P. 1
Pidato Bahasa Jawa

Pidato Bahasa Jawa

|Views: 738|Likes:
Dipublikasikan oleh Faiz

More info:

Published by: Faiz on Jan 07, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala. mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama. Wonten ing kalodhangan menika.00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya. Nuwun! Assalamu’alaikum Wr.ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah. . kirang Ian cupeting pangertosan kula. sarta inayahipun. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. putra kakungipun Bapa Riswanto.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . taufik hidayah. Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. Wassalamu’alaikum wr. tiyang sepuh.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. karsa lan karyanipun. Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto. rasa. malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya. kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. saha kirang trapsila.Dhumateng panjenengan para pinisepuh. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . Sudeng rawuh. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni . Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. Inggih karana manunggaling cipta. Karawuhanipun para lenggah sedaya. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi. wanci tabuh 08. Minangka puput pepuntoning atur. saha nagari. Ing madyaning pepanggihan menika.Wb. Akhirul kalam. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. biilahit taufiq wal hidayah. sugeng lenggah. wb.

Kawiwitan saking bangsa Portugis. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan. maewu-ewu kusuma bangsa. Dumateng para rawuh sedaya. ibu pertiwi suci menika. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. lan Jepang. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. ical sedasa timbul maewu-ewu. nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. dumugi wasana. ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. Para lenggah ingkang kinurmatan. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. Cetha kacathet ing sejarah. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah. gugur kalih thukul sedasa.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. madya. . ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. Para lenggah ingkang kinurmatan. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. pejuang kamardikan. Walandi. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. lungguh. Inggris. Puja astawa. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. suguh. Wb. awujud kabagaswarasan. Wassalamu’alaikum Wr. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu. sak kawontenanipun. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60.

Para lenggah ingkang kinurmatan. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. sinau.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan. pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur. Nuwun. tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. menggah kamardikan warisanipun para pejuang. cekap semanten atur kula. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab. Para kanca. Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. kula nyuwun pangapunten. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati. sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil. lan sinau. . mbangun tekad ingkang kukuh.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->