Anda di halaman 1dari 15

MINGG U 1 2 3

BIDANG/TAJ UK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN SATU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN MINGGU TRANSISI MINGGU TRANSISI MINGGU TRANSISI

STANDARD PRESTASI

NOMBOR DAN OPERASI 1.1 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 Menyataka n kuantiti secara intuitif (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek. (b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan. (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B1D3E1 Menamakan nombor bulat sehingga 100

1.2 Menama dan menentuka n nilai.

(i)

Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan. (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 1

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.

STANDARD PRESTASI

1.3 Menulis nombor.

(i)

Menulis nombor 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan

hingga

B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga100 dengan: a) Membilang secara, satusatu, dua-dua, lima-lima, sepuluhsepuluh b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun B2D3E1 Menyatakan nilai

1.4 Melengkap kan sebarang rangkaian nombor.

(i)

Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh, tertib menaik dan menurun. (i) Menyatakan nilai tempat bagi

1.5

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 2

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN Menentuka n nilai tempat bagi nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN sebarang nombor hingga 100. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1

STANDARD PRESTASI tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100

1.6 Mengangga r

(i)

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan (a) Menyatakan kuantitinya. (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada. Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor. B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat

1.7 Membunda rkan nombor bulat. 1.8 Melengkap kan pola nombor.

(i)

(i)

Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.

(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 3

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentu k satu nombor yang berkaitan. 2.2 Mengenal simbol.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (i) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.

STANDARD PRESTASI

2. TAMBAH DAN TOLAK

B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak B1D4E1 Mengenal simbol (+), (-) dan (=)

(ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. (iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. Contoh: Tambah, jumlah, semuanya, keseluruhan, beza, selisih, tolak, kurang, dikeluarkan, masih ada, baki

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 4

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a)Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. (b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. (c)Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah. (d)Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

STANDARD PRESTASI B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10

(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: (a)Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. (b)Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. (c) Menggunakan strategi pengiraan secara

B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 5

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN mental bagi penambahan dan penolakan.

STANDARD PRESTASI

2.4 Membina dan menyelesai kan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak.

(i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

B4D1E1 Membina matematik berdasarkan situasi

ayat

(ii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. (iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur B6D1E2 Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian B6D1E3

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 6

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti. B2D4E1 Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda

3. PECAHAN

3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen.

(i)

Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan setengah, separuh dan suku dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.

4. WANG HINGGA RM10

(i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.

B1D6E1 Menyatakan ciriciri wang syiling dan wang kertas

(ii) Mewakilkan nilai wang: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menukar wang: (a) Syiling hingga 1 ringgit. (b) Ringgit hingga RM10. B3D4E1 Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 7

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

4.2 Tambah dan tolak melibatkan wang

(i) Tambah dan tolak: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10.

(ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1. 5.1 5. MASA DAN WAKTU Menamaka n hari dan bulan dan menerangk an aktiviti sejajar dengan hari (i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). (iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun. B1D2E1 Menamakan : a) waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 8

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN persekolah an. 5.2 Menyebut dan menulis waktu.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

(i) Mengenal pasti dan menyatakan setengah dan satu perempat berdasarkan muka jam.

B1D2E1 Menamakan : waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam

(ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 9

MINGG U

BIDANG/TAJ UK SUKATAN DAN GEOMETRI 6. PANJANG

STANDARD KANDUNGAN 6.1 Menggunak an unit relatif untuk mengukur panjang.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.

STANDARD PRESTASI B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak

(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.

Contoh: panjang, pendek, tinggi, rendah,

B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak.

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 10

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN jauh, dekat, dalam, cetek, lebih, kurang, sama, paling

STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 11

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN 7.1 Menggunak an unit relatif untuk timbangan.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.

7. TIMBANGAN

STANDARD PRESTASI B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak.

(ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam teks. Contoh: Berat, ringan, Lebih, kurang, sama, paling

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 12

MINGG U

BIDANG/TAJ UK 8. ISIPADU CECAIR

STANDARD KANDUNGAN 8.1 Menggunak an unit relatif untuk isipadu cecair.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai.

STANDARD PRESTASI B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: e) banyak atau sedikit, lebih atau kurang f) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat g) berat atau ringan h) sama banyak atau tidak sama banyak B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak.

(ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.

Contoh: Kosong, sedikit, Penuh, setengah, suku, separuh penuh, banyak, sama, lebih, paling

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 13

MINGG U

BIDANG/TAJ UK 9. RUANG

STANDARD KANDUNGAN 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak, segiempat sama, silinder dan sfera.

STANDARD PRESTASI B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D

(ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. (iii) Menyusun objek mengikut pola.

B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D

(iv) Membina model 3D dan menerangkannya.

9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

(i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. (ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D.

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 14

MINGG U

BIDANG/TAJ UK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B5D1E2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat Segi tiga Bulatan

(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. (iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk.

MATEMATIK TAHUN 1 KSSR 15