Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN RINGKAS TENTANG

SAUDARA KITA
DI ULU KOTA, PAKAN BHG SARIKEI
SARAWAK 2009

 
 
 
DISEDIAKAN OLEH:
MOHD AMIR RIDHWAN ABDULLAH
PEGAWAI HIKMAH WILAYAH TENGAH SARAWAK.
 

 
TAHUN 2009 
 
PENDAHULUAN

‫اﻟﺤﻤﺪ اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺬي أرﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى و دﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ آﻠﻪ وﻟﻮ آﺮﻩ اﻟﻤﺸﺮآﻮن‬

Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  mengutuskan  Rasulnya    dengan  petunjuk    dan  agama  yang 
benar bagi sekalian agama walaupun golongan musyrik mengingkarnya. Sesungguhnya jalan kebenaran 
adalah  luas  terbentang.  Jalan  kebenaran  adalah  jalan  para  Nabi  dan  Rasul.    Hanya  jalan  itu  dapat 
membawa  kejayaan  dan  kebahagian  kepada  manusia  dunia  dan  akhirat.  Usaha  dan  misi  Nabi 
Muhammad Saw dan para sahabah  yang  mengajak manusia mentaati kehendak Allah dan keselamatan 
yang hakiki perlu diteruskan sehingga  hari kiamat. Atas maksud inilah Usaha dakwah telah dilaksanakan 
di berbagai kawasan wilayah Tengah Sarawak, khususnya  Ulu Kota Pakan ,Bhg Sarikei Sarawak.  

Berkat kesungguhan dan pertolongan Allah penduduk Masyarakat Iban di Ulu Kota telah ramai 
memeluk  Islam.    Namun  apa  yang  perlu  kita  lakukan  setelah  membawa  mereke  ke  dalam  Islam?  Apa 
yang  perlu  kita  lakukan  terhadap  mereka  tatkala  dan  saat  mereka  menghadapi  kesulitan  dan 
ksesusahan?    Inilah  perlu  difikirkan  oleh  umat  Islam  yang  ada  kerisauan  tentang  umat  ini.    Meraka 
adalah Saudara kita. …. 

Firman Allah Swt: 

⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè? ∩⊇⊃∪ 8Λ⎧Ï9r& A>#x‹tã ô⎯ÏiΒ /ä3ŠÉfΖè? ;οt≈pgÏB 4’n?tã ö/ä3—9ߊr& ö≅yδ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ

∩⊇⊇∪ tβθçΗs>÷ès? ÷Λä⎢Ζä. βÎ) ö/ä3©9 ×öyz ö/ä3Ï9≡sŒ 4 öΝä3Å¡àΡr&uρ óΟä3Ï9≡uθøΒr'Î/ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû tβρ߉Îγ≈pgéBuρ

10. Wahai orang-orang Yang beriman! mahukah Aku tunjukkan kamu sesuatu perniagaan Yang
boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang tidak terperi sakitnya?

11. Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, serta kamu berjuang membela dan
menegakkan ugama Allah Dengan harta benda dan diri kamu; Yang demikian itulah Yang lebih
baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat Yang sebenarnya).

(Surah As-Saff :10-11)


 
1.LATARBELAKANG PENDUDUK SAUDARA BARU DI ULU KOTA PAKAN 

1.1 LOKASI/PERJALANAN 

Rumah Bandok ,ULU Kota merupakan sebuah perkampungan kecil yang terletak jauh di 
pedalaman bahagian PAKAN dan JULAU Sarikei.  Jarak perjalanan dari  sarikei ke rumah panjang  
Ulu Kota mengambil masa lebih  3 jam .   

Keadaan  jalan  agak  sukar  berbukit  dan  berlumpur  serta  berlubang,  menyukarkan 
perjalanan  untuk  sampai  ke  Ulu  Kota.    Bagi  memudahkan  perjalanan  yang  mencabar,  para 
penduduk  dan  orang  yang  melawat  biasanya  mengunakan  pacuan  4  roda  (4x4W)  serta  lasak.  
Ini juga merupakan salah satu perkara yang menghalang pihak kami untuk pergi ke sana pada 
setiap  bulan.    Lantaran  itu  kadang‐kadang  kami  terpaksa  bekerjasama  dengan  badan‐badan 
tertentu untuk ke sanan seperti YADIM dan baitulmal. Walaubagaimanapun mereka juga agak 
terbatas  kerana  banyak  tugas  lain  yang  perlu  diselesaikan  di  tempat  lain  dan  mengikut 
peruntukan yang telah ditetapkan setiap tahun. 

Gambar 1: Menunjukkan keadaan jalan yang curam dan sukar didaki. 


 
 

Gambar 2: Menunjukkan jalan yang berlopak dan berlumpur dan sukar dilalui. 

Gambar 3: Menunjukkan sebahagian halangan sungai yang bersebelahan dengan rumah 
panjang. 


 
1.2  GEOGRAFI PENDUDUK 

Penduduk  di  Ulu  kota  merupakan  kaum  Iban  Sarawak    dan  penduduk  tetap  yang  
mendiami perkampungan Ulu Kota.  Jumlah Penduduk rumah panjang sekitar 500 orang dengan 
2 buah rumah panjang bersebelahan. Bagi yang  beragama Islam seramai 33  orang. Manakala 
yang telah menganut agama kristien dianggarkan seramai 50%  daripada 500 orang penduduk 
rumah panjang. 

Gambar 4: 

Menunjukkan 
penduduk  saudara 
kita  dan  bukan  Islam 
di  Ulu  Kota  Semasa 
mendengar  taklimat 
dari Us.Mohd Amir 

Gambar 5: Menunjukkan Us. Mohd Amir sedang menyampaikan taklimat tentang Islam kepada 
semua yang hadir (Saudara kita dan yang belum Islam) 


 
 

Gambar  6: Menunjukkan  penduduk  saudara  kita  dan  bukan  Islam  di  Ulu  Kota  Semasa 
mendengar taklimat dari Us.Mohd Amir 

Gambar  7:  Penduduk  rumah  panjang  sedang  menjamu  juadah  hidangan  bersama 
rombongan. Turut serta yang tidak beragama Islam. 


 
 

1.3  SUMBER EKONOMI UTAMA 

Sumber ekonomi utama penduduk di sini ialah pertanian . Namun ada juga dikalangan 
mereka yang telah berhijtah ke Bandar untuk mencari pendapatan dan bidang pekerjaan yang 
lain. 

1.4  SIKAP DAN HUBUNGAN PENDUDUK DENGAN ORANG LUAR. 

Gambar  8:  Saudara  Umpang 


selesai  mengucap  Syahadah 
dan  memeluk  Islam.  Beliau 
kini  bernama  Ismail  bin 
Abdullah (26 okt 2008) 

Semasa  lawatan  sebelum  ini  tertadapat  ibu  bapa  saudara  kita  berminat  anak  mereka 
dihantar ke sekolah agama bagi mendalami Ilmu‐Ilmu Islam. Pada peringkat awal, kami dapati 
bahawa penduduk rumah panjang di sini amat baik dan sentiasa mengalukan kedatangan kami 
dan  orang  luar  termasuklah  yang  sudah  beragama  kristien.  Malah  ada  sebahagian  daripada  
penduduk  rumah  panjang  lain  juga  turut  mengalukan  kedatangan  kami  dan  ingin mengetahui 
tentang  agama  Islam    dan  ada  juga  yang  telah  beragama  kristien    berhasrat  memeluk  Islam 
pada masa akan datang.        

Gambar  9:  Suasana  diluar  kawasan 


rumah panjang       
   


 
 

Gambar 10: Suasana dalam ruai 
rumah panjang panjang Ulu 
Kota       
     
                 

   
 

Gambar  11:  bersama  ketua 


Rumah  panjang  TR  Bandok 
ak Ugon, Ic: 450904‐13‐5177 
(Tiada  agama)  dan  En 
Brayan  (Baju  berbelang.  )En. 
Brayan  pernah  berhasrat 
untuk  memeluk  Islam.  Beliau 
tinggal di rumah panjang lain 
yang  terletak  lebih  kurang 
lebih  1  Km  daripada  rumah 
yang kediaman Saudara Kita. 

1.5 MASALAH PENDUDUK MUALLAF/SUADARA KITA DI ULU KOTA HARI INI. 

Sebagaimana dijelaskan sebelum ini, hubungan penduduk rumah panjang dengan orang 
luar  sememangnya amat baik sebelumnya. Malah kemasukan kepada agama Islam di kampung 
ini  semakin  bertambah  setiap  kali  kami  mengadakan  lawatan  dan  ziarah.      Secara  umumnya 
semua penduduk rumah panjang telah boleh menerima kehadiran kami dengan baik.    


 
Namun  akhir‐akhir  ini  berlaku  kekecohan  dan  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh 
pihak  Misonnary  (Kristien)  di  kampung  ini  berikutan  kebimbangan  mereka  terhadap 
bertambahnya pengganut Islam di Ulu Kota.   

Pihak  kristien  yang  mulanya  diwakili  oleh  guru  sekolah  yang  tinggal  di  situ  telah 
bekerjasama  dengan  pihak  gereja  untuk  melakukan  suatu  agenda  bagi  menghalangi  
penyebaran islam di situ.  

Lantaran  itu  Penduduk  Islam  di  sini  telah  difitnah  dengan  berbagai  keadaan  dan 
dipulaukan oleh masyarakat mereka .  

Gambar  12:  Suasana  yang  tidak 


menyenangkan  golongan  saudara 
baru di ulu kota 

Gambar 13:Persekitaran rumah panjang , pandangan dari luar. 


 
 

Gambar  14:  Suasana  rumah  panjang  yang  bersebelahan  daripada  rumah  yang  didiami  oleh 
saudara kita dan bukan Islam yang lain. 

Rentetan dari konflik dengan pihak kristien di rumah panjang mereka ini,  menyebabkan 
mereka telah mengambil langkah untuk berhijrah ke penempatan baru (Lihat gambar),dengan 
harapan agar dapat  melaksanakan ajaran Islam dengan baik  dan terhidar dari ganguan pihak 
tertentu.  

Pada masa sekarang pihak Sudara kita yang diketuai oleh En Azhar bin Abdullah, sedang 
mengusahakan  pembinaan  rumah  mereka  yang  sementara  dan  dibina  daripada  bahan  buluh‐
buluh dan seumpanya.  Ini kerana mereka tidak mempunyai peralatan seperti  mesin pemotong 
kayu balak, tiada dana yang mencukupi untuk membeli atap dan seumpanya. Pihak kami amat 
terharu melihat keadaan mereka ini.  

Sebelum  ini  pihak  Baitulmal  ada  menyumbangkan  RM  2,000  bagi  membina  surau. 
Jumlah  ini  amat  jauh  daripada  mencukupi  untuk  membina  sebuah  Surau  apatah  lagi  untuk 
membina  sebuah  rumah.    Pada  masa  sekarang  belum  ada  mana‐mana  pihak  yang  telah 
menghulurkan sumbangan untuk membantu mereka dalam membina rumah baru.  

Keperluan mereka masa terdekat ini adalah seperti berikut: 

1. Atap zink bagi pembinaan rumah  

2. Tiang kayu 

3. Alat/mesin pemotong  


 
4. Papan  

5. Tong air  

Gambar  15:  Kawasan 


cadangan  tapak 
rumah  dan  surau 
saudara kita Ulu Kota 
bertempat  di  jalan 
Alun 

Gambar  16:  Kawasan 


cadangan  tapak 
rumah  dan  surau 
saudara  kita  Ulu 
Kota. 

   

10 
 
 

KESIMPULAN 

Penduduk  Saudara  baru  di  Ulu  Kota  adalah  Saudara  seagama  dengan  kita  ,  dan  saudara  yang 
diikat atas dasar I’ktiqad yang satu, Tiada tuhan yang patut disembah dengan selayaknya melainkan 
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikrar inilah yang mengikat  hubungan kita dengan mereka.  
Mereka adalah saudara kita yang menghadapi tekanan dan permasalahan di tanah air sendiri. Oleh itu 
saya menyeru kepada semua yang ingin membantu, bantulah  mereka ini, agar dapatlah mengurangkan 
bebanan yang mereka hadapi.  

Meraka  ini  memerlukan  rumah  dan  Surau.  Namun  kos  untuk  melaksanakanya  agar  besar  dan 
sulit bagi mereka. Oleh sumbangan berupa bahan binaan atau wang  ringgit daripada sahabat‐sahabat, 
saudara‐saudar adalah diperlukan untuk membantu mereka ini. 

CATATAN: SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN: 

1. Us.Mohd Amir ridhwan Bin Abdullah  
Pegawai HIKMAH Wilayah Tengah Sarawak. 
E‐mail    :daieallah@hotmail.com 
Tel    :019‐8643076 
 
 
2. En Azhar Bin Abdullah (Ketua Saudara Kita Ulu Kota) 
Tel    :013‐5786991 
 
 

11 
 
 

SEGALA  SUMBANGAN  BOLEH DISALURKAN TERUS KE DALAM AKAUN SAUDARA KITA DI ULU KOTA 
IAITU: 

12 
 
 

13 
 
 

LAMPIRAN SENARAI NAMA SEBAHAGIAN SAUDARA KITA 

  NAMA DALAM ISLAM  NAMA SEBENAR  NO KP@ SIJIL  CATATAN 


BERANAK 
1  AZHAR BIN ABDULLAH  LINGGANG AK PANAU  730603‐13‐5575   
2  NUR SYAFIQAH BT ABDULLAH  CUMANG AK TARANG  730305‐13‐5518   
3.  MOHD JEFFREY  BIN ABDULLAH  JEFFREY AK LINGGANG  950809‐136295   
4  NUR SUHANA BT ABDULLAH  LUCYANA LUNDAT AK  950430‐13‐6434   
LINGGANG 
5  IBNU SINA BIN ABDULLAH  ENTINGI AK JIMBUN  890511‐13‐7197   
6  MUNA BT ABDULLAH  KELANCHI AK BABA  730614‐13‐6064   
7  MUHAMMAD IKRAM BIN  MICHAEL   950820‐13‐5787   
ABDULLAH 
8  NURUL AIN BT ABDULLAH  TRINAWATI AK KALANCHI  E.00213‐98   
9  MUSA BIN ABDULLAH  MOSES AK KAYA  890724‐13‐5945   
10  KHATIJAH BT SA’ARI  ‐  891120‐13‐6116   
11  AMYNIA SAMY BT ABDULLAH  ‐  SK.367876   
12  NOORDURANNI BT ABDULLAH  SERIE AK TARANG  780710‐13‐6050   
13  NOORASHIKIN BT ABDULLAH  MAGDELINE AK INJAN  E.00051‐99   
14  SITI NOOR BA’YAH BT  MARYLYN AK JELEMBAI  SK.354358   
ABDULLAH 
15  SOLEH BIN ABDULLAH  TARANG AK BRAUNDAH  46051‐13‐5151   
16  FATIMAH BT ABDULLAH  BILUN AK UJUT  430411‐13‐5242   
17  KHUZAINNAH BT ABDULLAH  RAMOS AK TARANG  920330‐13‐6608   
18  SAHARI BIN SUIP  ‐  700604‐13‐6137   
19  SAHIRA BT ABDULLAH  WINI  IYAK AK BANA  740402‐13‐6132   
20  KHUSAIRI BIN SAHARI  ‐  V.8216   
21  KHAIRIL BIN SAHARI  ‐  F.01221‐96   
22  KHARUL BIN SAHARI  ‐  SK.390642   
23  ISMAIL BIN ABDULLAH  UMPANG  ‐   
24  Ibrahim bin Empili  Panau ak Empili  430506135165   
25  Sufina Bt Melina  Empina ak Melina  480907135372   

14 
 
26  Ishaq bin Abdullah  Changgai ak Jantan  ‐   
27  Aminah bin Abdullah  Minda Ak Unchat  770102136218   
28      4 orang  lagi termasuk anak En 
29  .Ishak   
30   
31  Selainya belum direkodkan. 
32 
33 
 

15