P. 1
Contoh Borang Asrama

Contoh Borang Asrama

|Views: 1,275|Likes:
Dipublikasikan oleh Anonymous 9D2GfJsC
Senarai Semas Borang-Borang Asrama Harian
Senarai Semas Borang-Borang Asrama Harian

More info:

Published by: Anonymous 9D2GfJsC on Jan 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

BAHAGIAN F

SENARAI SEMAK
BORANG-BORANG
ASRAMA
167
KANDUNGAN
BAHAGIAN F : SENARAI SEMAK BORANG-BORANG ASRAMA
1. KEMASUKAN MURID
1 SURAT RAWATAN 169
2. KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA 170
3. BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA 171
4. BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN 175
5. BORANG PENDATARAN MAKLUMAT MURID 176
6. SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA 177
7. AKU JANJI MURID 17!
!. AKUAN PERSETUJUAN WARIS 179
2. DISIPLIN
1. SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA 1!0
2. BORANG SALAH LAKU MURID 1!1
3. SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KEN"ING
#URINE TEST$
1!2
3. BORANG-BORANG LAIN
1. BORANG PINJAMAN PERALATAN 1!3
2. LAPORAN HARIAN ASRAMA 1!4
3. SENARAI/SEMAK PEN%ELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN
KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA
1!5
4. BORANG IN&ENTORI 190
5. SENARAI SEMAK IN&ENTORI INDI&IDU 191
6. BORANG LANTIKAN WARDEN 192
7. SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN 194
16!
BAHAGIAN F : CONTOH-CONTOH BORANG DAN SURAT
N'(' S)*+,'-.........................................
T'/0*-1
...................
P)234'5' P)/46'7'2/P)23'/'- P)/3030'28
H+5907', B)5'//H+5907', D')/'-/K,020*.
T4'28
SURAT PENGENALAN DAN AKUAN
N'(' 1...........................................
K.P / S.B 1..............
T023*'7'2/T'-42 1................
P)(6':' 54/'7 020 0','- (4/0; 5)*+,'- ;0 '7'5 ;'2 ()()/,4*'2 /':'7'2/9)()/0*5''2. D0-'/'9 90-'*
74'2/94'2 ;'9'7 (),'*4*'2 9)()/0*5''2 ;'2 /':'7'2 9)/46'7'2 <'23 5):'='/2<' .
S)*0'287)/0(' *'50-.
.................................
#T'2;'7'23'2 P)23)74'/G4/4 6)5'/ $
..........
#"+9 R'5(0$
>P+7+23 <'23 70;'* 6)/*)2''2
169
SURAT RAWATAN
BIL TARIKH
TUJUAN
KELUAR
TARIKH
PULANG
KELULUSAN
TANDATANGAN
WARDEN
TANDATANGAN
IBU BAPA
Hadapan Kad Pea!"an :
1. M4/0; #a$%& ()(0,0*0 *'; 020.
2. M4/0; -)2;'*,'- ()2;'9'7*'2 *)6)2'/'2 5'(' ';' 9';' :'/;)2 6)/743'58K)74' W'/;)28 PK HEM
'7'4 P)23)74' / G4/4 B)5'/.
3. S)70'9 (4/0; <'23 94,'23 *) *'(9423 -)2;'*,'- ()(6':' 6)/5'(' *'; 020 4274* ;05'-*'2 ;'2
;07'2;'7'23'20 064 6'9'/ 9)2='3'.
4. K)-0,'23'2 *'; 020 '*'2 ;0*)2'*'2 ;)2;' <'23 6)/9'747'2.
5. K'; 020 ;050(9'2 ;0 9)='6'7 '5/'(' ;'2 ;0'(60, 4274* ;07'2;'7'23'20 '9'60,' ()(+-+2 94,'23 '7'4
*),4'/ ;'/0 *':'5'2 5)*+,'-/ '5/'('.
6. P4,'23 *) *'(9423 '7'4 *),4'/ ;'/0 *':'5'2 7'29' ()2'2;'7'23'20 *'; 020 7)/,)60- ;'-4,4 ';','-
5'74 *)5','-'2 ;'2 (),'233'/ 9)/'74/'2 '5/'('.
7. S)50'9' 5'-'=' <'23 ()2=4(9'0 *'; 0208 50,' 5)/'-*'2 *)9';' 90-'* 5)*+,'- '7'4 942 :'/;)2
'5/'('.
P)23)74'/G4/4 6)5'/8
N'(' 1.............
A,'('71 ...........
................
................
N+.M'7/0* / P)2;'?7'/'21................
T023*'7'2/T'-421..........N+.T),......
170
KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA
BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA
A. B%'da!a M"%d
# U274* K)342''2 P)='6'7$
N'('
T'/0*- ('54*
N+. P)2;'?7'/'2
D'/='-/ T023*'7'2
%4/'2/6'<'/'2 <'23 9)/,4 ;0=),'5*'2
S)*+,'-1RM............ N+./)507....... T'2;'7'23'2......
A5/'('1RM.......... N+./)507........ T'2;'7'23'2......
B'<'/'2 @ 6'<'/'2 ,'021 .................................
B. Senaa% Se(a)
P)/,4 ;0050 +,)- 064 6'9' / 9)2='3'
T'2;'*'2
A B C
#'$ B0+;'7' (4/0; 4274* *)342''2 9)='6'7 A C
#6$ S)2'/'0 5)('* A C
#D$ B0+;'7' (4/0; A C
#;$ B470/E6470/ :'/05 A C
#)$ P)23)5'-'2 ('=0*'2 A C
#?$ M'*,4('7 W'/05 A C
g #3$ T'233423'2 064 6'9'/ P)2='3' 6':'- 1! 7'-42 A C
#-$ #0$ L'9+/'2 *)50-'7'2 (4/0; A C
#00$ B+/'23 A*4'2 K)50-'7'2 A C
#0$ M'*,4('7 5)*+,'- 7)/'*-0/ A C
#=$ A*70F070 K+*4/0*4,4( A C
#0$T'-?0G8 T0,':'- A, H4/'2 ;'2 S<'/'-'2 A3'(' A C
#00$J':'7'2 <'23 ;05'2;'23 9)/023*'7 5)*+,'- A C
#*$ B+/'23 =':'9'2 ()2)/0(' /()2+,'* 7':'/'2 A C
#,$ B+/'23 P)2;'?7'/'2 9),':'7 A C
#($ B+/'23 A*4'2 D0509,02 M4/0; A C
#2$ S4/'7 A*4'2 K)6)2'/'2 I64 6'9'/P)2='3' A C
#+$ S4/'7 A*4'2 K)6)2'/'2 I646'9'/P)2='3' A C
#9$ S'(94, 54/'7 6)/4*4/'2 4IJ 9I 6)/','('7 5)2;0/0
;'2 6)/5)7)( RM.030 A C
171
GAMBAR
D')"(en *an+ Pe," D%,a(p%)an Da%pada Se)',a- A.a,
(a) B+/'23 5*0( 902='('2 64*4 7)*5 A C
#6$ S',02'2 *)94745'2 UPSR A C
(c) S4/'7 A*4'2 D0509,02 A C
#;$ G'(6'/ 4*4/'2 K'; P)23)2','2 #10 *)9023$ A C
(e) K'; K)50-'7'2 #KP/KK/RKS/3$ A C
(f) K'; S4,07 001R #77$ A C
#3$ L'9+/'2 P/)57'50 M4/0;/K'; *)('=4'2 A C
C. B%'da!a M"%d
1. N'(' (4/0;1..........................
#S)9)/70 ;','( S0=0, B)/'2'*$
2. N+. K'; P)23)2','2 1 ......................
3. N+. S0=0, L'-0/..........................
4. T'/0*- L'-0/1...........................
5. T)(9'7 L'-0/1 ..........................
6. B'235' 1 .............................
7. A3'(' 1 ............................
8. A,'('7 R4('-1 ..........................
................................
9. N+.T),1...............................
10. B0,'23'2 ';0* 6)/';0* ;','( *),4'/3'
#0$ L),'*0 1..... . +/'23
0 #00$P)/)(94'2 1 ....+/'23
11. A2'* *) . .....;','( *),4'/3'
12. P)2='3' 5)*'/'23 #I64 / B'9' / I64 6'9' / P)2='3'$
#J0*' 64*'2 I64 6'9' 2<'7'*'2 9)/7',0'2 $.......
D. B"!%-B"!% /a%.
BIL BUTIRAN
BAPA/
PENJAGA
IBU/
PENJAGA
1 N'('
2 N+. K'; 9)23)2','2
3 T'/0*- L'-0/
4 W'/3'2)3'/'
5 A,'('7 S)*'/'23
6 N+. T),)?+2
7 K),4,45'2 A*';)(0*
! P)*)/=''2
9 A,'('7 M'=0*'2
10 N+. T),)?+2 P)='6'7
11 P)2;'9'7'2 B4,'2'2 RM RM
172
E .Pen+e.a-an Ma$%)an
B'-':'5'2<' 5'<'..............K)74' J'6'7'2/('=0*'2 *)9';' E2D0*/
P4'2........;)23'2 020 ()23)5'-*'2 5)3',' *)7)/'23'2 ;0 '7'5 ';','- 6)2'/ .
T'2;'7'23'2 .............
N'(' .............
J':'7'2 .............
"+9 R'5(0 .............

F. /a%.
N<'7'*'2 :'/05 <'23 70233', 6)/-'(90/'2 ;)23'2 5)*+,'- 4274* ;0-464230 5)('5' *)D)('5'2.
N'(' .......................P)/7',0'2.............
P)*)/=''2.......................................
A,'('7 R4('-1......................................
.....................................
N+ T),)?+2 1.......................................
A,'('7 P)='6'7 1....................................
....................................
N+ T),)?+2 1......................................
G . Tan++"n+an I&" Bapa0Pen$a+a -Ana) D% Ba#a- 11 Ta-"n
B0, N'(' D'/='-/T023*'7'2 S)*+,'-
H. Lap'an Ke.%-a!an M"%d
A;'*'- '2'*/='3''2 74'2 /94'2 ()230;'9 9)2<'*07 6)/0*47 K
1. P)2<'*07 *4,07 6)/='23*071............ A';'/70';'C
2. L),'-/5)(947................. A';'/70;'*C
3. S':'2 ................... A';'/70;'*C
4. B4'- P0233'23 1................ A';'/70;'*C
5. L)('- J'27423 1............... A ';'/70;'*C
6. P)2<'*07E9)2<'*07 ,'02 #=0*' ';'$ 1 ........
#N<'7'*'2 9)2<'*07$
S'<' .................... 064 6'9'/9)2='3' *)9';' (4/0;
6)/2'('................ ;)23'2 020 ()23)5'-*'2 6'-':' 5)3',' ('*,4('7 ;0 '7'5
';','- 6)2'/.
T'2;'7'23'2.............. T'/0*-1 .............
N'('1 ................
173
I. B'an+ A)"an Ke.%-a!an
P)23)74'/G4/4 B)5'/
..............
..............
..............
P)/'*4'2 K)50-'7'2
S'<' ()23)5'-*'2 6'-':' 5'<' 7),'- ()()/0*5' ................
N+. K'; P)23)2','2 ........... ;'2 ()2;'9'701E
B0, P)2<'*07 %' T0;'* "'7'7'2
1 S0-'7
2 K)D'D'7'2
6';'2
3 A5('
4 P)2<'*07
J'27423
5 L)4*0(0'
6 B'74* K)/023
7 P)2<'*07 %'23
B)/6'-'<'
M4/0; 020 >5)54'0 / 70;'* 5)54'0 70233', ;0 '5/'(' ;'2 >6+,)-/ 70;'* 6+,)- ()2<)/7'0 5)6'/'23 *)30'7'2
*+*4/0*4,4(.
T'2;'7'23'2 P)3':'0 P)/46'7'21 .............
"+9 R'5(0 1 .................
• Potong yang tidak berkaitan
2. Ma),"(a! Se)',a- Tea)-%
1. N'(' 5)*+,'- 7)/'*-0/.............................
2. P)/2'- ()2)/0(' 60'505:'/6'274'2 A A;'/T0;'*C
(i) J)205 6'274'2 ;'2 2+(6+/ /4=4*'2 ....................
#00$ N<'7'*'2 7'-42 ............................
#000$ N0,'0 5)7'-42 .............................
3. P)/2'- ()2)/0(' 6'274'2 5*0( 902='('2 64*4 7)*5 A A;'/T0;'*C
174
P)23)74'/G4/4 B)5'/8
.............
.............
.............
T4'28
Ta#aan Ma.") )e A.a(a Se)',a-3333333333333333.333333333333
S'<'.......................... N+ K/P ................
6)/','('7............................................
P+5*+;.................
>M)2)/0(' /()2+,'* 7':'/'2 ;0 '7'5.
T'2;'7'23'2 (4/0; T'2;'7'23'2 064/6'9'
.................. ...............
T'/0*-................ T'/0*-..............
* Potong yang tidak berkaitan
175
BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN
N'(' M4/0; 1 .........................................
N'(' I64 6'9'1........................................
N+ K'; P)23)2','21.....................................
N+ T),)?+2 R4('-1......................................
Na(a /a%. *an+ D%&ena)an Me,a#a! ("%d
1. N'(' 1..........................................
A,'('7 1..........................................
K'; P)23)2','2 1 1......................................
H46423'2 ;)23'2 (4/0; 1 1.....................................
2. N'(' 1..........................................
A,'('7 1..........................................
K'; P)23)2','2 1 1.....................................
H46423'2 ;)23'2 (4/0; 1 1...................................
3. N'(' 1..........................................
A,'('7 1..........................................
K'; P)23)2','2 1 1......................................
H46423'2 ;)23'2 (4/0; 1 1......................................
Pe-a!%an Kepada I&" Bapa0Pen$a+a
1. W'*74 (),':'7 1 S'6748 A-'; ;'2 D470 '(1 10 9'30 -0233' 6 9)7'23.
2. T0;'* ;06)2'/*'2 (),':'7 (4/0; 7'29' *)6)2'/'2.
3. S)*0/'2<' ';' 9)/*'/' (457'-'* 064 6'9'/9)2='3' ()570,'- ()23-464230 :'/;)2
6)/743'5/9)23)74'.
PERHATIAN1I64 6'9'/9)2='3' 70;'* ;06)2'/*'2 ()(6':' (4/0;/'2'* ='3''2 *),4'/ ;'/09';'
*':'5'2 '5/'('/5)*+,'- 7'29' *)6)2'/'2.
176
BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID
S"a! A)"an I&" &apa0Pen$a+a
S'<' ..................064/6'9'/9)2='3' *)9';' (4/0; 6)/2'('
...................... N+(6+/ K'; P)23)2','2 .......'*'2 ()(4,'*'2
9)/5)*+,'-'2 (4,'0 7'-42..... ;0 T023*'7'2/D'/='-....;)23'2 *)/),''2 -'70 5'<'1
a. S'<' 6)/5)74=4 ()2=),'5*'2 5)(4' 6'<'/'2 <'23 ;0*)2'*'2 6)/-46423 ;)23'2 9)/5)*+,'-'2
'2'*/='3''2 5'<' ;','( 7)(9+- <'23 ;07)7'9*'2. S)*0/'2<' 70;'* ;0=),'5*'28 90-'* 5)*+,'-
6+,)- ()23'(60, 702;'*'2 <'23 5)54'0.
6. B)/5)74=4 ():'*0,*'2 *)9';' P)23)74' 4274* ()2'2;'7'23'20 6'30 90-'* ;0/0 5'<'854/'7
*)0G02'2 <'23 ;09)/,4*'2 +,)- ;+*7+/ -+5907', *)/'=''28 4274* ()23342'*'2 46'7 6045 ;'2
(),'*4*'2 9)(6);'-'2 *) '7'5 '2'*/='3''2 5'<' '9'60,' 6)/,'*4 *)D)('5'2 <'23
()()/,4*'2 702;'*'2 5)/7' ()/7'.
D. M)230G02*'2 '2'*/='3''2 5'<' ()23'(60, 6'-'30'2 ;','( 5)6'/'23 *)30'7'2 ;'2 ,':'7'2
5'(60, 6),'='/ <'23 ;0'2=4/*'2 +,)- 90-'* 5)*+,'- 8 J'6'7'2 P)2;0;0*'2 N)3)/08 K)()27)/0'2
P)2;0;0*'2 M','<50' '7'4 5)6'/'23 9)/7464-'2 <'23 ;05)/7'02<'.
................
#T'2;'7'23'2 I64/B'9'/P)2='3'$ D05'-*'2 +,)-1
A,'('71
...................... ...................
....................... N'('1 ..................
.
....................... N+. K/P1 ...............
..................... J':'7'21.................
N'. Te,e4'n : 33333333333 C'p Ra.(% : 3333333..3..3
177
SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA
S'<' .....................#N'(' 9)24-$ K'; P)23)2','2
............. ()23'*4 7),'- (e(&a5a dan (e(a-a(% 5)(4' 6470/'2 <'23
7)/*'2;423 ;0 ;','( B4*4 P'2;4'2 P)/'74/'2 S)*+,'-. S'<' 6)/='2=0 '*'2 ()('74-0 5)(4' 9)/'74/'2
;'2 ;)23'2 /),' -'70 ()2)/0(' -4*4('2 5)*0/'2<' 5'<' (),'233'/ 9)/'74/'2 <'23 7),'- ;07)7'9*'2.
S)*0'2. T)/0(' K'50-.
%'23 6)2'/8
...........
# $
T'/0*- 1 ........
S'*50 1.................................................
I64 6'9'/P)2='3' 1..................................................
N+ *'; P)23)2','2 1 .................................................
P)23)5'-'2 1 ...............................................
#K)74' W'/;)2/PK HEM/P)23)74'/G4/4 B)5'/$
17!
AKU JANJI MURID
S'<' ...................#N'(' 9)24-$ K'; P)23)2','2 ................
:'/05 *)9';' ....................... #N'(' 9)24- (4/0;$ .......
#T023*'7'2/7'-42$ ()23'*4 7),'- ()(6'D' ;'2 ()('-'(0 5)(4' 6470/'2 <'23 7)/*'2;423 ;0 ;','(
B4*4 P'2;4'2 P)/'74/'2 A/'('.
S'<' 6)/5)74=4 ;)23'2 5)(4' 6470/'2 <'23 7)/*'2;423 ;0 ;','(2<'. S'<' =43' ;)23'2 /),' -'70
()(6)/0 *)6)2'/'2 *)9';' 90-'* 5)*+,'- 4274* ()23'(60, 702;'*'2 '7'4 ()2='74-*'2 -4*4('2
*)9';' '2'*/='3''2 5'<' 5)*0/'2<' 6),0'4 7)/,06'7 ;)23'2 5','-,'*4.
S)*0'2. T)/0(' K'50-.
%'23 6)2'/8
...........
# $
T'/0*- 1 .........
179
AKUAN PERSETUJUAN WARIS
CONTOH SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA0PEN2AGA
K+; S)*+,'-...............
N+.T),)?+2 1..............
R4= T4'2 1
R4= K'(0 1
T'/0*- 1
K)9';' 1
.................
.................
T4'28
SALAH LAKU MURID
N'(' M4/0; 1................. T023*'7'2/D'/='- ..........
D)23'2 -+/('72<' 5'<' ()/4=4* 9)/*'/' ;0 '7'5.
B)/0*47 ;05)2'/'0*'2 *)5','-'2 <'23 7),'- ;0,'*4*'2 +,)- '2'*/ '2'* ='3''2 74'2.

B0, K)5','-'2 T'/0*- T02;'*'2
S)-46423'2 0748 74'2 ;0(027' -';0/ *) 5)*+,'- 5)9)/70 ('*,4('7 6)/0*47 4274* ()(602D'23*'2 9)/*'/'
;0 '7'5 1

T'/0*- 1 ........................................
H'/0 1 .........................................
M'5' 1 ........................................

S)*0'28 7)/0(' *'50-.
6BERKHIDMAT UNTUK NEGARA7
S'<' <'23 ()24/47 9)/027'-8
......................
#T'2;'7'23'2 P)23)74'/G.B)5'/$
1!0
B"!%an )e. 8d%%.% ',e- ("%d9
1. T'/0*- / H'/0 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. N'(' M4/0; / T)/74;4- 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3. T023*'7'2 /T'-42 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
4. N+. K.P / S.B 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
5. D+/( 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
6. A,'('7 P)2='3' 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
7. N+(6+/ T),)?+2 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
!. J)205 S','- ,'*4 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
9. K)*)/'9'2 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
10. P42D' S','- L'*4 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
11. T)(9'7 *)=';0'2 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
12. M'5' 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
13. H4*4('2 / T02;'*'2 1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Lap'an Len+)ap Ke$ad%an 8D%%.% O,e- M"%d9
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Pen+a)"an M"%d 0 Te!"d"-
S'<' ()23'*4 6'-':' 5'<' 7),'- (),'*4*'2 *)5','-'2 ;0 '7'5. S)(4' *)7)/'23'2 ;'2 9)23'*4'2
020 5)542334-2<' 6)2'/ ;'2 ;0D'7'7 ;)23'2 *)/),''2 ;'2 '7'5 *)5);'/'2 5'<' 5)2;0/0.
T'2;'7'23'2 M4/0; /T)/74;4-
..........
# $
T'/0*-1.......
D05'*50*'2 1
1.......................
# $
2.............................................
# $
D05'-*'2 1
...............
BORANG SALAH LAKU MURID
1!1
N'(' I64 6'9'.
............
............
............
T'/0*-.........
T4'28
Ke&enaan Pe(e%).aan A% Ken5%n+
S'<' .................N+.KP..........064 6'9'/9)2='3' *)9';' (4/0;
................N+.KP .........7023*'7'2/7'-42........ >()(6)2'/*'2
/ 70;'* ()(6)2'/*'2 '2'* / ='3''2 5'<' 4274* ()2=','20 9)()/0*5''2 7)/5)647.
S)*0'2 7)/0(' *'50-.
...........
# $
A,'('71 ..........
..........
..........
N+ T), 1 ............
1!2
SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING (URINE TEST)
N'(' S)*+,'- 1 ...............................
N+1T),1
......................
N'(' P)/5'74'2 / K),'6 / I2;0F0;4
...................
...................
T4'28
S'<' ()(+-+2 9)/','7'2 6)/0*47 4274* *)342''2 ...........
9';' -'/0.......6)/7'/0*-.....('5' ...............
A,'7'2 <'23 ;09+-+2 0','-1
BIL ALATAN KUANTITI
2. S'<' 6)/='2=0 '*'2 ()(4,'23*'2 ','7'2 ;0 '7'5 9';' ...............
K)/='5'(' 74'2 ;04D'9*'2 7)/0(' *'50- .
S)*0'2.
T'2;'7'23'2 .............
N'(' P)(+-+2 ..............
J':'7'2 ..............
T'/0*- ..............
P)/(+-+2'2 ;0,4,45*'2 /;07+,'*/;07'2334-*'2.
.......................
T'/0*-..................

N'(' G4/4 1 ................................
#T'2;'7'23'2 34/4 <'23 (),4,45*'2$
1!3
BORANG PINJAMAN PERALATAN
T'/0*- 1........
H'/0 1........
W'/;)2 B)/743'51 .......................
Ba-a+%an A : D'( 8 0 9: Be.%-0 Ke(a. 8:9 : K'!'
P)/*'/' D+/(...... D+/( ..... D+/( .... D+/(.....
K+/0;+/
T023*'9/K)*050 A2302
L+*)/
K'70, /T0,'( /"';'//B'27',
L'27'0
R'* K'547
K09'5
L'(94
T'2;'5
B0,0* P/)9

U,'5'2 1 ........................................................................................
........................................................................................
Ba-a+%an B : La%n-,a%n
P)/*'/' Be.%- K'!'
S4/'4
B0,0* S'*07
P)/9457'*''2
B0,0* R)-'7
B0,* B),'='/
B','0 M)242334
D):'2 M'*'2
U,'5'2 1 ........................................................................................
........................................................................................
Bahagian C : K!"a# Dngan K$na#an Kha%
Nama Tingkatan/ Da!a" D#m A$a%an
Ba-a+%an D : M"%d Sa)%!
N'(' M4/0; D+/(/ T023/
T'-42
J)205
S'*07
T02;'*'2
T'2;'7'23'2 :'/;)2 .........
N'('................
K)74' W'/;)2/P)23)74'/G.B)5'/ / PK HEM/ .......................
1!4
LAPORAN HARIAN ASRAMA
A. PROFIL ASRAMA
N'(' S)*+,'-1 .....................................
T'/0*-1.......... H'/01................ M'5'1.............
P)27';60/ S)*+,'- / A5/'(' ;07)(40 1.............J':'7'21...........
J)205 A5/'(' 1 P47)/' / P47)/0 / K);4'E;4' ..........................
B02''2 B'2342'2 1 K'<4 / B'74 / K);4'E;4' ...........................
K'9'5070 9)23-420 '5/'('.............+/'23
B0,'23'2 7)/*020 ....................+/'23
B. KEMUDAHAN
B0, P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 P)='6'7 A5/'('
2 R4('- W'/;)2
3 B0,0* W'/;)2
4 M)7)/ E,)*7/0*
B)/'5023'2
5 M)7)/ A0/ B)/'5023'2
6 K+(947)/
7 M)502 +7+57'7
! K);'0 K+9)/'50
A5/'('
9 P)70 "';'23'2
1!5
SENARAI SEMAK
PEN&ELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA
C. DOKUMEN PENGURUSAN
B0, P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 P)/'2D'23'2 T'-42'2 A*70F070
A5/'('
2 N+7' K4/545 W'/;)2/ P)2<),0'
A5/'('
3 P)/'74/'2/P)*),0,023/S0'/'2
A5/'('
4 S4/'7 L'270*'2 R'5(0 W'/;)2.
5 B4*4 T42'0 A5/'('
6 R)*+; P)23342''2 W'23
L)60-'2 A5/'('#WLMA$
7 R)*+; P)2<),)233'/''2 A5/'('
! B4*4 D'?7'/ P)23-420 A5/'('
9 B4*4 P),':'7
10 B4*4 S7+*/I2F)27+/0
11 '0, P),4945'2
12 J':'7'2*4'5' K)5),'('7'2
A5/'('
13 "'/7' O/3'205'50 J':'7'2*4'5'
I2;4* A5/'('
14 B4*4 L'9+/'2 H'/0'2 A5/'('
15 R)7'2 B4,'2'2 M4/0; A5/'('
D. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
B0, P)/*'/'
S'23'7 70;'*
()(4'5*'2
T0;'*
()(4'5*'2
S);)/-'2' B'0*
S'23'7
6'0*
U,'5'2
B'2342'2
D+/(07+/0
B0,0* M'2;0
T'2;'5
B0,0* B'D''2
B0,0* R)-'7
B0,0* M)(6'54-
K':'5'2 L4'/
P'9'2
K)2<'7''2
E. KESELAMATAN
1!6
B0, P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 P'3'/ A594/'/A594/0
2 P)/'74/'2 A5/'('
3 P)/'74/'2 K),4'/ M'54* A5/'('
4 A,'7 P)(';'( A90
5 L'70-'2 K)D)('5'2
6 L',4'2 K)D)('5'2
F. KEBAJIKAN/KESIHATAN MURID
B0,. P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 R)*+; M4/0; S'*07
2 P)70 K)D)('5'2
3 R)*+; B0'505:'
4 A(9'0'2
5 T)(9'7 M)(6'54-
6 T+23 S'(9'-
7 K)6)/50-'2 L+23*'23/P'/07
! B0,0* R)-'7
9 T),)F05<)2/&"D/R';0+
10 S057)( S0'/ R'<'
G. 2ADUAL AKTI;ITI MURID
B0,. P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
W'*74 B),'='/ #PREP$
B)/54*'2/R0';'-
G+7+23 R+<+23
B',0* K'(9423
K),4'/ B'2;'/
PROGRAM PEMBANGUNAN MURID ASRAMA
B0,. P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 M02334 S4'0 K)2',
2 L':'7'2 B)/('*,4('7
3 P)/7'2;023'2 K)D)/0''2
4 K4/545 M+70F'50 ;'2 K)90(902'2
5 D05*450 I,(4
1!7
6 K)D)()/,'23'2 A*';)(0*
7 A*70F070 K)/+-'20'2 1
− K),'5 ',EH4/'2
− '/;4 A02
− K4,0'-
− ")/'('-
− H'/0 K)6)5'/'2
! K),'5 T'(6'-'2

&. PEMANTAUAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN BERMASAK

Na(a Se)',a- : 3333333333333333333333
Ta%)- : 33333333333.
Ma.a : 33333333333.
Na(a Pe(&e)a,0S<a%)a! : 33333333333.
Na(a Pe(an!a" : 33333333333.
2a#a!an : 33333333333.
1. D')"(en
B0,. P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1 D+*4()2 P)/='2=0'2 K+27/'*
2 J':'7'2*4'5' M'*'2'2 A5/'('
3 B4*4 L'9+/'2 H'/0'2E+/('7 1
4 B4*4 P)5'2'2E +/('7 !
5 B4*4/'0, L'9+/'2 B4,'2'2 E +/('7 2
6 D'?7'/ P)()/0*5''2 B'-'2
M)27'-/K)/023
7 B+/'23 M'*,4('7 P)*)/=' ;'2 S0=0,
K)50-'7'2 P)*)/='
! R)*+;/'0, K)6)2'/'2 P)/74*'/'2 M)24
9 R)*+;/'0, A('/'2/D)2;''2
10 S',02'2 D+*4()2 J'(02'2 B'2*
P)(6)*', M'*'2'2
2. Pe$an$%an K'n!a)
B0,. P)/*'/' A;' T0';' U,'5'2 R023*'5
1!!
1
M)24 D09'()/*'2
2
B+/'23 P)5'2'2/4! ='(/7),'-
;07'2;'7'23'2
3
P)234/45'2 P)*)/='1
• S4270*'2 T.%.2
• P'*'0'2 5)/'3'( 5)(94/2'
;'2 6)/50-
• A9/+2 ;'2 P)24749 *)9','
4
S7+/ 1
• M)230*47 J)2'(' @5)2'/'0
07)( ;09'()/*'2
• K)6)/50-'2
• P)2<0(9'2'2 ;'2 5454/ '74/
6'-'2
• S7+* ()2D4*490 703'
-'/0#6'-'2 *)/023$
5
D'94/1
• K)6)/50-'2 P)/','7'2
• K)6)/50-'2 P/)(05
• P)2<);0''2 B'-'2 M)27'-
• P)2<0(9'2'2 B'-'2 M)27'-
• M)230*47 M)24 5)9)/70 5'<4/8
;'3023/'<'( ;'2 0*'2.
• M)230*47 59)50?0*'50 #5'<4/8
;'3023/'<'( ;'2 0*'2$
• S'=0'2
− K4',070 5'=0'2 #/'5'/
/49'/D'/' -0;'23'2$
− K)7)9'7'2 ('5'
• L)60-'2 ('*'2'2
;050(9'2/;064'23#6)/74749$
• P)(64'23'2 5'(9'-
#6)/74749$
• T0';' 5)/'233'
9)/+5'*/,','7/70*45
6
K)6)/50-'2 D):'2 M'*'2
• P)/'6+7
• P/)(05 K)5),4/4-'2
U,a.an Ke.e,""-an : 3333333333333333333333333
3333333333333333333333333..
3333333333333333333333333..
Tanda!an+an Pe(an!a"
3333333333333
8 9
LAMPIRAN 22
1!9
BORANG IN;ENTORI
BILIK 1 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
BIL JENIS ALATAN JUMLAH "ATATAN
1
K'70,
2
B'27',
3
T0,'(
4
L+D*)/ K'<4
5
L+D*)/ B)50
6
K09'5
7
L'(94
!
P'9'2 K)2<'7''2
9
R'* K'547
10
")/(02 M4*'
11
T+23 S'(9'- #6)/74749$
12
A,'7 P)(';'( A90
13
14
...........
# $
T'/0*- 1 .......
LAMPIRAN 23
190
SENARAI SEMAK IN;ENTORI INDI;IDU
DORM : ===============================
BIL NAMA KELAS KATIL ALMARI TILAM BANTAL T.T
1
2
3
>
?
@
A
1
B
1C
11
12
13
1>
1?
191
LAMPIRAN 1
#SPK 6/95$
BORANG LANTIKAN /ARDEN
#D0050 ;','( 4 5',02'2$
BAHAGIAN I # D0050 O,)- %'23 D0D';'23*'2 $
1. N'(' 1 ...........................
2. N+(6+/ K'; P)23)2','2 1 ...................
3. G),'/'2 J':'7'2 S)*'/'23 1 .................
S'<' 6)/5)74=4 4274* ;0,'270* 5)6'3'0 W'/;)2/K)74' W'/;)2 6)/*4'7*4'5' (4,'0
...................
D)23'2 ()2)/0(' 6'<'/'2 ),'42 '7'5 *';'/ RM 240.00/RM 2!0.00 5)64,'2. S'<' 6)/='2=0
9),'*5'2''2 743'5 W'/;)2/K)74' W'/;)2 2'270 70;'* '*'2 ()2=)='5*'2 743'5E743'5 5'<'
5)*'/'23.
T'/0*-1 ..........
#T'2;'7'23'2 P)3':'0$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
BAHAGIAN ,, #D0050 +,)- P)23)74' / G4/4 B)5'/$
R4=.1 .........
K)9';'
. . ..................
. . ..................
S'<' ()(9)/'*4*'2 .......................
D0,'270* 5)6'3'0 :'/;)2/ K)74' W';)2 ;0 A5/'(' S)*+,'-/M'*7'6/P+,07)*20*
.................. (4,'0 .......... S)-0233' ,'270*'22<'
;07'('7*'2 '7'4 6),0'4 70;'* ,'30 6)/743'5 ;0 S)*+,'-/M'*7'6/P+,07)*20* 020.
D)23'2 9)/,'270*'2 020 6),0'4 ,'<'* ;06'<'/ ),'42 5)6'2<'* RM ...... P)/,'270*'2 6),0'4
';','- 4274* ()233'270*'2 ....................:'/;)2 <'23 6)/743'5
5)6),4( 020. U274* ('*,4('2 74'2 '5/'(' 020 5)*'/'23 ()(942<'0 5)/'('0 .........
9)23-420. B)/5'('E5'(' 020 ;05)/7'*'2 B+/'23 K):. 32 #P02;. 5/67$ 4274* *),4,45'2 74'2.
T'/0*- 1 ................
#T'2;'7'23'2 P)23)74'/ G4/4 B)5'/$
N'(' P)24-1 ...........
J':'7'2 1 ...............
192
BAHAGIAN ,,, #D0050 +,)- P)23)74' / G4/4 B)5'/$
K)9';' R4=.1.........
..................
..................
..................
...................
P)/(+-+2'2 4274* (),'270* ..................... 5)6'3'0 W'/;)2/
K)74' W'/;)2 ;0,4,45*'2 / 70;'* ;0,4,45*'2 5)9)/70 9)/'*4'2 ;0 BAHAGIAN ,, ;0 '7'5.
T'/0*- 1 .................
#T'2;'7'23'2 G4/4 B)5'/ / P)23)74'$
N'(' P)24-1 ...........

J':'7'2 1 ..............
"+9 J':'7'21 .............
193
#K):.32$
#P02;. 5/67$
KERAJAAN MALAYSIA
SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN
N+. R4=4*'2 1 .................
NAMA PEGAWAI 2A/ATAN
2ENIS ELAUN
*ANG AKAN
DITERIMA
BAN*AK ELAUN
SEBULAN
8RM9
P)23)74'/G4/4 B)5'/ ......... D05+*+23 1 ...............
D0,4,45*'2
T'/0*-1 ............
194

KANDUNGAN BAHAGIAN F : SENARAI SEMAK BORANG-BORANG ASRAMA 1. KEMASUKAN MURID 1 SURAT RAWATAN 2. KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA 3. BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA 4. BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN 5. BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID 6. SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA 7. AKU JANJI MURID 8. AKUAN PERSETUJUAN WARIS 2. DISIPLIN 1. 2. 3. SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA BORANG SALAH LAKU MURID SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING (URINE TEST) 180 181 182 169 170 171 175 176 177 178 179

3. BORANG-BORANG LAIN 1. BORANG PINJAMAN PERALATAN 2. LAPORAN HARIAN ASRAMA 3. SENARAI/SEMAK PENYELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA 4. 5. 6. 7. 183 184 185 190 191 192 194

BORANG INVENTORI SENARAI SEMAK INVENTORI INDIVIDU
BORANG LANTIKAN WARDEN

SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN

168

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->