Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

putra kakungipun Bapa Riswanto. malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. Sudeng rawuh. Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto. Wonten ing kalodhangan menika. mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. biilahit taufiq wal hidayah. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya. wanci tabuh 08. Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. sugeng lenggah.ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi. tiyang sepuh. . Inggih karana manunggaling cipta.00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. rasa. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni . saha nagari. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. saha kirang trapsila. enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. sarta inayahipun.Dhumateng panjenengan para pinisepuh. wb. Minangka puput pepuntoning atur. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . Wassalamu’alaikum wr. karsa lan karyanipun. Akhirul kalam. kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. Nuwun! Assalamu’alaikum Wr.Wb. Ing madyaning pepanggihan menika. Karawuhanipun para lenggah sedaya. kirang Ian cupeting pangertosan kula.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya. taufik hidayah.

nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. Kawiwitan saking bangsa Portugis.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. Walandi. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. ibu pertiwi suci menika. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. dumugi wasana. Inggris. pejuang kamardikan. sak kawontenanipun. Wassalamu’alaikum Wr. maewu-ewu kusuma bangsa. para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. lan Jepang. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. Dumateng para rawuh sedaya. . gugur kalih thukul sedasa. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. Wb. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. lungguh. awujud kabagaswarasan. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. Para lenggah ingkang kinurmatan. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. Para lenggah ingkang kinurmatan. Cetha kacathet ing sejarah. ical sedasa timbul maewu-ewu. Puja astawa. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. suguh. madya. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan.

pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. mbangun tekad ingkang kukuh. Nuwun. Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil. sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. cekap semanten atur kula. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. . Para kanca. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun. sinau. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur. Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. lan sinau. menggah kamardikan warisanipun para pejuang. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. Para lenggah ingkang kinurmatan. kula nyuwun pangapunten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful