Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN PESERTA KURSUS 2013

1 2 3 4 Tajuk ku rsus Ta rikh Nama organisasi Pe gawai Dihub un gi : : : : No Tel : 5 i. Pese rta Nama No. H/P Email Yu ran : : : : No. KP : Jawa tan : Akade mik : (SPM/Sijil/Diploma/Ijazah/Maste r/PHD) Jawa tan Emel : :

RM

ii

Nama No. H/P Email Yu ran

: : : :

RM

No. KP : Jawa tan : Akade mik : (SPM/Sijil/Diploma/Ijazah/Maste r/PHD)

iii

Nama No. H/P Email Yu ran

: : : :

RM

No. KP : Jawa tan : Akade mik : (SPM/Sijil/Diploma/Ijazah/Maste r/PHD)

iv

Nama No. H/P Email Yu ran

: : : :

RM

No. KP : Jawa tan : Akade mik : (SPM/Sijil/Diploma/Ijazah/Maste r/PHD)

Ju mlah Pe mba ya ra n

Tu nai Ce k LPO Pe mindaha n Wan g(CI MB:12110006950050) a tas na ma BRAINWORK RESOURCES u n tuk pese rta ka mi men giku ti p rogra m diatas . : Pos kod No Tel : : Nege ri No Fa ks : :

RM

Melalui

7.

Alama t Organisasi

8.

Cop Rasmi Organisasi

Ke n ya taan : 1. Pen dafta ran dan pe mba ya ran he ndaklah dibua t 14 HARI sebelu m p rogra m be rmula. 2. Pen dafta ran b oleh dibua t melalui p os a tau e-mail dan han ya sah me nggu nakan boran g yan g disediakan Brainwork Resou rces se telah pemba ya ra n dite ri ma . Boran g pen dafta ran b oleh difotokopi . 3. YURAN PENUH akan di kenakan seki ran ya notis pe mba talan pen ye rtaan seca ra be rtulis TI DAK DI TERI MA oleh Brain work Res ou rces LI MA HARI SEBELUM p rogra m be rmula a tau pese rta ya ng be rdafta r GAGAL MENGI KUTI p rogra m te rse bu t. 4. Notis Pe mba talan pen ye rtaan KURANG DARIPADA 7 HARI tidak akan di te ri ma . Walau bagaimanapu n , pese rta gan tian adalah dialu -alukan . 5. Brai nwork Resou rces BERHAK men uka r tempa t a tau fasilita tor a tau kan dun gan p rogra m a tau me n jadualkan semula a tau memba talkan n ya a tas sebab -sebab yan g tidak dapa t dielakkan . BRAINWORK RESOURCES D3-6-1, Jalan Du tamas 3, Taman Du ta mas, 43200 Balakon g, Selangor. MALAYSI A. Tel : 03-89333726 Fax : 03-89333716 H/P : 013-2873763 / 019-2723763 h ttp ://b rain work -resou rces .bl ogsp ot.com Email : b rain work.resou rces @gmail.com / zh ryah ya @yah oo.com