Anda di halaman 1dari 59

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASAMALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

MINGGU / TARIKH Minggu 1 2.1.13 4.1.13

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Minggu 2 7.1.13 11.1.13 Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di dengan betul dalam pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

BY: chegu abbas

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.
BY: chegu abbas

konteks.

Minggu 4 21.1.13 25.1.13

TEMA 2 KESELAMATAN Unit 4 Jaga keselamatan Diri

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.

Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B2 DL1 E1 (1.3.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

B1 DT1 E1 (3.2.6) Menulis ayat tunggal B1 DT1 E2 (3.2.6) Menulis ayat majmuk

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

Minggu 5 28.1.13 1.2.13

Unit 5 Panduan Keselamatan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan

Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK


BY: chegu abbas

betul.

dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan

BY: chegu abbas

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 6 4.2.13 8.2.13

Unit 6 Berwaspada Selalu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiBY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

TMK belajar melalui TMK

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS BY: chegu abbas

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

Minggu 7 11.2.13 (Cuti Tahun Baru Cina) 12.2.13 15.2.13

TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK B3 DL1 E1(1.4.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi

Minggu 8 18.2.13 22.2.13

Unit 8 Jaga Kesihatan Diri

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

sumber dengan tepat secara bertatasusila.

sumber secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS BY: chegu abbas

penilaian dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan

4.1.1 Menyebut dan memahami


BY: chegu abbas

memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

Minggu 9 25.2.13 1.3.13

Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,

Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B3 DL1 E2 (1.4.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1 (2.2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk
BY: chegu abbas

memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.
BY: chegu abbas

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 10 4.3.13 8.3.13

TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara

Sistem Bahasa :-kata hubung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B4 DL1 E1(1.5.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

Minggu 11 11.3.13 15.3.13

Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Sistem bahasa -kata sendi nama

Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa

B4 DL1 E2 (1.5.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Minggu 12 18.3.13 22.3.13

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

23.3.1331.3.13 (Cuti Pertenga han Penggal

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

Pertama)

pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Minggu 13 1.4.13 5.4.13 Minggu 14 8.4.13 12.4.13 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

indah secara didik hibur 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR,di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

B6 DL1 E1 (1.7.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS BY: chegu abbas

perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu B4 DB1 E2 (2.6.2) Membaca dan memahami bahan bukan
BY: chegu abbas

B2 DB1 E1(2.2.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

pengetahuan.

sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Minggu 15

TEMA 5 EKONOMI KITA

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat

Sistem Bahasa :-tanda baca

B5 DL1 E1 (1.6.2) Berbicara untuk


BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

15.4.13 19.4.13

Unit 13 Pembeli Bijak

maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

tentang sesuatu perkara

-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah

menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

B4 DB1 E1 (2.6.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul

3.5 Mencatat maklumat


RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.5.2 Mencatat maklumat yang


BY: chegu abbas

yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.
BY: chegu abbas

Minggu 16 22.4.13 26.4.13

Unit 14 Berjimat Amalan Mulia

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

1.2.6Mendengar , memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

Sistem Bahasa :- frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 4.3.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.
BY: chegu abbas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Minggu 17 29.4.13 3.5.13 1.5.13 (Cuti Hari Pekerja) Unit 15 Usaha Jaya 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
BY: chegu abbas

Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. B5 DB1 E1(2.5.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

B2 DT1 E1(3.3.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui
BY: chegu abbas

melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

lakonan secara didik hibur,

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.7.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

Minggu 18 6.5.13 10.5.13

TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 16 Tanaman Hiasan

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

B1 DB1 E1(2.3.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
BY: chegu abbas

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.2Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul. 2.6.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.6.2Menulis untuk
BY: chegu abbas

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Minggu 19 12.5.13 17.5.13 Unit 17 Nelayan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.4.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi 1.6.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 20 20.5.13 24.5.13

Unit 18 Hasil Tani

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

25.5.13 -9.6.13 (Cuti Pertenga han Tahun)

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

B6 DT1 E1(3.7.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila
BY: chegu abbas

4.2.1Mengujarkan ayat dengan

bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks

Minggu 21 10.6.13 14.6.13

TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur Minggu 22 17.6.13 21.6.13 Unit 20 Produk Seni 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

-kata majmuk Minggu 23 24.6.13 28.6.13 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6.2 Membaca dan memahami
BY: chegu abbas

Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul.

B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul , intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 24 1.7.13 5.7.13

Unit 21 Dengarlah Cerita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila

Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 25 8.7.13 12.7.13

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5 Membaca , memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.

B3 DT1 E1(3.3.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 26 15.7.13 19.7.13

TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat, perkataan berimbuhan, tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

TMK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

Minggu 27 22.7.13 26.7.13

Unit 23 Sejarah Negara Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila

Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN, -ejaan dan tanda baca
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

26.7.13 (Cuti Nuzul Al Quran)

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

-ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 28 29.7.13 2.8.13 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk
BY: chegu abbas

pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

membuat penilaian dengan betul.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.

BY: chegu abbas

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 29 5.8.13 6.8.13

Unit 24 Cintailah Negara Kita

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

7.8.13 18.8.13 (Cuti Pertenga han Penggal kedua)

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan

Minggu 30 19.8.13 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

23.8.13

tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina

multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 31 26.8.13 30.8.13

TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan

BY: chegu abbas

yang betul.

susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat B6 DB1 E1(2.4.1) Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

B4 DT1 E1 ( 3.5.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai
BY: chegu abbas

melalui lakonan secara didik hibur

untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 32 2.9.13 6.9.13

Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan

Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B6 DB1 E2 (2.4.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

secara bertatasusila

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

Minggu 33 9.9.13 13.9.13

Unit 27 Jagalah Alam Kita

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 34 16.9.13 20.9.13

16.9.13 (Cuti hari Malaysia ) 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan
BY: chegu abbas

badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 35 23.9.13 27.9.13

TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

Minggu 36 30.9.13 4.10.13

Unit 29 Sains dan Teknologi

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

Minggu 37 7.10.13 11.10.13

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat

-ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat B5 DT1 E1 (3.6.1) Menulis untuk
BY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan

Minggu 38 14.10.13 18.10.13

Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiBY: chegu abbas

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

15.10.13 (Cuti Hari Raya Haji)

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

TMK belajar melalui TMK

Minggu 39 21.10.13 25.10.13 24.10.13 (Cuti Keputera an Sultan Pahang)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Minggu 40 28.10.13 1.11.13 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

BY: chegu abbas

dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - B SKBBS

BY: chegu abbas