Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Sunatan/Tetesan Assalamu’alaikum wr. wb.

Nuwun I Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saha para rawuh kakung sekaliyan garwa ingkang satuhu bagya mulya. Kula nuwun, keparenga sumela atur, nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, rikalanipun nembe wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging tanggap wacana kalinana matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih saking keparengipun Bp. …………. sekaliyan, kula ingkang tinanggenah ambabaraken raos pangraos ingkang mijil saking teienging manah. Langkung rumiyin Bp. …………. sarimbit mocap puji sukur Allhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, dene saged hanjenengi pawiwahan supitan (tetesan) putranipun ingkang angka ….. nama pun …… Kaping kalihipun, Bp. …………. sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu kakung sumawana putri. Bp. …………. sekaliyan ngatur¬aken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih saged hanjenengi ing pahargyan punika kanthi rila legawaning manah, saha kersa paring donga pamuji dhumateng anak kula ingkang sampun dipunkhitan. Bp. …………. sekaliyan rumaos karoban ing sih sutresna bebasan kadi lelumban wonten samodra, sakalangkung ndadosaken bombong bingahing manah. Kaping tiganipun, mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para sanak sadherek kadang kadeyan pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kanthi rila legawa paring pambiyantu Ian panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang hamengku gati. Sarehning Bp. …………. sekaliyan mboten saged ngaturaken lelintu punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya pudyastuti mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk lelintu kanugrahaning Pangeraningkang langkung ageng. Kaping sekawan, Bp. …………. sekaliyan nyuwun gungan dhumateng panjenengan sadaya kersaa paring puji pangastuti wilujeng, mugi putranipun ingkang mentas dipunicali sukeripun tansah manggih widada nir ing sambekala, tundhonipun kadiwasaning lare kasebat mangertos tanggel jawab, bekti dhateng para sepuh Ian murakabi mring bebrayan kathah, labuh labet dhateng bangsa Ian nagarinipun. MBok bilih: wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken lenggah dhumateng panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah among rawuh, kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojakrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaa para tamu paring agunging samodra pangaksami. Ing wasana, para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi sukaning manah sinambi ngrahabi sadaya pasugatan Ian lelangen

Bapa Aji Budi Harto lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya. Karana mestuti dhawuh kersanipun Bapa Aji Budi Harto. saha nagari. Dene ijab qobul sampun kalampahan kalawau enjang. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken monjuk puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung inggih awit peparing nikmat. kadhaup kaliyan Nak Bagus Radhitya. tiyang sepuh. keparenga kawula sawetawis paripaksa nggempil kamardikan panjenengan sami ingkang ketemben lelenggahan saha wawan pangandikan. Minangka puput pepuntoning atur. kula panjenengan sami saged kempal wonten adicara punika kanthi widada nir ing sambekala.00 kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. wanci tabuh 08. Sudeng rawuh. Nuwun! Assalamu’alaikum Wr. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami. Bapa Aji Budi Harto ing kalodhangan menika netepi dharmaning asepuh.Wb. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah. Ing madyaning pepanggihan menika. para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni . enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. Inggih karana manunggaling cipta. karsa lan karyanipun.Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon . Wonten ing kalodhangan menika. sugeng lenggah. . mugi para tamu kersaa anglunturaken gunging samodra pangaksama. Mugi para rawuh kersa lenggah kanthi mardikaning penggalih. panjenenganipun Bapa Aji Budi Harto nyuwun donga pangestu saha peseksen dumateng para lenggah sedaya. Karawuhanipun para lenggah sedaya. Ugi Bapa Aji Budi Harto saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya kersa nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten adicara menika.ingkang katur dhumateng ngarsa panjengan sami. Wassalamu’alaikum wr. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kula bektosi. saha kirang trapsila. kirang Ian cupeting pangertosan kula. kinen matur pinangka talanging basa sulih sarira. penejenenganipun Bapa Aji Budi Harto . Akhirul kalam. biilahit taufiq wal hidayah. malakramakaken putra putrinipun ingkang sesilih Nak Ayu Fatimah. ngantos paripurnaning pahargyan prasaja punika. putra kakungipun Bapa Riswanto. wb.Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana Sakderengupin kula matur. taufik hidayah. rasa. sarta inayahipun.Dhumateng panjenengan para pinisepuh.

Mirungganipun dhumateng … ingkang hanggung kinurmatan. Bapa Aji Budi Harto nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun aruh. Kawiwitan saking bangsa Portugis. Cetha kacathet ing sejarah.nyuwun mugio para lenggah sedaya kerso nyrantos pawiwahan punika wiwit purwa. gugur kalih thukul sedasa. Inggris. Mekaten ugi dhumateng Bapak/Ibu. 2011 | Durung ana sing nyelathu Nuwun. Panjeneganipun nyumanggaaken mugio para lenggah sedaya kersa ngedapi pasugatan ingkang cumawis. ical sedasa timbul maewu-ewu. Teks Sesorah ing Acara Ambal Warsa Kababar | January 17. Saengga ing pepuntonipun bangsa Indonesia saestu manggih ing kamardikan rikala tanggal 17 Agustus 1945. Wassalamu’alaikum Wr. ibu pertiwi suci menika. perlu kawuningan bilih kamardikaning bangsa Indonesia ingkang kalampahan kagayuh wiwit tanggal 17 Agustus 1945 menika mujudaken kanugrahan paringanipun Gusti ingkang sakalangkung ageng sanget. ugi kaserat ing sejarahipun bangsa Indonesia. awujud kabagaswarasan. Dumateng para rawuh sedaya. nun inggih panjenenganipun Bapak … ingkang satuhu minulya ing budi. sedaya sami njarah rayah bandha donyaning bangsa. Walandi. suguh. pejuang kamardikan. kula nyuwun lumunturing sih agunging samudro pangaksami. lan Jepang. Para lenggah ingkang kinurmatan. 350 warsa lawasipun bangsa Indonesia karegem dening panguwasanipun bangsa Manca ingkang tumindak sawiyah-wiyah. Sinaosa meksa kathah ingkang gugur ing madyaning palagan. ingkang tansah kasdu paring lumebering kanugrahan. saperlu mengeti ambal warsa kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 60. para pahlawan ingkang saestu toh nyawa bela pati kangge ngrungkebi tanah tumpah rah. Saha mbok bilih anggen kawula pribadi matur wonten galap gangsulipun atur karana kirang sesserepan saha andhaping pawiyatan. Saestu mokal kalampahanipun lamun Gusti Ingkang Maha Kuwaos boten paring kawelasan dhateng kupiya lan pandonganipun para leluhur anggenipun kepengin uwal saking penjajahan. sedaya sami ngrisak adi luhungipun budaya Nuswantara. Para lenggah ingkang kinurmatan. maewu-ewu kusuma bangsa. satemah kula dalasan panjenengan sadaya saged makempal kanthi sinongsongan kayuwanan. sedaya sami dene mrakosa dhateng kamardikaning gesang bangsa Indonesia. sak kawontenanipun. dumugi wasana. Sumarambah dhumateng para kanca ingkang tansah manggih begja mulya. madya. Agunging pakurmatan konjuk dhumateng ngarsanipun …. puji astuti mugi konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. nanging pindhanipun jamur ing mangsa rendheng: gugur satunggal thukul pejuang cacah kalih. lungguh. . para lenggah ingkang dahat sinuba ing panakrami. Puja astawa. Sedaya kalawau kabekta saking adrenging manah anggenipun kepengin uwal lumepas saking regemanipun bangsa penjajah. Wb.

sinau. . Wujuding pakurmatan ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kalawau boten ngemungaken pakurmatan wadhag. asung pakurmatan dhumateng para pahlawan menggah lelabuhanipun mring nusa lan bangsa Indonesia. tegesipun namung cekap kanthi ‘tabur bunga’ utawi ‘mengheningkan cipta’ kewala. kula nyuwun pangapunten. jumbuh kaliyan jejibahan kula lan panjenengan minangka pelajar. pramila sampun samurwatipun bilih kula lan panjenengan para generasi mudha ingkang namung kantun ngraosaken asil saking kamardikan menika. nedahaken dhumateng bangsa manca bilih Indonesia ing samenika satunggaling negari ingkang majeng ing samukawisipun. sedya ngisi kamardikan kanthi sae minangka tandha asung pakurmatan dhumateng para pahlawan kesuma bangsa. menggah kamardikan warisanipun para pejuang.Ngengeti semanten agengipun lelabuhan ingkang dipuntindakaken para pahlawan. Saengga generasi mudha ing samenika kedah tetep puguh ‘berjuang mengisi kemerdekaan. pramila wujud pakurmatan dhumateng para pahlawan boten sanes inggih menika sinau. mbangun tekad ingkang kukuh. lan sinau. Nanging ugi boten ateges sinau ingkang tanpa asil.’ Kanthi menika sumangga kula lan panjenengan minangka generasi mudha sareng-sareng asesanti. Mbokbilih wonten klenta-klentuning atur. Para lenggah ingkang kinurmatan. cekap semanten atur kula. Nanging langkung awrat saking menika tanggel jawabipun generasi mudha. Para kanca. Nuwun. cekakipun kula lan panjenengan minangka generasi penerus perjuangan bangsa mundhi tanggel jawab. para pejuang kesuma bangsa mligi kagem kamardikanipun bumi pertiwi saengga ngantos manggih kasidan jati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful