Anda di halaman 1dari 13

SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH POKOK SENA

MINGGU 12 2 Jan 4 Jan 7 Jan 11 Jan

TEMA / TAJUK BAH. A : KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP)

HASIL YANG DIHASRATKAN Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.

OBJEKTIF Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Menyatakan bearing sudutan Mengukur bearing sudutan mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus. Mengukur jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus. Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus.

AKTIVITI / NILAI / UNSUR PATRIOTISME Menunjukcara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan ketetapan

EVIDENS B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud (lisan) B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B2D1E1 Mengenalpasti garisan latitud dan longitud (Latihan buku teks) B3D1E2 Mengira waktu tempatan (Latihan buku teks)

3 14 Jan 18 Jan 45 21 Jan 25 Jan 29 Jan 1 Feb

ARAH Konsep: Arah SKALA DAN JARAK Konsep: Jarak Skala lurus

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Mengenal skala dan jarak.

Menunjukcara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut - Ketelitian - ketetapan Menunjukcara mengukur jarak dengan menggunaka jangka tolok. Mengukur jarak lurus antara dua tempat. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menukar skala sebenar kepada skala lebih kecil. Aktiviti kumpulan: mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah / laluan murid dari rumah ke

B3D1E3 Mengukur bearing sudutan (Latihan buku teks)

B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

68 4 Feb 8 Feb 13 Feb 15 Feb 18 Feb 22 Feb

GRAF

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.

9 10 25 Feb 1 Mac 4 Mac 8 Mac

RAJAH

Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.

Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda beerdasarkan jadual denganlabel dan petunjuk yang betul. Mentafsir jaduan graf bar berganda dan garaf garisan berganda. Mengumpul maklumat Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat Mentafsir rajah

sekolah. Nilai: Kesabaran. Mennjukcara mendapat maklumat dan data bilangan ahli rumah sukan dalam kelas mengikut jantina. Menunjuk cara membina jadual, melukis graf, mentafsir jadual / graf bar berganda / graf garisan berganda. Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf - Kecantikan - keakemasan. - Bersih Membincangkan teknik melukis rajah peta minda kitaran. Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah - Kesenian - Kekemasan - berusaha

B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda

B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber

B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasaekan pelbagai maklumat/sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar

11 12 11 Mac 15 Mac

PETA Konsep: Pola

Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta

Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan peta

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri

18 Mac 22 Mac

Saling kaitan

bergambar - Tempat bersejarah - Tempat rekreasi - Pusat membeli belah - Kemudahan penginapan - Kemudahan pengangkutan.

bergambar peta pelancongan. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta bergambar. Mentafsir peta bergambar. Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia. Menyanaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.

fizikal dan budaya pada peta bergambar. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenalpasti ciri fizikal dan budaya pete bergambar Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (pelancongan) - Berbangga - Bersyukur Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. Menghasilkan peta minda tentang faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk Malaysia daripada pelbagai media. Menghasilkan model tentang taburan penduduk Malaysia. Bersatu dalam kepelbagaian. Bangga dengan perpaduan penduduk. bertanggungjawab. Simulasi tentang perubahan penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhiperubahan

B4D1E1 Mentafsir peta bergambar

13 14 1 Apr 5 Apr 8 Apr 12 Apr

BAH. B. GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TABURAN PENDUDUK Konsep: Kepadatan Taburan

Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya.

B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia. B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang di Malaysia. B3D2E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

15 -16 15 Apr 19 Apr 22 Apr 26 Apr

PERUBAHAN PENDUDUK Konsep: Kadar kelahiran

Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang

Mendefinasikan perubahan penduduk Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang

B2D3E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.

mempengaruhinya

mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.

Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Menerangkan migrasi penduduk. Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

17 29 Apr 3 Mei

MIGRASI PENDUDUK

penduduk.meramalkankan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan (2020) - Bersyukur - Berterima kasih Malaysia mempunyai taraf kesihatan yang baik dan kadar kematian yang rendah Sumbangsaran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Syarahan / forum tentang migrasi penduduk. - Berusaha - Bertanggungjawab Bangga dengan pembangunan pesat Malaysia.

B3D3E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian.

B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk. B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B4D2E1 Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. B5D4E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan

18-19 6 Mei 10 Mei 13 Mei 17 Mei

Kesan Perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Memahami kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar: Tanih Hutan Air

Menyenaraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh.

Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media - akhbar, majalah dan internet. Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam

Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang

sekitar. Tayangan video tentang pengurusan alam sekitar. - Bertanggungjawab - Bekerjasama. Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik.

kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

20-21 20 Mei 23 Mei 10 Jun 14 Jun

Hubungan kependudukan dengan sumber Konsep: Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum

Memahami hubungan kependudukan dengan sumber seta impilaksinya.

22 24 17 Jun 21 Jun 24 Jun 28 Jun

Petempatan

Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Memahami faktor-

Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. Meyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. Menyatakan lokasi petempatan awal. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal.

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Malaysia. Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum. Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber: - Bertanggungjawab - Bekerjasama - Amanah

Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media akhbar, bahan bercetak dan internet. Melengkapkan pengurusan

B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal B2D4E1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak

faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

Menghuraikan daktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal Menyenaraikan dan menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di Malaysia. Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia.

25-26 1 Jul 5 Jul 9 Jul 12 Jul

Pola petempatan Konsep: Pola

Memahami pelbagai pola petempatan Negara Malaysia

Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di negara Malaysia berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok. Menyatakan ciri-ciri pola petempatan luar bandar negara Malaysia. Menjelaskan dengan conoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Membandingkan dan membezakan pola

grafik tentang faktor yang mempengaruhi petempatan awal. Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysia. - Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia. - Bersyukur. - Berterima kasih. Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Menjelaskan tentang ciriciri pola petempatan negara Malaysia.

petempatan awal. [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.

B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia

petempatan negara Malaysia 27-28 15 Jul 19 Jul 22 Jul 25 Jul Fungsi petempatan Luar Bandar dan Bandar Memahami fungsi petempatan Negara Malaysia Menyenaraikan fungsi petempatan luar Bandar di negara Malaysia ekonomi, sosial dan politik. Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia Menjelaskan dengan contoh fungsi p[etempatan luar bandar dan bandar. Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan bandar. Menerangkan proses pembandaran dan saiz penduduk / kegiatan ekonomi / kemudahan asas. Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran di Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia. Menyenaraikan dan menghuraikan fungsi bandar di Malaysia. Menyatakan kesan Membincangkan fungsifungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media. Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar. - Berusaha - bertanggungjawab Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran di Malaysia. Pidato spontan tentang proses pembandaran di Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysia : Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di Malaysia. Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia positif / negatif. Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada media cetak dan B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia.

29-31 29 Jul 2 Ogos 5 Ogos 6 Ogos 19 Ogos 23 Ogos

Pembandaran

Memahami proses pembandaran Negara Malaysia

B3D5E2 Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia. B4D2E2 Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain. [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Merekacipta satu model

32 26 30 Ogos

Keperluan pengangkutan dan perhubungan

Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia.

proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.

internet. Perbincangan secara kumpulan tentang kesan pembandaran Kuala Lumpur dengan Bangkok dan Tokyo

petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.

B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

33

Perkembangan

Memahami

Menyatakan

Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari media cetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar. - Mencintai negara Malaysia. - Berbangga dengan tahap kemajuan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. Mengelaskan jenis

B2D2E1 Menyenaraikan keperluan perngangkutan dan perhubungan awal.

B2D5E2

2 6 Sept

Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan

perkembangan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia.

perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan di Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.

34 9 13 Sept

Kepentingan Jaringan pengangkutan dan perhubungan

Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia dan Kanada

pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa dari pelbagai media. Sumbangsaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Mengadakan kuiz. - Bangga Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang terbaik di Asia Tenggara. Sumbangsaran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan

Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia. B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negara Malaysia.

B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara. B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B2D5E3 Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia. B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar

35 17 20 Sept

Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Menyenaraikan kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia. Menjelaskan kesan-kesan perkembangan

Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media. Perbincangan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap

10

pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan contoh. Menyatakan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia dengan contoh

pembangunan Malaysia serta kaitannya dengan hubungan antarabangsa menerusi pelbagai media. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada PATRIOTISME: Mempertahankan kedaulatan Malaysia NILAI: Bertanggungjawab

negara Malaysia.

B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia. B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN ( 6 8 MINGGU )

11

KGT Tingkatan 3 dijalankan pada awal penggal persekolahan tertakluk kepada arahan
MINGGU

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF KAJIAN

UNSUR PATRIOTISME

PANDUAN MENJALANKAN KGT

31 - 39

TEMA 4 KAJIAN DINAMIK PENDUDUK Tajuk kajian: Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk

Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi di kawasan kajian dari segi jantina dan kaum Mengumpul maklumat jenisjenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian Merekod dan mempersembahkan maklumat seperti data dan maklumat dalam bentuk graf dan peta lakar. Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan. Mengenalpasti dan mengkaji pola petempatan di kawasan kajian Mengenalpasti dan mengkaji fungsi petetempatan dari segi ekonomi, pentadbiran dan sosial Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf dan peta lakar.

Bersatu dalam kepelbagaian: - menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian

Menerangkan format penulisan laporan kajian Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjukcara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian.

TEMA 5; PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA Tajuk kajian: Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang

Berusaha membangunkan negara Malaysia:- Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. - Berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian

Menerangkan format penulisan laporan kajian Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian dari segi lokasi pola petempatan dan fungsi petempatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan dari segi kesdudukan, bentuk muka bumi dan dasar kerajaan. Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembanguan di kawasan kajian.

12

berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya.

Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan kawasan kajian Mengenalpasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian. Mengenalpasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam membangunkan kawasan kajian darisegi ekonomi dan sosial. Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih dari segi kedudukan, perkhidmatan dan kekerapan. Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf dan peta. Merumus tentang kepentingan dan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan sosial di kawasan kajian. Mencintai negara Malaysia: - Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian. Menerangkan format penulisan laporan kajian Menentukan lokasi kawasan kajian.menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian seperti jenis pengangkutan dan kepentingan pengangkutan. Membincangkan:- Kedudukan : Menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar - Perkhidmatan: Menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan - Kekarapan: Menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan kepentingan jenis pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian.

TEMA 6 : PEGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Tajuk kajian: Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan di kawsan kajian. Cadangan tajuk lain: Isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan

13