_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

nggawa b.Purwakanthi b. . . . .pring b.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.eri d. .6.klambi d. Ageman tegese . Paribasan iki tegese .nunggang 7.Ancik-ancik pucuking . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c. yen ditulis Jawa .ethok-ethok mati c. 13. a. . .guru pada . b.Cacahing wanda ing saben gatra diarani .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo.sarung b. a. Nitih tegese .Gajah mung kur. .Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J. . Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune. Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise .numpak c. . . . K.watu c.Cangkriman c. . .ethok-ethok lara b.guru gatra b. . yaiku . d.guru wilangan c.ethok-ethok ora bisa 12.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. a. . a. . . .Parikan d. c. a. . . . a. L.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor.celana 8.nyambut gawe d. .Geguritan c.guru lagu d. W.Api-api trenggiling mati.tunggak 11. a.rok 9. .ethok-ethok ora weruh d.Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.

Yen ditulis latin . d. . . . .Suradi jaranan b. Ukara kasebut yen didadekake krama alus . Ukara kasebut yen dikramakna . a.adaptasi c.madu d.Walang Kekek 15. . .Bapak saiki isih turu.Suradira jayaningrat d. . 20.Bapak sakpunika taksih sare 22. a. a.Suradira sayaningrat .14. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . . .Gundhul-gundhul pacul c. a.Saiki sasi rolas tanggal telulas. Ayem tegese .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17.Mlayua sing banter ! b.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a. .susu b. .antisipasi 18.emansipasi d.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d. a.Budhe sesuk rawuh mrene. . a. .Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c. . lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo. a. d. . .tentrem c.Jamuran d.bungah 16. b.susah d. .Adhiku ana ngendi ? c. ketrampilan. .Bapak sakpunika taksih tilem b.Pocung b.seneng b. .Sakniki sasi rolas tanggal telulas b.Suradi jayaningratih c. .turu 21.Bapak sakpunika tilem d.metu c. 19. . . Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine. .Bapak sakniki tilem c.Sarju gawe layangan.partisipasi b. a.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . c.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . .Ranti sinau bareng Dewi.

. 21 c. .kogawa c.Dewi Supraba 27. 20 d. Tembung sing dikurung benere .sabar d.nimbali 33.bodho 24.cangkriman b. .nanggal sepisan b. .Bapak saiki lagi gerah waja. .nggandewa pinenthang d. tegese .Prabu Kresna b.ndamar kanginan 25. . Unen-unen iki klebu.Dewi Anjani 29.Miturut isine carita Ramayana . . a. .nyukupi kabutuhan d.mangan 30.Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane .pengasilan b. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku . .Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang. . a. nggawa d. .timbalna d. a.digawa .23.lara sirah c.wangsalan 26. . . a. 18 b.Dewi Sinta d. . a. yen alise . Gerah waja tegese .5 c. lara gulu 31. . a. .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo . .gawanen b.lara untu b.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.keras c.2 b.lugu b. . .Prabu Pandhu d.geguritan c.19 28Punakawane Janaka cacahe ana . sampun sayah nyuwun ngaso. a.Prabu Baladewa c.Prabu Salya 32.timbalna b. Tembung sing dikurung mesthine . . . . a.parikan d.timbalana c.Dewi Sri b.Roning mlinjo.Aksara Jawa iku cacahe ana .tumengeng tawang c.4 d. . a.bisa urip c.Brengose nglaler menclok . .Pikirane landhep dhengkul.lara linu d. a. . . . . .3 c. . . a. . .

45. . . . .Ibu lagi nyerat serat undangan. . . . . . batangane . . Tembung nyerat basa ngokone . 42. . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . gatra. . . . . . III.urip c.Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . . . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. .Jer basuki mawa . .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum .34.Rudi nandur kembang ing taman.bumi b.ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . Indonesia. 44. 35 . urip d. .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . . a.Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . 41. 39. a. .Gedhang kluthuk . . . d. 40. 38.Pitik walik saba kebon. . 37. . . 43. .mati c. yen ditulis Jawa . II.Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . . . .Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . b. Yen ditulis latin . . .

b 7. b 5.48.Bapak isih durung bali saka kantor. a 10. c 3. d 6.Mburu uceng kelangan dheleg . c 2. a 4. a 9.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1. c 8.c . Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49.

.

.

NILAI SISWA = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful