Anda di halaman 1dari 2

______________________________________________________________________________________________________

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007

JMS 101 Pengantar Sejarah


Masa: 3 jam

______________________________________________________________________________________________________ Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. Jawab EMPAT soalan sahaja. Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

...2/[JMS 101] -21. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan sejarah, dan apakah yang dikaji dalam sejarah itu? (100 markah) Bincangkan tentang jenis-jenis sumber yang digunakan oleh sejarawan dan nyatakan cara sejarawan memproses sumber-sumber itu untuk mendapatkan bukti. (100 markah) E.H. Carr mengatakan, Kajian sejarah adalah kajian tentang sebab musabab. Sejauh mana pada pandangan anda benarnya pernyataan Carr ini? (100 markah) Apakah yang dikatakan ketidaksengajaan atau kejadian luar duga dalam sejarah? Pada pandangan anda apakah konsep ini sesuai digunakan bagi menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam sejarah? (100 markah) Bincangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah sejarah yang menolak pengadilan moral dalam sejarah. (100 markah) Bincangkan ukuran-ukuran yang diberikan oleh ahli-ahli falsafah sejarah tentang keobjektifan dalam sejarah. (100 markah)

2.

3.

4.

5.

6.

- oooOooo -