Anda di halaman 1dari 6

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK AKTA BEKALAN, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK DAN PIAWAIAN MS IEC 60364 Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Menerangkan mengenai Akta Bekalan dan PeraturanPeraturan Elektrik dengan berpandukan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 supaya kerja-kerja pepasangan elektrik mengikut standard yang ditetapkan. MUKA: 1 NO. K/P DRP: 5

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : TUJUAN :

Permasaalahan Akta dan Peraturan Elektrik

Helaian tugasan ini adalah bertujuan untuk menilai serta memantapkan kefahaman pelatih berkaitan dengan permasaalahan berkaitan pepasangan, peperiksaan, pendaftaran, pengendalian dan penyeliaan elektrik serta pematuhan terhadap apa yang terkandung dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-peraturan Elektrik 1994. ARAHAN : Anda dikehendaki menjawab semua soalan didalam helaian tugasan ini. Rujuk helaian penerangan dan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 & PeraturanPeraturan Elektrik 1994

KOD RUJUKAN

MUKA: 2

DRP: 5

PERHATIAN Ujian ini merupakan soalan pengetahuan sebenar bagi menilai tahap kefahaman anda sesuai dengan kehendak Suruhanjaya Tenaga ARAHAN :-

Jawab semua soalan ( Bahagian A & B ) Bulatkan jawapan yang betul untuk bahagian A Jawab dalam kertas berasingan untuk bahagian B Calon dibenarkan merujuk buku Akta Bekalan & Peraturan-Peraturan Elektrik

BAHAGIAN A 08 SOALAN OBJEKTIF ( 08 Markah ) 1. Tempoh sah Perakuan Pendaftaran adalah _______________ dari tarikh pendaftaran dan pembaharuan _______________ Sebelum tamat tempoh. A. B. C. D. dua belas bulan, empat bulan satu tahun, enam bulan dua belas bulan, dua bulan dua belas bulan, satu bulan

2. Permohonan bagi pendaftaran pepasangan hendaklah dalam ______________. A. B. C. D. Borang Borang Borang Borang A B G Q

3. Mengikut Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 1994, sesuatu motor elektrik hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk :A. B. C. D. memberhentikan motor itu, melindungi motor dari arus beban lampau, melindungi motor itu dari arus kerosakan ke bumi dan arus beban lampau, memula dan memberhentikan motor itu.

4. Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah, seorang Pendawai Tanpa Had dan dua orang Pendawai Fasa Tunggal sedang berkhidmat di sebuah syarikat kontraktor elektrik yang berdaftar. Berapakah fees yang perlu dibayar oleh orang-orang kompeten di atas untuk mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya Tenaga. A. B. C. D. RM 80.00 RM 100.00 RM 110.00 RM 150.00

KOD RUJUKAN

MUKA: 3

DRP: 5

5. Mana-mana orang tidak membenarkan, menyerang, menghalang dan enggan

memberi maklumat kepada mana-mana Pengarah atau Pegawai Polis adalah melakukan kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak melebihi ____________. A. B. C. D. RM RM RM RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun 15,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun

. 6. Orang yang tidak boleh akses kepada mana-mana bahagian papan suis adalah seperti berikut. Pilih kenyataan yang benar i. orang kompeten ii. orang diberi kuasa iii. pemunya papan suis iv. Pengarah A. B. C. D. i, ii dan iii ii, iii dan iv i, ii dan iv Semua di atas

7. En. Hisham hendak membayar fee bagi Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor Elektrik kelas C. Berapakah fee pendaftaran yang harus dibayar olehnya sekiranya pendaftaran permulaan. A. B. C. D. RM RM RM RM 100.00 300.00 500.00 600.00

8. Seorang Pengarah boleh membatalkan Perakuan Pendaftaran pepasangan jika: i ii iii iv A. B. C. D. Pepasangan itu tidak lagi dikehendaki untuk digunakan Pepasangan itu didapati tidak selamat digunakan Pepasangan itu tidak diselia oleh orang kompeten Perakuan yang dikeluarkan digunakan bagi tujuan lain i dan ii sahaja i, ii & iii sahaja i,ii & iv sahaja Semua di atas

KOD RUJUKAN

MUKA: 4

DRP: 5

BAHAGIAN B 04 SOALAN SUBJEKTIF ( 12 Markah )

1. Kontraktor Elektrik dikelaskan dalam beberapa kategori mengikut Peraturan-Peraturan


Elektrik 1994. Nyatakan kelas-kelas tersebut dan apakah syarat-syarat jika seseorang itu ingin menjadi Kontraktor Elektrik kelas B. ( 4 markah ) 2. Pemegang Lesen atau mana-mana orang yang diberi kuasa yang sewajarnya oleh pemegang lesen boleh memotong bekalan elektrik pada sesuatu premis jika mendapat bukti melakukan beberapa kesalahan. Nyatakan apakah kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan itu ( 2 Markah ) 3. Nyatakan syarat-syarat bagi seseorang untuk peperiksaan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera. dipertimbangkan menduduki ( 2 markah )

4. Sebuah kilang dikenakan caj bagi bekalan elektriknya sama ada keseluruhan atau sebahagiannya dengan merujuk kepada kuantiti elektrik yang dibekalkan. a ) Berikan cara-cara bekalan itu hendak diberikan. b ) Siapakah yang bertanggungjawab membekalkan meter kepada pengguna dan apakah cara yang biasa digunakan. c ) Siapakah yang menentukan kedudukan meter dan berikan faktor bagi menentukan kedudukan meter. d ) Apakah denda yang boleh dikenakan kepada mana-mana orang yang merosakkan apa-apa meter pepasangan berlesen yang digunakan untuk merekod penggunaan elektrik. ( 4 markah )

KOD RUJUKAN

MUKA: 5

DRP: 5

KOD RUJUKAN JAWAPAN Bahagian A (Soalan Objektif) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C A D C B A C B B

MUKA:

DRP:

10. D Bahagian B ( soalan subjektif ) No. 1 : No. 2 : No. 3 : No. 4 : Peraturan 78 (1 ) & ( 2 ) Seksyen 38 , 37 (1),(3) & (14) Peraturan 49 (1 ) & ( 2 )

a) Seksyen 32 ( 1 ) b) Seksyen 32 ( 2 ) c) Seksyen 32 ( 3 ) d) Seksyen 37 (14)