Anda di halaman 1dari 3

DEFINISI PSIKOLOGI SOSIAL Myres(1993) Kajian saintifik tentang bagaimana orang berfikir tentang orang lain, saling mempengaruhi

antara satu sama lain dan berhubung antara satu sama lain. Feldman(2001) Kajian saintifik tentang bagaimana fikiran, perasaan dan kelakuan manusia dipengaruhi oleh orang lain. Allport(1985) & Franzoi(2003) Satu disiplin yg menggunakan kaedah saintifik yang cuba memahami dan menjelaskan bagaimana fikiran, perasaan, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh orang lainsama ada secara hakikat atau imaginasi atau kesan kehadiran orang lain. Baron&byrne(2004) Satu bidang saintifik yang bertujuan memahami sifat dan punca kepada tingkah laku, perasaan,pemikiran individu dalam konteks sosial. Justeru: Psikologi sosial adalah satu bidang yang menggunakan kaedah saintifik dalam memahami tigkah laku manusia dalan konteks sosialnya, seperti apa yang difikirkan, dirasai, dan dilakukannya akibat kehadiran orang lain. BIDANG DALAM PSIKO SOSIAL Sebelum memahami org lain, kita seharusnya memahami siapakah diri kita sebenarnya. Pengetahuan kendiri adalah satu topik yang cuba mengupas bagaimana kita dapat membaiki kendiri kita. Dalam temuduga, seorang penemu duga akan memilih calon yang paling

layak. Oleh itu, dalam pemilihan calon,impresi penemuduga terhadap calon juga diambil kira, serta sejauh mana berjayanya calon memperkenalkan kendirinya. Biasanya sesuatu perkahwinan antara seorang lelaki dan perempuan dimulai dengan perkenalan antara satu sama lain. Tarikan antara perseorangan merupakan proses awal manusia cuba saling mengenali antara mereka. Terdapat beberapa contoh di negara kita dimana manusia begitu akur terhadap norma (peraturan) kumpulan dan menurut arahan ketua kumpulan. Contohnya kumpulan agamayang menunjukkan ketaatan betapa kuatnya pengaruh sosial kumpulan dan ketuanya. Dalam pilihan raya, sikap kita terhadap sesuatu parti politik atau pemimpin begitu kuat mempengaruhi tingkahlaku untuk mengundi atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, apabila berlaku perubahan sikap, tingkahlaku kita juga mungkin berubah. Kebiasaannya, org yang berjasa akan diberikan penghormatan dan dipuji. Pemberian ganjaran seperti bintang kehormat atau pingat adalah cara untuk menanamkan perasaan semangat tolong-menolong atau tingkah laku prososial.

DEFINISI SIKAP Penilaian manusia terhadap dunia sosialnya. Peilaian ini meliputi aspek positif dan negatif terhadap sesuatu. Sikap biasa dikaitkan dengan pandangan, fikir, rasa, melihat, dan seumpamanya. Menurut petty&cacioppo(1996), sikap adalah satu penilaian umum terhadap manusia termasuk dirinya sendiri objek, dan isu yang sifatnya berterusan dan melibatkan suatu jangka waktu.

menggalakkan sebab/motif dan tujuan sesuatu perlakuan ditunjukkan. Proses ini akan memberikan impresi menyeluruh mengenai seseorang. Definisi atribusi @satu proses untuk mengenalpasti sebabsebab tingkah laku yang dimiliki individu dan mendapatkan maklumat tentang tret-tret dan perangainya yang stabil Kita sukar mengetahui bagaimana individu bertindak dan mengetahui kenapa individu tersebut melakukannya. Proses yang dilalui ini dipanggil atribusi Tujuan atribusi @membuat kesimpulan tentang seseorang Persepsi kita terhadap seseorang untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang boleh membantu kita meramal tingkah lakunya. BENTUK PENIPUAN YANG BOLEH DIKESAN MICRO EXPRESSION Menipu secara halus dengan menukar ekspresi muka dengan cepat terhadap sesuatu perkara INTER CHANNEL DISCREPANCIES Melihat keseluruhan mesej yang disampaikan. Contoh, non-verban tidak selaras (mata yakin, tangan gusar) EYE CONTACT Cuba mengelak berpandangan EXAGGERATED FACIAL EXPRESSION

FUNGSI SIKAP Sebagai skema atau rangkaian pemikiran yang berkaitan dengan bagaimana ia terbentuk dan diguna semula (sama seperti kesan ingatan dalam minda). Ia akan mewarnai persepsi dan pandangan manusia terhadap sesuatu perkara. Sebagai penilaian dan ia mengandungi tiga komponen seperti sebuah model segitiga atau disebut juga model ABC, iaitu merangkumi komponen kognitif(pemikiran), efektif (perasaan), dan tingkah laku.

PROSES DALAM MEMBUAT PERSEPSI Petanda non-verbal *cuba memahami perasaan, mood, emosi seseorang melalui ekspresi muka, kontak mata, posture, dan sentuhan. Proses atribusi

Ekspresi muka yang berlebih-lebihan *cuba memahami sebab individu bertingkahlaku kenapaindividu bertindak demikian? Merupakan proses kompleks

FAKTOR INDIVIDU SERTAI KELOMPOK Memenuhi keperluan psikologi dan sosial Untuk mencapai sesuatu matlamat Memberikan pengetahuan dan maklumat Membantu memenuhi keperlusn, keselamatan. Menyumbang kepada kemantapan identiti sosial yang positif

Kelebihan menyertai kelompok @mendapat self-knowledge apabila dipunyai oleh pelbabai kelompok. @meningkatkan status @membantu menyermpurnakan perubahan sosial