_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

.ethok-ethok mati c.rok 9.Ancik-ancik pucuking .nggawa b. .numpak c. . Paribasan iki tegese . a.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c.ethok-ethok lara b. . .Gajah mung kur. .sarung b. Nitih tegese .Purwakanthi b. yen ditulis Jawa . W. . Ageman tegese .ethok-ethok ora bisa 12.6.Geguritan c. .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo.watu c. a. c. . a.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor.Parikan d. .eri d.guru lagu d.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d.pring b. Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10. d.guru gatra b. . a. Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise .Cangkriman c.klambi d.Api-api trenggiling mati.celana 8. . . 13.nyambut gawe d. a. . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. . . .Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J.tunggak 11. yaiku . .ethok-ethok ora weruh d. . b. L.Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.nunggang 7.guru pada . .guru wilangan c.Cacahing wanda ing saben gatra diarani . . . . a. . a. K.

Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. Ayem tegese .Ranti sinau bareng Dewi. Ukara kasebut yen didadekake krama alus .Mlayua sing banter ! b.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a.Walang Kekek 15. .bungah 16.partisipasi b.Gundhul-gundhul pacul c.emansipasi d. a. Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . .Saiki sasi rolas tanggal telulas. .14.adaptasi c. . . 20.Bapak saiki isih turu. . Yen ditulis latin .Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c.Pocung b. a. . . a. Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine.Bapak sakpunika taksih sare 22.Suradira sayaningrat .metu c.Suradi jayaningratih c. . . .Bapak sakpunika taksih tilem b. a. . a.susah d. . Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . . .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17.Budhe sesuk rawuh mrene. .susu b.antisipasi 18. .Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran .Suradira jayaningrat d.tentrem c.Suradi jaranan b.Bapak sakniki tilem c. c. .Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . .madu d. d.Adhiku ana ngendi ? c.Bapak sakpunika tilem d. a. . a. a. . ketrampilan.Sarju gawe layangan. lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo.Jamuran d. d.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b. Ukara kasebut yen dikramakna .Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d.turu 21. b. . . .seneng b. 19.

bisa urip c.19 28Punakawane Janaka cacahe ana . .Pikirane landhep dhengkul.timbalna d.keras c.Prabu Salya 32. . 21 c. lara gulu 31.lugu b. a.sabar d.nimbali 33. .Prabu Pandhu d. . . .Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane . 20 d.kogawa c. .23. . yen alise . Gerah waja tegese .Dewi Anjani 29.pengasilan b. a. a.tumengeng tawang c. Unen-unen iki klebu. . a.ndamar kanginan 25. . .lara untu b.digawa .mangan 30.lara sirah c. a.geguritan c. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku .3 c. sampun sayah nyuwun ngaso. . 18 b. . .wangsalan 26. . . a.2 b.Bapak saiki lagi gerah waja. .nanggal sepisan b.Prabu Kresna b. tegese . . .nyukupi kabutuhan d. .Miturut isine carita Ramayana .Roning mlinjo. Tembung sing dikurung mesthine .Brengose nglaler menclok .timbalna b.Prabu Baladewa c.gawanen b. a. .Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang. . . a. .5 c. .bodho 24.Dewi Sri b.cangkriman b.lara linu d. a.nggandewa pinenthang d. .timbalana c. a.Aksara Jawa iku cacahe ana .Dewi Sinta d. . .4 d. .Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.Dewi Supraba 27. .parikan d. Tembung sing dikurung benere . a. . nggawa d. . .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo .

.urip c. 43. . urip d. Tembung nyerat basa ngokone . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . a. . . . 37. a. . yen ditulis Jawa .ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36.WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. 42. . . . . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . . . 41.Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum . II. . .Ibu lagi nyerat serat undangan. . 39.Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose .34. . . . batangane .Jer basuki mawa . . . .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . Yen ditulis latin . .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. 38. “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . . . .mati c.Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani .Gedhang kluthuk . .Rudi nandur kembang ing taman. . . 40. III. . 45. . d. 35 . . gatra. b. 44. . . Indonesia.bumi b.Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka .Pitik walik saba kebon. . . . .

c 2.Mburu uceng kelangan dheleg . b 5.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1.Bapak isih durung bali saka kantor. c 3. d 6. a 4.c .48. b 7. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49. a 10. c 8. a 9. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.

.

.

NILAI SISWA = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful