_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

a. Ageman tegese .pring b. .guru gatra b. b. a.Api-api trenggiling mati.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. a.Gajah mung kur.Purwakanthi b.Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b. .watu c.nggawa b.klambi d. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. Paribasan iki tegese .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo. a.nunggang 7. . c. W. .nyambut gawe d.sarung b. . Nitih tegese . . .celana 8.ethok-ethok ora bisa 12.Cangkriman c.ethok-ethok mati c. yen ditulis Jawa .Ancik-ancik pucuking . .Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.numpak c. a.guru lagu d.ethok-ethok ora weruh d.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J. .rok 9. . . yaiku . . Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . . a. . . . a. . L. Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune. . .Geguritan c.Parikan d.eri d. K.guru wilangan c.ethok-ethok lara b.guru pada .Cacahing wanda ing saben gatra diarani . . .6. .Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c. d.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor.tunggak 11. . 13. .

a.Bapak saiki isih turu.madu d.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a.Bapak sakniki tilem c.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . .Suradi jayaningratih c.Budhe sesuk rawuh mrene.Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c. .metu c. Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk .antisipasi 18.Suradira jayaningrat d. a. a.Suradi jaranan b. . . .14. .susah d.tentrem c. . . Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine. .emansipasi d. d. Ukara kasebut yen dikramakna . .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17. .bungah 16. c.Jamuran d. .seneng b. . d.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . a. a.Mlayua sing banter ! b. . .Gundhul-gundhul pacul c.Walang Kekek 15.Ranti sinau bareng Dewi.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. Yen ditulis latin .turu 21. Ayem tegese . .partisipasi b.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b.Saiki sasi rolas tanggal telulas. a. 19.adaptasi c. . . a. .susu b. ketrampilan. . Ukara kasebut yen didadekake krama alus .Suradira sayaningrat .Sarju gawe layangan. lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo.Adhiku ana ngendi ? c.Bapak sakpunika taksih sare 22.Bapak sakpunika tilem d.Pocung b. b.Bapak sakpunika taksih tilem b. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . . .Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d. 20. a. . .

5 c.bodho 24. Unen-unen iki klebu. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku .sabar d. a. .Bapak saiki lagi gerah waja. a.kogawa c. . .parikan d.4 d.bisa urip c.lara untu b.timbalana c. .nyukupi kabutuhan d. . Tembung sing dikurung benere . . a.nanggal sepisan b. . . lara gulu 31. 21 c.digawa .Dewi Supraba 27.cangkriman b. .Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.Pikirane landhep dhengkul. . a. a. a. 20 d.Roning mlinjo. .3 c.geguritan c.Dewi Sri b.tumengeng tawang c. . a.Miturut isine carita Ramayana .Prabu Salya 32.nggandewa pinenthang d. . . .23. . . tegese .lara linu d. . .Prabu Kresna b.lara sirah c. sampun sayah nyuwun ngaso. .Prabu Pandhu d. . .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo . . a.ndamar kanginan 25.Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane . . 18 b.timbalna d.nimbali 33.lugu b. yen alise .timbalna b.mangan 30. . .2 b. a. . .keras c. a. Tembung sing dikurung mesthine .Dewi Sinta d.Aksara Jawa iku cacahe ana . a.wangsalan 26.Dewi Anjani 29. Gerah waja tegese . . .pengasilan b. .Prabu Baladewa c. nggawa d. .gawanen b.Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang.Brengose nglaler menclok . .19 28Punakawane Janaka cacahe ana .

. a. gatra. . . .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum . . Yen ditulis latin . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . 41. . d.Ibu lagi nyerat serat undangan. . 38. . . 44. a.Pitik walik saba kebon.ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . 42. . . .urip c. 45.bumi b.Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . . 40. . b.Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . . .Gedhang kluthuk . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . . .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . yen ditulis Jawa .Rudi nandur kembang ing taman. . . 37.34.WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. II. . urip d. .Jer basuki mawa . . . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka .mati c. 43. . . . . . batangane .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . . 35 . . . Indonesia.Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . . . III. . 39. Tembung nyerat basa ngokone .

c 3. c 8. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1. b 5.48.Mburu uceng kelangan dheleg . a 4.c . a 10.Bapak isih durung bali saka kantor. d 6. b 7. a 9. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49. c 2.

.

.

NILAI SISWA = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful