Anda di halaman 1dari 2

Amelia Lucky Ragil Lupita 09711117 Ibadah dan Akhlak Kelas A

DEFINISI

ZAKAT Zakat menurut bahasa artinya adalah berkembang (an namaa`) atau pensucian (at tath-hiir).

HIBAH Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.

SODAQAH Shadaqah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah.

PERSAMAAN

PERBEDAAN

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT. yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kepada orang lain Zakat dapat Hibah diberikan Shadaqah diberikan diartikan sebagai kepada seseorang oleh seseorang atas hak yang telah atas dasar rasa dasar untuk ditentukan besarnya kasih sayang, iba mencari ridha dan wajib atau ingin Allah semata. dikeluarkan pada mempererat tali Hukum asal harta-harta tertentu. silaturrahim shadaqah adalah Ini berarti zakat sunnah sementara tidak termasuk hakhibah adalah hak berupa mubah pemberian yang besarnya tidak ditentukan, seperti hibah, hadiah, wasiat, dan wakaf. Zakat juga khusus pada harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nashnash yang ada, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.