Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh. Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. saha nagari. taufik hidayah. Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. rasa. Sudeng rawuh. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. Wonten ing kalodhangan menika. Wassalamu’alaikum wr. mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . Nuwun! Assalamu’alaikum Wr. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah.Dhumateng panjenengan para pinisepuh. enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. putra kakungipun Bapa Riswanto. Ing madyaning pepanggihan menika. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni . kirang Ian cupeting pangertosan kula. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya.Wb. kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. Minangka puput pepuntoning atur. Akhirul kalam. karsa lan karyanipun.ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . tiyang sepuh.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. Inggih karana manunggaling cipta. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi. wanci tabuh 08. saha kirang trapsila.00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. sarta inayahipun. . wb. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika. Karawuhanipun para lenggah sedaya. sugeng lenggah. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. biilahit taufiq wal hidayah. kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala. Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto.

ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan. ical sedasa timbul maewu-ewu. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. lungguh. Wb. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. Dumateng para rawuh sedaya. Puja astawa.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. . ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. ibu pertiwi suci menika. para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. Para lenggah ingkang kinurmatan. maewu-ewu kusuma bangsa. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. suguh. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. dumugi wasana. pejuang kamardikan. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. Walandi. Inggris. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. Cetha kacathet ing sejarah. Wassalamu’alaikum Wr. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. lan Jepang. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. Kawiwitan saking bangsa Portugis. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu. Para lenggah ingkang kinurmatan. madya. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. awujud kabagaswarasan. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan. gugur kalih thukul sedasa. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. sak kawontenanipun. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah.

Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati. mbangun tekad ingkang kukuh. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. menggah kamardikan warisanipun para pejuang. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. cekap semanten atur kula. sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. sinau. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. . Nuwun. tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab. kula nyuwun pangapunten. lan sinau. Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. Para kanca. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia. Para lenggah ingkang kinurmatan. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan.