Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

karsa lan karyanipun. kirang Ian cupeting pangertosan kula. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh. Nuwun! Assalamu’alaikum Wr. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni . sarta inayahipun. taufik hidayah. biilahit taufiq wal hidayah. Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. Wonten ing kalodhangan menika. kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. saha nagari.00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. saha kirang trapsila.Wb. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi. wb. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika.Dhumateng panjenengan para pinisepuh. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya. kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala. Minangka puput pepuntoning atur. Ing madyaning pepanggihan menika. sugeng lenggah.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto. mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama. rasa. . Wassalamu’alaikum wr. malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah. putra kakungipun Bapa Riswanto. Karawuhanipun para lenggah sedaya. tiyang sepuh. Sudeng rawuh. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . Akhirul kalam. Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya.ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami. wanci tabuh 08. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. Inggih karana manunggaling cipta. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. enggalo pikanthuk tangsuling katresnan.

madya. para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. gugur kalih thukul sedasa. Para lenggah ingkang kinurmatan. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. Puja astawa. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. Inggris. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. suguh. maewu-ewu kusuma bangsa. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. dumugi wasana. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. Wb. sak kawontenanipun. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60. ical sedasa timbul maewu-ewu. Wassalamu’alaikum Wr. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan. Walandi. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. awujud kabagaswarasan. Para lenggah ingkang kinurmatan. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. Kawiwitan saking bangsa Portugis. . pejuang kamardikan. lan Jepang. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Cetha kacathet ing sejarah. ibu pertiwi suci menika. lungguh. nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. Dumateng para rawuh sedaya. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu.

sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. Para lenggah ingkang kinurmatan. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun. Para kanca. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur. Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. lan sinau.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan. Nuwun. menggah kamardikan warisanipun para pejuang. mbangun tekad ingkang kukuh. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia. sinau. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati. pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. cekap semanten atur kula. Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil. kula nyuwun pangapunten. .