_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

rok 9.ethok-ethok ora bisa 12.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c.guru gatra b.nggawa b. .watu c.ethok-ethok lara b.Purwakanthi b. . Nitih tegese . a.nunggang 7. W. .sarung b.ethok-ethok ora weruh d.tunggak 11. .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo. Ageman tegese .Cangkriman c.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J.celana 8.Cacahing wanda ing saben gatra diarani . .numpak c.6. . . yaiku .ethok-ethok mati c.Api-api trenggiling mati.guru pada .eri d. . a. . . b. .Geguritan c. 13. L.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. . . d. a. . .Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.pring b.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor. a. .Parikan d. . .guru lagu d. Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . .Ancik-ancik pucuking . . .klambi d. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. c. yen ditulis Jawa . K. a. Paribasan iki tegese . .guru wilangan c.Gajah mung kur. . . a. a.nyambut gawe d. Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune.

susah d.turu 21.antisipasi 18.Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c.bungah 16. . Ukara kasebut yen didadekake krama alus . Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani .emansipasi d.Bapak sakpunika taksih tilem b. . a. .Bapak sakpunika taksih sare 22. Ayem tegese . . .Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a.susu b.Mlayua sing banter ! b. a.Suradi jayaningratih c. lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo. . .metu c.Sarju gawe layangan.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d.partisipasi b. . .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17. .Ranti sinau bareng Dewi.adaptasi c. Yen ditulis latin . .madu d.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. d. .Budhe sesuk rawuh mrene. c.Jamuran d.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . .Suradi jaranan b. Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine.Walang Kekek 15.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku .tentrem c. . . .Saiki sasi rolas tanggal telulas. .Pocung b. b. . 19. Ukara kasebut yen dikramakna . a. d. a. . . a.Bapak sakniki tilem c.Bapak sakpunika tilem d. a. ketrampilan. a. .Adhiku ana ngendi ? c. . a.Suradira sayaningrat . .14.Suradira jayaningrat d.seneng b.Bapak saiki isih turu. . 20.Gundhul-gundhul pacul c.

.Prabu Pandhu d.kogawa c. . . .cangkriman b.Prabu Salya 32.Dewi Sinta d. a. a.keras c. .Roning mlinjo. .23.gawanen b. Tembung sing dikurung benere .Pikirane landhep dhengkul. tegese .wangsalan 26. a. Gerah waja tegese . a. .lara linu d.mangan 30.Dewi Anjani 29.nggandewa pinenthang d.Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane . .lara sirah c.ndamar kanginan 25. 21 c. 18 b.timbalna d. . Unen-unen iki klebu.4 d.geguritan c. a. .bodho 24. . .timbalana c. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku .Bapak saiki lagi gerah waja.Dewi Sri b. . a. . . . Tembung sing dikurung mesthine . .lugu b.2 b.timbalna b. nggawa d. .tumengeng tawang c. .Miturut isine carita Ramayana . .parikan d. .5 c.19 28Punakawane Janaka cacahe ana .sabar d. . . . a. .Prabu Baladewa c.nimbali 33. sampun sayah nyuwun ngaso. lara gulu 31.Brengose nglaler menclok .nyukupi kabutuhan d. .bisa urip c.nanggal sepisan b.Prabu Kresna b.pengasilan b. a.Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo .digawa .3 c. a. . a.Aksara Jawa iku cacahe ana . . 20 d.lara untu b. a. .Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang. . . . yen alise . .Dewi Supraba 27.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.

Yen ditulis latin . d. . urip d.Jer basuki mawa . .Ibu lagi nyerat serat undangan.bumi b. . b.Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . . .mati c. yen ditulis Jawa . . . . a. . . . 35 .Rudi nandur kembang ing taman. 41. . 42. . . . . . gatra. .Pitik walik saba kebon. .Gedhang kluthuk . . . 37. . Indonesia. .urip c.ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . 40.Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. . III. II. 38. Tembung nyerat basa ngokone .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. . a. . . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka . 39. 43. . . . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . . batangane . . 45. .34. . . 44. “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ .

c 3.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1.Bapak isih durung bali saka kantor. c 2. b 5.48. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. c 8. b 7.Mburu uceng kelangan dheleg . Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49.c . d 6. a 9. a 10. a 4.

.

.

NILAI SISWA = .