Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 1 KEDUDUKAN B1D1E Menyatakan latitud dan 1 longitud B2D1E Mengenal pasti

garisan 1 latitud dan longitud B3D1E Menentukan kedudukan 1 sesuatu tempat dgn menggunakan latitud dan longitud B3D1E Mengira waktu tempatan 2 Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 2 ARAH B3D1E Mengukur bearing 3 sudutan Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 3 SKALA DAN JARAK B3D1E Menukar jarak di atas 4 peta kepada jarak sebenar dgn menggunakan skala lurus Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 4 GRAF B1D1E Mengenal graf bar 2 berganda dan graf garisan berganda B3D1E Melukis graf bar 5 berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/sumber Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 5 RAJAH B3D1E Menyusun dan melabel 6 rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber B4D1E Mentafsir bahan grafik 2

B5D1E 1

B5D1E 2

Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik drp pelbagai sumber yang di perolehi Membuat keputusan yang rasional drp maklumat geografi yg diperolehi

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 6 PETA B1D1E Menyatakan symbol 3 fizikal dan budaya dalam peta bergambar B4D1E Mentafsir peta 1 bergambar Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 7 TABURAN PENDUDUK B1D2E Menamakan jenis 1 taburan penduduk di Malaysia B2D2E Menyatakan faktor1 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia B3D2E Mengenal pasti kawasan 1 penduduk padat , sederhana dan jarang di Malaysia B3D2E Menjelaskan faktor yang 2 mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 8 PERUBAHAN PENDUDUK B2D3E Menyenaraikan faktor1 faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk B3D3E Menjelaskan faktor1 faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian

B4D2E 1

Menghuraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

aktiviti

duk untuk kesejahteraan persekitaran Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

B6D3E 1 Aktiviti

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT HUBUNGAN 11 KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER B2D3E Menyatakan ciri-ciri 3 penduduk berlebihan dan kurang penduduk B3D4E Menjelaskan ciri-ciri 1 negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT 9 MIGRASI PENDUDUK B1D2E Menyatakan pola migrasi 2 penduduk B2D3E Menyatakan faktor2 faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk B3D3E Menjelaskan factor yang 2 mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar *B5D2 Menghasilkan kajian E1 kes /laporan faKtor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT KESAN PERUBAHAN 10 PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR B6D1E Mempersembahkan 1 idea/dapatan/ciptaan/pro

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT PETEMPATAN 12 B1D3E Menamakan lokasi 1 petempatan awal B2D4E Menyenaraikan factor 1 yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal B2D4E Menyenaraikan pelbagai 2 pola petempatan di Malaysia B3D5E Menjelaskan fungsi 1 petempatan negara Malaysia B6D1E Mencadangkan usaha2 usaha untuk mewujudkan petempatan lestari B6D2E Mereka cipta satu 1 model petempatan Aktiviti /pembandaran /jaringan

sistem pengangkutan di malaysia

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT PEMBANDARAN 13 B3D5E Menjelaskan kesan2 kesan pembandaran di negara Malaysia B4D2E Membandingkan kesan2 kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain *B5D2E1-Menghasilkan kajian kes /laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian Aktiviti *B6D2E1 - Mereka cipta satu model petempatan / pembandaran /jaringan sistem pengangkutan di malaysia B5D4E Melibatkan diri dalam 1 pelbagai aktiviti Aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT KEPERLUAN 14 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN B2D5E Menyenaraikan 1 keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT PERKEMBANGAN 15 JARINGAN PENGANGKUTAN B2D5E Menyatakan 2 perkembangan pengangkutan negara Malaysia B3D6E Menjelaskan kesan 2 perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia B4D2E Menghuraikan 3 kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkuan terhadap pembangunan negara B4D2E Menghuraikan langkah4 langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengankutan ke atas alam sekitar neagara Malaysia B5D3E Menghasilkan kajian 1 kes/ laporan kesan perkembangan sistem pengang kutan terhadap alam sekitar *B6D2E1- Mereka cipta satu model petempatan / pembandaran /jaringan sistem pengangkutan di malaysia *B6D1E2Mencadangkan langkahlangkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari

Standard Prestasi PBS Geografi Tgktn 2 UNIT PERKEMBANGAN SISTEM 16 PERHUBUNGAN B2D5E Menyatakan 3 perkembangan perhubungan negara Malaysia B3D6E Menjelaskan faktor yang 1 mempengaruhi perkembngan sistem perhubungan di negara Malaysia

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.