Anda di halaman 1dari 15

1

mÚ 2 ] (83-15)
ijsu ipAwry isau nyhu iqsu AwgY mir clIAY ] (83-15, isrIrwgu, mÚ 2)
iDRgu jIvxu sMswir qw kY pwCY jIvxw ]2] (83-15, isrIrwgu, mÚ 2)
pauVI ] (83-16)
quDu Awpy DrqI swjIAY cMdu sUrju duie dIvy ] (83-16, isrIrwgu, mÚ 2)
ds cwir ht quDu swijAw vwpwru krIvy ] (83-16, isrIrwgu, mÚ 2)
ieknw no hir lwBu dyie jo gurmuiK QIvy ] (83-17, isrIrwgu, mÚ 2)
iqn jmkwlu n ivAwpeI ijn scu AMimRqu pIvy ] (83-17, isrIrwgu, mÚ 2)
Eie Awip Cuty prvwr isau iqn ipCY sBu jgqu CutIvy ]3] (83-17, isrIrwgu, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (89-2)
jo isru sWeI nw invY so isru dIjY fwir ] (89-2, isrIrwgu, mÚ 2)
nwnk ijsu ipMjr mih ibrhw nhI so ipMjru lY jwir ]1] (89-2, isrIrwgu, mÚ 2)
mÚ 2 ] (138-12)
dyNdy Qwvhu idqw cMgw mnmuiK AYsw jwxIAY ] (138-12, mwJ, mÚ 2)
suriq miq cqurweI qw kI ikAw kir AwiK vKwxIAY ] (138-12, mwJ, mÚ 2)
AMqir bih kY krm kmwvY so chu kuMfI jwxIAY ] (138-13, mwJ, mÚ 2)
jo Drmu kmwvY iqsu Drm nwau hovY pwip kmwxY pwpI jwxIAY ] (138-13, mwJ, mÚ 2)
qUM Awpy Kyl krih siB krqy ikAw dUjw AwiK vKwxIAY ] (138-14, mwJ, mÚ 2)
ijcru qyrI joiq iqcru joqI ivic qUM bolih ivxu joqI koeI ikCu kirhu idKw isAwxIAY ] (138-15,
mwJ, mÚ 2)
nwnk gurmuiK ndrI AwieAw hir ieko suGVu sujwxIAY ]2] (138-15, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (138-16)
quDu Awpy jgqu aupwie kY quDu Awpy DMDY lwieAw ] (138-16, mwJ, mÚ 2)
moh TgaulI pwie kY quDu Awphu jgqu KuAwieAw ] (138-17, mwJ, mÚ 2)
iqsnw AMdir Agin hY nh iqpqY BuKw iqhwieAw ] (138-17, mwJ, mÚ 2)
shsw iehu sMswru hY mir jMmY AwieAw jwieAw ] (138-18, mwJ, mÚ 2)
ibnu siqgur mohu n quteI siB Qky krm kmwieAw ] (138-18, mwJ, mÚ 2)
gurmqI nwmu iDAweIAY suiK rjw jw quDu BwieAw ] (138-19, mwJ, mÚ 2)
kulu auDwry Awpxw DMnu jxydI mwieAw ] (138-19, mwJ, mÚ 2)
soBw suriq suhwvxI ijin hir syqI icqu lwieAw ]2] (139-1, mwJ, mÚ 2)
sloku mÚ 2 ] (139-2)
AKI bwJhu vyKxw ivxu kMnw sunxw ] (139-2, mwJ, mÚ 2)
pYrw bwJhu clxw ivxu hQw krxw ] (139-2, mwJ, mÚ 2)
jIBY bwJhu bolxw ieau jIvq mrxw ] (139-2, mwJ, mÚ 2)
nwnk hukmu pCwix kY qau KsmY imlxw ]1] (139-3, mwJ, mÚ 2)
mÚ 2 ] (139-3)
2

idsY suxIAY jwxIAY swau n pwieAw jwie ] (139-3, mwJ, mÚ 2)


ruhlw tuMfw AMDulw ikau gil lgY Dwie ] (139-4, mwJ, mÚ 2)
BY ky crx kr Bwv ky loiex suriq kryie ] (139-4, mwJ, mÚ 2)
nwnku khY isAwxIey iev kMq imlwvw hoie ]2] (139-5, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (139-5)
sdw sdw qUM eyku hY quDu dUjw Kylu rcwieAw ] (139-5, mwJ, mÚ 2)
haumY grbu aupwie kY loBu AMqir jMqw pwieAw ] (139-6, mwJ, mÚ 2)
ijau BwvY iqau rKu qU sB kry qyrw krwieAw ] (139-6, mwJ, mÚ 2)
ieknw bKsih myil lYih gurmqI quDY lwieAw ] (139-7, mwJ, mÚ 2)
ieik KVy krih qyrI cwkrI ivxu nwvY horu n BwieAw ] (139-7, mwJ, mÚ 2)
horu kwr vykwr hY ieik scI kwrY lwieAw ] (139-8, mwJ, mÚ 2)
puqu klqu kutMbu hY ieik Ailpqu rhy jo quDu BwieAw ] (139-8, mwJ, mÚ 2)
Eih AMdrhu bwhrhu inrmly scY nwie smwieAw ]3] (139-9, mwJ, mÚ 2)
mÚ 2 ] (146-3)
syeI pUry swh ijnI pUrw pwieAw ] (146-4, mwJ, mÚ 2)
ATI vyprvwh rhin iekqY rMig ] (146-4, mwJ, mÚ 2)
drsin rUip AQwh ivrly pweIAih ] (146-4, mwJ, mÚ 2)
krim pUrY pUrw gurU pUrw jw kw bolu ] (146-5, mwJ, mÚ 2)
nwnk pUrw jy kry GtY nwhI qolu ]2] (146-5, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (146-5)
jw qUM qw ikAw hoir mY scu suxweIAY ] (146-5, mwJ, mÚ 2)
muTI DMDY coir mhlu n pweIAY ] (146-6, mwJ, mÚ 2)
eynY iciq kToir syv gvweIAY ] (146-6, mwJ, mÚ 2)
ijqu Git scu n pwie su BMin GVweIAY ] (146-7, mwJ, mÚ 2)
ikau kir pUrY vit qoil qulweIAY ] (146-7, mwJ, mÚ 2)
koie n AwKY Git haumY jweIAY ] (146-7, mwJ, mÚ 2)
leIAin Kry priK dir bInweIAY ] (146-8, mwJ, mÚ 2)
saudw iekqu hit pUrY guir pweIAY ]17] (146-8, mwJ, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (146-9)
ATI phrI AT KMf nwvw KMfu srIru ] (146-9, mwJ, mÚ 2)
iqsu ivic nau iniD nwmu eyku Bwlih guxI ghIru ] (146-9, mwJ, mÚ 2)
krmvMqI swlwihAw nwnk kir guru pIru ] (146-10, mwJ, mÚ 2)
cauQY phir sbwh kY suriqAw aupjY cwau ] (146-10, mwJ, mÚ 2)
iqnw drIAwvw isau dosqI min muiK scw nwau ] (146-11, mwJ, mÚ 2)
EQY AMimRqu vMfIAY krmI hoie pswau ] (146-11, mwJ, mÚ 2)
kMcn kwieAw ksIAY vMnI cVY cVwau ] (146-11, mwJ, mÚ 2)
3

jy hovY ndir srwP kI bhuiV n pweI qwau ] (146-12, mwJ, mÚ 2)


sqI phrI squ Blw bhIAY piVAw pwis ] (146-12, mwJ, mÚ 2)
EQY pwpu puMnu bIcwrIAY kUVY GtY rwis ] (146-13, mwJ, mÚ 2)
EQY Koty stIAih Kry kIcih swbwis ] (146-13, mwJ, mÚ 2)
bolxu Pwdlu nwnkw duKu suKu KsmY pwis ]1] (146-14, mwJ, mÚ 2)
mÚ 2 ] (146-14)
pauxu gurU pwxI ipqw mwqw Driq mhqu ] (146-14, mwJ, mÚ 2)
idnsu rwiq duie dweI dwieAw KylY sgl jgqu ] (146-15, mwJ, mÚ 2)
cMigAweIAw buirAweIAw vwcy Drmu hdUir ] (146-15, mwJ, mÚ 2)
krmI Awpo AwpxI ky nyVY ky dUir ] (146-16, mwJ, mÚ 2)
ijnI nwmu iDAwieAw gey mskiq Gwil ] (146-16, mwJ, mÚ 2)
nwnk qy muK aujly hor kyqI CutI nwil ]2] (146-17, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (146-17)
scw Bojnu Bwau siqguir disAw ] (146-17, mwJ, mÚ 2)
scy hI pqIAwie sic ivgisAw ] (146-18, mwJ, mÚ 2)
scY koit igrWie inj Gir visAw ] (146-18, mwJ, mÚ 2)
siqguir quTY nwau pRyim rhisAw ] (146-18, mwJ, mÚ 2)
scY dY dIbwix kUiV n jweIAY ] (146-19, mwJ, mÚ 2)
JUTo JUTu vKwix su mhlu KuAweIAY ] (146-19, mwJ, mÚ 2)
scY sbid nIswix Twk n pweIAY ] (147-1, mwJ, mÚ 2)
scu suix buiJ vKwix mhil bulweIAY ]18] (147-1, mwJ, mÚ 2)
mÚ 2 ] (147-5)
AwKxu AwiK n rijAw sunix n rjy kMn ] (147-5, mwJ, mÚ 2)
AKI dyiK n rjIAw gux gwhk iek vMn ] (147-5, mwJ, mÚ 2)
BuiKAw BuK n auqrY glI BuK n jwie ] (147-6, mwJ, mÚ 2)
nwnk BuKw qw rjY jw gux kih guxI smwie ]2] (147-6, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (147-7)
ivxu scy sBu kUVu kUVu kmweIAY ] (147-7, mwJ, mÚ 2)
ivxu scy kUiVAwru bMin clweIAY ] (147-7, mwJ, mÚ 2)
ivxu scy qnu Cwru Cwru rlweIAY ] (147-8, mwJ, mÚ 2)
ivxu scy sB BuK ij pYJY KweIAY ] (147-8, mwJ, mÚ 2)
ivxu scy drbwru kUiV n pweIAY ] (147-8, mwJ, mÚ 2)
kUVY lwlic lig mhlu KuAweIAY ] (147-9, mwJ, mÚ 2)
sBu jgu TigE Tig AweIAY jweIAY ] (147-9, mwJ, mÚ 2)
qn mih iqRsnw Aig sbid buJweIAY ]19] (147-9, mwJ, mÚ 2)
sloku mhlw 2 ] (148-5)
4

mMqRI hoie ATUihAw nwgI lgY jwie ] (148-5, mwJ, mÚ 2)


Awpx hQI AwpxY dy kUcw Awpy lwie ] (148-5, mwJ, mÚ 2)
hukmu pieAw Duir Ksm kw AqI hU Dkw Kwie ] (148-6, mwJ, mÚ 2)
gurmuK isau mnmuKu AVY fubY hik inAwie ] (148-6, mwJ, mÚ 2)
duhw isirAw Awpy Ksmu vyKY kir ivaupwie ] (148-7, mwJ, mÚ 2)
nwnk eyvY jwxIAY sB ikCu iqsih rjwie ]1] (148-7, mwJ, mÚ 2)
mhlw 2 ] (148-8)
nwnk prKy Awp kau qw pwrKu jwxu ] (148-8, mwJ, mÚ 2)
rogu dwrU dovY buJY qw vYdu sujwxu ] (148-8, mwJ, mÚ 2)
vwt n kreI mwmlw jwxY imhmwxu ] (148-9, mwJ, mÚ 2)
mUlu jwix glw kry hwix lwey hwxu ] (148-9, mwJ, mÚ 2)
lib n cleI sic rhY so ivstu prvwxu ] (148-10, mwJ, mÚ 2)
sru sMDy Awgws kau ikau phucY bwxu ] (148-10, mwJ, mÚ 2)
AgY Ehu AgMmu hY vwhydVu jwxu ]2] (148-10, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (148-11)
nwrI purK ipAwru pRyim sIgwrIAw ] (148-11, mwJ, mÚ 2)
krin Bgiq idnu rwiq n rhnI vwrIAw ] (148-11, mwJ, mÚ 2)
mhlw mMiJ invwsu sbid svwrIAw ] (148-12, mwJ, mÚ 2)
scu khin Ardwis sy vycwrIAw ] (148-12, mwJ, mÚ 2)
sohin KsmY pwis hukim isDwrIAw ] (148-13, mwJ, mÚ 2)
sKI khin Ardwis mnhu ipAwrIAw ] (148-13, mwJ, mÚ 2)
ibnu nwvY iDRgu vwsu iPtu su jIivAw ] (148-13, mwJ, mÚ 2)
sbid svwrIAwsu AMimRqu pIivAw ]22] (148-14, mwJ, mÚ 2)
mhlw 2 ] (148-16)
inhPlµ qis jnmis jwvqu bRhm n ibMdqy ] (148-16, mwJ, mÚ 2)
swgrM sMswris gur prswdI qrih ky ] (148-16, mwJ, mÚ 2)
krx kwrx smrQu hY khu nwnk bIcwir ] (148-17, mwJ, mÚ 2)
kwrxu krqy vis hY ijin kl rKI Dwir ]2] (148-17, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (148-18)
KsmY kY drbwir FwFI visAw ] (148-18, mwJ, mÚ 2)
scw Ksmu klwix kmlu ivgisAw ] (148-18, mwJ, mÚ 2)
Ksmhu pUrw pwie mnhu rhisAw ] (148-19, mwJ, mÚ 2)
dusmn kFy mwir sjx srisAw ] (148-19, mwJ, mÚ 2)
scw siqguru syvin scw mwrgu disAw ] (148-19, mwJ, mÚ 2)
scw sbdu bIcwir kwlu ivDauisAw ] (149-1, mwJ, mÚ 2)
FwFI kQy AkQu sbid svwirAw ] (149-1, mwJ, mÚ 2)
5

nwnk gux gih rwis hir jIau imly ipAwirAw ]23] (149-1, mwJ, mÚ 2)
mÚ 2 ] (150-8)
AgI pwlw ik kry sUrj kyhI rwiq ] (150-8, mwJ, mÚ 2)
cMd Anyrw ik kry paux pwxI ikAw jwiq ] (150-8, mwJ, mÚ 2)
DrqI cIjI ik kry ijsu ivic sBu ikCu hoie ] (150-9, mwJ, mÚ 2)
nwnk qw piq jwxIAY jw piq rKY soie ]2] (150-9, mwJ, mÚ 2)
pauVI ] (150-9)
quDu scy subhwnu sdw klwixAw ] (150-10, mwJ, mÚ 2)
qUM scw dIbwxu hoir Awvx jwixAw ] (150-10, mwJ, mÚ 2)
scu ij mMgih dwnu is quDY jyihAw ] (150-10, mwJ, mÚ 2)
scu qyrw Purmwnu sbdy soihAw ] (150-11, mwJ, mÚ 2)
mMinAY igAwnu iDAwnu quDY qy pwieAw ] (150-11, mwJ, mÚ 2)
krim pvY nIswnu n clY clwieAw ] (150-11, mwJ, mÚ 2)
qUM scw dwqwru inq dyvih cVih svwieAw ] (150-12, mwJ, mÚ 2)
nwnku mMgY dwnu jo quDu BwieAw ]26] (150-12, mwJ, mÚ 2)
sloku mÚ 2 ] (150-13)
dIiKAw AwiK buJwieAw isPqI sic smyau ] (150-13, mwJ, mÚ 2)
iqn kau ikAw aupdysIAY ijn guru nwnk dyau ]1] (150-13, mwJ, mÚ 2)
mhlw 2 ] (463-1)
jy sau cMdw augvih sUrj cVih hjwr ] (463-1, Awsw, mÚ 2)
eyqy cwnx hoidAW gur ibnu Gor AMDwr ]2] (463-1, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (463-13)
iehu jgu scY kI hY koTVI scy kw ivic vwsu ] (463-13, Awsw, mÚ 2)
iekn@w hukim smwie ley iekn@w hukmy kry ivxwsu ] (463-13, Awsw, mÚ 2)
iekn@w BwxY kiF ley iekn@w mwieAw ivic invwsu ] (463-14, Awsw, mÚ 2)
eyv iB AwiK n jwpeI ij iksY Awxy rwis ] (463-14, Awsw, mÚ 2)
nwnk gurmuiK jwxIAY jw kau Awip kry prgwsu ]3] (463-15, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (463-16)
nwnk jIA aupwie kY iliK nwvY Drmu bhwilAw ] (463-16, Awsw, mÚ 2)
EQY scy hI sic inbVY cuix viK kFy jjmwilAw ] (463-16, Awsw, mÚ 2)
Qwau n pwiein kUiVAwr muh kwl@Y dojik cwilAw ] (463-17, Awsw, mÚ 2)
qyrY nwie rqy sy ijix gey hwir gey is Tgx vwilAw ] (463-17, Awsw, mÚ 2)
iliK nwvY Drmu bhwilAw ]2] (463-18, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (466-16)
haumY eyhw jwiq hY haumY krm kmwih ] (466-16, Awsw, mÚ 2)
haumY eyeI bMDnw iPir iPir jonI pwih ] (466-17, Awsw, mÚ 2)
6

haumY ikQhu aUpjY ikqu sMjim ieh jwie ] (466-17, Awsw, mÚ 2)


haumY eyho hukmu hY pieAY ikriq iPrwih ] (466-17, Awsw, mÚ 2)
haumY dIrG rogu hY dwrU BI iesu mwih ] (466-18, Awsw, mÚ 2)
ikrpw kry jy AwpxI qw gur kw sbdu kmwih ] (466-18, Awsw, mÚ 2)
nwnku khY suxhu jnhu iequ sMjim duK jwih ]2] (466-19, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (466-19)
syv kIqI sMqoKIeˆØI ijn@I sco scu iDAwieAw ] (466-19, Awsw, mÚ 2)
En@I mMdY pYru n riKE kir suik®qu Drmu kmwieAw ] (467-1, Awsw, mÚ 2)
En@I dunIAw qoVy bMDnw AMnu pwxI QoVw KwieAw ] (467-1, Awsw, mÚ 2)
qUM bKsIsI Aglw inq dyvih cVih svwieAw ] (467-2, Awsw, mÚ 2)
vifAweI vfw pwieAw ]7] (467-3, Awsw, mÚ 2)
mÚ 2 ] (469-13)
jog sbdM igAwn sbdM byd sbdM bRwhmxh ] (469-13, Awsw, mÚ 2)
KqRI sbdM sUr sbdM sUdR sbdM prw ik®qh ] (469-14, Awsw, mÚ 2)
srb sbdM eyk sbdM jy ko jwxY Byau ] (469-14, Awsw, mÚ 2)
nwnku qw kw dwsu hY soeI inrMjn dyau ]3] (469-14, Awsw, mÚ 2)
mÚ 2 ] (469-15)
eyk ik®snµ srb dyvw dyv dyvw q Awqmw ] (469-15, Awsw, mÚ 2)
Awqmw bwsudyvis´ jy ko jwxY Byau ] (469-15, Awsw, mÚ 2)
nwnku qw kw dwsu hY soeI inrMjn dyau ]4] (469-16, Awsw, mÚ 2)
sloku mhlw 2 ] (474-3)
eyh iknyhI AwskI dUjY lgY jwie ] (474-3, Awsw, mÚ 2)
nwnk Awsku kWFIAY sd hI rhY smwie ] (474-4, Awsw, mÚ 2)
cMgY cMgw kir mMny mMdY mMdw hoie ] (474-4, Awsw, mÚ 2)
Awsku eyhu n AwKIAY ij lyKY vrqY soie ]1] (474-5, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (474-5)
slwmu jbwbu dovY kry muMFhu GuQw jwie ] (474-5, Awsw, mÚ 2)
nwnk dovY kUVIAw Qwie n kweI pwie ]2] (474-6, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (474-6)
ijqu syivAY suKu pweIAY so swihbu sdw sm@wlIAY ] (474-6, Awsw, mÚ 2)
ijqu kIqw pweIAY Awpxw sw Gwl burI ikau GwlIAY ] (474-7, Awsw, mÚ 2)
mMdw mUil n kIceI dy lµmI ndir inhwlIAY ] (474-7, Awsw, mÚ 2)
ijau swihb nwil n hwrIAY qyvyhw pwsw FwlIAY ] (474-8, Awsw, mÚ 2)
ikCu lwhy aupir GwlIAY ]21] (474-8, Awsw, mÚ 2)
sloku mhlw 2 ] (474-9)
cwkru lgY cwkrI nwly gwrbu vwdu ] (474-9, Awsw, mÚ 2)
7

glw kry GxyrIAw Ksm n pwey swdu ] (474-9, Awsw, mÚ 2)


Awpu gvwie syvw kry qw ikCu pwey mwnu ] (474-10, Awsw, mÚ 2)
nwnk ijs no lgw iqsu imlY lgw so prvwnu ]1] (474-10, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (474-11)
jo jIie hoie su augvY muh kw kihAw vwau ] (474-11, Awsw, mÚ 2)
bIjy ibKu mMgY AMimRqu vyKhu eyhu inAwau ]2] (474-11, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (474-12)
nwil ieAwxy dosqI kdy n AwvY rwis ] (474-12, Awsw, mÚ 2)
jyhw jwxY qyho vrqY vyKhu ko inrjwis ] (474-12, Awsw, mÚ 2)
vsqU AMdir vsqu smwvY dUjI hovY pwis ] (474-13, Awsw, mÚ 2)
swihb syqI hukmu n clY khI bxY Ardwis ] (474-13, Awsw, mÚ 2)
kUiV kmwxY kUVo hovY nwnk isPiq ivgwis ]3] (474-14, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (474-14)
nwil ieAwxy dosqI vfwrU isau nyhu ] (474-14, Awsw, mÚ 2)
pwxI AMdir lIk ijau iqs dw Qwau n Qyhu ]4] (474-15, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (474-15)
hoie ieAwxw kry kMmu Awix n skY rwis ] (474-15, Awsw, mÚ 2)
jy iek AD cMgI kry dUjI BI vyrwis ]5] (474-16, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (474-16)
cwkru lgY cwkrI jy clY KsmY Bwie ] (474-16, Awsw, mÚ 2)
hurmiq iqs no AglI Ehu vjhu iB dUxw Kwie ] (474-17, Awsw, mÚ 2)
KsmY kry brwbrI iPir gYriq AMdir pwie ] (474-17, Awsw, mÚ 2)
vjhu gvwey Aglw muhy muih pwxw Kwie ] (474-18, Awsw, mÚ 2)
ijs dw idqw Kwvxw iqsu khIAY swbwis ] (474-18, Awsw, mÚ 2)
nwnk hukmu n cleI nwil Ksm clY Ardwis ]22] (474-19, Awsw, mÚ 2)
sloku mhlw 2 ] (474-19)
eyh iknyhI dwiq Awps qy jo pweIAY ] (474-19, Awsw, mÚ 2)
nwnk sw krmwiq swihb quTY jo imlY ]1] (475-1, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (475-1)
eyh iknyhI cwkrI ijqu Bau Ksm n jwie ] (475-1, Awsw, mÚ 2)
nwnk syvku kwFIAY ij syqI Ksm smwie ]2] (475-2, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (475-2)
nwnk AMq n jwpn@I hir qw ky pwrwvwr ] (475-3, Awsw, mÚ 2)
Awip krwey swKqI iPir Awip krwey mwr ] (475-3, Awsw, mÚ 2)
iekn@w glI jMjIrIAw ieik qurI cVih ibsIAwr ] (475-3, Awsw, mÚ 2)
Awip krwey kry Awip hau kY isau krI pukwr ] (475-4, Awsw, mÚ 2)
8

nwnk krxw ijin kIAw iPir iqs hI krxI swr ]23] (475-4, Awsw, mÚ 2)
mhlw 2 ] (475-7)
Awpy swjy kry Awip jweI iB rKY Awip ] (475-7, Awsw, mÚ 2)
iqsu ivic jMq aupwie kY dyKY Qwip auQwip ] (475-8, Awsw, mÚ 2)
iks no khIAY nwnkw sBu ikCu Awpy Awip ]2] (475-8, Awsw, mÚ 2)
pauVI ] (475-8)
vfy kIAw vifAweIAw ikCu khxw khxu n jwie ] (475-9, Awsw, mÚ 2)
so krqw kwdr krImu dy jIAw irjku sMbwih ] (475-9, Awsw, mÚ 2)
sweI kwr kmwvxI Duir CofI iqMnY pwie ] (475-10, Awsw, mÚ 2)
nwnk eykI bwhrI hor dUjI nwhI jwie ] (475-10, Awsw, mÚ 2)
so kry ij iqsY rjwie ]24]1] suDu (475-10, Awsw, mÚ 2)
mÚ 2 ] (653-12)
nik nQ Ksm hQ ikrqu Dky dy ] (653-12, soriT, mÚ 2)
jhw dwxy qhW Kwxy nwnkw scu hy ]2] (653-12, soriT, mÚ 2)
pauVI ] (653-13)
sBy glw Awip Qwit bhwlIEnu ] (653-13, soriT, mÚ 2)
Awpy rcnu rcwie Awpy hI GwilEnu ] (653-13, soriT, mÚ 2)
Awpy jMq aupwie Awip pRiqpwilEnu ] (653-14, soriT, mÚ 2)
dws rKy kMiT lwie ndir inhwilEnu ] (653-14, soriT, mÚ 2)
nwnk Bgqw sdw Anµdu Bwau dUjw jwilEnu ]28] (653-15, soriT, mÚ 2)
sloku mÚ 2 ] (787-15)
ijnI clxu jwixAw sy ikau krih ivQwr ] (787-15, sUhI, mÚ 2)
clx swr n jwxnI kwj svwrxhwr ]1] (787-15, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (787-16)
rwiq kwrix Dnu sMcIAY Blky clxu hoie ] (787-16, sUhI, mÚ 2)
nwnk nwil n cleI iPir pCuqwvw hoie ]2] (787-16, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (787-17)
bDw ctI jo Bry nw guxu nw aupkwru ] (787-17, sUhI, mÚ 2)
syqI KusI svwrIAY nwnk kwrju swru ]3] (787-17, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (787-18)
mnhiT qrP n ijpeI jy bhuqw Gwly ] (787-18, sUhI, mÚ 2)
qrP ijxY sq Bwau dy jn nwnk sbdu vIcwry ]4] (787-18, sUhI, mÚ 2)
pauVI ] (787-19)
krqY kwrxu ijin kIAw so jwxY soeI ] (787-19, sUhI, mÚ 2)
Awpy isRsit aupweIAnu Awpy Puin goeI ] (787-19, sUhI, mÚ 2)
jug cwry sB Biv QkI ikin kImiq hoeI ] (788-1, sUhI, mÚ 2)
9

siqguir eyku ivKwilAw min qin suKu hoeI ] (788-1, sUhI, mÚ 2)


gurmuiK sdw slwhIAY krqw kry su hoeI ]7] (788-2, sUhI, mÚ 2)
slok mhlw 2 ] (788-2)
ijnw Bau iqn@ nwih Bau mucu Bau inBivAwh ] (788-2, sUhI, mÚ 2)
nwnk eyhu ptMqrw iqqu dIbwix gieAwh ]1] (788-3, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (788-3)
qurdy kau qurdw imlY aufqy kau aufqw ] (788-3, sUhI, mÚ 2)
jIvqy kau jIvqw imlY mUey kau mUAw ] (788-4, sUhI, mÚ 2)
nwnk so swlwhIAY ijin kwrxu kIAw ]2] (788-4, sUhI, mÚ 2)
pauVI ] (788-5)
scu iDAwiein sy scy gur sbid vIcwrI ] (788-5, sUhI, mÚ 2)
haumY mwir mnu inrmlw hir nwmu auir DwrI ] (788-5, sUhI, mÚ 2)
koTy mMfp mwVIAw lig pey gwvwrI ] (788-6, sUhI, mÚ 2)
ijin@ kIey iqsih n jwxnI mnmuiK gubwrI ] (788-6, sUhI, mÚ 2)
ijsu buJwieih so buJsI sicAw ikAw jMq ivcwrI ]8] (788-7, sUhI, mÚ 2)
mhlw 2 ] (791-10)
nwnk iqnw bsMqu hY ijn@ Gir visAw kMqu ] (791-10, sUhI, mÚ 2)
ijn ky kMq idswpurI sy Aihinis iPrih jlµq ]2] (791-10, sUhI, mÚ 2)
pauVI ] (791-11)
Awpy bKsy dieAw kir gur siqgur bcnI ] (791-11, sUhI, mÚ 2)
Anidnu syvI gux rvw mnu scY rcnI ] (791-11, sUhI, mÚ 2)
pRBu myrw byAMqu hY AMqu iknY n lKnI ] (791-12, sUhI, mÚ 2)
siqgur crxI ligAw hir nwmu inq jpnI ] (791-12, sUhI, mÚ 2)
jo ieCY so Plu pwiesI siB GrY ivic jcnI ]18] (791-13, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (791-15)
pihl bsMqY Awgmin iqs kw krhu bIcwru ] (791-15, sUhI, mÚ 2)
nwnk so swlwhIAY ij sBsY dy AwDwru ]2] (791-15, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (791-16)
imilAY imilAw nw imlY imlY imilAw jy hoie ] (791-16, sUhI, mÚ 2)
AMqr AwqmY jo imlY imilAw khIAY soie ]3] (791-16, sUhI, mÚ 2)
pauVI ] (791-17)
hir hir nwmu slwhIAY scu kwr kmwvY ] (791-17, sUhI, mÚ 2)
dUjI kwrY ligAw iPir jonI pwvY ] (791-17, sUhI, mÚ 2)
nwim riqAw nwmu pweIAY nwmy gux gwvY ] (791-18, sUhI, mÚ 2)
gur kY sbid slwhIAY hir nwim smwvY ] (791-18, sUhI, mÚ 2)
siqgur syvw sPl hY syivAY Pl pwvY ]19] (791-19, sUhI, mÚ 2)
10

slok mÚ 2 ] (791-19)
iks hI koeI koie mM\u inmwxI ieku qU ] (791-19, sUhI, mÚ 2)
ikau n mrIjY roie jw lgu iciq n AwvhI ]1] (792-1, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (792-1)
jW suKu qw shu rwivE duiK BI sMm@wilEie ] (792-1, sUhI, mÚ 2)
nwnku khY isAwxIey ieau kMq imlwvw hoie ]2] (792-2, sUhI, mÚ 2)
pauVI ] (792-2)
hau ikAw swlwhI ikrm jMqu vfI qyrI vifAweI ] (792-2, sUhI, mÚ 2)
qU Agm dieAwlu AgMmu hY Awip lYih imlweI ] (792-3, sUhI, mÚ 2)
mY quJ ibnu bylI ko nhI qU AMiq sKweI ] (792-3, sUhI, mÚ 2)
jo qyrI srxwgqI iqn lYih CfweI ] (792-4, sUhI, mÚ 2)
nwnk vyprvwhu hY iqsu iqlu n qmweI ]20]1] (792-4, sUhI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (954-6)
jpu qpu sBu ikCu mMinAY Avir kwrw siB bwid ] (954-6, rwmklI, mÚ 2)
nwnk mMinAw mMnIAY buJIAY gur prswid ]2] (954-6, rwmklI, mÚ 2)
pauVI ] (954-7)
kwieAw hMs Duir mylu krqY iliK pwieAw ] (954-7, rwmklI, mÚ 2)
sB mih gupqu vrqdw gurmuiK pRgtwieAw ] (954-8, rwmklI, mÚ 2)
gux gwvY gux aucrY gux mwih smwieAw ] (954-8, rwmklI, mÚ 2)
scI bwxI scu hY scu myil imlwieAw ] (954-8, rwmklI, mÚ 2)
sBu ikCu Awpy Awip hY Awpy dyie vifAweI ]14] (954-9, rwmklI, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (954-9)
nwnk AMDw hoie kY rqnw prKx jwie ] (954-10, rwmklI, mÚ 2)
rqnw swr n jwxeI AwvY Awpu lKwie ]1] (954-10, rwmklI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (954-11)
rqnw kyrI guQlI rqnI KolI Awie ] (954-11, rwmklI, mÚ 2)
vKr qY vxjwirAw duhw rhI smwie ] (954-11, rwmklI, mÚ 2)
ijn guxu plY nwnkw mwxk vxjih syie ] (954-11, rwmklI, mÚ 2)
rqnw swr n jwxnI AMDy vqih loie ]2] (954-12, rwmklI, mÚ 2)
pauVI ] (954-12)
nau drvwjy kwieAw kotu hY dsvY gupqu rKIjY ] (954-12, rwmklI, mÚ 2)
bjr kpwt n KulnI gur sbid KulIjY ] (954-13, rwmklI, mÚ 2)
Anhd vwjy Duin vjdy gur sbid suxIjY ] (954-13, rwmklI, mÚ 2)
iqqu Gt AMqir cwnxw kir Bgiq imlIjY ] (954-14, rwmklI, mÚ 2)
sB mih eyku vrqdw ijin Awpy rcn rcweI ]15] (954-14, rwmklI, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (954-15)
11

AMDy kY rwih disAY AMDw hoie su jwie ] (954-15, rwmklI, mÚ 2)


hoie sujwKw nwnkw so ikau auJiV pwie ] (954-16, rwmklI, mÚ 2)
AMDy eyih n AwKIAin ijn muiK loiex nwih ] (954-16, rwmklI, mÚ 2)
AMDy syeI nwnkw Ksmhu GuQy jwih ]1] (954-16, rwmklI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (954-17)
swihib AMDw jo kIAw kry sujwKw hoie ] (954-17, rwmklI, mÚ 2)
jyhw jwxY qyho vrqY jy sau AwKY koie ] (954-17, rwmklI, mÚ 2)
ijQY su vsqu n jwpeI Awpy vrqau jwix ] (954-18, rwmklI, mÚ 2)
nwnk gwhku ikau ley skY n vsqu pCwix ]2] (954-18, rwmklI, mÚ 2)
mÚ 2 ] (954-19)
so ikau AMDw AwKIAY ij hukmhu AMDw hoie ] (954-19, rwmklI, mÚ 2)
nwnk hukmu n buJeI AMDw khIAY soie ]3] (954-19, rwmklI, mÚ 2)
pauVI ] (955-1)
kwieAw AMdir gVu kotu hY siB idsMqr dysw ] (955-1, rwmklI, mÚ 2)
Awpy qwVI lweIAnu sB mih prvysw ] (955-1, rwmklI, mÚ 2)
Awpy isRsit swjIAnu Awip gupqu rKysw ] (955-2, rwmklI, mÚ 2)
gur syvw qy jwixAw scu prgtIeysw ] (955-2, rwmklI, mÚ 2)
sBu ikCu sco scu hY guir soJI pweI ]16] (955-3, rwmklI, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (955-9)
nwnk icMqw miq krhu icMqw iqs hI hyie ] (955-10, rwmklI, mÚ 2)
jl mih jMq aupwieAnu iqnw iB rojI dyie ] (955-10, rwmklI, mÚ 2)
EQY htu n cleI nw ko ikrs kryie ] (955-10, rwmklI, mÚ 2)
saudw mUil n hoveI nw ko ley n dyie ] (955-11, rwmklI, mÚ 2)
jIAw kw Awhwru jIA Kwxw eyhu kryie ] (955-11, rwmklI, mÚ 2)
ivic aupwey swierw iqnw iB swr kryie ] (955-12, rwmklI, mÚ 2)
nwnk icMqw mq krhu icMqw iqs hI hyie ]1] (955-12, rwmklI, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (1093-8)
Awpy jwxY kry Awip Awpy AwxY rwis ] (1093-9, mwrU, mÚ 2)
iqsY AgY nwnkw Kilie kIcY Ardwis ]1] (1093-9, mwrU, mÚ 2)
<> siqgur pRswid ] (1237-10)
slok mhlw 2 ] (1237-11)
guru kuMjI pwhU invlu mnu koTw qnu Ciq ] (1237-11, swrMg, mÚ 2)
nwnk gur ibnu mn kw qwku n auGVY Avr n kuMjI hiQ ]1] (1237-11, swrMg, mÚ 2)
slok mhlw 2 ] (1238-1)
Awip aupwey nwnkw Awpy rKY vyk ] (1238-1, swrMg, mÚ 2)
mMdw iks no AwKIAY jW sBnw swihbu eyku ] (1238-1, swrMg, mÚ 2)
12

sBnw swihbu eyku hY vyKY DMDY lwie ] (1238-2, swrMg, mÚ 2)


iksY QoVw iksY Aglw KwlI koeI nwih ] (1238-2, swrMg, mÚ 2)
Awvih nµgy jwih nµgy ivcy krih ivQwr ] (1238-3, swrMg, mÚ 2)
nwnk hukmu n jwxIAY AgY kweI kwr ]1] (1238-3, swrMg, mÚ 2)
slok mhlw 2 ] (1238-9)
swh cly vxjwirAw iliKAw dyvY nwil ] (1238-9, swrMg, mÚ 2)
ilKy aupir hukmu hoie leIAY vsqu sm@wil ] (1238-10, swrMg, mÚ 2)
vsqu leI vxjwreI vKru bDw pwie ] (1238-10, swrMg, mÚ 2)
kyeI lwhw lY cly ieik cly mUlu gvwie ] (1238-11, swrMg, mÚ 2)
QoVw iknY n mMigE iksu khIAY swbwis ] (1238-11, swrMg, mÚ 2)
ndir iqnw kau nwnkw ij swbqu lwey rwis ]1] (1238-12, swrMg, mÚ 2)
slok mhlw 2 ] (1238-18)
ijn vifAweI qyry nwm kI qy rqy mn mwih ] (1238-18, swrMg, mÚ 2)
nwnk AMimRqu eyku hY dUjw AMimRqu nwih ] (1238-18, swrMg, mÚ 2)
nwnk AMimRqu mnY mwih pweIAY gur prswid ] (1238-19, swrMg, mÚ 2)
iqn@I pIqw rMg isau ijn@ kau iliKAw Awid ]1] (1238-19, swrMg, mÚ 2)
mhlw 2 ] (1239-1)
kIqw ikAw swlwhIAY kry soie swlwih ] (1239-1, swrMg, mÚ 2)
nwnk eykI bwhrw dUjw dwqw nwih ] (1239-1, swrMg, mÚ 2)
krqw so swlwhIAY ijin kIqw Awkwru ] (1239-2, swrMg, mÚ 2)
dwqw so swlwhIAY ij sBsY dy AwDwru ] (1239-2, swrMg, mÚ 2)
nwnk Awip sdIv hY pUrw ijsu BMfwru ] (1239-3, swrMg, mÚ 2)
vfw kir swlwhIAY AMqu n pwrwvwru ]2] (1239-3, swrMg, mÚ 2)
pauVI ] (1239-4)
hir kw nwmu inDwnu hY syivAY suKu pweI ] (1239-4, swrMg, mÚ 2)
nwmu inrMjnu aucrW piq isau Gir jWeI ] (1239-4, swrMg, mÚ 2)
gurmuiK bwxI nwmu hY nwmu irdY vsweI ] (1239-5, swrMg, mÚ 2)
miq pMKyrU vis hoie siqgurU iDAweˆØI ] (1239-5, swrMg, mÚ 2)
nwnk Awip dieAwlu hoie nwmy ilv lweI ]4] (1239-5, swrMg, mÚ 2)
slok mhlw 2 ] (1239-6)
iqsu isau kYsw bolxw ij Awpy jwxY jwxu ] (1239-6, swrMg, mÚ 2)
cIrI jw kI nw iPrY swihbu so prvwxu ] (1239-7, swrMg, mÚ 2)
cIrI ijs kI clxw mIr mlk slwr ] (1239-7, swrMg, mÚ 2)
jo iqsu BwvY nwnkw sweI BlI kwr ] (1239-7, swrMg, mÚ 2)
ijn@w cIrI clxw hiQ iqn@w ikCu nwih ] (1239-8, swrMg, mÚ 2)
swihb kw Purmwxu hoie auTI krlY pwih ] (1239-8, swrMg, mÚ 2)
13

jyhw cIrI iliKAw qyhw hukmu kmwih ] (1239-9, swrMg, mÚ 2)


Gly Awvih nwnkw sdy auTI jwih ]1] (1239-9, swrMg, mÚ 2)
mhlw 2 ] (1239-10)
isPiq ijnw kau bKsIAY syeI poqydwr ] (1239-10, swrMg, mÚ 2)
kuMjI ijn kau idqIAw iqn@w imly BMfwr ] (1239-10, swrMg, mÚ 2)
jh BMfwrI hU gux inklih qy kIAih prvwxu ] (1239-11, swrMg, mÚ 2)
ndir iqn@w kau nwnkw nwmu ijn@w nIswxu ]2] (1239-11, swrMg, mÚ 2)
pauVI ] (1239-12)
nwmu inrMjnu inrmlw suixAY suKu hoeI ] (1239-12, swrMg, mÚ 2)
suix suix mMin vsweIAY bUJY jnu koeI ] (1239-12, swrMg, mÚ 2)
bhidAw auTidAw n ivsrY swcw scu soeI ] (1239-13, swrMg, mÚ 2)
Bgqw kau nwm ADwru hY nwmy suKu hoeI ] (1239-13, swrMg, mÚ 2)
nwnk min qin riv rihAw gurmuiK hir soeI ]5] (1239-13, swrMg, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (1243-14)
kQw khwxI bydˆØI AwxI pwpu puMnu bIcwru ] (1243-15, swrMg, mÚ 2)
dy dy lYxw lY lY dyxw nrik surig Avqwr ] (1243-15, swrMg, mÚ 2)
auqm miDm jwqIN ijnsI Brim BvY sMswru ] (1243-15, swrMg, mÚ 2)
AMimRq bwxI qqu vKwxI igAwn iDAwn ivic AweI ] (1243-16, swrMg, mÚ 2)
gurmuiK AwKI gurmuiK jwqI surqˆØI krim iDAweI ] (1243-17, swrMg, mÚ 2)
hukmu swij hukmY ivic rKY hukmY AMdir vyKY ] (1243-17, swrMg, mÚ 2)
nwnk Aghu haumY qutY qW ko ilKIAY lyKY ]1] (1243-18, swrMg, mÚ 2)
mÚ 2 ] (1245-6)
jYsw krY khwvY qYsw AYsI bnI jrUriq ] (1245-6, swrMg, mÚ 2)
hovih ilµ| iJM| nh hovih AYsI khIAY sUriq ] (1245-7, swrMg, mÚ 2)
jo Esu ieCy so Plu pwey qW nwnk khIAY mUriq ]2] (1245-7, swrMg, mÚ 2)
pauVI ] (1245-8)
siqguru AMimRq ibrKu hY AMimRq ris PilAw ] (1245-8, swrMg, mÚ 2)
ijsu prwpiq so lhY gur sbdI imilAw ] (1245-8, swrMg, mÚ 2)
siqgur kY BwxY jo clY hir syqI rilAw ] (1245-9, swrMg, mÚ 2)
jmkwlu joih n skeI Git cwnxu bilAw ] (1245-9, swrMg, mÚ 2)
nwnk bKis imlwieAnu iPir griB n gilAw ]20] (1245-10, swrMg, mÚ 2)
mÚ 2 ] (1279-15)
vYdw vYdu suvYdu qU pihlW rogu pCwxu ] (1279-15, mlwr, mÚ 2)
AYsw dwrU loiV lhu ijqu vM\Y rogw Gwix ] (1279-15, mlwr, mÚ 2)
ijqu dwrU rog auiTAih qin suKu vsY Awie ] (1279-16, mlwr, mÚ 2)
rogu gvwieih Awpxw q nwnk vYdu sdwie ]2] (1279-16, mlwr, mÚ 2)
14

pauVI ] (1279-17)
bRhmw ibsnu mhysu dyv aupwieAw ] (1279-17, mlwr, mÚ 2)
bRhmy idqy byd pUjw lwieAw ] (1279-17, mlwr, mÚ 2)
ds AvqwrI rwmu rwjw AwieAw ] (1279-18, mlwr, mÚ 2)
dYqw mwry Dwie hukim sbwieAw ] (1279-18, mlwr, mÚ 2)
eIs mhysuru syv iqn@I AMqu n pwieAw ] (1279-18, mlwr, mÚ 2)
scI kImiq pwie qKqu rcwieAw ] (1279-19, mlwr, mÚ 2)
dunIAw DMDY lwie Awpu CpwieAw ] (1279-19, mlwr, mÚ 2)
Drmu krwey krm Durhu PurmwieAw ]3] (1280-1, mlwr, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (1280-1)
swvxu AwieAw hy sKI kMqY iciq kryhu ] (1280-1, mlwr, mÚ 2)
nwnk JUir mrih dohwgxI ijn@ AvrI lwgw nyhu ]1] (1280-2, mlwr, mÚ 2)
mÚ 2 ] (1280-2)
swvxu AwieAw hy sKI jlhru brsnhwru ] (1280-2, mlwr, mÚ 2)
nwnk suiK svnu sohwgxI ijn@ sh nwil ipAwru ]2] (1280-3, mlwr, mÚ 2)
pauVI ] (1280-3)
Awpy iCMJ pvwie mlwKwVw ricAw ] (1280-3, mlwr, mÚ 2)
lQy BVQU pwie gurmuiK micAw ] (1280-4, mlwr, mÚ 2)
mnmuK mwry pCwiV mUrK kicAw ] (1280-4, mlwr, mÚ 2)
Awip iBVY mwry Awip Awip kwrju ricAw ] (1280-4, mlwr, mÚ 2)
sBnw Ksmu eyku hY gurmuiK jwxIAY ] (1280-5, mlwr, mÚ 2)
hukmI ilKY isir lyKu ivxu klm msvwxIAY ] (1280-5, mlwr, mÚ 2)
sqsMgiq mylwpu ijQY hir gux sdw vKwxIAY ] (1280-6, mlwr, mÚ 2)
nwnk scw sbdu slwih scu pCwxIAY ]4] (1280-6, mlwr, mÚ 2)
slok mÚ 2 ] (1288-3)
nwau PkIrY pwiqswhu mUrK pMifqu nwau ] (1288-3, mlwr, mÚ 2)
AMDy kw nwau pwrKU eyvY kry guAwau ] (1288-3, mlwr, mÚ 2)
ieliq kw nwau cauDrI kUVI pUry Qwau ] (1288-4, mlwr, mÚ 2)
nwnk gurmuiK jwxIAY kil kw eyhu inAwau ]1] (1288-4, mlwr, mÚ 2)
mÚ 2 ] (1290-15)
nwnk dunIAw kIAW vifAweIAW AgI syqI jwil ] (1290-15, mlwr, mÚ 2)
eynI jlIeIN nwmu ivswirAw iek n clIAw nwil ]2] (1290-16, mlwr, mÚ 2)
pauVI ] (1290-16)
isir isir hoie inbyVu hukim clwieAw ] (1290-17, mlwr, mÚ 2)
qyrY hiQ inbyVu qUhY min BwieAw ] (1290-17, mlwr, mÚ 2)
kwlu clwey bMin koie n rKsI ] (1290-17, mlwr, mÚ 2)
15

jru jrvwxw kMin@ ciVAw ncsI ] (1290-18, mlwr, mÚ 2)


siqguru boihQu byVu scw rKsI ] (1290-18, mlwr, mÚ 2)
Agin BKY BVhwVu Anidnu BKsI ] (1290-18, mlwr, mÚ 2)
PwQw cugY cog hukmI CutsI ] (1290-19, mlwr, mÚ 2)
krqw kry su hogu kUVu inKutsI ]26] (1290-19, mlwr, mÚ 2)