Anda di halaman 1dari 13

SEPERTIINIKAHDUNIA

OlehAloengSilalahi

DituliskhasuntukFestivalDEKONMAKUM2011(USIM) DITEPISEBATANGJALANTERDAPATSEBUAHBEKASLONGGOKANSAMPAH.SUASANAJALAN AGAKSIBUKDENGANBUNYIDANHONKENDERAAN.SEORANGPEREMPUANMASUK,MARAH MARAHPADAKENDERAANYANGMEMBUNYIKANHONKEPADANYA. PEREMPUAN Hoibisinglah!Sibukjekorang!Adaakukacaukorang?Amin!Amin!Heibisingbetulkatsini. Amin!Manabudakni?Amin!!! MEMBONGKARLONGGOKANSAMPAHSAMBILTERUSMEMANGGILAMIN.JUMPASEBUAHTIN MINUMAN.DIATERSENYUMDANMENGUSAPUSAPTINTERSEBUT,SEOLAHOLAHTINITU ADALAHAMINYANGDICARICARINYA. PEREMPUAN Amin...kenapadiamjemakpanggil.Apa?Takdengar?Aahyelahkatsinibisingbetul.Maafkan makye,maktakingatkatmanamakletakAminsemalam.Ingatkankatsimpangbelakangsana tu.Banyaksangatnurserykatareasini..tapitakapakansekarangmakdahjumpasayangmak ni..Amin...Amin..Cak!Hahahaha...sukayamakpanggilAminya?SedapkannamaAmintu? Hmm..mestilahmaktaumaknanya.Eh,ayahmakdulu..atukAminlahtu..diaimamtau.Imam masjidbesar.IngatlagimakdiacakapmaknanamaAminialahyangterpuji.Apa?Kenapamak baginamaAmin?Hmmm..maktauAmin,Amintaksamamacambudakbudaklain.Nantikalau Aminjumpadenganmereka,ataudengansesiapasajalah,mestimerekaakankataAmin macammacam.SebabtumakbagiAminnamani.TakkisahlahdiorangnakkataAminmacam manapun,Amintetapmaknanyayangterpuji,kan?Hahaha..ishmaktaulah..Pandaikanmak kan?Apa?Ayah?huh!Entah!Jangantanyalahmaktaktau.Entahmatientahhidup.Matilagi eloklahagaknya! TERDENGARHONYANGKUAT.LORIAGAKNYA. PEREMPUAN Hoi!Takgunapunyalori!Tengoktengoklahsikit!Pakairasasikit..habisterkejutanakorang! Uish...diamyeAminye..eh,jangannangis..alasayangmakdiamyasayang..Kenapasayang, Amindemamye..Cubamakrasa..eh,sejukni,bahayani.Kejapkejapmakletakubat.Mak letakubatyasayang..Ha..dahdiamye..diamye... PEREMPUANTERUSMEMUJUKTINUNTUKDIAM.DUAORANGPEMUDALALUDIJALANITU. MEREKANAMPAKPEREMPUAN.SAMBILTERTAWAMEREKAMERAMPASTINDARIPEREMPUAN ITU. PEREMPUAN Eh,apani?Apani!Bagibalikanakaku!Amin! 1

DUAPEMUDATADIKETAWADANMENGEJEKPEREMPUANITUMENDODOIKANAMIN. KEMUDIANSALAHSEORANGDARIMEREKAMENYEPAKTINHINGGAJAUH. PEREMPUAN Heijangan!Amin!....Aminanakmak...Eh,Amin? PEREMPUANKEMBALIMENYELONGKARSAMPAHDANKEMUDIANMENGELUARKANSEBIJI PISANGYANGDAHSEPARUHDIMAKAN. PEREMPUAN KatsiniAminrupanya..Cemasmaktadi..Ye,yejanganmenangisyesayang..MaksayangAmin.. DUAPEMUDAYANGTADINYAGEMBIRATENGOKREAKSIPEREMPUANTUTADI MENGGELENGKANKEPALA. PEMUDA1 Heigila...Camnebolehterlepasmacamnijetakadasesiapabuatapaapake?Akuingatdah tendangtintutadidiablahladarisinitapipisangtakhabismakanpunjadijugak.. PEMUDA2 Itulahdia,dulumengandunganakharam.Takutpunyapasal,dibuangnyaanaktukattempat sampah.Sekarangsibukpulakcarianakdiakattempattempatsampah.Semuasampah nampakmacamanakdia.Tubaruhukumduniatu.. PEMUDA1 Buatanakjeyangpandai...Lain,haram.. PEMUDA2 Dahjomlah,lamalamakitakatsinimenjangkitpulaksialorangbuanganakninanti. MEREKAPERGI.LAMPUKEMBALIPADAPEREMPUANTADIYANGKINIKELIHATANRAPIDAN MENARIK.MUZIK. 2

PEREMPUAN Flymetothemoonandletmeplayamongthestars letmeseewhatspringislikeonjupiterandmars inotherwordsholdmyhand inotherwordsdarlingkissme FillmyheartwithsongLetmesingforevermore YouareallIlongforAllIworshipandadore Inotherwords,pleasebetrue Inotherwords,Iloveyou Banyaknyalagucintayangmembuaiperasaan.Akumengenallagulaguiniwaktuakumasih bersekolahrendah.Setiaphariberkumandangdiradiodanakumempelajariliriknyadarimulut ibu;yangseringkaliterkumatkamitmenyanyikannyabersamalagudiradio...danmatanya,ya matanyhsaitunampakseolahdiatenggelamdalamsebuahperasaanyangpenuhkeindahan. Tapitakboleh,akutakpernahbertanyakepadanyaapakahyangsedangdifikirkannyapada waktuitu.Rumahkamiadalahkawasanterlaranguntukpersoalancinta,kataayah,akumasih mentah.Mentahkahaku,ketikamenjelangremajasetiaphariakumnyelamipersoalancinta yangbersiarandalamtelenovelatelenoveladansinetronsinetrondikacatv.Tiapsabtutak jarangakumenemaniibudankertaskertastisunyamengusapairmataperjuangancinta Bollywoodparapelakonkesayanganibu.Akutambahterpesona,begituindahnyakisahcinta yangpenuhdugaandancubaan,akhirnyabahagiaselamanya.Akuseolahmerasakanbelaian tanganAmirKhanyanglembutmengusapku,bisikanbisikanmanjagShahRukhKhan meniupkannikmatditelingakudandekapanlengansasaSalman,menggetarkanjiwaremajaku AYAH Takboleh!Haram!Kaujangannakmalukannamaayah,namakeluargakita.Akutaksukakau nakkeluarberjalanjalandenganlelaki.Kalaukaudahgatalsangatnakkahwin,haberhenti sekolahsuruhdiapinangkaucepatcepattakpayahnakmenyemakkankepalaakudengan perangaikauni.Anakdarataktaumalu,takretidiajar.Makkaupunsatumanjakansangatkau ni.Memangkorangberduaniketurunankepalabatu,degiltaktaudiuntungorang! PEREMPUAN Lancarjekatakatatukeluardarimulutayah.Memangmacamtuke,semuaayahmenerima, menghafaldanmelafazdialogyangsamasetiapkaliberdepandengankekhilafananak anaknya?Mungkinakumemangdegil,tapimaktidak.Cumahatinyatelahkeras,sekerastawa gembiraayahketikasuatuharipulangdenganisterinyayangbaru,madunya.Degilkahibu, ayah,keranatakdapatnakmenerimabahawalayanannyaselamainitakpernahmencukupi bagiayah.Degilkahibukeranamerasadipermainkansetelahbenarbenarmenyangkabahawa keluargakitabenarbenarcukupdanberbahagiaselamaini.Masihdegilkahibuyangmembarut lukahatinyadengankesibukankesibukanlainyangtakpernahdipedulikanayahselamaini? Ayahtakgentleman,kataibu.Pengecutyangbertopengkanstatusayahdanlelaki.Gentleman... Mungkinituyangdiharapkanibusetelahtiaptelenovela,sinetrondanfilembollywoodyang ditontonnya.Tapihairannyaibutakserikmenontonselepasitu.Cumakaliinidiatakperlukan akudankertastisuku.Sekarangdiamenontondengansenyumsinisdanpahitdiwajahnya. 3

Kenapaibu,tanyaku.Ibumenambahkanlagipedasdalamsenyumnyadanberkata,"Gentlemen hanyawujuddalamceritasahaja."Betulkemacamtu? INTROLAGUBOLLYWOOD LELAKI Kenapanakpeningkankepalafikirpasaltu?Itucakapcakaporanggagal,orangkecewa.Mana kaunaktaukalaukautakcubacarisendiri?Takkannakjadimacammakkauyangberserah padatakdirdankeputusanoranglain?Pandangaku,akuLELAKI,akudiciptakanuntuk PEREMPUAN.AkudatangdenganCINTA,janjidanharapanyangpenuhKEINDAHAN.Peganglah tanganku,danpandangkedalammataku.Iatakpernahmenipuperasaanhatiini.Tak percayakahkaupadaku? PEREMPUAN Akupercaya!Sungguhmatiakupercaya!Siapakahyangtakkanpercayapadasinarmatanya yangmenjanjikannikmatsyurgaketujuhitu!Padakehangatantangannyayangmenjalarke ubunubun.Padagetaranjantungnyayangmenembuslapisankulitperisaikesedaran!Dan, padasiapalagiakuharuspercaya?Padaayahyangselalusibukdenganemaktiridananakanak barunya?Ataupadaibuyangsibukdenganpersatuankebajikansehinggalupakebajikanaku anakknya?Akubarutujuhbelaswaktuitu.Semuamulutmengatakanitutahunyangbesar untukku.Tahunpenentuanmasadepan,tahunakumelangkahialampersekolahandengan menghadapiSPM.Semuamulutmengatakanakuharusberusahabersungguhsungguhuntuk berjayadalampeperiksaantersebut,agarakudapatmencapaicitacitaku.Tapimulutmulutitu takpernahmaubertanyaapacitacitaku. LELAKIDATANGMEMBAWASEHELAIKAINDANMENYANYI. PEREMPUAN Citacitakuuntukhidupdengannyaselamanya.LELAKIKUyangmenghembuskannafasbaru penuhharapankepadaku.Cintakamiakankekalselamanya.Selamalamanya.Selama lamanya.. LELAKIBERGABUNGDENGANPEREMPUANDALAMKAINYANGTERSELUBUNG.LAGUDAN DIALOGSEMAKINMELEMAH.DENGARSUARAMENGALUNKANAYATSUCI. SUARA Adakahkamumelihatorangyangmenjadikanhawanafsunyasebagaituhannya,dania disesatkanolehAllahkeranadiketahuinya,dandimeteraikanataspendengarannyadanhatinya, sertadiadakanlapisanpenutupataspenglihatannya?Makasiapakahlagiyangdapatmemberi petunjukkepadanyasesudahAllah?Olehitu,mengapakamutidakmahuberingatdaninsaf? SurahAlJathiyahayat23. 4

ALLAHUAKBAR! PEREMPUANBERGELUTKELUARDARISELUBUNGKAIN.PERUTNYAMEMBUSUNG.MELUTUTDI KAKIAYAH. SUARAMENGALUNKANSURAHANNUURAYATKE2. AYAH Perempuanyangberzinadanlakilakiyangberzina,makaderalahtiaptiapseorangdari keduanyaseratusdalidera,danjanganlahbelaskasihankepadakeduanyamencegahkamu untuk(menjalankan)agamaAllah,jikakamuberimankepadaAllah,danhariakhirat,dan hendaklah(pelaksanaan)hukumanmerekadisaksikanolehsekumpulanorangorangyang beriman. Jangankaumasukkerumahni!Akutaknakrumahinidicemaripenzinadananakharamyang dikandungnya!Biarundangundangduniatakmenghukumkamutapiakuadauntuk melaksanakanhukumAllah.Akutakmahudipersoalkandalamperjalananakukesyurgananti! AYAHMELEMPARKANHUJUNGKAINYANGDIPEGANGNYAMELIBATTUBUHPEREMPUAN. MENGANGKATROTANSEOLAHINGINMENGHAYUNKANNYAKEARAHPEREMPUAN PEREMPUAN Ayahjangan!Tolongayah!Jangan!!! LELAKI Apabendakaumenjeritjeritmacamoranggilani!?Dahtakpayahkaunakmenagihsimpati dariaku.Akudahmasakdenganperempuanmacamkauni.Entahkautidurdenganlakilaki mana,dahmengandungbarucariaku. PEREMPUAN Inianakkita,bang!Sumpah! LELAKI Sumpahperempuanmurahmacamkauniingatakunakpercayake?Eh,macamnilah.Aku bolehtolongkaukeluardarimasalahni.. PEREMPUAN Kitakahwinbang? LELAKI Hei,akukataakubolehtolong.Kaujangannakmengarutmacammacam.Emm,perutkautu dahmasuklapanbulankan?Nakgugurtakbolehdah..Tapikalaukausimpananaktuapakata orangnantikan?Dahtakpayahnaksyahdusyahdu,kautuyangbodohtaknakfikirsebelum semuanijadi.Akuadacontact,buyeruntukanakkautu.Kaubolehbuatduitsambiltukaupun takpayahmalubilabelaanakharammacamtu. 5

PEREMPUAN Kaugila!Manajanjijanjikauselamani?Inianakkita,kaunakjualkauingatakuniapa? LELAKI Kautuperempuanyangdahtakdenilaidimatamasyarakat,kautautak?Sudahlah,jangankata akutaknaktolongkaupulak.Hmmm..lagipunlepasbersalinnantimestiadalagiorangyang perlukanservicekau.. PEREMPUAN Kau?Kau...! PEREMPUANCUBAMELARIKANDIRITETAPILELAKITELAHMELIBATKANSEBUAHLAGIHUJUNG TALIKAINYANGMELIBATTUBUHNYA.TUBUHPEREMPUANGTERIKATOLEHDUAPENJURUTALI YANGBERTENTANG. AYAH Lakilakiyangberzinatidakmengawinimelainkanperempuanyangberzina,atauperempuan yangmusyrik;danperempuanyangberzinatidakdikawinimelainkanolehlakilakiyangberzina ataulakilakimusyrik,danyangdemikianitudiharamkanatasorangorangyangmukmin AnNuur:Ayat3 LELAKI Apalagiyangkaubolehharapdarihidupkau?Manakaunakletakmukakaubilabudaktu keluarnanti?Apakaunakjawabkatkeluargaengkau,kawankawanengkau,masyarakat sekelilingengkau?Apayangkaunakcakap!? AYAH Penzina! LELAKI Perempuanmurah! AYAH Anakyangtakberbakti! LELAKI Mengandunganakharam! AYAH Siapaayahbudaktu.Mananakdiletakkannasabnya? LELAKI Kaunakjawabapabilaorangtanyapasalbudaktu? 6

AYAH Takcukupkeilmuyangayahbekalkan? LELAKI Kautakfikirkesebelumkaubuat? AYAH Jawabaku! LELAKI Jawabaku! AYAH&LELAKI Jawabaku!!!! INTROLAGU. TALIMENJERUTTUBUHPEREMPUANYANGDIBELITNYA.TANGISTERDENGAR.PEREMPUAN MELAHIRKAN. PEREMPUAN Denganengkaubersamaku,siapayangakanmembela?Tanpaakubersamamu,siapayangakan membela? SESOSOKTUBUHBAYIMENGELIATDALAMRAHIMPUTIH.MENGUAKKANRAHIMMENJENGUK DUNIAYANGDITAKDIRKANUNTUKNYA. LAGU Berteduhkudiperutibu Meskigelaptakberlampu Teruskutunggualambaruku DUNIAyangcerahpastimenunggu Dialamberbeda Terdengardiluarsanariangmenyapa Tentunyaduniamenyambutkugembira Pastiayahibumenatangbahagia Namun... Mengapadunia Kaumembisusahaja Manasahutanazantikaakumenyapa Kucariibu...kemanahilangnya? Kucariayah...kemanaperginya? 7

Akutercampakdisini Dihurungsepi Didaerahhanyir Takberpenghuni Hanyadidatanginafsu Yangmeratahi Dayakutakbisamenanggulangi 1stBridge ANAKDUDUKDISEBELAHIBUYANGKELETIHAN. ANAK Ibumerupakankatatersejukyangdilantunkanolehbibirbibirmanusia. DanIbukumerupakansebutanterindah. Katayangsemerbakcintadanimpian,manisdansyahduyangmemancardarikedalamanjiwa. Ibuadalahsegalanya.Ibuadalahpenegaskitadilakalara,impianktadalamrengsa,rujukankita dikalanista. Ibuadalahmataaircinta,kemuliaan,kebahagiaandantoleransi.Siapapunyangkehilangan ibinya,iaakankehilangansehelaijiwasuciyangsenantiasa merestuidanmemberkatinya. Alamsemestaselaluberbincangdalambahasaibu.Mataharisebagaiibubumiyang menyusuinyamelaluipanasnya. Mataharitakakanpernahmeninggalkanbumisampaimalammerebahkannyadalamlentera ombak,syahdutembangbeburungandansesungaian. Bumiadalahibupepohonandanbebungaan.Bumimenumbuhkan,menjagadan membesarkannya.Pepohonan danbebungaanadalahibuyangtulusmemeliharabebuahandanbebijian. Ibuadalahjiwakeabadianbagisemuawujud. Penuhcintadankedamaian. Benarkahbegitu,ibu? PEREMPUAN Akuinginjadiibumu.... 8

LAGU Namun... Mengapadunia Kaumembisusahaja Manasahutanazantikaakumenyapa Kucariibu...kemanahilangnya? Kucariayah...kemanaperginya? Akutercampakdisini Dihurungsepi Didaerahhanyir Takberpenghuni Hanyadidatanginafsu Yangmeratahi Dayakutakbisamenanggulangi 2ndBridge ANAK 9bulanakudalamrahimmuibu.9bulanbulanakumendengartangismu.Salahakukahituibu? Atauduniaterlalumembebankanmuataskehadiranku.Ataukahakanhancurduniamujikaaku kauberikankesempatanuntukhidup,ibu? PEREMPUANTAKMAMPUMENJAWAB.KEMBALIPADASAMPAHSAMPAHDANMEMELUKNYA SEPERTIMEMELUKANAKNYADANMEMANGGILMANGGILNAMAAMIN. LAGU Dengarlahduniaakumeratapi Penghujungharinoktahkudisini Sinarsuriataksempatkunikmati Tertanyasendirisebelumkupergi... Apakahdosainiharuskuwarisi??? ANAKKELUAR,MEINGGALKANPEREMPUANYANGMASIHDITEMPATSAMPAH.KEADAANNYA KEMBALISEPERTISEMULADIPERMULAANPERSEMBAHAN.MASUKDUAORANGLELAKI. LELAKI1 Astagfirullah,tengoklahtu..Apalahnakjadidengananakanakzamansekarang.Kesianorang tuatutakdipedulikanlangsungdekanakanak.Kalaudahtaknakjagasangatpunhantarlahke pusatkebajikanmasyarakat.Xdelahsemahalmanapun. LELAKI2 Yangtukautaknampakke? 9

LELAKI2SEGERAMENDEKATISEBUAHBEGPLASTIK.NAMPAKKAKIBAYITERJULUR. LELAKI1 MasyaAllah!Anakorangni!Nakjadiapaduniani?Anakbuangmakayah,makayahbuang anak! LELAKI2SEPERTIINGINMENERUSKANPERJALANAN.LELAKI1MENAHANNYA. LELAKI1 Hei,takkankaunakjalancamtuje..Mayatbudaknimacammana? LELAKI2 Perempuantuatumacammanapulak? LELAKI1 Apadahjadipadasemuaorangni?Kenapabendabendanimakinbanyakberlakudisekeliling kita? LELAKI2 Kauingattakmasamulamulaadeganciumdalamtv?Apaberlaku? LELAKI1 Apapulaktakingat,panasmasatu! LELAKI2 Sekarang? LELAKI1 Taklehnakbuatapadah..Filemkitapunsama. LELAKI2 Masapornomulamulamasuk? LELAKI1 Samajugaklah,bisingsemua.Tapisekarangdahbiasadah... LELAKI2 Remajaruntuhakhlak? LELAKI1 Akufahammaksudkau.Dahterbiasakan..Mulamulajepanas,lamalamajadimalas.. 10

LELAKI2 Denganapayangberlakusekarangni,harapharapdapatlahkitabiasakandiri,yetak?Manusia kanmakhlukyangpalingpandaiberadaptasididuniani... LELAKI1 Sepertiinikahdunia? MEREKAMELANGKAHKELUAR. TAMAT Nilai,6Mei2011

11

12

13