Anda di halaman 1dari 13

FORMAT BARU SPM 2013

KELEMAHAN CALON (kertas 2- Esei)


Fakta terhad Tidak menjawab langsung atau tidak menulis jawapan Lemah dalam penulisan Menyalin soalan Hanya mendapat markah pada soalan yang memerlukan pengetahuan am

Calon juga gagal mengaitkan pengalaman hidup dalam konteks sejarah.

Kematangan berfikir kurang memuaskan kerana seringkali memberikan jawapan yang mudah dan kadangkala kurang logik.

Penguasaan dan gaya bahasa calon adalah amat lemah. Banyak calon yang mengulas soalan tanpa menjawab soalan, mengulangi fakta yang sama dan menjawab satu atau dua soalan sahaja.

23 Oktober 2010
YAB Menteri Pelajaran dalam ucapan penggulungan nya di Perhimpunan Agung UMNO, telah memutuskan supaya mata pelajaran Sejarah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib lulus untuk calon layak mendapat sijil SPM

LATAR BELAKANG
16 Disember 2010, YAB Menteri Pelajaran telah mengumumkan di persidangan Dewan Negara tentang perkara berikut:

Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) mulai tahun 2014.

Format peperiksaan dan pentaksiran mata pelajaran Sejarah SPM akan direka bentuk semula untuk lebih memotivasikan murid ke arah mempelajari dan menghayati Sejarah terutamanya sejarah tanah air.

Pentaksiran Sejarah SPM menggunakan sukatan sedia ada sehingga tahun 2017 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) mulai peperiksaan tahun 2018.

Sukatan Pelajaran

Objektif Mata Pelajaran

Konstruk Pengetahuan / Kemahiran / Nilai Huraian

Objektif Mata Pelajaran Sejarah


OM1 Menyatakan kepentingan mata pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik,ekonomi dan sosial. Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan , pembangunan dan kemajuan negara. Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. Mengamalkan nilai-nilai murni. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.

OM2

OM3
OM4

OM5 OM6 OM7 OM8 OM9

Sumber: Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum

Objektif Pentaksiran Sejarah (SPM 2004 2012)


OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 OP13 OP14 Mengetahui kepentingan mata pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu. Kebolehan memahami ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia. Kebolehan memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kebolehan memahami usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa. Kebolehan memahami kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. Kebolehan mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam proses pembelajaran. Kebolehan mempraktikkan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia dalam kehidupan. Mengamalkan semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara. Kebolehan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. Kebolehan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kebolehan menghayati usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa. Kebolehan menganalisis fakta-fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar secara rasional. Kebolehan merumus fakta-fakta sejarah Malaysia dan negara luar secara rasional. Kebolehan menilai fakta-fakta sejarah Malysia dan negara luar secara rasional.

Sumber: Buku Format Pentaksiran Sejarah SPM

Objektif Pentaksiran Sejarah Mulai SPM 2013


OP1 OP2 Mengetahui dan memahami istilah dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar Mengetahui, memahami dan mengaplikasi konsep sejarah Malaysia dan sejarah negara luar dalam kehidupan

OP3

Mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea tentang kepentingan sejarah sebagai satu disiplin ilmu dalam kehidupan fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia sumbangan tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahan maruah bangsa nilai murni dalam kehidupan pengamalan semangat patriotik dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara perkembangan masyarakat dan negara dari sudut politik, ekonomi dan sosial kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa
Mengetahui, memahami dan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan

OP4

Penilaian Item
Penilaian item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambilkira setiap ciri item yang baik.
** Akur Kurikulum ** Akur Spesifikasi ** Akur Peluang ** Tepat Konstruk ** Tepat Konteks * Sesuai Adil

Sistem 9 Poin

* Sesuai Penting * Sesuai Kesukaran * Komponen Jelas

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah

Kertas 1 (1249/1) Jenis Instrumen Bilangan Item Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur

Bentuk Instrumen 2004 - 2012 Objektif Aneka Pilihan 40

Bentuk instrumen Mulai 2013 Objektif Aneka Pilihan 40 30%

1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah


Kertas 2 (1249/2)
Jenis Instrumen Bilangan Soalan & Jumlah Markah Subjektif

Bentuk Instrumen 2004 - 2012


Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur.
Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah

Bentuk instrumen Mulai 2013


Subjektif

Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur.


Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah

Bahagian B Mengandungi 5 soalan esei.


Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100 Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur

Bahagian B Mengandungi 7 soalan esei.


Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100 50% 2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis

Cakupan

Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah


Kertas 3 (1249/3)
Jenis Instrumen Bilangan Tugasan

Bentuk instrumen Mulai 2013


Tugasan (OPEN BOOK TEST)

1
Nota Tema / Tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3. Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.

Markah Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur Cakupan

100 20% 3 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Anda mungkin juga menyukai