Anda di halaman 1dari 3

Abbad bin Bisyr Ahli Ibadah yang Gagah Berani Abbas bin Abdul Muthalib Penasehat Kaum Muslimin

3. Abdullah bin Abbas Muda Usianya, Luas Ilmunya 4. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul Putra Tokoh Munafik yang Cinta Rasul 5. Abdullah bin Amr bin Ash Tekun Beribadah Rajin Bertaubat 6. Abdullah bin Hudzafah Penebus Tawanan Muslim 7. Abdullah bin Jahsy Pertama Bergelar Amirul Mukminin Abdullah bin Masud Teladan Umat Membaca al-Qur'an 8. Abdullah bin Mughaffal Rawi Hadits Ahli Fiqih 9. Abdullah bin Rawahah Penyair Raulullah 10. Abdullah bin Salam Calon Penghuni Surga 11. Abdullah bin Umar Menghindari Jabatan, Anti 12. Abdullah bin Ummi Maktum Pahlawan Buta Pembawa 13. Abdullah bin Zubair Pejuang Putra Pejuang 14. Abdurahman bin Abu Bakar Pahlawan Sampai Saat Terakhir 15. Abdurahman bin Auf Sahabat Bertangan Emas 16. Abu Ayub Al Anshari Pahlawan Perang Konstantinopel 17. Abu Bakar Ashiddiq Penghulu Para Sahabat 18. Abu Darda Budiman yang Ahli Hikmah 19. Abu Dzar Al Ghifari Tokoh Gerakan Hidup Sederhana 20. Abu Hurairah Ad Dausy Penghapal Hadits 21. Abu Lubabah bin Abdil Mundzir Lambang Pertaubatan 22. Abu Musa Al Asyari Yang Penting Keikhlasan 23. Abu Qatadah Al-Anshari Sebaik-baik Prajurit Berkuda 24. Abu Sufyan bin Harits Ketua Pemuda di Surga 25. Abu Sufyan bin Harb Merelakan Matanya 26. Abu Thalhah Al Anshari Pahlawan di atas Kapal 27. Abu Ubaidah bin Jarrah Orang Kuat yang Terpercaya 28. Abul Ash bin Rabi Menantu Kepercayaan Rasulullah 29. Aisyah binti Abu Bakar Putri Sahabat Terpercaya 30. Al Barra bin Malik Pahlawan Perang Tustar 31. Ali bin Abi Thalib Menantu Rasulullah Yang Gagah 32. Al-Khansa binti Amr Ibu Para Syuhada 33. Amr bin Ash Pembebas Negeri Mesir 34. Amr bin Jamuh Menggapai Surga 35. Amr bin Yasir Seorang Tokoh Penghuni Surga 36. Anas bin Malik Berbangga dengan Baktinya Kepada Nabi 37. Ashim bin Tsabit Mayatnya Pun Dijaga 38. Asma bint Abu Bakar Pemilik Dua Ikat Pinggang 39. Bilal bin Rabah Suara Emas dari Ethiopia 40. Fathimah bintil Khaththab Mengantarkan Saudaranya ke Gerbang 41. Habib bin Zaid Al Anshari Penentang Nabi Palsu 42. Hafshah binti Umar Dibela Malaikat Lantaran Tekun 43. Halimah as-Sadiyah Ibu Susu Rasulullah saw 44. Hamzah bin Abdul Muthalib Penghulu Para Syuhada 45. Hanzhalah bin Abi Amir Dimandikan Malaikat 46. Haram bin Malhan Pahlawan Sumur Maunah 47. Harits bin Hisyam Malu dengan Rasulullah saw 48. Haritsah bin Suraqah Syahid Yang Masih Belia
1. 2.

49. Hathib bin Abi Balthaah Mendapat Maaf dari Rasulullah saw 50. Hindun binti Utbah Pemakan Jantung Yang Masuk Surga 51. Hudzaifah Ibnul Yaman Intel dan Pembisik Rasul 52. Ikrimah bin Jahal Mujahid Mukmin Muhajir 53. Jafar bin Abu Thalib Si Burung Surga 54. Juwairiyah binti al Harits Putri Musuh Islam 55. Khabbab bin Arts Mantan Budak Pendekar Islam 56. Khadijah bin Khuwailid Diberi Salam Oleh Rabnya 57. Khalid b in Walid Pedang Allah yang Tak Terkalahkan 58. Majzaah bin Tsaur Pendobrak Benteng Tustar 59. Mariyah al-Qibthiyah Ibu dari Putra Rasulullah saw 60. Miqdad bin Amr Pelopor Barisan Berkuda dan Ahli Filsafat 61. Muadz bin Jabal Pelita Ilmu dan Amal 62. Muawiyah bin Abi Sufyan Pendiri Daulah Umawiyah 63. Mughirah bin Syubah Negosiator Muslim Ternama 64. Mushab bin Umair Duta Islam Pertama 65. Nuaim bin Masud Pemecah belah Pasukan Ahzab 66. Raihanah binti Syamun Tawanan dari Bani Quraizhah 67. Raithah binti Munabbih Belajar Islam dari Anaknya 68. Ruqayyah binti Muhammad Yang Hijrah Dua Kali 69. Saad bin Muadz Pemberi Keputusan Bani Quraizhah 70. Said bin Amir Al Jumahy Walikota Nan Bersahaja 71. Saad bin Abi Waqqash Pahlawan Qadisiyah, 72. Saad bin Muadz Kematiannya Menggetarkan Arasy 73. Salman Al Farisi Pencari Kebenaran 74. Saudah bint Zamah Lambang Keikhlasan 75. Shafiyah binti Abdil Muthalib Ibu Zubair bin Awwam 76. Shafiyah binti Abdul Muthalib Mujahidah Pertama. 77. Shafiyah binti Huyay Tawanan yang Menjadi Istri 78. Shuhaib ar-Rumi Saudagar Yang Beruntung 79. Shuhaib bin Sinan Pedagang yang Selalu Untung 80. Suheil bin Amr Tawanan yang Menjadi Pahlawan 81. Suraqah bin Malik Menanti Janji Rasulullah 82. Thalhah bin Ubaidillah Syahid yang Hidup 83. Thufail bin Amr Ad Dausy Lentera Suku Daus 84. Thulaihah bin Khuwailid Disetarakan dengan Seribu Prajurit Berkuda 85. Tsabit bin Qais Juru Bicara Rasulullah 86. Tsumamah bin Utsal Pemboikot Ekonomi Quraisy 87. Ubadah bin Shamit Penentang Kezaliman 88. Ubai bin Kaab Menyeru untuk Bersatu 89. Ubaidah bin Harits bin Muththalib Pahlawan Perang Badar yang Sebenarnya 90. Ukasyah bin Muhshan Masuk Surga Tanpa Hisab 91. Umaimah binti Abdul Muththalib Bibi dan Mertua Rasulullah saw 92. Umaimah binti Shubaih Ibu Si Kucing Kecil 93. Umair bin Abi Waqqash Besar Pahlawan kecil pada Perang

94. Umair bin al-Humam Pahlawan Anshar Pertama yang Syahid 95. Umair bin Saad Tokoh yang Tak Ada Duanya 96. Umair bin Wahab Al Jumahi Jagoan Quraisy Pengikut Islam 97. Umamah binti Hamzah Putri Singa Allah 98. Umar bin Khathab Al Faruq, Khalifah Kedua Kaum 99. Ummu Aiman Penghasuh Rasulullah 100. Ummu Dzar al-Ghifariyah Setia Mendampingi Suami 101. Ummu Hakim bintil Harits Istri Ikrimah bin Abi Jahal 102. Ummu Haram bintu Milhan Istri Ubadah bin Shamit 103. Ummu Hisyam bintu Haritsah Bertetangga dengan Rasulullah saw 104. Ummu Khair binti Shakhr Ibu Abu Bakar ash-Shiddiq 105. Ummu Kultsum binti Muhammad Menggantikan Kakaknya 106. Ummu Salamah Mendampingi Rasululah saw di Hudaibiyah 107. Ummu Sulaim Teladan Memilih Suami 108. Uqbah bin Amir Al Juhany Pembonceng Rasulullah 109. Usaid bin Khudair Pemuka Madinah Disayangi Khalifah 110. Usamah bin Zaid Panglima Terakhir Rasulullah 111. Utsman bin Affan Yang Memiliki Dua Cahaya 112. Wahsyi bin Harb Pembunuh yang Masuk Surga 113. Zaid bin Haritsah Pencinta Rasulullah 114. Zaid bin Khattab Pahlawan Perang Yamamah 115. Zaid bin Tsabit Al Anshari Penulis Wahyu Pencinta Ilmu 116. Zainab bint Jahsy Dinikahkan Oleh Allah 117. Zainab bint Muhammad Mencintai Islam daripada Suami 118. Zubair bin Awwam Pembela Rasulullah 119. Sumayyah binti Khubath Syahidah Pertama dalam Islam