PENGAJIAN MALAYSIA MPW 2133

Oleh: En. Soon Lii Chyi soonlc@ums.edu.my Facebook: lcsoon@gmail.com
1

OBJEKTIF PENGAJIAN MALAYSIA

Objektif mata pelajaran Pengajian Malaysia ialah untuk melahirkan warganegara yang setia dan cinta kepada negara, berwawasan, bangga sebagai rakyat Malaysia, mampu menghadapi cabaran ke arah mencapai kesejahteraan hidup serta dapat menghayati peranan Malaysia di arena antarabangsa.
2

HASIL PEMBELAJARAN
 

Menerangkan sejarah negara dan bangsa. Membincangkan perkembangan masyarakat dari aspek sosiobudaya, politik dan ekonomi. Mengingat kembali jasa tokok-tokoh yang terlibat dalam memperjuang dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara. Menganalisis peranan serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Menerapkan nilai-nilai patriotisme untuk meningkatkan jati diri sebagai rakyat Malaysia.

3

KAEDAH PENILAIAN/ PECAHAN MARKAH
A) Kerja Kursus 100% : i) Ujian - 20% ii) Pembentangan Berkumpulan - 30% ii) Tugasan Bertulis Berkumpulan - 50 % B) Peperiksaan Akhir 100%

50 %

: :

50% 100%

Jumlah Keseluruhan

4

SUKATAN PELAJARAN
A. SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Kerajaan Melayu Tradisional Zaman Penjajahan Perjuangan Kemerdekaan

5

Sukatan pelajaran…

B. SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA
4. Komponen Utama Sistem Kerajaan Malaysia 5. Jentera Pentadbiran

6

Sukatan pelajaran…

C. PERLEMBANGAN DAN PROSES POLITIK
6. Perlembangan Malaysia 7. Peruntukan Utama Perlembangan 8. Peruntukan Istimewa Perlembagaan 9. Demokrasi Berparlimen dan Proses Pilihan Raya
7

Sukatan pelajaran…

D. PEMBINAAN NEGARA BANGSA
10. Masyarakat Majmuk 11. Integrasi dan Perpaduan Nasional / Hubungan Etnik

8

Sukatan pelajaran…

E. DASAR-DASAR UTAMA
12. Dasar Pembangunan Ekonomi 13. Dasar Pembangunan Sosial 14. Dasar Luar Negara

9

RUJUKAN

Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum, A. Jawan (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Chin, Y. M.(2006). Malaysia: Ilmu, persepsi dan integriti. Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall.

10

Student Consultation
Tuesdays: 2.00 pm – 4.00 pm Thursdays: 10.00 am – 12.00 pm Room: A.220, 2nd Floor, Block A, FAS
For those who can’t make it, kindly email me in advance for appointment (TWO days before consultation)
11

12