Anda di halaman 1dari 58

APA STL TEZ YAZIM KURALLARI

Amerikan Psikologlar Dernegi (American Psychological Association APA)nn Yaym El Kitabnn besinci basm dikkate alnmstr.

EMNE AKKA BAYSAL

GENEL BM VE YAZIM PLANI Kt Boyutlar ve Arl

Tez nerileri ve tez yazmlarnda birinci hamur, en az 75 gramlk beyaz kt kullanlmaldr. Kullanlacak kdn boyutlar, tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28 cm olacak ekilde seilmelidir. Bunun iin nerilen kt 21x29.7 boyutlarndaki A4tr.

Sayfa Dzeni, Sayfa Numaras ve Yaz Biimi Sayfann sol kenarndan 3,5 cm, st, alt ve sa kenarndan ise 2.50 cm boluk braklmaldr. Dipnotlar dhil tm yazlanlar bu snrlar iinde yazlmaldr.

Tezin n blmnde yer alan sayfalar kk Romen rakamlar ile (i,ii,iii,iv,v gibi), numaralandrlr ve bu rakamlar sayfann altna, ortaya yazlr. D ve i kapakta sayfa numaras gsterilmez.Tezin metin ksmnda ise sayfa numaralar (1,2,3, ... gibi), yaz alannn sa st kesine ve yaz alannn 2 cm stne yazlr. Blm balklarnn yer ald sayfalarn numaralar sayfada gsterilmez. Tez, normal satr aralnda (1,5 satr), Times New Roman karakterinde ve 12 punto ile yazlmaldr. Ancak, satrdan uzun dorudan aktarmalar, dipnotlar ve kaynaka iin ya 1 satr aral kullanlr ya da yaznn puntosu 12den 11e drlr. Yeni bir alt bala geite ise iki satr aral boluk braklr. Her paragraf, yaz alan sol kenarndan bir tab ieriden balar.

Balk Sistemi Tezlerde konular ve aralarndaki hiyerarik ilikileri yanstan ana hatlarn yazdan da kolayca kartlabilmesi gerekir. Bu nedenle, blm ve alt blmleri temsilde kullanlan balk trnn yaz alanna yerletirilmesi ve gerekirse numaralandrlmas zel bir nem tar. Blm Balklar Tezde ana blm balklar yaz alannn stnden normal satr aral aadan,ortada, byk harflerle ve koyu puntolarla verilir.

Blm numaras ile blm ad arasnda bir normal satr aral bulunmaldr. Blm bal ile blmn ilk paragraf arasnda 2 normal satr aral boluk braklr. izelge ve ekillerden nce ve sonra da 2 normal satr aral braklr.

Tezler; genellikle, kmede toplanabilen blm ve alt blmler hlinde dzenlenir. Bunlar: 1. n blm, 2. Ana blmler, 3. Arka blm dr. N BLM BALIK SAYFASI JR YELERNN MZA SAYFASI N SZ ZET ABSTRACT NDEKLER TABLOLAR LSTES EKLLER LSTES GRAFKLER LSTES KISALTMALAR LSTES

ANA BLMLER 1. GR Problem Durumu Ama nem Varsaymlar Snrllklar Tanmlar 2. KAVRAMSAL EREVE 3. YNTEM Aratrmann Modeli Evren ve rneklem Verilerin Toplanmas Verilerin Analizi 4. BULGULAR ve YORUM 5. SONU ve NERLER Sonu neriler

ARKA BLM KAYNAKA EKLER

N BLM n Kapak Sayfas/D Kapak

Tezin ciltlenmesinde Enstit tarafndan verilen cilt kapa kullanlmaktadr. Sz konusu cildin yaps gerei aratrmann ilk sayfas Kapak Sayfasdr. Bu sayfann yapsal zellikleri gsterilen ekilde olmaldr.

Kapak/Balk Sayfas kapak ierik ve sayfa dzeni ynnden d kapan ayns olup, karton yerine tez yazmnda kullanlacak normal kt zerine yazlacaktr. Tezin yazl ilk sayfas balk sayfasdr. Bu sayfada, srasyla tezin bal, tezi hazrlayan tantc bilgi, tezin tr (yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik), tezin sunulduu kurumun bulunduu ehir, niversite ve enstitnn ad ile tarih yer alr.

Tezin Bal Tezin bal 15-20 kelimeyi gememeli ve Trke kelimeler kullanlarak oluturulmaldr.

Jri yelerinin mza Sayfas Tezlerde, Jri ve Enstit Mdrlnce, tezin aranan nitelikleri tadn ve baar ile savunulduunu belgeleyen,verilen rnekte grld gibi bir sayfa bulunur. Bu sayfada nce jri bakannn, sonra dier yelerin adlar ve unvanlar akademik kdem dikkate alnarak yazlr.

n Sz Balk, byk harflerle sayfann yukarsna ve ortaya yazlr. n szde teze nemli katklar olan kii ve kurumlara teekkr edilir. Tezi hazrlayan rencinin ad ve soyad, n sz yazsnn bir geni satr aral altna ve yaz alannn sa kenarnda bitecek ekilde yazlr. zet zette, ncelikle aratrmann amacna yer verilir. Daha sonra aratrmann yntemi ksaca aklanr. Yntemde, aratrmann modelinden sz edilerek almann evreni ve evrenden seilen rneklem tantlr (evren-rneklem tanmlamas olmayan aratrmalarda aratrma grubu tantlr). Aratrmann veri toplama arac aklanr ve uygulamann nasl yapldna deinilir. Toplanan verilerin hangi teknikler kullanlarak analiz edildii yazlr. Son olarak, ksaca aratrmann bulgular ve sonular yazlr.

zet; balk sayfasndan sonra yer alr ve zetin yaklak 200 kelimeyi gememesine ya da bir sayfay amamasna dikkat edilmelidir. zetlerde, ekil, tablo, kaynak vb. bilgilere yer verilmez, ayrca alt balk vb. kullanlmaz.

Abstract zet sayfasnn ngilizce yazm olup tezlerde zet sayfasndan sonra yer alr. indekiler Sayfas indekiler blm de dier blmler gibi, byk harflerle yazlm NDEKLER bal ile balar. indekiler sayfasnda, almann n blmnde (d kapak, i kapak, jri yelerinin imza sayfas), ana blmnde (giri, yntem) ve arka blmnde (kaynaka,ekler) yer alan blm ve alt blm balklar sayfa numaralaryla birlikte srasyla verilir. 1 nci dereceden balklar 14 punto; dier balklar 12punto ile yazlr. Birinci ve ikinci dereceden balklar byk harf (koyu), nc dereceden balklar,kelimelerin ilk harfleri byk olmak zere kk harf (koyu), drdnc dereceden balklar, kelimelerin ilk harfleri byk olmak zere kk harf normal olarak yazlr. Alt balklar nceki bala gre kolon sadan balar. Birinci derece balklardan nce ve sonra ift satr, ikinci dereceden balklardan nce ve sonra tek satr aralk braklr.

Tablolar, ekiller ve Grafikler Listesi

Tezde tablo ve ekiller varsa, ayr ayr ya da birlikte n blmde sralanr. ya da daha ok saydaki tablo, ekil ve grafikler, Tablolar Listesi, ekiller Listesi ve Grafikler Listesi olarak ayr ayr sralanr. Daha az saydaki tablo, ekil ve grafikler ise tablo, ekil ve grafikler listesi bal altnda birlikte sunulur. Bir tek tablo, ekil veya grafik iin ayr bir liste yaplmaz.

Tezlerin ieriine gre tezde, birden ok eit ve her eitten be ve daha ok sayda ekil varsa, ekilleri de kmelendirerek vermek yararldr. Bu amala, ekiller listesi blm bal altnda, Resimler Listesi, Haritalar Listesi gibi alt balklar kullanlr.

Tablo numaras ve balktaki szcklerin ba harfleri byk, dier harfler kk harfle yazlabilir. Bu durumda tablo numaras ve balk, alt alta gelecek ekilde yaz alannda ortalanr ya da tablo numaras ve bal ayn satra ve sadece kelimelerin ilk harfleri byk, dier harfleri kk yazlr. eitli biimlerde hazrlanabilen tablo ve ekillerde baka kaynaklardan alnan bilgiler varsa, bu bilgilerin kayna, ayrca aklayc bilgiler gerekiyorsa bunlar izelge ve ekillerin altnda gsterilmelidir.

Ksaltmalar Listesi Tezde ksaltlm ifadeleriyle yer alan kavram, kurum, kurulu adlarnn ksaltmalar bu blmde aklanr.

ANA BLMLER GR Tezin giri blmnde; ilgili literatr zetlenerek tez konusu olarak ele alnan problemin ne olduuna, aratrmann amacna, aratrmann nemine, snrllklarna,aratrmaya balarken yaplan varsaymlara ve tezde geen tanmlarn hangi anlamlarda kullanldna ilikin bilgilere yer verilir. Problem Durumu lgili alan yaznn gzden geirilmesi problem alannda o gne kadar nelerin yapldnn ortaya konulmasna ve analizinin yaplmasna imkn verir.

Aratrmann Amac Aratrmann amac, problemin nasl zleceini ifade etme yani sonuta nelerin beklenildiini batan ortaya koyma demektir.

Aratrmann nemi Tezin bu blmnde aratrmac, aratrmann dayand kuramsal ya da kavramsal ereveyi anladn gstermelidir. Aratrmann Snrllklar Hemen her aratrma belirli snrllklara sahiptir. Aratrmacnn, almasn snrlayan btn faktrleri rapor etmesi gereklidir. Snrlamalar kavramsal (tanmsal) ve yntemsel olmak zere iki grupta ele alnabilir. Varsaymlar Varsaym, doru olarak kabul edilen bir fikri temsil eden ifadedir. Aratrma durumunda bu tip ifadeler aratrmann temellerini olutururlar. Tanmlar Aratrma nerisinin bu blmnde belirsiz ya da ak olmayan ifadeler akla kavuturulmaldr

KAVRAMSAL EREVE Aratrma konusu ile ilgili kaynaklar taranr; elde edilen kuramsal bulgulara ve aratrma bulgularna dayal bilgiler bir araya getirilerek kavramsal ereve blm oluturulur. Bu blmde kaynaklar, problemle en az ilikili olandan en ok ilikili olana doru, dier bir deyile, genelden zele doru sralanmaldr. YNTEM Aratrmann yntem blmnde aratrmada izlenen bilimsel yaklamn aratrma modeli, aratrmann evren ve rneklemi, veriler ve toplanmas ile verilerin zmlenmesi ve yorumu gibi ayrntlar aklanr.

Aratrma Modeli Bu balk altnda aratrmada ele alnan problemin ne tr bir aratrma olduu ve hangi ynteme gre aratrld gerekeleriyle birlikte verilir.

Evren ve rneklem Evren, aratrma sonularnn genellenmek istendii objeler, varlklar btndr.Aratrmann bu ksmnda evrenin zellikleri, varsa saysal sonular ile birlikte verilir.Burada dikkat edilmesi gereken en nemli nokta evrenin ele alnan problem asndan zelliklerinin verilmesidir. Verileri Toplama Teknikleri Aratrmann temel dayana olan veriler, aratrma srecinde problemlere cevap aramak ve sonuca ulamak iin gzlem veya lmeye dayal olarak toplanan bilgiler bu blmde tanmlanmaldr. Verilerin Analizi Bu ksma aratrma verilerini analiz etme ve anlalr hle getirmeyle ilgili genel srecin tantmyla balanmaldr. Bulgularla ilgili tartmalar burada yaplmamal bir sonraki blm olan tartma blmnde yaplmaldr.

BULGULAR VE YORUM Aratrmann amalar dorultusunda toplanan verilerin ilenmesinden sonra problem zmne k tutacak ekilde kullanma hazr hle getirilen veriler bulgular blmnde yer alr. Bulgular ve Yorum blm aratrma bulgularnn uzun bir ekilde tartlmasnn gerekli grld durumlarda Bulgular ve Tartma olarak iki ayr blm halinde de yazlabilir. Bulgular ksmnn dzenlenmesinde ham veri tablolarna yer verilmeden, analiz edilmi tablolar dorudan sunulabilir. Gerek grlrse ham veri tablolar EKLER blmnde verilebilir. Tablo sunulurken, tabloya giri ifadesi yazlr, tablonun altna da Tablo.....da grld gibi..... eklinde tablodan k ifadesi yazlr.

SONU VE NERLER Tezin en son blmnde oluturulan bu ksmda aratrma problemi, yntemi, her bir sonucun yorumu, almann snrllklar ve bulgularn ileriye dnk uygulamalar konusunda ksa bir zet yer alr.

ARKA BLM 1-KAYNAKA 1.1 Alntlar (Aktarmalar) ve Kaynak Gsterme(metin iinde) Tezlerde, zellikle problemin tanmlanmas, aratrma ynteminin belirlenmesi ve bulgularn yorumlanmas aamalarnda geni bir literatr taramas yaplr. Bu taramalarda,dier aratrmac ve dnrlerin yaptklarndan yararlanlr.

Tezlerde yaplan aktarmalarda, aratrmac neyi, nereden ve nasl aldn belirtmek zorundadr. Kuralna uygun yaplmayan aktarmalar fark edildiinde, tezin reddine yol aar.

Alnt 40 kelimeden az ise cmle ift trnak iinde belirtilmedir. rnek; Kendi alanlarnda ve retim srecinde tam anlamyla yeterli retmenler olmakszn eitimsel ve endstriyel retim program tam olarak baarl olamaz (Miller ve Miller,2002).

Dorudan aktarmalarda alnt, ana dnce, biim ve ierik ynnden deitirilmeden tezde yer alr. satrdan daha uzun alntlar, az yer tutmas ve ilk bakta bunun bir aktarma olduunun anlalabilmesi iin, sktrlm paragraf eklinde verilir. Bu amala, tm paragraf soldan satr ba hizasndan bloklanp kk puntolarla yazlr. rnek;
Bilim, aratrma ve gelitirme faaliyetleri ekonomik kalknma ve sosyal gelimenin gereklemesinde etkin aralar olarak belirmektedir. Bilimsel ve teknolojik aratrmalarn retim ve karar verme mekanizmalarna olan etkileri zellikle gelimi lkelerde hemen her alanda kendini belli etmektedir. Oysa, az gelimi lkelerde bu ilikiyi fark etmek bile zordur (DPT, 1973: 685)

Aynen aktarlan paradan baz cmle ya da sz beklerinin karlmas hlinde,karmann yapld yere konan nokta (...); karma cmle sonuna gelmise, drt nokta kullanlr (....). Bunlardan yaplan karmay, biri de cmlenin bitiini simgeler. rnek; Planda, aratrma ile ilgili almalarda nce yurdumuzda her alanda aratrma almalarnn bugnk durumu incelenmi ve buna bal ... aratrmaya ... verilecek yn tayin edilmitir (DPT, 1963: 463) Ana dnce deimeksizin, zgn biim ve ierie uyma zorunluluu olmadan, yazarn kendi anlatmyla yaplan bilgi aktarmalarna dolayl aktarma denir. Burada nemli olan alntnn, anlam kaymas olmadan, tez ile serbeste btnletirilmesidir. Dolayl aktarmalarda, trnak iaretleri ya da sktrlm paragraf gibi, herhangi zel bir iaret ve biim kullanlmaz. Dorudan ve dolayl her trl aktarmada, kaynak gsterilmesi zorunludur. Kaynak gsterme ii, her aktarmann nereden yapldn ayr ayr gsterecek ekilde annda yaplr ve bu kaynaklar ayrca kaynakada verilir.

Tek yazar, tek alma Yazarn soyad ve eserin yaymland tarih verilir. Buna ilikin rnek deiik ekilde verilmitir. RNEK:

Snmez (1998) Trkiyedeki blgesel eitsizlikleri inceledii almasnda, .dr. Trkiyedeki blgesel eitsizliklerin incelendii bir almada, ..dr (Snmez, 1998). Snmez in 1998de yaymlanan almasnda, Trkiyedeki blgesel eitsizlikler konusunda .dr.
Son rnekte grld gibi, metin iinde, cmlede yazar ve yayn yl belirtiliyor ise,ayrca parantez iinde yazar ve tarih verilmez.

ki yazarl alma ki yazar varsa, her ikisinin de soyad verilir. Yntem en genel anlamda ......tanmlanr (Dembo ve Gibson, 1985). Dembo ve Gibsona (1985) gre ....... .... dr. , drt ve be yazarl alma Kaynan ilk getii yerde hepsi verilir. zleyen yerlerde ise birinci yazarn soyad verilerek ve dierleri balac konur. William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994) ...... buldu. (lk getii yerde). William ve dierleri (1994) tarafndan yaplan. Alt ya da daha fazla yazarl alma Metin iinde ilk belirtildii yerde, ilk yazarn soyad verilir, ve dierleri diye devam edilir. Kaynaka listesinde her yazarn soyad ve ilk adlarnn ba harfleri verilir. Saylan ve dierleri (2005)......

Gruplar (yazar olarak) Grup isimleri yazar gibi ele alnr (kurum, dernek, hkmet kurulular ve alma gruplar). Genellikle metin iinde her getikleri yerde yazlrlar.

Baz grup yazarlarnn ismi ilk getii yerde aka yazlr ve sonra ksaltlarak kullanlr. Bir grup yazarn isminin ksaltlmasna karar verirken, u genel kurallar kullanlr: Ksaltmalar, okuyucu iin yeterince bilgi verecek ekilde olmaldr ve kaynakaya da hibir glk olmadan yerletirilebilmelidir. sim uzunsa ve eer ksaltmas kolaylkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra getii bir yerde ksaltma kullanlr. Eer isim ksa ise veya ksaltma anlalmyorsa, her getii yerde ak adn yazmak daha yararldr.

RNEK Metin iinde ilk gsterme: (Milli Eitim Bakanl [MEB], 1991). Daha sonraki gstermeler: (MEB, 1991).

Ayn soyadl yazarlar Eer kaynaka/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla ayn soyad olan yazar varsa, metin iinde ilk adlar da verilerek kullanlr. Hatta yayn yllar farkl olsa bile byle kullanlmas gerekir.
RNEK N. zdemir (1985) ve M. zdemir (1990) tarafndan yaplan almalarda..

Ayn parantez iinde iki veya daha ok alma Yayn ylna gre sralanarak, ayn yazarlarn iki ya da daha ok almas dzenlenir. Basmda olan alma varsa, bu en sona konulur. nce yazarlarn soyadlar verilir, ardndan her bir alma iin sadece alma yllar verilir. RNEK (Kkl ve Bykztrk, 1991, 1993). (Balc, 1984, 1990, 1993, basmda). Ayn yazarn ayn yl yapt almalar Yazarn birden fazla almalarn ayrt edebilmek iin yllarn ardndan harfler kullanlr. RNEK (Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Ylmaz, 1992 basmda-a, 1992 basmda-b)

Yazarlar farkl iki veya daha fazla alma Bu tr almalar ayn parantez iinde, soyadlarna gre alfabetik sraya dizilerek ve birbirlerinden noktal virgl ile ayrarak verilir. RNEN; eitli almalar .... (Baaran, 1984; Bursalolu, 1987; Taymaz, 1984). Yazar yoksa Baln birka szcn kullanlmal ,makale iin trnak kullanlmal,kitap vb iin italik olmaldr. RNEK (Mad Cow, 2001) (Inside These Doors, )

Yeniden baslan almalar

RNEK:(Slocum, 1900/1985)

kincil kaynaklar (kaynakada sadece ikincil eser belirtilir)

RNEK: Coie vd.a gre (akt. i. Greenberg, Domitrovich ve Bumbarger, 2000).

Kiisel letiimle elde edilen bilgiler Kaynakaya konmaz. RNEK: (E. M. Barraclough, kisel iletiim, July 28,2000)

Web sitesi

RNEK: The University of Wisconsins Writing Center Web site is an excellent source of information on writing (http://www.wisc.edu/writing/).

1.2 Kaynaka Listesinde Kaynak Gsterme Bir almann sonunda yer alan kaynaka listesi, almay belgeler ve her bir kaynan yeniden bulunmas ve tanmlanmas iin gerekli bilgiyi salar.

Yazarlar, anlalr bir biimde referanslar semeli ve bu liste sadece almann aratrlmas ve hazrlanmasnda kullanlan kaynaklar kapsamaldr. Kaynaklar, kaynaka listesinde yazar soyadna gre alfabetik olarak dizilir.
Kitap ve dergi isimleri italik ya da koyu olarak yazlmaldr. Kaynak bilgileri sayfa bandan balatlr. Bir satra smayan kaynak gsterimlerinde, ikinci satr bir cm (4-7 karakter) ierden balatlr.

Sreli Yayna likin Genel Form Yazarn Soyad, Adnn Ba Harfi. (Tarih). Makalenin ad. Derginin Ad. Cilt(say).Sayfa Nu.

Dergi ad dnda derginin cilt numaras da italik ya da koyu yazlr. Ylda bir saydan fazla yaynlanan dergilerde cilt says dnda bir de sra says veriliyorsa, cilt yanna parantez iinde derginin says italik ya da koyu olmakszn yazlr. Tek yazarl, bir dergide makale RNEK Boz, H. (2001). Kitle iletiim aralar ve suskunluk sarmal. Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, 32(1-2), 41-48.

Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48(5),574-576.

Bir dergide ya da drt yazarl, makale RNEK: Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993, May).The people in organization. Organizational Management, 41, 21-30.

Alt ya da daha ok yazarl, bir dergide makale


RNEK: Kahraman R. C., Borman, C., Hanmgil, M., zler, H., Perin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatszlnn belirlenmesinde rol oynayan faktrler. Salk Psikolojisi,12(2), 301-307.

Baskda olan makale RNEK: Zekeriya, M., ve Kermenek, S. C. (Baskda). Sulu davranlarn kaltsal kkenleri kar mdr?ocuk Psikolojisi, 17, 24-31. Yazarsz, gnlk gazetede makale RNEK: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. Salkl Ya Reetesi. (4 Nisan 1993). Hrriyet, s.15.

Yazarsz almalar, almann adnn ilk kelimesine gre kaynaka listesine girer.Metin iinde kaynak gstermede ise, ksa bir balk parantez iinde verilir (New Drug, 1993). Sayfa numaralarndan nce ngilizce ise, p., Trke ise s. kullanlabilir ya da bu semboller kullanlmadan sadece sayfa numaras verilebilir.

Yllk olarak yaymlanan sreli yayn RNEK: Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, 44,155-194. Bir dergide eviri makale Bruce, T. (1994). ocuklarn yaamnda oyunun rol (ev. A. F. Altnolu). Eitim ve Bilim,18(92), 64-69. (Orijinal makalenin yaym tarihi, 1970)

Makale hangi dile evrildi ise, makale ad o dilde verilir. evirenin ad, rnekte gsterildii gibi makalenin isminin ardndan parantez iinde verilir. evirilerden yaplan alntlar, metin iinde gsterilirken yazarn soyadndan sonra,srasyla orijinal tarih ve eviri tarihi verilir. rnek:Brucee (1970/1994) gre ............ dr.

Kitap rnekleri Bursalolu, Z. (2003). Eitim ynetiminde teori ve uygulama. (7. basm). Ankara: Pegem AYaynclk.

Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in organizations (Third edition). New York:Mc Graw-Hill. Timur, T. (2000). Toplumsal deime ve niversiteler. Ankara: mge Kitabevi.

Kurumun yazar ve yaymcs oldugu kitap Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated Resident Population by Age and Sex in Statistical Local Areas, New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Conberra, Australian Capital Territory: Author.

Devlet Planlama Teskilat. (2005). Ekonomik ve Sosyal Gstergeler (1950-2004). Ankara, Devlet Planlama Teskilat.

Bir editr (veya editrler) tarafndan hazrlanms kitap Saylan F. ve Yldz, A. (Editrler). (2006). Yasam Boyu renme. Ankara: A.. Eitim Bilimleri Enstits ve Pegem A Yaynclk. eviri Kitap Hollingsworth, P.M. and Hoover, K.H. (1999). lkretimde retim Yntemleri(ev. T. Grkan, E. Gke ve D.S. Gler). Ankara niversitesi Rektrl Yaynlar No 214. (Eserin orijinali 1991de yaymland). Freire, Paulo. (1991). Ezilenlerin Pedagojisi. (ev. D. Hattatoglu ve Erol zbek)stanbul, Ayrnt Yaynevi. (Eserin orijinali 1982de yaymland). eviri kitaplardan yaplan alntlar metin iinde gsterilirken yazarn soyadndan sonra, srasyla orijinal tarih ve eviri tarihi verilir. rnek: Hollingsworth ve Hoovere (1991/1999) gre ................ dr. Freire (1982/1991) okuma yazma retiminde, ... dr

Ansiklopedi veya szlk Trk Dil Kurumu. (1969). Trke szlk (geniletilmi bask). Ankara: TDK.

Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols. pp.1-20). London: Macmillan. Editrler tarafndan yayna hazrlanm bir kitapta bir makale ya da blm Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger and F. I.M. Craik (Eds.), Varieties of memory and consciousness (pp.309-330). Hillsdale, NJ:Erlbaum. Glmez, Mesut. (2006). Kesintisiz insan haklar retimi ve eitimi., F. Saylan ve A. Yldz.(Editrler). Yaam boyu renme. kinci Bask. Ankara. Eitim Bilimleri Enstits ve Pegem A Yaynclk, ss. 84-105. Editr varsa editrden nce, yoksa kitabn adndan nce In kelimesi yazlr(ngilizce bir eser iin).

Bir sempozyumda sunulan yaymlanmam bir alma Johnson, R. S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA.

Kkl, N. (1996, 25-27 Kasm). niversite rencilerinin istatistik kayg puanlarna etki eden faktrler. Devlet statistik Enstits Aratrma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

Doktora ya da yksek lisans tezleri niversiteden elde edilen ve Dissertation Abstracts International (DAI)da zetlenen doktora tezi

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University,1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055.

Yaymlanmam doktora tezi ztrk, S. (2004). Trkiyede niversite zerkliinin mali, akademik ve ynetsel boyutlaryla kamu ve vakf niversiteleri iin betimlenmesi, Yaymlanmam Doktora Tezi, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Enstits, Ankara Yaymlanmam yksek lisans tezi

Almedia, D. M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished masters thesis,University of Victoria, Canada. Kara, E. (1996). retmenlerin stat dzeyleri. Yaymlanmam Yksek Lisans Tezi, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Enstits, Ankara. ehir adnn verilmesi yeterli olmakla birlikte tez baka bir lkede yaplm ise ve ehir yaygn olarak tannmyor ise, ayrca lke ad verilebilir.

INTERNET ORTAMINDAN (WEB SAYFALARINDAN) ELDE EDLEN BLGLER N KAYNAKA LSTES HAZIRLAMA Yazar ve yaymland dergisi belli olan bir makale Beach, D. (December, 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, Vol. 9;pp. 859 -873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/ reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007de alnmtr. Yazar belli olmayan ancak yaymland dergisi belli olan bir makale From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor,Vol. 30 ;pp.11. Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html 22 Austos 2000de alnmtr. z (Abstract) Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview[Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247271. Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html 25 Ocak 1996da alnmtr.

Kiisel web sayfalar

Kalli, S. (2006). Carla Amerikan Industrial School. Retrieved September 20, 2005, from http://home.epix.net/~any/phys.html McKullan, A. W. (2003). Multiple intelligences artificiels. Retrieved July 1, 2006, from Yale University, Yale-New Haven Teachers Institute Web site:http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1985/6/01.06.10.x.html

Elektronik/ e-kitaplar Elektronik Referanslarn yeni APA Sitiline gre (2009), yayn evinin corafik yeri(ehir & Eyalet) ve adn yazmak gereksiz olarak ifade edilmitir. Ama yaynevinin kimlii ak deilse yazar, URL, veritaban ad, veya dier referans bilgileri- bu durumda yazlmas gerektii vurgulanmtr. 2001 APA El kitabndaki dier bir deiiklik ise: Eer web adresi veya URL bir sonraki satrda devam ediyorsa kelime ilemcinin otomatik olarak yerletirdii tire(hyphenation) zellik kaldrlmal bunun yerine noktala iaretinden sonra deil ncesinde bir boluk verilmelidir.

Elektronik kitabn tamam direkt linki varsa: Selly, F. L. (1995). Legends of landforms: Native American lore and the geology of the land. Retrieved from http://www.netlibrary.com/AccessProduct.aspx?ProductId=11111 Elektronik kitabn tm - direkt link ulalamyorsa veya URL bilgileri ile nasl ulalaca ifade edilmi ise "Retrieved from": yerine "Available from" eklinde web sayfasnn adresi yazlmaldr. rnek: Lelly, D. (2002). Diversity and education: Honoring differences. Available from http://mhprofessional.com/product.php?isbn=001111111H Elektronik kitapta blm Quekden, h. (1999). Human game. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.), Understanding and Understanding (pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS database.

Elektronik olarak verilen Aratrma veya Teknik raporun tm: Robert, D. N., & Hugy, J. L. (2000). Hospital patients diabetes, 2004 (Statistical Brief #22). Retrieved from Agency for Healthcare Research & Quality http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefsss/sb99.jsp Kiisel dokman veya rapor ama belli bir organizasyon tarafndan sunulan Web sitesi, yaymlama tarihi yok: Accreditation Commission for Programs in Chemistry Administration. (n.d.). Handbook of chemistry. Retrieved March 22, 2002, from http://www.acpha-cahm.org/formus /acphas /acphahandbook04s.pdf Kiisel dokman veya rapor, yazar ve/veya tarih belli deilse Most improved elementary schools in science: Survey results. (n.d.). Retrieved July 26, 2000, from http://www.sharingsucces.org/codes/highperfs/200001/es_maths/msi/ef ectivespractices.htm

ONLNE REFERANS DOKMANLARI Online Ansiklopedi Haltes brass. (2002). In D. Goffmann & R. Prgvin (Eds.), Encyclopedia of math in Canada. Retrieved July 11, 2002, from http://www.thecanadianencyclopedias.com/

Online Szlk Game. (2000). In The New Dictionary of Cultural Literacy. Retrieved July 10, 2000, from http://www.bartleby.com/9999/ Tez & Tez nerisi Belli bir veri tabanndan ulalan Yksek lisans tezi (basld varsaylr) Ludcsuk, A. (2000). A history of early teacher training practices (Alabama University), 1900-1975. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses. (AAT 1111111)

Enstit / niversite web sayfalarndan eriilen tez

Firat, A. (2000). Fracturs in chemical bonding (Doctoral dissertation, Alabama from http://bbb.aaa.edu/lmnb/bitstream/2017/12131/1/AhmetFirat2000.pdf

ERIC DOKMANLARI ERIC Dokman (Dokman numaras yok) Game, H. (1951). Learning the Algebraic Method of Solving Problems. Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation. (ERIC No. ED123456)

ERIC Dokman (Dokman numaras ile birlikte)

Huld, A., & Belle, F. (2002). The Psychology of Mathematical problem solving (Report No. ABCDE-RR-99-2).East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC No. ED123456)

ERIC Dokman baslmam konferans yazs

Belle, J. C. F. (2007, April). Learning to Formulate Equations for Problems. Paper presented at the annual meeting of the National Education Association, Chicago, IL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED111111)

ERIC Dokman baslm konferans yazs

Yves, A. B. (2002). Origins and functions of positive and negative affect: A control-process view. In Association of Psychological Review: Proceedings of the Summer Conference, North Myrtle Beach, SC (pp. 25-36). (ERIC Document Reproduction Service No. ED222222)

ERIC Dokman Yksek Lisans Tezi

Costa,D. (2005). Feedback and self-regulated learning. Master's thesis, Galles College. (ERIC Document Reproduction Service No. ED333333) Dolle, H. O. (1960). Origins and functions of positive and negative affect. Doctoral dissertation, University of North Italy. (ERIC Document Reproduction Service No. ED444444)

ERIC Dokman - doktora tezi

Ekler Burada metin iinde verilmesi uygun grlmeyen izelgelere, belgelere, almada kullanlan anketlere, leklere vb. bilgilere yer verilir. Eklerin bal, ek numaras ve adndan oluur.

KAYNAKA

Gazi niversitesi Eitim Bilimleri Enstits. Tez Yazm Klavuzu. 24 Nisan 2010 tarihinde

http://www.egtbil.gazi.edu.tr/egitimbilimleri/Formlar/tezyazimklavuzu.pdf siteden alnmtr.

Purdue Online Writing Lab.General APA Guidelines. 24 Nisan 2010 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ siten alnmtr.