_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

guru pada .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo. a. Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10. Ageman tegese .nunggang 7. . . .watu c. . . a. 13.klambi d.Gajah mung kur.eri d. . . .nyambut gawe d. .Api-api trenggiling mati. .nggawa b. . Nitih tegese .Ancik-ancik pucuking .guru gatra b.Cacahing wanda ing saben gatra diarani . . b. a. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. yaiku .Parikan d.guru lagu d.guru wilangan c. . . . Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise .Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c. .Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b. . . a.Cangkriman c.ethok-ethok lara b. . yen ditulis Jawa .celana 8.Geguritan c. . K.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor.ethok-ethok ora bisa 12. c.numpak c. a. . .sarung b. d.pring b.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J. Paribasan iki tegese .ethok-ethok ora weruh d. L.tunggak 11.6. a.Purwakanthi b. a.ethok-ethok mati c.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d.rok 9. W. . .

partisipasi b. a. a.emansipasi d. lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo. a.Bapak sakniki tilem c. .seneng b. Ayem tegese . a. a. a. .Saiki sasi rolas tanggal telulas. . . .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17.adaptasi c.Suradira sayaningrat .Bapak sakpunika taksih tilem b.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah.Bapak sakpunika tilem d. a.14. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . . . .Bapak sakpunika taksih sare 22. Ukara kasebut yen dikramakna . .Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a. 19. d.Bapak saiki isih turu.turu 21.Suradi jayaningratih c.antisipasi 18.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d.Suradira jayaningrat d.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . . .Adhiku ana ngendi ? c. a. .susu b. .Pocung b. Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . . . .tentrem c.Ranti sinau bareng Dewi.Sarju gawe layangan. . Ukara kasebut yen didadekake krama alus .Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c. 20. b.Suradi jaranan b.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b.Mlayua sing banter ! b.Budhe sesuk rawuh mrene.Jamuran d.metu c.madu d. Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine.Walang Kekek 15. c. ketrampilan. Yen ditulis latin . .Gundhul-gundhul pacul c. . . .bungah 16. . d.susah d. .Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . .

. a.cangkriman b. nggawa d. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku . a.mangan 30.lugu b.Dewi Sinta d. a. . yen alise .lara linu d. a. a.pengasilan b. . .nyukupi kabutuhan d.gawanen b. a.bisa urip c. .lara untu b. . .Dewi Supraba 27.nanggal sepisan b.Dewi Sri b. . Unen-unen iki klebu.Bapak saiki lagi gerah waja.timbalana c.2 b.Aksara Jawa iku cacahe ana .Prabu Kresna b. 20 d.Brengose nglaler menclok . . .19 28Punakawane Janaka cacahe ana .nimbali 33. sampun sayah nyuwun ngaso. . . . Tembung sing dikurung benere . .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo .5 c. . . .Prabu Baladewa c. a.lara sirah c.timbalna b. a.23.Prabu Salya 32. .Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane .4 d. . . a. .wangsalan 26. lara gulu 31. .bodho 24.keras c.timbalna d. Tembung sing dikurung mesthine .ndamar kanginan 25.nggandewa pinenthang d.sabar d. . .parikan d. .Roning mlinjo. . .3 c.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.Miturut isine carita Ramayana . .geguritan c.Prabu Pandhu d.Dewi Anjani 29. 18 b.digawa . Gerah waja tegese . . . . a.kogawa c.Pikirane landhep dhengkul.Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang. tegese . 21 c. . a. .tumengeng tawang c.

.Pitik walik saba kebon. 37. . 41. . . . . . a. . . . urip d. II. .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . III. 40.mati c.Ibu lagi nyerat serat undangan. “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . Indonesia.ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . . batangane . . . .Gedhang kluthuk . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . a. . 39. . Tembung nyerat basa ngokone . Yen ditulis latin . .bumi b. 38. . .Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46.Rudi nandur kembang ing taman. . . 45. . 42. . d.Jer basuki mawa . . b. 43. .urip c.34. yen ditulis Jawa . gatra. 35 .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum . . . . . .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. 44.

a 10.Mburu uceng kelangan dheleg .48. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. c 2. d 6.c . a 4. b 5.Bapak isih durung bali saka kantor. b 7. c 3. c 8.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49. a 9.

.

.

NILAI SISWA = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful