_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

. .nggawa b.nyambut gawe d. .sarung b.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor. . . . . .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo.Parikan d.ethok-ethok mati c. . .Ancik-ancik pucuking . . Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . W.Gajah mung kur. L. . a. K. a. . d. yen ditulis Jawa . yaiku .Api-api trenggiling mati. .Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.guru pada . c.ethok-ethok lara b. .klambi d.Purwakanthi b. .Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. . Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune. 13.Geguritan c.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J.pring b.nunggang 7. b.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.rok 9. Paribasan iki tegese . a. . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. a. Ageman tegese . .guru gatra b.ethok-ethok ora bisa 12.6. a. a.watu c.guru wilangan c.Cacahing wanda ing saben gatra diarani .numpak c. .eri d.Cangkriman c.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c.ethok-ethok ora weruh d. . . Nitih tegese .celana 8.guru lagu d.tunggak 11. . a. .

. . 20. Yen ditulis latin . d. . . 19. Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine. a. c.susu b. b. . .Suradira jayaningrat d.Pocung b.Suradi jayaningratih c.Gundhul-gundhul pacul c.Saiki sasi rolas tanggal telulas. a. .Walang Kekek 15. a. . .Jamuran d.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a. . a. . Ayem tegese . .Sarju gawe layangan. ketrampilan.bungah 16.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah.Adhiku ana ngendi ? c. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . a.Suradi jaranan b.Suradira sayaningrat .Bapak saiki isih turu. Ukara kasebut yen didadekake krama alus . . .14.Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17. d. Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk .susah d.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d.Bapak sakpunika taksih sare 22.antisipasi 18.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . .Budhe sesuk rawuh mrene.Bapak sakniki tilem c.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . Ukara kasebut yen dikramakna . a. . .partisipasi b.metu c. .Mlayua sing banter ! b. a.emansipasi d. . lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo.Ranti sinau bareng Dewi. .adaptasi c.turu 21.Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c.seneng b. .tentrem c.Bapak sakpunika tilem d. .Sakniki sasi rolas tanggal telulas b. a. .Bapak sakpunika taksih tilem b. .madu d.

Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane . yen alise .Brengose nglaler menclok .lara linu d.Prabu Baladewa c. .Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang.nyukupi kabutuhan d. . a.19 28Punakawane Janaka cacahe ana .Pikirane landhep dhengkul.mangan 30.cangkriman b. a.Prabu Pandhu d.Aksara Jawa iku cacahe ana .3 c. . . sampun sayah nyuwun ngaso. Gerah waja tegese . . . . .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo .Dewi Sinta d. .Prabu Salya 32.bisa urip c. a.lara untu b. a.Bapak saiki lagi gerah waja. .digawa .parikan d.keras c. .Miturut isine carita Ramayana . . .Prabu Kresna b.23. .lugu b.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.ndamar kanginan 25.wangsalan 26. . tegese .Roning mlinjo.nimbali 33. a. . .timbalna d. .geguritan c. nggawa d. 20 d. .sabar d. lara gulu 31.Dewi Anjani 29. . .nggandewa pinenthang d.pengasilan b.timbalna b. . .timbalana c. a. Tembung sing dikurung benere . . a.kogawa c.4 d. .lara sirah c. Tembung sing dikurung mesthine . . .bodho 24. 21 c.gawanen b. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku . 18 b. . . .tumengeng tawang c. .Dewi Sri b. a.Dewi Supraba 27. a.5 c. . Unen-unen iki klebu.2 b.nanggal sepisan b. a. . a.

b. . . batangane . 45. .Ibu lagi nyerat serat undangan. 40. .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . 44. . . . . .Jer basuki mawa . .ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. Yen ditulis latin . Indonesia. . II.Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . 35 . . III. . 39.Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani .bumi b. “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46.34. 42. 43.mati c. . . . . a. . 38. . . .urip c. . urip d. . Tembung nyerat basa ngokone . . . . 37.Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . a. . . .Gedhang kluthuk .Rudi nandur kembang ing taman. . . . . 41. yen ditulis Jawa . .Pitik walik saba kebon. d. . gatra.

Mburu uceng kelangan dheleg . c 8. a 9. a 10.48.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1. b 5.Bapak isih durung bali saka kantor. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49. a 4. d 6. c 2. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. b 7.c . c 3.

.

.

NILAI SISWA = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful