Anda di halaman 1dari 6

Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya....

1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi?

Format media elektronik yang menggunakan 'gambar bergerak' untuk membentangkan mesej boleh dirujuk sebagai video . Antara contoh literasi video adalah DVD, computer based dan Video internet. Penggunaan literasi video merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengambil atau bermakna melihat video serta untuk menghasilkan video. Gabungan elemen multimedia seperti teks, grafik, dan audio dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Kebaikan penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dapat meransang deria penglihatan dan pendengaran. Selain daripada itu, pengukuhan pembelajaran dapat dilakukan melalui gerak perlahan dan pegun. Pengalaman luar yang sukar juga dapat dibawa masuk ke dalam kelas.

2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video. Konsep utama menonton. 1. 2. 3. 4. 5. Pengarang atau pencipta mesej. Teknik yang kreatif digunakan untuk menarik perhatian. Bagaimana ia boleh memahami mesej berbeza dengan pelbagai penonton. Apakah nilai, kehidupan dan pandangan yang diwakili. Tujuan mesej yang disampaikan.

Konsep utama menghasilkan video. 1. 2. 3. 4. 5. Apa yang dikarang atau dicipta. Adakah mesej mencerminkan memahami format, kreativiti dan teknologi. Adalah mesej saya menarik dan menarik untuk penonton sasaran saya. Jelas dan konsisten dirangka nilai, kehidupan, dan titik pandangan dalam mesej. Penyampaian mesej yang berkesan.

3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video?


Dalam pembangunan sesebuah video, pembelajaran yang berkesan akan membolehkan pelajar melakukan aktiviti pembelajaran yang dapat meningkat lagi kefahaman pelajar dalam memahami sesuatu konsep yang ingin disampaikan. Oleh itu, interaksi wujud diantara bahan pelajaran dengan guru serta diantara bahan pelajaran dengan pelajar.

Video juga dapat membantu dalam mengubah sikap seseorang pelajar. Seringkali video digunakan sebagai agen pemujuk dan ianya lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah syarahan.

Sebagai contoh dalam mengajar pelajar mengenai gula dalam diet. Contoh yang menunjukkan kesan daripada mengambil makanan yang mengandungi terlalu banyak gula dapat membantu pelajar mengubah sikap untuk mengurangkan pengambilan gula dalam diet mereka. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebilangan pelajar. Media video dan televisyen dapat membawa pelajar ke mana-mana sahaja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilawati, atau merbahaya.

4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaran pelajar? 1. Dokumentari. - Dokumentari dapat menyokong pembelajaran pelajar kerana semua visual yang ditayangkan adalah benar-benar berlaku dalam kehidupan. Bahan-bahan yang ditayangkan akan menjadi bahan rujukan kepada pelajar. Contohnya, dokumentari tentang sains, budaya, kehidupan binatang dan sebagainya dalam National Geographic. 2. Drama. - Pembelajaran pelajar lebih berkesan dengan penayangan drama yang mempunyai unsur-unsur kemasyarakatan dan sebagainya. Ia boleh membantu pelajar memahami budaya masyarakat dalam drama-drama yang ditayangkan. Contohnya, drama yang berunsur sejarah boleh meningkatkan keyakinan diri, sikap, dan kerjasama dikalangan pelajar. 3. Video storytelling/ cerita video - Penting dalam meningkatkan kemahiran pelajar . Ia juga akan meningkatkan kreativiti pelajar dalam penulisan, penghasilan video literasi, dan penghasilan video. 4. Virtual Field trips/Lawatan lapangan maya. - video boleh mengambil pelajar ke tempat-tempat mereka mungkin tidak dapat untuk pergi sebaliknya. Pelajar dapat mempelajari dan menambah pengetahuan melalui pembacaan seperti di gambaran dalam internet dan sebagainya. Contohnya, pelajar boleh pergi pada lawatan maya piramid Mesir, Tembok Besar China dan sebagainya.

5) Nyatakan proses untuk memilih dan menilai video bagi penggunaan video dalam bilik darjah. Proses memilih dan menilai video adalah:-. 1. Sumber proses video.

Video pendidikan diperolehi melalui internet secara online, media perpustakaan di sekolah dan melalui tajaan sama ada syarikat swasta, kerajaan dan persatuan.

2. Menilai video. - penilaian yang baik dan lengkap cukup untuk membantu guru memilih bahan yang akan menambah pembelajaran pelajar. Video yang dipilih haruslah sesuai dengan pembelajaran dalam bilik darjah. keputusan penilaian rakan sebaya membantu membuat keputusan atas pembelian atau sewa khususnya tentang tajuk sesuatu video yang dipilh.

Sila refleks tentang proses dan ciri-ciri reka cipta visual

Proses visual; 1. Mudah dan jelas dibaca / difahami 2. Mesej mudah ditafsir. Jika terlalu senang, pelajar tidak memberi perhatian pada visual 3. Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat dalam visual 4. Membantu menfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual

Ciri-ciri reka cipta visual; a. Simplisiti b. Dominan c. Pola d. Seimbang e. Variasi f. harmoni

Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya.... 1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi? 2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video. 3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video? 4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaran pelajar? 5) Nyatakan proses

Jawapan 1. Format media elektronik yang menggunakan 'gambar bergerak' untuk membentangkan mesej boleh dirujuk sebagai video . Antara contoh literasi video adalah DVD, computer based dan Video internet. Penggunaan literasi video merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengambil atau bermakna melihat video serta untuk menghasilkan video. Gabungan elemen multimedia seperti teks, grafik, dan audio dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Kebaikan penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dapat meransang deria penglihatan dan pendengaran. Selain daripada itu, pengukuhan pembelajaran dapat dilakukan melalui gerak perlahan dan pegun. Pengalaman luar yang sukar juga dapat dibawa masuk ke dalam kelas.

Jawapan 2 Konsep utama menonton. 1. Pengarang atau pencipta mesej. 2. Teknik yang kreatif digunakan untuk menarik perhatian. 3. Bagaimana ia boleh memahami mesej berbeza dengan pelbagai penonton. 4. Apakah nilai, kehidupan dan pandangan yang diwakili. 5. Tujuan mesej yang disampaikan. Konsep utama menghasilkan video. 1. Apa yang dikarang atau dicipta. 2. Adakah mesej mencerminkan memahami format, kreativiti dan teknologi. 3. Adalah mesej saya menarik dan menarik untuk penonton sasaran saya. 4. Jelas dan konsisten dirangka nilai, kehidupan, dan titik pandangan dalam mesej. 5. Penyampaian mesej yang berkesan

Jawapan 3

Dalam pembangunan sesebuah video, pembelajaran yang berkesan akan membolehkan pelajar melakukan aktiviti pembelajaran yang dapat meningkat lagi kefahaman pelajar dalam memahami sesuatu konsep yang ingin disampaikan. Oleh itu, interaksi wujud diantara bahan pelajaran dengan guru serta diantara bahan pelajaran dengan pelajar. Video juga dapat membantu dalam mengubah sikap seseorang pelajar. Seringkali video digunakan sebagai agen pemujuk dan ianya lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah syarahan. Sebagai contoh dalam mengajar pelajar mengenai gula dalam diet. Contoh yang menunjukkan kesan daripada mengambil makanan yang mengandungi terlalu banyak gula dapat membantu pelajar mengubah sikap untuk mengurangkan pengambilan gula dalam diet mereka. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebilangan pelajar. Media video dan televisyen dapat membawa pelajar ke manamana sahaja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilawati, atau merbahaya.

Jawapan 4 1. Dokumentari. - Dokumentari dapat menyokong pembelajaran pelajar kerana semua visual yang ditayangkan adalah benar-benar berlaku dalam kehidupan. Bahan-bahan yang ditayangkan akan menjadi bahan rujukan kepada pelajar. Contohnya, dokumentari tentang sains, budaya, kehidupan binatang dan sebagainya dalam National Geographic. 2. Drama. - Pembelajaran pelajar lebih berkesan dengan penayangan drama yang mempunyai unsurunsur kemasyarakatan dan sebagainya. Ia boleh membantu pelajar memahami budaya masyarakat dalam drama-drama yang ditayangkan. Contohnya, drama yang berunsur sejarah boleh meningkatkan keyakinan diri, sikap, dan kerjasama dikalangan pelajar. 3. Video storytelling/ cerita video - Penting dalam meningkatkan kemahiran pelajar . Ia juga akan meningkatkan kreativiti pelajar dalam penulisan, penghasilan video literasi, dan penghasilan video. 4. Virtual Field trips/Lawatan lapangan maya. - video boleh mengambil pelajar ke tempat-tempat mereka mungkin tidak dapat untuk pergi sebaliknya. Pelajar dapat mempelajari dan menambah pengetahuan melalui pembacaan seperti di gambaran dalam internet dan sebagainya. Contohnya, pelajar boleh pergi pada lawatan maya piramid Mesir, Tembok Besar China dan sebagainya

Jawapan 5

1. Sumber proses video. - Video pendidikan diperolehi melalui internet secara online, media perpustakaan di sekolah dan melalui tajaan sama ada syarikat swasta, kerajaan dan persatuan. 2. Menilai video. - penilaian yang baik dan lengkap cukup untuk membantu guru memilih bahan yang akan menambah pembelajaran pelajar. Video yang dipilih haruslah sesuai dengan pembelajaran dalam bilik darjah. keputusan penilaian rakan sebaya membantu membuat keputusan atas pembelian atau sewa khususnya tentang tajuk sesuatu video yang dipilh.

Literasi Maklumat. Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif. Doyle (1992) mendefinasikan Literasi Maklumat sebagai satu kebolehan untuk mengekses, menilai dan mengunakan maklumat dari pelbagai sumber. Bahagian Teknologi Pendidikan (2002) pula mendefinasikan Literasi Maklumat sebagai keupayaan untuk mengkakses dan menilai maklumat bagi membuat pemilihan dan menyelesaikan permasalahan secara efektif. M-Learning M-Learning merupakan suatu konsep baru dalam proses pembelajaran. Ianya menekankan kepada keupayaan untuk memudah alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal proses pembelajaran berlaku (KukulskaHulme & Traxler, 2005).