Anda di halaman 1dari 7

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK AKTA BEKALAN, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK DAN PIAWAIAN MS IEC 60364 Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Menerangkan mengenai Akta Bekalan dan PeraturanPeraturan Elektrik dengan berpandukan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 supaya kerja-kerja pepasangan elektrik mengikut standard yang ditetapkan. MUKA: 1 NO. K/P DRP: 6

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : TUJUAN :

Akta dan Peraturan Elektrik

Helaian tugasan ini adalah bertujuan untuk menilai serta memantapkan kefahaman pelatih berkaitan dengan pepasangan, pengendalian dan penyeliaan elektrik serta pematuhan terhadap apa yang terkandung dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-peraturan Elektrik 1994.

ARAHAN : Anda dikehendaki menjawab semua soalan didalam helaian tugasan ini. Rujuk helaian penerangan dan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

KOD RUJUKAN

MUKA: 2

DRP: 6

PERHATIAN : Ujian ini merupakan soalan pengetahuan sebenar bagi menilai tahap kefahaman anda sesuai dengan kehendak Suruhanjaya Tenaga ARAHAN : 1 ) Jawab semua soalan ( Bahagian A & B ) 2 ) Bulatkan Jawapan Yang Betul Untuk Bahagian A 3 ) Jawab dalam kertas berasingan untuk bahagian B 4 ) Calon dibenarkan merujuk buku Akta Bekalan Elektrik

BAHAGIAN A 09 SOALAN OBJEKTIF ( 10 Markah )

1.

Senarai tugas bagi mengenal pasti kerja atau kendalian setiap orang kompeten dan bahagian pepasangan yang akan berada dibawah tanggungjawab setiap orang kompeten yang diambil kerja disediakan oleh: i. ii. iii. A. B. C. D. Pemunya Pengurusan atau pemegang lesen Jurutera Elektrik Kompeten i sahaja i dan ii i dan iii Semua diatas

2. Orang yang bertanggungjawab mengambil langkah awasan yang secukupnya untuk mencegah pepasangan atau kelengkapan daripada terhidup secara tidak sengaja semasa orang sedang bekerja A. B. C. D. Orang kompeten Pihak pengurusan Pihak pemunya Penghuni pepasangan

3. Suatu Perakuan hendaklah diperakukan oleh seorang Pendawai apabila pendawaian elektrik dalam suatu pepasangan yang di bawah penyeliaan langsungnya apabila telah siap. Perakuan itu adalah : A. B. C. D. Perakuan Perakuan Perakuan Perakuan Penyeliaan Penyiapan Penyeliaan dan Penyiapan Ujian

KOD RUJUKAN

MUKA: 3

DRP: 76

4. Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990 mana-mana orang yang gagal untuk mendaftarkan apa-apa pepasangan di bawah seksyen 21 adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan denda tidak melebihi ______________

A. RM 5,000.00 B. RM 10,000.00 C. RM 25,000.00 D. RM 1,000.00 5. Mana-mana geganti atau peranti perlindungan sesuatu pepasangan hendaklah diperiksa, diuji dan ditentukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap ____________ atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh pengarah. A. 1 tahun B. 2 tahun C. 3 tahun D. 5 tahun 6. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, tiada seorang pun boleh Memasang apaapa pendawaian atau persambungan elektrik pada pendawaian yang ada pada manamana premis tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada _____________ A. Suruhanjaya Tenaga B. Pihak Berkuasa Bekalan atau Pemegang Lesen C. Jurutera Penyelia yang berdaftar D. Kontraktor Elektrik yang berdaftar

7. Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990, mana-mana orang yang merosakkan apa-apa meter bagi pepasangan berlesen boleh didenda sehingga _____________ apabila disabitkan kesalahan. A. B C. D. RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. RM 1,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. RM 50,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

8. Berapakah fee yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Elektrik bagi peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai.manakala bagi menggantikan mana-mana Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera yang hilang/rosak pula ialah.. A. B. C. D. RM RM RM RM 100 dan RM 200 100 dan RM 150 50 dan RM 200 50 dan RM 150

KOD RUJUKAN

MUKA: 4

DRP: 6

9.

Suatu notis standard yang mempamerkan perkataan ____________________ hendaklah diletakkan di luar tiap-tiap tempat yang mengandungi radas elektrik di mana gangguan tidak dibenarkan pada radas itu.

A. B. C. D.

DILARANG MASUK AWAS BAHAYA ORANG SEDANG BEKERJA

KOD RUJUKAN BAHAGIAN B 03 SOALAN SUBJEKTIF ( 11 Markah )

MUKA: 5

DRP: 6

BAHAGIAN B 1. Suruhanjaya boleh mengendors, menggantung atau membatalkan Perakuan Kekompetenan yang telah dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Elektrik jika melakukan satu atau lebih dari kesalahan berkaitan dengan salah laku yang serius.

Nyatakan 4 daripada kesalahan yang dimaksudkan. ( 2 markah ) 2. Anda adalah seorang kompeten Penjaga Jentera yang baru bekerja di sebuah kilang. Anda telah diarahkan supaya membuat penyenggaraan ke atas papan suis pepasangan di kilang itu. Sebaik sahaja penyenggaraan hendak dilakukan, anda telah diarahkan oleh pengurus pengeluaran kilang untuk mencari kerosakan di sebuah mesin pengeluaran dengan segera. Tanpa melengahkan masa, anda mengarahkan pembantu anda, seorang apperentis yang juga baru bekerja supaya meneruskan kerja-kerja penyenggaraan papan suis itu sementara anda pergi mencari kerosakan mesin tersebut. Ketika menjalankan kerja-kerja penyenggaraan ke atas papan suis itu, apperentis tersebut telah terkena kejutan elektrik dan tidak sedarkan diri. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 : a ) Nyatakan apakah tindakan yang perlu anda lakukan setelah berlaku kemalangan tersebut. b ) Huraikan apakah yang sepatutunya dilakukan oleh anda sebelum membenarkan apperentis itu menjalankan kerja-kerja penyenggaraan ke atas papan suis tersebut.

( 4 markah )
3. Mengikut Akta 447 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 sebutkan :a) lima (5) perkara yang dimaksudkan mana-mana orang yang mengikut apa-apa cara dengan curang dan.. b) berapakah denda yang dikenakan serta tempoh penjara ke atas kesalahan tersebut jika disabitkan dengan kecurangan itu. ( 5 markah )

KOD RUJUKAN

MUKA: 6

DRP: 6

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 7

JAWAPAN Bahagian A (Soalan Objektif) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D D A C B B A C D A

Bahagian B ( soalan subjektif ) No. 1 : No. 2 : a) Dalam Seksyen 33 (1) b) Peraturan 20 & 21 Peraturan 59

No. 3 :

a) b)

Seksyen 37(3) Seksyen 37(4)