Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

rasa. mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama. kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala. Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto. Akhirul kalam. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. Sudeng rawuh. Nuwun! Assalamu’alaikum Wr. sarta inayahipun. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah.Wb.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. karsa lan karyanipun. wanci tabuh 08. .ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami. wb. tiyang sepuh. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Inggih karana manunggaling cipta. Karawuhanipun para lenggah sedaya. sugeng lenggah. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . saha kirang trapsila. saha nagari. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh. kirang Ian cupeting pangertosan kula. Wonten ing kalodhangan menika. Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. Wassalamu’alaikum wr. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. Ing madyaning pepanggihan menika. putra kakungipun Bapa Riswanto. biilahit taufiq wal hidayah. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi.Dhumateng panjenengan para pinisepuh. malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni .00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. taufik hidayah. Minangka puput pepuntoning atur.

Wassalamu’alaikum Wr. madya. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. Kawiwitan saking bangsa Portugis. nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. . dumugi wasana. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. lan Jepang. Walandi. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. lungguh. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. Para lenggah ingkang kinurmatan. ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan. Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan. Dumateng para rawuh sedaya. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. Puja astawa. ibu pertiwi suci menika. Cetha kacathet ing sejarah. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60. awujud kabagaswarasan. Para lenggah ingkang kinurmatan. suguh. sak kawontenanipun. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. ical sedasa timbul maewu-ewu. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. pejuang kamardikan. Wb. Inggris. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. maewu-ewu kusuma bangsa. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. gugur kalih thukul sedasa.

kula nyuwun pangapunten. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil. cekap semanten atur kula. Para lenggah ingkang kinurmatan. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. lan sinau. sinau. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia. Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. menggah kamardikan warisanipun para pejuang. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. mbangun tekad ingkang kukuh. Nuwun.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. . tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. Para kanca. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful