BAB I PENDAHULUAN 1.

1 Latar Belakang Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa, menurut riwayat lisan turun-temurun, yang berkuasa sejak abad ke-10. Namanya disebut-sebut dalam prasasti Blanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10. Salah satu dinasti kerajaan yang terbesar di Kepulauan Nusantara dan semenanjung Asia Tenggara adalah dinasti Warman atau Warmadewa. Warmadewa berasal dari bahasa Sansekerta secara umum berarti berarti Dewa Pelindung atau Dilindungi Dewa. Raja-raja dari Dinasti Warmadewa ini awalnya berasal dari India(kerajaan Pallawa)3, muncul kemudian menyebar ke Nusantara dan ke wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-5 Masehi, mendirikan dan menguasai banyak kerajaan, seperti Kaundhiya, pengikut ajaran Maharsi Agastya, mendirikan dinasti Warmadewa di Funan ( Kamboja sekarang), kemudian kerabatnya yang lainnya bernama Kudungga, pada periode yang sama mendirikan dinasti Warmadewa di Kerajaan Kutai atau Poli di Kalimantan Timur. Kemudian juga muncul kerajaan Chenla(Angkor) di Kamboja dan kerajaan Champa( Lin-yi) di Vietnam2. Demikian pula di Sumatra, timbul kerajaan Kuntala, Malayu (Suarnabhumi) dan Sriwijaya, raja-raja mereka awalnya diyakini berasal dari India serta dengan nama rajakula Warmadewa pula. Selanjutnya di Jawa Barat, muncul kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara, dengan raja berwangsa Warmadewa pula, di Jawa Tengah berdiri kerajaan Kalingga ( Keling atau Holing) dan Mataram, raja-raja awalnya berasal dari India, dimana ada raja berwangsa Warmadewa dan ada pula berwangsa Sanjaya . 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.3.1 Tujuan Penulisan
• Untuk mengetahui Dinasti Warmadewa di Bali,agar generasi muda bisa lebih memahami nilai keluhuran kehidupan nenek moyang khususnya dinasti warmadewa • Untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan sehingga sejarah generasi yang muda lebih bisa mendekati

1

disamping itu juga agar kita bisa memperluas perbendaharaan peristiwa sejarah khususnya pengetahuan Dinasti Warmadewa di Bali. menurut riwayat lisan turuntemurun.4 Ruang Lingkup Masalah Karena keterbatasan data yang bisa dipakai untuk mengungkapkan keberadaan ditemukan. Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa. Raja Dharma Udayana Warmadewa 5.1 Definisi Dinasti Warmadewa Dinasti (wangsa) Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Menurut prasasti ini.memahami nilai-nilai luhur nenek moyang. 1. sehingga makalah ini bisa mengungkapkan berdasarkan benda arkiologi ( data-data sejarah ) yang dapat . Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. sehingga kehidupan bangsa semakin kuat dan kukuh. Raja Sri Kesari Warmadewa 3. Namanya disebut-sebut dalam prasasti Blanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Raja Candrabhayasinga Warmadewa 4. Raja Sri Ugra Sena 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2 Manfaat Penulisan • Sebagai penanaman rasa cinta tanah air dan bangsa serta mnumbuhkan kehidupan kebudayaan bangsa kita yang telah memiliki nilai luhur dan tinggi. Ada pun Dinasti yang dimaksudkan diantaranya: 1. Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. yang berkuasa sejak abad ke-10. 1.3. Raja Marakata Dinasti Warmadewa di Bali.

Sumber Data a. Seri Maharaja Seri Walaprabu 8.1. Seri Suradhipa BAB III METODELOGI PENULISAN 3. Raja Sri Kesari Warmadewa 3. Data Kualitatif Data yang diambil dari sumber internet dan buku sejarah yang berbentuk data huruf atau abjad.1 Jenis dan Sumber Data 3.2 Nama Raja-Raja Dinasti Warmadewa 1.1. Raja Anak Wungsu 7. Raja Dharma Udayana Warmadewa 5. Seri Suradhipa 2. Raja Candrabhayasinga Warmadewa 4. Raja Marakata 6.2. 3. Seri Maharaja Seri Sukalendukirana 9. Seri Maharaja Seri Walaprabu 8. Seri Maharaja Seri Sukalendukirana 9. Data Primer Data yang diperoleh dari sumber internet dan buku sejarah. Raja Anak Wungsu 7.6. 3 . Jenis Data a. Raja Sri Ugra Sena  2.1.

3.3 Agama dan Keperjayaan Yang Dianut BAB V PENUTUP 5.1 Pengetahuan Tentang Dinasti Warmadewa 4.2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari bimbingan guru sejarah.. Interview Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema.2.1.b. Kepustakaan Data-data yang diperoleh dari sumber internet yang berkaitan dengan tema makalah.2 Sistem Pemerintahan Dinasti Warmadewa . 4.2 Teknik Pengumpulan Data 3. BAB IV HASIL PEMBAHASAN 4.1 Kesimpulan 5. internet dan buku sejarah.2.2 Saran . 3.

5 Gambar I.DAFTAR GAMBAR Gambar I.2 : Gambar I.1 : Gambar I.3 : Gambar I.4 Gambar I.6 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful