Anda di halaman 1dari 10

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL TAJUK SUB MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK AKTA BEKALAN, PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK DAN PIAWAIAN MS IEC 60364 Electrical Installation of Building-Paiwaian MS IEC 60364 Guide To MS IEC 60364 Menerangkan mengenai Peraturan Electrical Installation of Building berpandukan Paiwaian MS IEC 60364 supaya kerja-kerja pepasangan elektrik mengikut standard yang ditetapkan. MUKA: NO. K/P 1 DRP: 10

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : TUJUAN :

Peraturan MS IEC 60364

Helaian tugasan ini adalah bertujuan untuk memantapankan meningkatkan kemahiran pelatih tentang peraturan MS IEC 60364.

kefahaman

dan

ARAHAN : Pelatih dikehendaki menjawab semua soalan didalam helaian tugasan ini. Rujuk helaian penerangan.

KOD RUJUKAN Soalan :-

MUKA:

DRP: 10

Bahagian A Jawab soalan subjektif di bawah berpandukan Buku Garis Panduan SuruhanJaya Tenaga.

1.

Berikan 3 Spesifikasi bekalan elektrik yang dibekalkan kepada pengguna-pengguna domestik mengikut standard MS IEC 60038 adalah seperti berikut :i. ii. iii. iv. .. .. .. ... ( 3 markah )

2.

Berikan 4 langkah yang perlu sebelum kerja-kerja pendawaian dibuat, pendawai/kontraktor hendaklah merancang dan mengenalpasti kerja-kerja yang hendak dilakukan supaya hasil kerja kemas, teratur dan selamat untuk digunakan. Pendawai/kontraktor perlulah:i. ii. iii. iv. . . . . ( 4 markah ) Lawatan tapak perlu dilakukan bertujuan untuk menentukan:-

3.

i. .
ii. . iii. . iv. . ( 4 markah )

4.

Pembumian ialah

( 4 markah )

5.
i. ii. iii. iv. v. vi.

Berikan 5 tujuan mengapa sistem pepasangan elektrik perlu dibumikan :......... .. .... ( 4 markah )

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

10

BAHAGIAN B 1. a) b) c) d) 2. Mengikut kehendak peraturan IEE , pemasangan lampu yang sesuai untuk bilik mandi tergantung tanpa perlindung bertutup sepenuhnya tanpa berbumian Arus ini mengalir ke bumi atau ke bahagianbahagian konduktif berlebihan ,dalam litar yang selamat .arus ini mungkin mempunyai komponen kapasiti termasuk yang terhasil daripada penggunaan kapasitor dengan sengaja. a) b) c) d) 3. a) b) c) d) 4. Arus Arus Arus Arus kebocoran bumi. beban lebihan kejutan konductif

Suhu arus yang melalui badan manusia atau haiwan dan mempunyai mempunyai ciri-ciri yang bahaya. Arus Arus Arus Arus beban berlebihan kejutan pengandalian baki bumi

Jisim konduktif ini mempunyai keupayan elektriknya disebarang titik biasanya diambil sebagai sifar. a) b) c) d) hidup neutral star/delta bumi

5.

Ia merupakan konduktor atau sekumpulan kondutor yang bersentuhan dengan membekalkan penyambung ke bumi..Ia terletak jarak bertentangan Yang mana arus maksimum boleh mengalir tidak secara nyata mempengaruhi keupayan yang lain. a) b) b) c) Elektrod hidup Elektrod neutral Elektrod kuprum Elektrod bumi

KOD RUJUKAN 6.

MUKA:

DRP:

10

Impedans gelung gelung kerosakan bumi bermula dan berakhir pada titik kerosakan bumi ditanda dengan symbol

a) b) c) d) 7.

Zs I

Mengikut peraturan IEE , soket alur keluar dalam sebuah bilik perumahan dipasang pada______yang sama . zon Arus Konduit Fasa

8.

Soket Alur keluar boleh dipasang pada fasa yang berlainan dalam satu bilik bukan perumahan dengan syarat a)

b)
c) d) 9.

Bilangan hala Jarak setiap soket alur mestilah kurang dari 2 meter. Sambungan dari puna ke punca berlainan Beban tidak melebihi 240 v

Mengikut kehendak peraturan IEE, jika bekelan yang dibekalkan itu lebih dari dua dawai tidak berbumi ,suis pemencil yang digunakan mestilah jenis a) b) c) d) Kutub selari Empat kutub Kutub bersiri Dua Kutub

10.

Jika bekelan yang dibekalkan 24 V arus terus , berapakah susut voltan Maksimumum dan minimum yang dibenarkan oleh persatuan pembekal Elektrik ? Maximum Maximum Maximum Maximum 245 246 246 234 V V V V , , , , Minimum Minimum Minimum Minimum 224 V 214 V 234 V 245 V

11.

Tiga jenis penjana yang biasa digunakan di Negara ini a) b) c) d) penjana penjana penjana penjana arang,stim ,& hidro diesel ,stim ,& hidro diesel ,petrol ,& hidro diesel ,stim ,& gas

KOD RUJUKAN 12. a) b) c) d)

MUKA:

DRP:

10

Tiga jenis sistem penghantaran bekelan yang biasa ditemuai Sistem Sistem Sistem Sistem Grid , Gelang , & Pusat Grid , Kutub , & Jejari Grid , Gelang , & Jejari Terbuka , Gelang , & Jejari

13. a) b) c) d) 14.

Sistem bekelan a.t dawai tengah atau neutral tidak difiuskan sebab untuk mengelakkan voltan yang seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. untuk mengelakkan arus tidak seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. untuk mengelakkan arus yang seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral. untuk mengelakkan voltan tidak seimbang pada beban antara positif dengan neutral dan negatif dengan neutral Voltan piawaian bagi kadar voltan lampu rendah sekarang ialah b)1kV a.u and 1.3 kV at c) 1kV a.u and 1.5 kV at d)0.5kV a.u and 1.5 kV at e) 1kV a.u and 1 kV at

15. a)

Berikan satu kebaikan system penghantaran grid. Arusnya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan kecil b) voltannya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan kecil. c) Kutubnya sentiasa seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan d) voltannya tidak seimbang , menjimatkan perbelanjaan, penjanaan besar.

16.

Apa erti litar gelang ?

a)
b) c)

d)

litar gelang ialah litar yang dengan punca berlainan litar gelang ialah litar yang titik berlainan litar gelang ialah litar yang titik sama litar gelang ialah litar yang

sambungan nya disambungkan selari sambungan nya bermula dan berakhir pada sambungan nya bermula dan berakhir pada sambungan nya disambungkan kutub bumi

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

10

Bahagian C 1. Berikan tiga peraturan IEE yang berhubung dengan pemegang lampu filamen.
( 5 markah )

2. Bincangkan peraturan iEE yang berkaitan dengan pemasangan suis.

( 5 markah )

3. Berikan tiga peraturan IEE yang berkaitan dengan reka bentuk soket alur keluar.
( 5 markah )

4. Mengikut peraturan IEE ,anggaran arus yang digunakan oleh beban berikut ialah Beban Pemasangan a. Alat Pegun . b. Jam elektrik c. keluaran lampu pijar d. Soket alur keluar 5 A
( 4 markah )

Arus yang diperlukan _____________ _____________ _____________ _____________

5. Berapa anggaran arus yang diperlukan oleh 3 buah lampu nyahcas jika setiap lampu itu berkendali pada 123 w ,240 v ,dan faktor kuasanya 0.85 menyusul?
( 2 markah )

6. Brikan empat peraturan IEE yang berhubung dengan soket alur 13 A Litar perumahan .
( 4 markah )

7. Apakah berbezaan antara alat pegun dan tetap.?


( 4 markah )

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

10

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

10

Bahagian A Jawapan soalan No 1

i. ii. iii. iv.

Bekalan voltan nominal satu fasa 230V AU, julat +10%, -6%. Bekalan voltan nominal tiga fasa 400V AU, julat +10%, -6%. Frekuensi yang dibenarkan ialah 50Hz 1%. Jenis sistem pembumian ( Sistem TT ).

No 2

i. ii. iii. iv.


No 3

membuat lawatan tapak. mengenal pasti keperluan beban pengguna. mengira permintaan beban maksimum. mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

i. ii. iii. iv. v.

kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan. permintaan beban maksimum. bekalan masuk, fasa tunggal atau fasa tiga. jenis pendawaian. susunatur kelengkapan.

No 4 suatu sistem sambungan yang dibuat di antara logam dalam pemasangan pendawaian elektrik dengan jisim am bumi. Ianya bagi mengadakan laluan mudah dengan galangan atau rintangan yang rendah ke bumi supaya sistem perlindungan beroperasi dengan berkesan, bagi menjamin keselamatan manusia atau pengguna dari bahaya renjatan elektrik apabila terjadi arus bocor ke bumi.

No 5 i. ii. iii. iv. v. Keselamatan . Sistem Perlindungan. Menghadkan Voltan Berlebihan. Mengadakan Laluan Nyahcas. Keperluan Undang-Undang dan Peraturan.

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 10

Jawapan bahagian B 1. C 2. A 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. B 9. D 10. C 11. B 12. C 13. D

14. C 15. B 16. C

KOD RUJUKAN Jawapan bahagian C Jawapan no 1:

MUKA:

10

DRP: 10

a. Hanya litar yang tidak melebihi 250 v. b. Sentuhan tengah pemegang filamen disambung ke pengalir hidup. c. Tidak boleh dipasang pasda litar yang mempunyai perlindung arus lebih kadarnya lain daripada kadaran yang ditetapkan oleh jadual 6.1 . Jawapan no 2 :

yang

a. Suis satu kutub untuk pemasangan pada 2 bekelan dawai 1Kutub,bumi mesti
dipasang pada dawai hidup sahaja. b. Suis yang tidak dikenalpasti mesti ditanda untuk kepastian. c. Suis yang digunakan untuk mengawal lampu dalam kumpulan yang banyak boleh ditetapkan dalam bilik yang berasingan.

Jawapan no 3 a. Setiap soket alur keluar mestilah tidak mudah dimasukan sebarang pin palam ke punca hidupnya manakala yang lainnya terdedah. Hanya palam khas sahaja yang boleh dimasukkan. b. Punca bumi setiap soket alur keluar mestilah disambung ke Pengalir perlindung litar bagi litar terakhir. c. Soket alur keluar di pemasangan arus terus mestilah mengadakan suis untuk pemasangan arus ulang alik,palamnya mudah ditanggalkan,suis tidak diperlukan. Jawapan no 4 a. Mengikut kadaran arus beban itu b. Di anggap tidak ada kerana terlalu kecil c. Mengikut kadaran waat beban sekurang Kurang kurangnya 100w bagi sebuah lampu d. 5A Jawapan no 5 23 X 3 = 240 X 0.85 Jawapan no 6 1.8 A

a. setiap pengalir mestilah disambung secara litar gelang. b. pengalir itu seberapa boleh jangan diputuskan , c. Bilangan taji tidak boleh melebihi bilangan soket alur keluar. d. Bilangan socket alur keluar tidak terhad jika kawaan itu tidak melebihi 100 meter. Jawapan no 7 Alat pegun iaitu alat tidak mudah diangkat dan sambungan bekalannya diambil daripada soket alur keluar atau dengan cara sambungan terus, sementara alat tetap pula tidak mudah diubah dan kekal dan bekalan di ambil melalui soket terus.