrrasi Guru
oreh
Flasil Fenilaian dan atau

ir{RG)

KementeriaR Pendidikan dan Kebudavaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEI, UTUS AN DIREKTU R JET.N DER A L PENDIDIKAN
I S LAJVI T EN TANG
PENETAI'AN GURU PROF'ESIONAL DALAM BINAAN
DIR-EKTORAT
PENDIDII(AN S{ADRASAH.

Kesaftr

Menetapkan nama-nama sebagairnana tercantum puOu tunrpiran _
I VII
Keputusan ini sebagai guru yang telah memiliki serrifikat
dan
NRG
o."irarr,
uerta dintrratakan sebagai guru

Madrasah.

pro

sibnal dalam Binaar Direkrorat pendidikan

:

Kedua

Nama-nama sebagaimana tercanrum pada Lampiran

I - vll

Keputusan ini

berhak nensrima tunjangan profesi
&lrru riari Kementerian Aganra,

Ketiga

Peiaksanaan,pernbayman tun^iangan profbsi guru/pengawas berpedoman kepada
Keputusan lvte'aferi Ag*ru Republi\ Indonesia,Nomor 73 Tahun 201 I tentang

Fedoman Felaksanaan Pembayaran hu4iangan profesi curufengawas dalam
Binaan Kementerian Agama.
:.

Keempat

Anggaren ?uqi*ngan Profesi Grim{Fengawas dibsbankan pada A,PBN
sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kantor Keffisnterian Agama Kabupatenr(ota etsu satuan kerja lainnya yang
relevan.
i

K$litne

Keputusan

ini berlaku sejak

tr Jar,luari

Z0I?,

:

pitetapkan di.Iakarta
Fadatanggal : 30 Oktober20lZ
Jencleral Pendidi kan Islam

idikan Madrasah

Keputusan Dhektur Pendidikan Madrasah

Nomor: 2213 Tahun 2012
DAFTAR GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH

No Peserta

Nama

NRG

NUPTK

No
4

5557751 653200002

1171221s6401 \KN4ALUDIN

9'1

/539736639300003

110212155011

/USYAROFAH

1050902120003

197208142005012000

Kabupaten

Provinsi

1960-08-27

(abuDaten Nqaw

iawa Timur

tA. Sabilarrcsyad

t972-08-14

Qbupaten Nqaw

lawa Timur

lA. Perwanida Randusonqo

1974-10-21

Gbupaten Ngav!

lawa Timur
Jawa Timur

ilTs. Al lrsyad Sine

10050911220244
1

Tgl Lahir

Tempat Tugas

NIP

10212126413 ]AUDAH

11050902120004

144973864130001 2

1021215m1$

JITI FATONAH

1

1050902120007

197812182005012002

iA, Al Hidayah Ngancar

1978-12-18

Qbupaten Ngaw

94

193773s640300002

lAAA%U2

\MBARWASIH

1

1050902'1 2001 7

197211062007012017

iA, YASPI 1 Noemolak

1972-11-06

Gbuoaten Nqaw Jawa Timur

OE

r034746646300003

96

1047748649300003

110212195008

97

1642748651200022

110212135009 \HMAD SHOLIH ANSCRI

98

143s741641300003

110212114010 TUTIK SUPROTUN

99

)53974464830001 3

1

100

)848750652300082

101

3540750654300002

92

149736638300053

93

103

Al lslam Sine

1969-04-12

Gbupaten Ngaw Jav/a Timur

lA. Perwanida Tanon

1968-05-01

(abupaten Ngawi lawa Timur

1050902120026

197502162007101002

iA. AN Noor Karangasri

1975-02-16

Gbupaten Ngawi Jawa Timur

1050902120027

1

?A. Nawa Kartika Tempurejo

1970-1 0-03

(abupaten Ngaw Jawa Timur

1

1050902120029

19690710199802't002

1969-07-10

:abuoaien Noawi Jawa Timur

110212175019 SITI PATONAH

'1

10s09021 20033

197304't72006042018

973-04-17

(abuoaten Noawi Jawa Timur

110212127018 SUNARTI

'1

10509021 20037

197603't8200501

110212122018 SITI KHOTIMAH

1 1

M.
M.
M.
M.

-ILIS MUFROFIDA

10212161 006 SUKAMTI

2338736637300042

10212164010 NINIK ROHMATIN KUSDARINI

104 7949748651300022

410212007012000

r9680501 1997032002

10212198014 ]UPRIYANTI

102 6460750653300002

197

110212173016

NDAH EKASARI NURUL HIDAYAT

1 1

050902120020

1'1

050902120021

'1'1

96904122005012002

9701 003200701

2023

1002

050902120041

1

976081

0509021 20051

1

979061 5200701 2034

71

999032002

1A.

Perwanida Bavemreio
PeManida Balona
Nawa Kartika Sidokedo

1

976-03-18

(abupaten Ngaw

lawa Timur

PeManida 3 Taniungsari

1976-08-17

iabupaten Ngaw

lawa Timur

RA. Tunas Melati Pakah

1979-06-15

iabupaten Ngaw

lawa Timur

RA. Darussalam Kedunooalar

1974.09-19

Gbupaten Ngawl lawa Timur

1

10509021 20059

197409192009012000

1

1050902120093

ts6012022006041000

lA. Perwanida Kedunggalar

1960-1 2-02

Kabupaten Ngaw

lawa Timur

1

1050902120267

9751 1132005012002

ellN Noronqqi

1975-1

3

KabuDaten Nqaw

Jawa Timur

9670507'1996031000

vllN Bandem

1967-05-07

Kabupaten Nqaw

Jawa Timur

196s-1'1-03

Kabupaten Ngaw

Jawa Timur

105

835575'1 65330001 3

10212121016 .ILIK DAROINI

'106

9457757659300023

10212158013

107

5040757658300023

110212165012 IqHRATUN NAFI'AH

11050902120268

108

3s5075665730001

110212134010 iININ PUJI ASIH

1

1050902120269

9651 1 03200501 1000

iA.

109

295573

1

1050902820001

9750'1082007'102000

Ml PSM Satrevan Geneno

1975-01-08

Kabupaten Ngawi Jawa Timur

'1

1050902820005

s7911252007102004

vll AL Huda Pengkol

1979-11-25

Kabupaten Ngawi Jawa Timur

1

1050902820006

97S07082007102002

v1l

1979-07-08

(abupaten Ngawi Jawa Timur

955071

Ml PSM Sulursewu

1955-07-13

(abupaten Ngawi Jawa Timur

r/l Islimiyah Wdodaren

'1

961-06-1 3

(abupaten Ngawi Jawa Timur

vll Awaliyah Kedungharjo

1959-05-12

(abupaten Ngawi Jawa Timur

110

29477

1

3

10282177043 JRIMWANI

633300002

41644300022

36741 643300033

ITIK KAROMAH

110282121053 ]UTARNI
102821 36064

TAKIYEM

111

1 1

11)

7244738641 300003

110282144048 JRI MULYANI

1'1050902820008

2034744647200043

110282152064 SUHARTI

1

1050902820009

1

2357743644200023

110282178046 JUTARNO/

1

10s090282001 0

195905121987031004

114

1

31

98303 1 002

96 1 0ri1 3200701 2001

l.lawa Kartika Tempursari

YASPI 2 Ketanoouno

1-1

t5

1858745648200C'1 2

I 10282198059 [,4UHADI

1

105090282001

1

1

96505051 988032034

i,1l

Muqonobiyah

1965-05-05

(abupaten Ngaw

tto

1453746649300033

110282141055 IVARWATI

1

1050902820012

1

9690504200501 1004

vll PSI\4 Gedoro

1969-05-04

labuoaten Nqawi Jawa Timur

110282137057 KHOIRI ANWAR

1 1

050902820014

1

95805021 991 032002

l/uh Cepoko

rq282168047 PUDIANTINI

1

1050902820015

1954'12201980052C02

'110282'164061

1

105090282001 6

1

I

117

)739144647200022

118

)1

119

2538734634300003

55746648300073

I\,{URSIDAH

96008281 993031003

awa Timur

1958-05-02

labuoaten Nqawi Jawa Timur

Ml Hudalil Muttaqien

1954-12-20

Gbupaten Ngawi

lawa Timur

l/l

1960-08-28

(abuoaten Nqawi

lawa Timur

1971-10-14

Qbuoaten Nqaw

lawa Timur

1972-07-07

labupaten Ngaw

lawa Timur

\41

Ma'arif Mantingan

120 1045733634200003

110282127049 ]OIRUDDIN

1

105090282001 8

197110142003122002

Ml Salaflvah Tanon

121

i647750651300022

110282121054

JITI MUYASSAROH

1

1050902820019

'19720707200501 1003

i4l

122

)1

110282143049

IURHAINI

1

1050902820024

19661 i 152005012001

vll Muh. Pucanqan

196C,1 1-15

(abupaten Noaw

lawa Timur

123

i03527446482001 3

1

102821

8049

IAMHARI

1

1050902820025

196912052005012003

,llN Randusonqo

1969-12-05

(abupaten Ngaw

lawa Timur

124

)048750651300023

1

10282181066

]ALAMAH

1

10s0902820028

19720820200501 1001

vll

Awaliyah Kedunqhano

1972-08-20

Kabupaten Nga',!

Iawa Timur

125

;s37747651200015

1

10282137058

]UKENI

1

10s0902820030

1968092620070120r8

!41

lslamiyah Kedungwaru

1968-09-26

(abupaten Nga\r

lawa Timur

126

)837754655300042

1'1

0282193070

]ITI ROHIUATIN

I

105090282003'1

1

9770307200701'1 008

!4!

lslamivah 2 Maiasem

1977-03-07

(abupaten Ngaw

lawa Timur

127

145746651200003

1 1

0282175050

]UKATNO

1

1050902820032

197806252007012020

!41

Yaspl 3 Pocol

'1978-06-25

Gbupaten Ngaw

Jawa Timur

128

1451757659300023

1050902820034

i

966021 02006042002

vll AL FAJAR Kedunooalar

1966-02-10

Gbuoaten Nqaw

Jawa Timur

129

)244755658300003

1

10282'1

1050902820035

1

9680330200501 2002

vll PSM Salak Kedunsqalar

1968-03-30

Gbupaten Nqaw

Jawa Timur

130

)439758659300032

1

102821 16056

vll Salafiyah Tanjungsari

1972-06-24

Gbupaten Ngaw

Jawa Timur

)443760662300063

vll Mubtadiin lslam Plavaran

1578-12-13

Gbupaten Ngawi Jawa Timur

i4I PSM HARGOMULYO

1974-03-01

(abupaten Ngawi Jawa Timur

197$10-05

GbuDaten Nqaw

vllN Babadan

1977-02-25

GbuDaten Nqaw Jawa Timur

iill Darussalam Kedunooalar

1968-1 2-31

Gbupaten Nqaw Jawa Timur

UIN Pakah

1977-10-01

Gbupaten Ngawi Jawa Timur

t/lN Ngronggi

1977-06-25

Gbupaten Ngawi Jawa Timur

972-05-19

Gbupaten Ngawi Jawa Timur

974-03-19

(abupaten Ngawi Jawa Timur
labuDaten Nqawi Jawa Timur

37751 653300053

1

10282'167055

lIYATI HAIKAH

16055 \NIK ROFIAH
STIKOMAH

1

1050902820036

9720624200501 2006

110282164062

I{A YULIANA DW WAHYUNINGSIH

1

1050902820038

9781 21 3200501

536755657300012

110282161047

IJJ 1243574764nA0002

fa282125055

lUMIYATI
)UJI MHAYU

1t4
132

1

1

005

1050902820039

19740301 1999031003

1050902820040

1

9751 0051 999032002

1549735636200003

1

10282129058 SARMIN

1

1050902820044

197702251999032003

1o. 5636736639200010

'1

10282164063 ISROWI

1

1050902820046

I

1

1050902820047

19771001200701 10'12

1050902820048

1

9770625200501 2002
9721 905200501

r

t1

58741642300040

110282179043 :NDAH SEWANI

't

559

Al Hidayah Sidokerto

Jawa Timur

37

;736742644300092

'1

JO

t540744647300023

1102821110/'4 SITI [/UTMAINAH

1

1050902820049

1

20

i549745647200033

110282129059 \SHARI

1

1050902820050

197403 192005012003

40

)147746649200023

110282147066 GRMAN

1050902820052

1

9781 224200501 2006

t/l AlFalah Beran

1978-12-24

41

t7397476s030001 2

1102821i4047

1050902820053

1

95S06271 983081 000

MIN Bendo

1959-06-27

iabuDaten Nqaw Jawa Timur

42

155974S6s2300010

110282187044 UARFU'AH

MIN Sambireio

1971-06-01

Gbupaten Nqaw Jawa Timur

43

79s5747649200012

1

44

/0487506632000'l 3

1

'145

1539747648300002

110282133039 SITI JUWARIYAH

1

1050902820060

I

146

/042746649300023

110282137059 \4UTHMAINNAH

1

1050902820061

197507272005Q11000

147

1449745648200033

1

1

1050902820063

1977031 32007101000

148

)0487496513000s3

1102821s7052 SITI MARYAM

1

1050902820064

19621

MIN Gelunq

149

165175265420001

1C50902820065

1

2

1

102821 18050 TAKMILATUT KHASANAH

9681 231 200701

i4l

PSM Nqale

lUMTIRIH

'l

1

002 [4l AL Fatah Gerit

MIN Tirak

110509C2820055

197106012005012003

10282146058 IMMAWAN ANSHORI

'I

197603122007102000 MIN Bendo

1973-07-19

Gbupaten Noaw Jawa Timur

102821 13055 SUDI HARTONO

11050S02820058

196703092005012000 Ml PSM Jerukouluno

1967-03-09

Gbupaten Ngaw

1S76-03-03

idbupaten Ngawi Jawa Timur

MIN Bendo

1975-07-27

(abupaten Ngawi

lawa Timur

MIN Bandem

1977-03-13

(abupaten Ngaw

lawa Timur

1

Gbuoaten Noaw

lawa Timur

t972-06-29

(abupaten Noaw

,awa Timur

102821 19066

\GUS SALIM

10282136065 UNTUNG SHOBIRIN

Lampiran 5K Nomor:2213 Tanggal 30 Oktober 2012

1050902820057

9760303200501

1 11

't

000 Ml Hidayatul Mubtadiin

1997032000

9720729200501

1

004 MIN Noamban

I

962-1

1-'1

lawa Timur

No.

NUPTK

NRG

150 t6044751 652300023
.151

1938751653300032

Nama

No Peserta

NIP

Tempat Tugas

Tgl Lahir

Kabupaten

Provinsi

110282195065

JIII KHODIDJAH

1'1050902820066

196903082005012000

vllN Babadan

1969-0$08

Gbupaten Ngaw

Jawa Timur

110282111045

{ERLINAWATI

1

1050902820067

197802282005012000

vllN Begal

1978-0&28

(abupaten Ngaw

Jawa Timur

152

1

844754665300002

10282122M4 ]ITI MUNAFTAH

1

1050902820069

97509022007102000

vll lslamiyah Gerih

1975-09-02

Gbupaten Ngaw

Jawa Timur

153

'1

858756657300042

10282177U4 \]URUL MUSYAROFAH

1

1050902820070

97303312006042000

vll Al-Falah Beran

1973-03-31

Gbupaten Ngaw

Jawa Timur

1

1050902820071

9760528200501 1000

vllN Begal

1976-0$2S

Kabuoaten Nqaw

Jawa Timur

1

1050902820073

197707172007012028

dIN MLARIK

1977-07-17

Kabupaten Nqaw

Jawa Timur

97812012007102003

vliN Ngronggi

1978-12-01

Kabupaten Ngaw Jawa Timur

95304151983031000

154

1261

751653300013

10282193071

4EE

)755753655300002

110282157053

156

3743749650300033

10282157054

(USWATUN MUZAYANAH

1

1050902820074
1050902820075

157

4336749653300003'

158

095174164330001 2

159

1

160

01

161

1

tol
loJ

]ANINGSIH

10282193072

r,lURNl ISNANING

1

vllN Gelung

1953-04-15

Kabupaten Ngaw

Jawa Timur

102821'17063

l/IUNAFIAH

11050902820077

r958031 11993031000

vll PSM Paron

1958-03-1

1

(abuoaten Nqaw

Jawa Timur

84275865830001 2

102821 68048

iETY PURNAWIMWANT

1

1050902820078

r9621 1012000031000

dl Awaliyah Kedungharjo

1962-1

-01

KabuDaten Noaw

Jawa Trmur

3

110282152065

SMUNGIN

1

105090282007S

196606212006042000

i4l Al

1966-0&2'r

Gbupaten Nqaw

lawa Timur

1

1050902820080

r95904171993032000

Ml lslamiyah 2 Maiasem

1959-04-17

iabupaten Nqaw

lawa Timur

110282126053 MUSIBATUR ROHMAH

1

1050902820083

196310102007012000

MIN Bendo

r963-1G10

(abupaten Ngaw

lawa Timur

110282177045 NURWAKHID

1

1050902820084

19690103200501 1000

Ml PSM Salak

1969-0'1-03

(abupaten Ngawi

lawa Timur

110282142062 AGUNG DWI WAHYUDI

1

1050902820085

19651005200501 1000

MIN Tirak

1965-10-05

Gbupaten Ngawi

lawa Timur

N,llN

1967-03-09

(abupaten Ngawi Jawa Timur

5074464820001

259747651200013

5838756656300002
1

dURBIATUN

339744658200003

I

'1

102821 410s6

SUROSO

tD4

9037752654200013

165

i738754655300040

110282162058 LILIK ROBIAII

1

10s0902820086

19670309200501 1000

tbb

Falah Sekamutih Widodaren

Sambireio

1653748650300012

110282162059 SITI LATIFAH

1

1050902820087

1

968041 2200701

2235751 65230001 0

110282131061 SITI RODLIYAH

1

1050902820088

1

975051

999031 000

t/lN Ngronggi

168

3751 751 65330001 2

't

10282134051

1

1050902820089

19720428200501 1000

169

2449757659300023

1

10282196068 SITI MARIYAM

19790920200501 1000

170

)534750652200013

110282191061 SUIOPO

1050902820091

171

15577556s8200003

110282112049 \LI KUSNANTO

1050902820092

172

1

961

750654200002

\NIEK NURJANNAH

'1050902820090
1

10282124059 ]OMAR

000 MIN MLARIK

1

968-04-12

(abupaten Nqaw

975-05-1 0

Gbupaten Nqaw Jawa Timur

i/lN Babadan

972.04.28

Gbupaten Nqawi Jawa Timur

vllN Begal

979.0S-20

(abupaten Ngawi Jawa Timur

1976102720080'12000

vllN Begal

1976-10-27

(abupaten Ngawi Jawa Timur

197206102006042030

i,llN Begal

1

972-06-10

Gbupaten Noaw

Jawa Timur

i/llN Babadan

1963-08-1 6

Gbupaten Nqaw

Jawa Timur

1050902820094

01

1

9630816200701 1000

Jawa Timur

173

)4367576592000i2

110282164064

vIOHAMMAD YUNUS

1

1050902820095

196607't72006042001

vll AL FAJAR Kedunooalar

196&07-17

(abupaten Ngaw

Jawa Timur

174

r359753656300003

110282178047

STIROKAH

1

1050902820096

196901212005011003

r4lN Pakah

'I

969-01-21

(abupaten Ngaw

Jawa Timur

175

1454755656300012

1102821180s1

JITI BAROKAH

I 1050902820097

196110201991032001

vll FSM Tempureio

1961- l 0-20

Gbuoaten Naaw

Jawa Timur

ullN Bandem

1967-08-01

Kabupaten Naaw

Timrrr

'1973-07-13

(abupaten Nqaw

lawa Timur

76

;440753655300022

1

1028217s0s1

JRI NUR,WAINI

1

1050902820098

1

77

1442750651300012

1

10282169055

JMUL HIDAYAH

1

1050902820099

197307132007012000

78

t1

1

102821 28056

;UMIRAH

1

10s09028201 00

19740913200501 1000

/l
/l

ts74-09-13

iabupaten Ngaw

lawa Timur

050902820101

197209'15200901 1000

!llN Sambirejo

1972-09-15

Gbupaten Ngaw

lawa Timur

bi
l6l

46750652300023
'353752654300020

.,055740642200013
t5487386402000'1

3

182

]454746648200000

't83

1142749651200053

184

5342734637200013

185

3944733633200002

t60 3759734636300002
187

8362753654200003

9670801 200501

1

004

AL Fatah Geril
Al ilidayah Sidokerto

110282114048 -ILIS HIDAYATUL FITRIYAH

1 1

112352163016 SUYATMIN

1

1050923520013

197108122007012039

\4Ts YASPI Sine

1971-08-12

(abupaten Ngawi

lawa Timur

112352149013 SUMARYONO

1

1050923520023

197704192007012015

VlTs Sunan Kaliiooo

1977-0+19

Gbupaten Ngawi

lawa Timur

112362146013

1

1050923620068

1974053020070,t 1000

i4TsN BABADAN

1974-05-30

(abupaten Ngawi Jawa Timur

1

1050923720076

1

Al Karomah

1955-01-03

(abupaten Ngaw

1

1050923820054

19690604200501 1003

vlTsN BABADAN

1969-06-04

(abupaten Ngaw Jawa Timur

1050923920002

I

'4USTAFID
12372117011 ]HOKHIF MAS'UD WAHYUDI
112382142009

]ASYIM

12392137014 \CHMAD IRFA'I
12392154010 SURYATJ
112392114009 lM. YANTS FATHONT

Lampiran SK Nomor:2213 Tanggal 30 Oktober 2012

1
'1

1

1050923920043
1050923920082

I

95501 031 9801

02000

vlTs

Jawa Timur

97201 1 0200501 2004

vlTs Ma'arif Temoursari

1972-01-10

Gbupaten Ngaw

976070219990320C3

ilTsN NGAWI

1976-07-02

(abupaten Ngawl Jawa Timur

965021

vlAN Ngrambe

1

96s-02-14

Gbupaten Nqawi lawa Timur

41

994021 000

Jawa Timur

h"b.

f"f$r,,,,,i

KEF.UT.USANDTREKTURJENDERALPENDIDIKANISLAM
NOMOR :2245 Tahun 20 2
TENTANG

.

PENETAPAN GURUPROFESIONAL
DALAM BINAAN DIREKTORAT PEI\IDIDIKA N MADRASAH
DENGAN RAI{MAT TUIIAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JBNDERAL
Menimbang

: a" bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru
dipandang perlu untuk melakukan penefapan guru profesional bagi guru
Raudlatul Athfal (ILA) dan Madrasah;

b.
e.
Menginga,!

: l.
2.

bahwa nama-nama guru sebagaimana tercantum dalam

lampiran

Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang diselenggarakan
oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(PT/I"PTK) yang ditetapkan aleh pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan.pada huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Pendidikan Madrasah.
Undang-undang Nomor l4 Taliun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Feraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun:2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tegtang Guru;:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentaqg Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, 1'unjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan
Kehonnatan Frofesor;

5.

Peraturan Presiden

RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 'lZ Tahun

2004;

6.

Peratur.an Presiden RL Nomor 9 Tahun,2005 tentang Kedndukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi' dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
sebagaimana telah dinrbah terakhir dengan Peratumn Presiden Nomor 94
Tahun 2006;

f

Feratrrran Presiden RI Nomor

8.

9.

10.

trO

Tahun 2005 tentang Unlt Organisasi dan

Tugas ilselon 1 Kernenterian Negara Republik Indonesia sebagairnana
fElah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9l
Tahun 2006;
Feratutan P'rosiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang Ferubahan Ketiga
atas Perahrran Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemenrerian Negara
Republik Indonesia;
Pefatrran Presiden RI lllomor i 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh
atas Peraturan Preside,n RI Nomor I0 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik lndonesia;
Pe,raturan Menteti Agania Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanismo
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara di lingkungan Departemen Agama;
11, Feratural Menteri Agama Nonror 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerj,a Departemen Agama;

t2, Peraturan Menteri Fenclidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Prsfesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang
belum rnemiliki Jabatan Fungsional Guru;
13. Pemturan Menteri Keuangan Nomor l64lPMW2010 tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serla Tunjangan Kehorm,atan Profesor.
I!{ennperhatiican

Hasil Feriila.ian dan atau uji kompetensi yang diiaksanakan oleh PT&PTK
Penyelenggara serta pernberian Nomor Registrasi Guru Q{RC) oleh
Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan.

]\4EMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDID]KAN ISLAM TENTANG
P€NPTEPNNi GURU PROF3SIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT
PENDIDIKAN MADRASAH.

Kesatu

Menetapkan nama-nama sebagaimana teroanfum pada'Lampiran r.XXXIil
Keputusan ini sebagai guru yang telah rnemiliki seltifikat pendidik dan NRG
serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan
Madrasah.

Kedua

Nama-nama sebagaimana tercanfum pada Lampiran I-XXXII Keputusan ini
berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.

ba aran tunjangan profesi,guru/pengawas berpedoman kepada
Keputusan ll4enteri Agama R.epubtik Indo-nesia Nomor T Tahrln ?01 1 tentang
Pel aksanaan pern

Ketiga

Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam
Binaari Kementerian Agama,

Anggaran fujangan Profesi GuruPengawas dibebankan pada AFBN
sebagairnana iercan-tum dalam Dafrar trsian Pelaksanaan Anggaran (DIFA)
Kantor KemEnterian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerj,a lainnya yang

Keempat

relevan.
Kelima

:

Keputu.tan ini berlaku sejak

I lanuari2}l2.

Ditetapkan di Jakarla
Pada tanggal : I Nopembet 2012
Jenilpral Pendidikan Islam
didikan Madrasah

d

Larnpiran: W
Keputusan Direktur Pendidikan Madrasah

Nomor: 2245 Tahun

2012

DAFTAR GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTOMT PENDIDIKAN MADRASAH

Igl Lahir

Tempat Tugas

NIP

Nama

NRG

NUPTK

No.

Kabupaten

Provinsi

JUSIYANTI

MTs N KETANGGUNG

1981.1 0-1 7

KAB, NGAWI

Jawa Timur

2717 7336764665200003

112042167002

/VAHYU GUNARYO

MA MA'ARIF JOGOROGO

t986-'10-04

KAB. NGAWI

Jawa Timur

2718

t11802193003

{NTON YULI HANDOKO

[Ts

t985.07.24

KAB. NGAW

Jawa Timur

SAIFUDDIN

\rlTs ISLAMIYAH WIDODAREN

t984-10-31

KAB. NGAWI

,awa Timur

BAMBANG EKA ISTA'ADAH

14I

1983-09-22

lawa Timur

1983.03-06

(AB. NGAWI
(AB. NGAWI
(AB. NGAWI

1982.1 0-02

KAB. NGAWI

Jawa Timur

2716 2349759661300013 I 115621 14004

2719

111562138009

n20

1220211'1008

i

GIHARTI

2722

115721M004
111572125003 ENI SETIANINGSIH

2723

111572175004

)l 40761 66230001

272'.1

t72i

723976066230001: 1',t0972124004

2725

51

38760661 300043 111572198002

2726 494575066't 300072 111872181001
2727 9933760661 300062 111802163012
111572182002

3541 75966030001 3

2729

2730 3548752653300022
2731 rrE4750Act?nnnn,
2732 i14475966030001

2736 c86275966030003i

I

2737 173775966030001i

2738
2739 )4J4t

02184001

I 1562129003

I

t11572111004
802123005

I1 1

OJOOVJUUUZT

1562152003

2740

1

2741

10622157002

2742 i740760661 30002i

27

t1't562117007

'45!76rt66630003i t11562182007

2i,

112202134006

..r14974064320001:

KAB. NGAWI

Jawa Timur
Jawa Timur

JMI SYAFIOOH BUDININGRUM

IIIAAL.HIDAYAH

1982.06-13

(AB. NGAW
(AB. NGAWI

't982-06-01

Jawa Timur

Jawa Timur

I 1562152001

2995 9942748651 30001 2

1

2996 7U4747649300034

118102186002
I 802191

005

2997

1

2998 i33774564930000:

11562133002

2999

110972113003

3000 21357416M200013

1

I 1 002142003

Jawa Timur

19820601 2005012005

\ilTs N BABADAN

RUMIATIN

1981 12092007102001

lITs N NGAWI
MA N NGAW

1974.02.16

(AB. NGAWI
(AB. NGAWI
(AB. NGAWI

MTs N NGMMBE

1981.09.23

(AB. NGAWI

MA NURUL AZHAR

I

981.08-12

KAB, NGAWI

Jawa Timur

MTs N NGAWI

1981.07.1 8

KAB. NGAWI

Jawa Timur

07042007,l 02002

MTs N GENENG

t981.07-04

KAB. NGAWI

Jawa Timur

0200'l

MI N NGRONGGI

1981.06.1

I

KAB, NGAWI

Jawa Timur

|iIA N TEMPURSARI

t98't.05.30

rdB.

NGAWI

lawa Timur

981.04.05

KAB. NGAWI

iawa Timur

(AB. NGAWI
(AB. NGAWI
(AB. NGAWI

Jawa Timur

1974021 62005012001
981 092320071

1

02002

SROTIN SHOLIKHAH

-AILA MUKARROMAH
\NIS KURNIAWATI
TSNA FARIDAZUHRIYAH

981 071 820071

I

1981

I 981 061 920071
981

JYAHYU SUCI NUBIASYANTI

02004

053020071 02001

98t.12.09

TIRAK

rUYUN RIBUT WAHYUNI

VlTs PSM

,VIWIKWAHYUTI

lII SALAFIYAH KEDUNGBANTENG

t98't.03.03

lawa Timur
lawa Timur

Iawa Timur

BINTI RAHMAWATI

198101 22200501 2005

MA N NGMMBE

1981-01-22

RINI TEGUH SRI LESTARI

1981 01202005012001

MTs N PARON

1981-01.20

ERNA AGUSTIANI

1

MA N PARON

(AB, NGAWI

Jawa Timur

KAB. NGAWI

Jawa Timur

Jawa Timur

APRILLIA RATNAWATI

MTs N KETANGGUNG

1980.08.01
't982.04-08

YENI TRIWAHYUNI

MTs DARUL ULUM

1986-11"22

KAB. NGAWI

Jawa Timur

ACMAT SIJJADI

rttTs PERSIAPAN

1962-08-17

KAB, NGAWI

Jawa Timur

198,|.06-04

KAB. NGAWI

Jawa Timur

ulTs N NGAWI

1981.03-l 8

Jawa Timur

lIA N PARON

1976.03.14

KAB. NGAWI
(AB- NGAWI

llTs N PARON
|iIAN NGAW
\4Ts N NGMMBE

t980-03.13

Jawa Timur

1980-07-1 4

(AB. NGAWI
(AB. NGA,W

1970.12.12

(Ats. NGAWI

Jawa Timur

MA N PARON

't970.06.1 0

NGAWI

Jawa Timur

SRI ANI KAJAT

MA N PARON

1969.'11.12

NGAWI

Jawa Timur

SIGIT PRASETYO

MA NURUL

NGAWI

Jawa Timur

JI'I'I MARSIYAM

MA N TEMPURSARI

1967.'10.05

(AB.
(AB.
(AB.
(AB.

NGAWI

Jawa Timur

]UJADI

MTs N MANTINGAN

1967.05-20

KAB. NGAWI

Jawa Timur

SWANTO

MTs PERSIAPAN JOGOROGO

1963.08-03

KAB, NGAWI

Jawa Timur

SAPTANINGRUM

2768 464675465620003: 112242123004
2910 7046758660300043 112102131001
2994 8544748651 300043 118102157002

ITI

BINTI KOMAIDAH

{LFAN ROSYIDI

002133006

Jawa Timur

'1982-08-06

)WI YUNI PUSPITANINGSIH

1 1 1

SAMBIREJO

1982.09.07

2766 393675966030006i 111572159007
2767 36s075966020000i 112242148003

2852 76457586502000,l:

ell N

Jawa Timur

MUQORROBIYAH

NUR'AINI

81

ISLAMIYAH RINGINANOM

liIA MUH TEMPURREJO

HINDUN HINDIARTI

1

1983-08-08

MI N MLARIK
MI

1982100220070',t2013

N BEGAL

)UJI PURWATI
qMIRUL KH,ASANAH

11572164001

110972149005
2733
2734 37397596503001 02 I 10972,l66003
2735 0951 75966130005i 111572195003

,/

./

10972143006
111872123001

3

ANIS MUDRIKAH

983080820071 02003

I

OARUL ULUM

980080'1200901 2005

98106042005012004
1981 031 8200501

JUGENG

tERU PRASETIYA

1

004

I 980031 3200501 1000

srTl
DARMI
SITI MUFATONAH

97006102005012001

't

{A

JOGOROG0

N NGAWI

MHAR

1968-06-08

Jawa Timur
Jawa Timur

)URWOKO BUDI SANTOSC

{A

N NGAW

t962.06-25

KAB. NGAWI

Jawa Timur

I 1562118005

SUGIYANTO

vlTs YASPI SINE

t962.06.0s

KAB. NGAWI

Jawa Timur

3003 4847736637200012 I11552182005

{URWAHID

trlTs N GENENG

t960'05-1 5

KAB. NGAWI

Jawa Timur

SAMAN

vlTs N NGRAMBE

1960.02.21

KAB. NGAWI

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

3001

595773753920004i 112072182001

3002 r937740641 20001
3004

i

155373864120001i t'106221

91

001

3007 lu,t, tJuoozauuu0i

18102185002

IARIS MA'MUN MANFALUTH

trlTs MA'HADI.JL MUTA'ALlMlN

1972.07.05

3019 to+u, o, oJs4uuu
3020 r04075565620001:

11002177003

SUKIMAN

lITs MAARIF TEMPURSARI

1959.03-08

t11002135004

MUJIONO

t4Ts MIFTAKHUL LUBAB

1977.07.08

(AB. NGAWI
(AB, NGAWI
(AB. NGAWI

19800't 142005012002

MA N NGAWI

1980.01.1 4

(AB, NGAWI

1979102020050 2004

MTs N PARON

1979.1 0.20

KAB. NGAWI

.lawa Timur

MI PSM SATREYAN

1979.1 0-01

KAB. NGAWI

Jawa Timur

'1979.09.13

KAB. NGAWI

Jawa Timur

1979.07-14

KAB. NGAWI

Jawa Timur

IA DARUUSSALAM KEDUNGGALAR 1979.06-22

KAB. NGAWI

Jawa Timur

1979.06.07

(AB. NGAWI
(AB. NGAWI
(AB. NGAWI

Jawa Timur

(AB. NGAWI
(AB. NGAWI
(AB. NGAWI

Jawa Timur

NGAWI

lawa Timur

NGAWI

,awa Timur

NGAWI

lawa Timur

NGAW

Jawa Timur

3022 go, oooovJUUU{r
3023 r'JZ' O' OOJJUUUJi

18'1021 I 1001

MAGHFIRA WIJAYANTI

'33375765920000:

12202137004

AGUNG WIDI CAHYANTO

3r
3U -

11s62',t81002 SRI YUANI

t11802161004

_, i 2457 57 65920002i

3026 tu+or 3, D0uouuvoa

I

t 1802172003

ARIS NITIWINARNO
SITI

WURYANINGSIH

3027 ,U&'J'OJVZUUU I/ t12102198002

SENTOT HARYADI

3028 JVJY' J'OfOJUUUZ/

IIK MTNA ARIFAH

1 1

I 872133001

1979091 3200501

1

001

979071 4200501 2006

1

r97906072006042030
97904062005012003

lMA N NGAWI
ulTs N PARON

liIA N PARON

KETANGGUNG

1979-04.06

[Ts MAARIF TEMPURSARI

1979.03.30

vlTs N GENENG

1978-06-08

VITs N

t/J6/ClOJYJUUU IT 11't802174009
3030 )aatTqTAAn?nnnn, 112172126002
3031 t1 3875665820005: 112202146002

SUDARWATI

\RIF ROHMAN

I 978060820071 01

3032 1712749651200011 110972175002

SUWARNO

197104102007101004

ITTs N

NGMMBE

1971.04.10

3UNARTI

197710222005012003

\ilTs N BABADAN

1C77-10-22

3034 5933749651 200032 111802124009

ZAFNAL ABIDIN

1

3035 6955755656200022 1106221 84003

NASIRRUDIN

\4Ts MA.ARIF TEMPURSARI

'1977.06-23

PUJIONO

MA DARUL ULUM

1977-05.0,|

3029

3033 235475565730001

3

]1

I I 572149003

112102112003

3036 07457556572000'12
3037

1

6275465530001 3

1 1 1

572153006

VIURSITI NUR HIDAYATI

002

Jawa Timur
Jawa Timur

Jawa Timur
Jawa Timur
Jawa Timur
Jawa Timur

I

97608301999032001

MI PSM NGLENCONG

1976.08-30

BNU MUNDIR

r

s760705200701 I 031

MTs N PARON

1976.07.06

(AB.
(AB,
(AB.
(AB.
(AB,

NGAWI

Jawa Timur

\NTOK DWI PRAMONO

t975100320050'l 1005

MA N PARON

1975.10.03

KAB, NGAWI

Jawa Timur

MA N TEMPURSARI

1974.06-19

KAB. NGAWI

Jawa Timur

WAHYU WIDYA WIYANTI

971 0601 200501'l

000

VlTs N

PARON

'1971.06.01

3038 , tJJa ovo4u4vvuoa

12242158001

3039 ,JJJI CJ0fiaUUUVa

111842147001

3040 )95175265,t30002i

12102117003

\NISMIYATUN

i

12202151002

:STU MARIIAENDRA

19740926200501 1000

MI AL.ISLAM PEHNANGKA

t974.03.26

KAB. NGAWI

Jawa Timur

3041

125875265420001

3042

I

33775165320002:

112102146001

gIASRUKHIN

t9731005200501 1002

MA N PARON

I

973.10.05

KAB. NGAWI

Jawa Timur

3043 3953751 653300012

111562124005

JRI HANDAYANI

t973062120071 02001

MTs N NGAW

t973.06.21

KAB. NGAWI

Jawa Timur

3044 126'175065230005

112172136001

:ARIDAH

197209292005012004

MTs N PARON

1972.09.29

KAB, NGAWI

lawa Timur

3045 314575055520000

1

vlTs N P,ARON
IMA N NAAWI

t972-08-13

KAB. NGAWI

,awa Tlmur
Timrrr

122021 63003

)URNOMO
tt

2NRA

NGAWI

,

.t

lituhlrOllub.

Jl.

M!no. n. t.iro.i xF G:llr

l"nah.n

AlUl.. J. Trn.n Sari 0t. Anbri Ks.

Jl.6rdduN.n

0t-riih tlsd X-. nrn.rrtr

F,o.nDo lltu.

R!!dl.lllN.Brn.h,

R.c,

sl@nd qduq Jl H.r.r.n 0r. Polrr.i

P.c..n

{...

Grll.

tt.liibhulUlrm,b.:Brbl(l..Prmrk.i:n

Ar.Ulitrfrhh Di Bju Titur

Eltlsul

Tldqs

UtuD.0t.

ShibFn.

I'l-li. A-Filrn.

DE.

(r 8.ludr6il

Ie:n$rcr L.ol

6n. T.iqJ[

0r. Tdk.l

Srinh Tiroqi

Xec.

&rul Air.q, Pp. D.,ur Alhlrq Io'.i.i

rdl3.

A'Hardliwri. ft- Taq&osorlaok

8.c. WrN

(r. FrorF

Ti.nilan
t!ft .r.r.i

Kec. YJar!

$I3. N!.ulFrl.h. Di. X€iaoenaD.ir Kd. X€dur

Cff$ilUlq 1.!!mN

rrurdBrr$

Psi.miqnk

6ti

!ri. Stul]ili B.Tlrd.rjlXe hD

T:dyrhtr xrryiii,

0r.

tu.Shlddiqi.,li.

Ottl ollh

Xo@6.

lr,

cr0llsan(s. r:nrg:n

Kow€l

0.. 9qiur

Jr!: Prm.ke$n

Tdpt Xc. 8.1!nrn..

Jakarta, 01 Nopember 2012
PENDIDIKAN ISLAM

MADRASAH

/2-