Anda di halaman 1dari 37

KAMUS BASA JAWA INDONESIA

Katrangan (Keterangan) (ta) tembunga aran = kata benda (tg) tembung ganti = kata ganti (tk) tembung kriya = kata kerja (tkr) tembung katrangan = kata keadaan (tpw) tembung panguwuh = kata seru (tpr) tembung pangarep = kata depan (tpy) tembung panyambung = kata sambung (ts) tembung sipat = kata sifat (tsd) tembung sandhangan = kata sandang (tw) tembung wilangan = kata bilangan A abab (ta) hawa mulut abang (ts) merah aba-aba (ta) aba-aba abar (tk) menguap (zat cair) abuh (ts) bengkak abrit ; abrit (ts) merah abyor (ts) bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit) acung (tk) menunjuk ke atas/ unjuk jari ada-ada (ta) inisiatif adang (tk) menanak nasi adas (ta) nama tanaman adi (ts) bernilai tinggi; mempunyai kelebihan adil (ts) adil adhang (tk) menunggu di tempat yang akan dilewati adhem (ts) dingin adhep (tk) hadap adhi (ta) adik adoh (tkr) jauh adol (tk) menjual adu (tk) adu adus (tk) mandi agama (ta) besar; agung agul-agul (ta) andalan; jagoan agung (ta) api agem (tk) pakai ageman (ta) pakaian ageng (ts) besar agni (ta) api aja (tpw) jangan ajag (ta) anjing hutan ajak (ts) ajak ajang (ta) wadah ajar (tk) ajar, belajar ajeg (tkr) tetap

ajeng (tsb) akan aji (ta) nilai; harga ajur (ts) hancur akas (tkr) alon akas (ts) perai, keras (untuk nasi) ala (ts) buruk alangan (ta) halangan alas (ta) hutan alem (tk) puji aleman (ts) manja alesan (ta) alasan aling-aling (tk) bersembunyi di balik alis (ta) alis alok (tk) berkata alu (ta) antan alum (ts) layu alun-alun (ta) lapangan di tengah kota alus (ts) halus aluwung (tpb) lebih baik ama (ta) hama aman (ts) aman amarga (tpy) karena amargi; amargi (tpy) karena amba (ts) lebar/luas ambah (tk) jejak/jelajah/datangi ambal (tk) ulang ambar (tk) tersebar (untuk bau harum) ambeg (ts) berwatak ambn (ta) balai-balai ambr (tkr) meluap (air) ambet; ambet (ta) bau amblas (tk) lenyap seketika ables (tk) melesak ambrol (tk) runtuh ambruk (tk) tumbang/roboh ambu (ta) bau ambung (tk) cium ambus (tk) endus mbyar (tk) berserakan ambyuk (tk) menjatuhkan diri ambyur (tk) mencemplungkan diri ke dalam air amk (tk) mencari amem (ts) melempem amem (ts) sunyi amis (ts) anyir ampas (ta) ampas ampek (tkr) sulit bernafas; sesak (untuk dada) ampil; ampil (tk) pinjam ampak-ampak (ta) kepulan debu amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu

ampo (ta) nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu amrih (tpy) agar, supaya anak (ta) anak anda (ta) tangga andaka (ta) banteng andika (tg) anda ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda ancas (ta) tujuan ancur (ta) air raksa ancik (tk) menginjak ancer-ancer (ta) prakiraan; ancar-ancar andhap (ta) bagian bawah/rendah andhang (ta) tangga kayu berkaki empat andheng-andheng (ta) tahi lalat andhong (ta) sejenis kereta kuda andum (tk) berbagi angen-angen (ta) pemikiran/ingatan anget (ts) hangat angga (ta) tubuh anggak (ts) sombong anggara (tg) selasa anggarbini (tk, ts) hamil anggep (tk) anggap angger (tsb) asalkan angger-angger (ta) peraturan anggur (ta) anggur anggon (tk) tempat angin (ta) angin angin-angin (tk) mencari udara angkah (ta) maksud angkara (ta) angkara angker (ts) angker angler (tkr) nyenyak angluh (tkr) dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada angon (tk) mengembala angop (tk) menguap angsal (tk) dapat angsl (ta) nama minuman angslup (tk) tenggelam angur (tsb) masih lebih baik angus (ta) angus anjlok (tk) turun tiba-tiba anjok (tpr) tiba di anh (ts, tkr) aneh anm (ts) muda anom (ts) muda antawecana (ta) Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan antem (tk) pukul/hantam anteng (tk,ts) tenang

antop (tk) bersendawa antuk (tk) dapat anyang (tk) tawar (harga) anyang-anyangen (ts) merasa seperti ingin kencing anyar (ts) baru anyel (ts) jengkel anyep (ts) tawar anyep (ts) dingin (tubuh atau bagian tubuh) anyes (ts) dingin (benda) apa (tg) apa apal (ts)) hafal apem (ta) apam apes (tk) sial apek (ts) bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama tertutup api-api (tk) pura-pura apik (ts) baik apu (ta) kapur sirih; apura (ta) maaf apus (ta) sejenis bambu apus (tk) bohong ara-ara (ta) padang arah (ta) arah aran (ta) nama arang (tkr) jarang arang-arang (ts) jarang aren (ta) enau areng (ta) arang arep (tsb) hendak arga (ta) gunung ari (tg) adik ari-ari (ta) tali pusat aris (tkr) lugas arit (ta) sabit arsa (tkr) akan ; depan arta (ta) uang aruh-aruh (tk) menyapa arus (ts) anyir arwah (ta) arwah asal (ta) asal asat (ts) habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.) asah (tk) asah asih (ta) kasih asin (ts) asin asrep; asrep (ts) dingin asma (ta) nama asmara (ta) asmara asmarandana (tg) nama metrum macapat asor (ts) nista asor (tkr) kalah

asrep; asrep (ts) dingin asri (ts) menyenangkan untuk dipandang asta (ta) tangan asta (tk) bawa asu (ta) anjing asung (tk) menghaturkan asem (ta) asam (buah) ati (ta) hati ati-ati (tkr) hati-hati atis (ts) dingin (untuk hawa, udara) atos (ts) keras atur (tk) atur aturi (tk) beri; persilakan atus (ts) tidak lagi mengandung air awak (ta) badan, tubuh awan (ta, tk) siang awang (tk) berhitung tanpa alat bantu awang-awang (ta) langit bebas awas (ts) tajam (pengelihatan) awas (tpw) awas awh (tk) beri awt (ts) tidak cepat rusak awit (tpy) karena awis ; awis (tkr) mahal awis-awis; awis-awis (ts) jarang awoh (tk) berbuah awon awon (ts) jelek/buruk awor (tk, tkt) bercampur dengan awrat (tk) berat awu (ta) abu awur (tk) sebar awur (tk, tkt) asal-asalan awut (tk) membuat berantakan ayahan (ta) kewajiban ayam; ayam (ta) ayam ayem (ts) tentram (hati) ayo (tpw) ayo ayom (tk) perlindungan ayu (ts) cantik aywa (tpw) jangan

B bab (ta) bab, hal, mengenai babad (ta) cerita sejarah babagan (tsb) tentang babak-bundhas (ts) babak-belur babal (ta) putik buah nangka babar (ts) menjadi banyak babaran (tk) bersalin babat (ta) bagian dalam usus sapi babat (tk) tebang babit (tk) mengayunkan benda dengan menahan ujungnya babon (ta) induk ayam babu (ta) perempuan pembantu babut (ta) permadani bacem (tk) peram; dimasak dengan bumbu tertentu bacin (ts) bau bangkai bacut (tk) lanjut badan (ta) diri badh (tk) tebak badh; badhe (tsb) akan badheg (ts) bau busuk badhk (ta) air tapai badhug (ta) tembok rendah untuk meletakkan sesuatu bagaskara (ta) matahari bagus (ts) tampan bahu (ta) 100 m2 bahu (ta) bahu; tenaga bahureksa (ta) penguasa bajang (ts) kerdil bajing (ta) tupai bajul (ta) buaya bakal (ta) bahan pakaian bakal (tsb) akan bakar (tk) bakar bakda (tkr) setelah bakul (ta) pedagang

balang (tk) lempar bal (ta) rumah/bangunan baln (tk) rujuk bali (tk) pulang balung (ta) tulang banaspati (ta) hantu berbentuk api bandar (ta) agen besar, cukong bandar (ta) pelabuhan bandhul (ta) bandul banger (ts) bau busuk (misalnya dari air keruh) banget (tkr) sangat bangga (tk) meronta bangir (ts) mancung bangka (tk) mati (kasar) bangk (ta) bangkai bangkkan (ta) pinggang bangklan (ta) buntalan besar bangku (ta) bangku bangsa (ta) bangsa banda (tk) mengikat kedua tangan ke belakang bandayuda (tk) berperang bandan (ta) tawanan bandha (ta) harta banon (ta) batu bata bantah (ta) bantah bantal (ta) bantal bantala (ta) tanah banting (tk) banting banyak (ts) angsa banyu (ta) air bapa (tg) bapa/ayah bapang (ta) parit/ genangan air bar (tkr) selesai barang (ta) barang barang (ta) pertunjukan kesenian berkeliling barat (ta) angin barep (ts) sulung bars (ts) terus terang baris (tk) baris baruna (tg) dewa lautan barung (ts) besar; utama baskara (ta) matahari bata (ta) bata batang (tk) tebak bathang (ta) bangkai bathara (tsd) sebutan untuk dewa bathari (tsd) sebutan untuk dewi bathok (ta) tempurung bathuk (ta) dahi bathi (ta) keuntungan

batih (ta) keluarga baut (ts) pintar; trampil bawa (ta) pembukaan gending bawang (ta) bawang bawang lanang (ta) bawang berumbi tunggal bawl (ts) nyinyir bawra (ts) subur (untuk lahan) baya (ta) buaya bayan (ta) petugas keamanan desa bayar (tk) bayar bayem (ta) bayam bayn (tk) melahirkan bayi (ta) bayi bayu (ta) angin bebana (ta) permintaan sebagai syarat bebandan (ta) tawanan bebasan (tsb) seperti; layaknya bebaya (ta) bahaya bebayu (ta) otot bebedhag (tk) berburu bebucal; bebucal (tk) berhajat besar bebudhen (ta) kepribadian bebuwang (tk) berhajat besar bebed (ta) kain panjang yang dipakai pria bbk (ta) itik bebrayan (tk) berkeluarga bebungah (ta) hadiah bebendhu (ta) hukuman bedhigasan (ts) tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam bengkok (ta) tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari fasilitas jabatan becik (ts) baik becus (ts) mampu bda (ts) berbeda bda (tk) goda bedaya (ta) tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton bdhah (ts) terbuka paksa bedhidhing (ta) udara dingin di musim kemarau begawan (ta) pendeta begundhal (ta) kaki-tangan beja (ts) beruntung bejat (ts) rusak bka (tk) meronta bekasakan (ta) hantu hutan beksa (ta) tari beksan (ta) tarian belang (ta, ts) belang belk (tk) iris sepanjang garis tengah blk (ta) kotoran mata belik (ta) sumber air

beling (ta) kaca bena (ta, ts) banjir bendara (ta) majikan bendha (ta) nama pohon bendh (ta) gong kecil bendhel (ta) ikatan bendho (ta) alat pemotong (sejenis celurit) bendhol (ta) bengkak bener (tkr) benar bengawan (ta) sungai bengep (ts) sembab bengi (ta) malam benik (ta) kancing baju bening (ts) jernih benjut (ts) menjadi empuk karena tekanan/hantaman beras (ta) beras brng (ta) luka di sudut bibir bert (ts) tergores besar (ta) nama bulan dalam kalender jawa bsr (ts) sebentar-sebentar kencing best (ts) sayat besmi (tk) bakar besus (ts) pandai; trampil bethk (ta) pintu pagar bekti (ta) bakti beta (tk) bawa betah (tkr) betah; enggan pergi betah; betah (tk) butuh beton (ta) biji nangka beya (ta) biaya binarung (tkr) seiring; diiringi bingar (ts) ceria binggel (ta) gelang kaki bingget (ta) tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat biyn (tkr) dahulu blaka (tk) berterus terang blalak-blalak (ts) membeliak; besar (untuk mata) blanak (ta) jenis ikan blatr (ts) ramah; mudah bergaul blarak (ta) daun kelapa kering bledhg (ta) guntur bledhh (tk) terbuka kancingnya (untuk baju) bldru (tkr) salah pilih/tertukar karena mirip blncong (ta) lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit blndrang (ta) sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali blereng (ts) tidak nampak jelas; kabur blesek (tk) membenamkan ke dalam tumpukan blirik (ts) berbintik kecil (mis. panci, ayam) bloloken (tkr) silau blondho (ta) endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa

blorok (ts) bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina) bluluk (ta) buah kelapa yang masih sebesar telur bocah (ta) anak bodho (ts) bodoh bodong (ts) pusar yang menonjol keluar boga (ta) pangan bojo (ta) suami/isteri bokong (ta) pantat bokor (ta) mangkuk besar bolong (ts) berlubang bolot (ta) daki bonang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan bong (tk) bakar bong (ta) makam Cina bong (ta) tukang khitan borok (ta) luka lama boyong (tk) pindah brabak (tk) berubah merah (wajah) brahala (ta) raksasa sebesar gunung brahmana (ta) pendeta brambang (ta) bawang merah bramantya (ts, ta) marah, kemarahan brangasn (ts) mudah marah branta (ta) asmara brastha (tk) berantas brwok (ta) bercambang brindhil (ts) habis jarena dicabuti brodhol (ts) terlepas ikatannya brudhul (tk) keluar berama-ramai/berbarengan brobos (tk) masuk melalui celah atau kolong brojol (tk) keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan brongkos (tg) nama masakan brukut (ts) terbungkus rapat brutu (ta) tunggir ayam bubar (ts) bubar; selesai bubul (ta) semacam bisul di telapak kaki bubur (ta) bubur bubut (tk) mencabuti buda (tg) rabu budeg (ts) tuli budeng (tg) kera hitam bujana (ta) hidangan bujel (ts) tumpul bulak (ts) pudar warnanya bulak (ta) daerah terbuka/ padang bulan (ta) bulan bumbu (ta) bumbu; rempah-rempah bumbung (ta) tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu bumpet (ts) tersumbat bunder (ts) bundar

bundhas (ts) melecet (cedera) bundhel (ts) ujungnya membulat bundhet (ts) diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang) bung (ta) rebung bungah (ts) gembira bungkem (tk) diam; tidak mau mengatakan apa-apa bungkik (ts) kerdil bungkil (ta) ampas minyak kacang bungkus (ta) bungkus bungur (tg) nama tanaman buntel (tk) bungkus buntet (ts) buntu; tidak berongga buntil (ta) masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi sebagai pembungkus buntu (ts) buntu buntung (tsa) hilang/patah bagian ujungnya burek (ts) legap bureng (ts) tidak jelas terlihat buri (tkr) belakang burik (ts) bopeng buru (tk) kejar buruh (ta) bekerja untuk orang lain busana (ta) pakaian busana (tk) berpakaian buthak (ts) botak buthuk (ts) membusuk (untuk ikan) buwang (tk) buang buyut (ta) cicit buyuten (ts) bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena ketuaan

C cabar (ts) kehilangan arti cab (ta) nama rempah untuk jamu cacat (ts) cacat cadhong (tk) menadahkan tangan cagak (ta) tongkat/penyangga cakepan (ta) lirik lagu cakot (tk) gigit cambah (ta) tauge campur (tk) campur candala (ts) jahat candhik kala (ta) semburat merah di langit pada saat senja hari candra (ta) bulan candra (ta) kiasan cantrik (tg) murid padepokan candramawa (ta) kucing hitam cangkem (ta) mulut cangking (tk) jinjing cangkir (ta) cangkir cangklong (ta) pipa cangklong (tk) menyandang di bahu (mis. tas) cakra (ta) senjata dalam pewayangan; lingkaran canthas (ts) bicaranya lantang (untuk wanita) canthl (ta) sejenis jagung cantheng (ta) radang di jari, umumnya di ibu jari kaki akibat tertusuk kuku canthing (ta) alat untuk membatik canthol (tk) cantol capil (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing caping (ta) topi petani, bentuknya bulat berujung runcing caplak (ta) penyakit kulit caplok (tk) memasukkan semua ke dalam mulut cara (ta) cara caraka (ta) utusan carang (ta) ranting carita (ta) cerita carup (tk) raup cathk (tk) gigit (anjing) cathet (tk) catat catur (ts) empat

caturan (tk) bercakap-cakap cawang (ta) tanda V cawet (ta) celana dalam caw-caw (tk) turun tangan, ikut campur cawis (tk) sedia cawik (tk) cebok cawuk (tk) mengambil dengan cara menyendokkan tangan cecak (ta) cicak cedhak (ts) dekat cdhal (ts) cadel; tidak bisa mengucapkan bunyi tertentu dengan benar cegat (tk) hadang ckr (ta) kaki unggas cekel (tk) pegang celempung (ta) alat musik bagian dari gamelan cekak (ts) tidak mencukupi; ukurannya tidak memadai; pendek sekali cekakakan (tk) tertawa-tawa dengan keras cekakik (ta) ampas kopi (sisa setelah diminum) celak (ts) dekat celak (ta) penegas garis tepi mata celuk (tk) panggil celak (ta) penegas garis tepi mata cemani (ts) hitam cemawis (ts) tersedia cemeng (ta) hitam cemng (ta) anak kucing cemt (ts) pipih karena tertimpa/tertekan beban berat cemplang (ts) tidak sedap/ kurang pas (mis. nada, rasa) cemplung (tk) masuk (dalam cairan) cendhak (ts) pendek cengkir (ta) buah kelapa yang masih sebesar kepalan, belum berdaging buah cepak (ts) tersedia, siap cepak-cepak (tk) siap-siap cepeng; cepeng ( (tk) pegang ceplus (tk) gigit (untuk cabai) cepuk (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan cerek (ta) tanda bunyi "re" pada aksara Jawa crt (ta) cerek ceriwis (ts) banyak bicara cetha (tkr) jelas cethk (tk) dangkal cthok (ta) sendok semen cethik (tk) menyalakan (api) cethil (ts) pelit cethot (tk) cubit besar cicil (tk) angsur cicip (tk) merasai cidra (tk) tidak menepati janji cidra (tk) curi; culik cilaka (ts) celaka cilik (ts) kecil

cingak (ts) terkejut karena heran cluluk (tk) tiba-tiba berkata clingus (ts) pemalu, tidak percaya diri cluluk (tk) tiba-tiba berkata cluthak (ts) suka mencuri makanan (untuk hewan, terutama kucing) clomtan (tk) berteriak tak beraturan/bersahutan climn (tkr) kecil-kecilan cocot (ta) mulut (kasar) colong (tK) curi colok (ta) penerangan/ obor congor (ta) hidung binatang berkaki empat conthng (ta) coret silang coplok (tkr) tanggal copot (ta) tanggal/cabut coro (ta) kecoa cotho (ts) repot karena ditinggalkan; kehilangan andalan crah (tkr) bercerai; saling bermusuhan cubles (tk) menusuk dengan benda runcing cubluk (ts) bodoh cucuk (ta) paruh cucakrawa (ta) nama burung cungkup (ta) atap makam culek (tk) mencolok mata culik (tk) mengambil sebagian nasi yang sedang dimasak culik (tk) culik cunduk (ta) tusuk cundrik (ta) keris kecil cupet (ts) terbatas cupu (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan curek (ta) kotoran telinga cures (ts) habis/tertumpas curut (ta) tikus bermoncong runcing cuthik (ta) tongkat penunjuk/ potongan dahan cuwa (ts) kecewa cuwil (tk) mengambil sebagian kecil cuwil (tkr) terkoyak/terpotong /pecah sedikit di bagian tepi

D dadak (ta) harus, terpaksa dadakan (tkr) tanpa rencana dadakan (ta) pemicu timbulnya permasalahan dadar (ta) makanan/ telor digoreng melebar tipis dadn-dadn (ts) jadi-jadian dhadhal (ts) runtuh terbawa arus air dadi (ts) jadi dados; dados (ts) jadi dagang (tk) berdagang dahana (ta) api dahuru (ta) huru-hara dahwn (ta) suka mencerca (ts) dalah (tpy) dan; bersama dengan (ts) dalan (ta) jalan (ts) dalem (ta) rumah dalu; dalu (ta, tkr) malam (ts) damar (ta) lak damar (ta) pelita damn (ta) barang padi dami (ta) jerami nangka damu (tk) tiup dandan (tk) bersolek/ merias diri dandan-dandan (tk) memperbaiki bangunan (rumah dsb.) dandang (ta) periuk nasi dandos; dandos (tk) perbaiki danawa raksasa dara (ta) burung dara dara (ts) betina muda (untuk ayam) darb (tk) milik, mempunyai darma (ta) darma, kewajiban dalam hidup dasa (tw) puluh dawa (ts) panjang dawet (ta) cendol daya (ta) daya daya-daya (tkr) bersegera dd (tkr) bukan degan (ta) kelapa muda deling (ta) bambu demk (tk) pegang dn (tpy) sedangkan

dengkul (ta) lutut dsa (ta) desa dwa (ta) dewa dhadha mengakui kesalahan dhadha (ta) dada dhadhak (ta) getah dhadhakmerak (ta) pemain dalam kesenian reog yang memakai hiasan bulu merak di kepalanya dhadhu (ta) dadu dhadhung (ta) tali dhagelan (ta) lawak dhangka (ta) tempat asal dhalang (ta) dalang dhawah; dhawah (tk) jatuh dhawuh (ta; tk) ucapan; perintah; memerintahkan dhayoh (ta) tamu dhdh (tkr) berjemur dhdhl (ts) terlepas jahitannya dhdhs (ta) bau harum yang keluar dari tubuh musang dhedhes (tk) mendesak seseorang dengan pertanyaan agar ybs mengaku/ membuka rahasia dhemen (tk) suka dhmpt (ts) melekat/rapat dhndhng (ta) daging dikeringkan dengan bumbu tertentu dhw (tkr) sendiri; sendirian dhidhis (tk) mencari kutu di kepala sendiril dhingklang (ts) pincang dhingkluk (tk) tunduk/menghadak ke bawah dhodhog (tk) ketuk pintu dhodhos (tk) lubangi dari bawah dhompol (tw) untaian dalam 1 tangkai (untuk buah) dhondhong (ta) nama buah dhongkol (ta) mantan pejabat dhoyong (ts) miring dhudha (ta) duda dhupak (tk) tendang menggunakan tumit dhuwit (ta) uang dhuwur (ts) tinggi dingklik (ta) bangku kecil disik (tkr) terlebih dulu dluwang (ta) kertas dolan (tk) bertandang dolanan (ta, tk) bermain, mainan, permainan donga (ta) doa dora (tkr) tidak terus terang dosa (ta) dosa drngs (ta) bunga sirih driji (ta) jari dubang (ta) ludah merah/ ludah orang yang makan sirih duduh (ta) kuah duduh (tk) beritahu

dugang (tk) tendang dengan lutut dulur (ta) saudara dulit (tk) colek dumuk (tk) sentuh dumunung (tk) berada; bertempat dunung (ta) tempat duratmaka (ta) pencuri duren (ta) durian durung (tkr) belum dustha (tk) curi duwa (tk) tentang, lawan, tidak menyetujui dwi (tw) dua

E ca; ca (ts) enak dan (ts) gila eden (tk) ejan dhum (ts) terlindung dari sinar matahari di (ts) indah ka (tw) satu elar (ta) bulu unggas lk (ts) ling (tk, ts) ingat, sadar lok (tkr) aneh, ajaib eluk (tk) tekuk man (tk) sayang kalau hilang atau rusak embah (ta) nenek/kakek embuh (tpw) entah emoh (tk) tidak mau emplok (tk) memasukkan ke mulut empuk (ts) lembut mut ; mut (tk) ingat emut (tk) kulum enak (ts) enak ncr (ts) cair ndah (ts) indah endas (ta) kepala binatang ndha (tk) berkelit ndhang (ta) gadis padepokan ndhang (tk) jenguk endi (tg) mana endog (ta) telur enek (ts) mual enem (tw) enam enep (tk) endap ener (ta) arah nggal (tkr) cepat nggal (ts) baru nggar (tk) hibur nggok (tk) belok enggon (ta) tempat enjing; enjing (ta, tkr) pagi entas (tk) angkat, ambil entk (ts) habis entn (tk) tunggu

entn-entn (ta) isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah nthng (ts) ringan nthong (ta) sendok nasi ntuk (tk) dapat, boleh entup (ta) sengat entut (ta) kentut enyang tawar (harga) epang (ta) dahan erah (tk) ambil ram (tk) heran eri (ta) duri esthi (tk) latih; pelajari estu (tkr) sungguh, jadi esuk (ta, tkr) pagi thok-thok (tk) pura-pura wa (ts) kecewa wadn (tpy) walaupun demikian wah (tk) ubah; berubah wuh (tk) rikuh; serba salah yang (ta) terlindung dari sinar matahari atau hujan yup (ts) terlindung dari sinar matahari atau hujan

G gada (ta) gada; senjata pemukul gadhah (tk) mempunyai gabah (ta) padi yang telah terlepas dari tangkainya gagah (ts) gagah gagak (ta) burung pemakan bangkai gagang (ta) tangkai gagas (tk) pikir gagasan (ta) pemikiran gag (tkr) cepat gajah (ta) gajah gajih (ta) lemak jenuh galak (ts) galak galar (ta) batang bambu; alas kasur galengan (ta) jalur pembatas petak sawah galih (tk) merasakan dalam hati gaman (ta) senjata gambang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan gambar (ta) gambar gambas (ta) petola gambir (ta) buah pinang yang sudah diolah gambir anom (ta) nama tarian ksatria gambyong (ta) nama tarian untuk menyambut tamu gamel (tg) tukang merawat kuda gamelan (ta) alat musik Jawa gampang senang/mudah gampil (ts) gampang gamping (ta) kapur tembok ganda (ta) bau gandarwa (ta) hantu besar hitam gandheng (ts) gandeng gandhes (ts) luwes gandhol (tkr) bergantung pada sesuatu gandhul (tkr) tergantung (untuk benda yang berat) ganep (ts) gebap gangsal (tw) lima gangsar (tkr) lancar ganjar (tk) ganjar ganjaran (ta) hadiah ganjil (ts) ganjil gantung (tk) gantung

gaplek (ta) singkong yang dikeringkan gapuk (ts) rapuh dimakan usia (untuk kayu) gapyuk (tkr) tidak sengaja bertemu berhadapan garan (ta) gagang garing (ts) kering garu (ta; tk) alat penggaruk tanah; menggaruk tanah garudha (ta) garuda, nama burung dalam mitos Jawa garwa (ta) suami/istri gasik (tkr) awal gatel (ts) gatal gathot (ta) makanan dari gaplek gawan (ta) bawaan gawang-gawang (tk) terbayang gawat (ts) gawat gaw (tk) buat gayuh (tk) capai geber (tk) layar penutup panggung gebug (tk, ta) hantam badan dengan benda keras; pemukul besar gedhang (ta) pisang gedh (ts) besar gegana (ta) angkasa gegayuhan (ta) keinginan/cita-cita geger (ta) punggung ggr (tkr) riuh gegedhug (ta) pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar) gela (ts) kecewa gelak (tk) percepat gelang (ta) gelang gelar (tk) bentang (tikar) gelas (ta) gelas gelem (tk) mau gelis (tkr) cepat gemak (ta) burung puyuh gemang (tk) tidak mau gembili (ta) sejenis ubi/talas gemblak (ta) anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki gemblung (ts) tidak normal pikirannya gembok (ta) gembok gembor (ta) alat untuk menyiram tanaman gemes (tk) gemas gemlethak (ts) bergeletakan gemlundung (tk) bergelundungan gemuk (ta) lemak; pelumas gemrgah (tk) bangkit seketika gemrubug (tkr) menderu (suara angin) gemrudug (tkr) pergi/datangnya dalam jumlah besar genah (ts) jelas gendr (ta) nama alat musik pukul gendhakan (ta) wanita simpanan gendhng (ts) atap seng

genthng (ts) genteng gendheng (ts) gila gendhing (ta) musik Jawa gendhuk (tg) panggilan untuk anak perempuan gendruwo (ta) hantu besar hitam gendul (ta) botol geni (ta) api gnjr (ta) nama sayuran genjot (tk) genjot gntr (ta) galah genthong (ta) tempayan genuk (ta) tempayan kecil gepuk (tk) pukul geplak (ta) nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula gpng (ts) pipih gerah (ts) sakit gerang (ts) dewasa gerh (ta) ikan asin gering (ts) sakit germo (ta) mucikari gero-gero (tk) menangis melolong-lolong gsh (ts) berbeda; tidak pas geseng (ts) hitam getak (tk) hardik getap (ts) cepat bertindak/bereaksi getas (ts) retas; mudah patah gthk (ta) rakit gething (tk) benci gethuk (ta) singkong rebus tumbuk getih (ta) darah getir (ts) rasa antara pahit menusuk getun (ts) menyesal gila (ts) jijik gilig (ts) tidak pipih ginanjar (tk) diberi hadiah/ganjaran giris (ts) ngeri githok (ta) belakang leher glangsaran (tkr) jatuh terkapar glathik (ta) burung gelatik glenik (tk) bujuk glethak (tk) terletak glindhing (tk) menggelinding; bergulir gludhug (ta) guruh glundhung (tk) menggelinding; terguling gobang (ta) uang logam gock (tk) berpegang godhag (ts) mampu berbuat godhog (ts, tk) rebus godhong (ta) daun gombak (ta) surai kuda

gombal (ta) kain usang gondhal-gandhul (ts) berayun-ayun (untuk benda yang tergantung) gondhangen (ts) bengkak setelah dikhitan gondhelan (tk) berpegang gondhok (ta) bengkak pada kelenjar di leher gondhol (tk) bawa lari/gonggong gondhong (ta) bengkak pada leher gosong (ts) hangus gothot (ts) berotot gotong (tk) angkat gowang (ts) berlubang pada tepi (gigi, pisau) grabah (ta) perlengkapan rumah dari tanah liat gragal (ta) kerikil besar gragapan (tkr) dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur grahana (ta) gerhana grana (ta) hidung grapyak (ts) ramah grenengan (tk) berbicara dengan suara rendah grsk (tk) mencari di antara sisa-sisa gringgingen (ts) kesemutan gringsing (tg) jenis kain/tenunan griya (ta) rumah gruwung (ts) berlubang grudhal (ta) kotoran gigi gudig (ta) kudis gudir (ta) agar-agar gugah (tk) bangunkan gugu (tk) percaya gulu (ta) leher gulung (tk) gulung guling (ta) guling gumpil (tk) runtuh (tanah) gumuk (ta) bukit kecil gumyak (kr)) ramai; ceria gundhul (ts) tidak berambut gundhul (ta) kepala gurah (ta) nama tanaman gurah (tk) membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah gusah (tk) halau guwa (ta) gua guyon (tk) gurau guyub (ts) rukun damai gudheg (ta) masakan terbuat dari nangka muda gori (ta) nangka muda gogor (ta) anak harimau gugur (tk) mati di medan perang grudug (tk) pergi/ datang dalam jumlah besar gya (tkr) segera

H hastha (tw) delapan hara (tpw) coba hayo (tpw) hayo I iba (tsb) betapa iber (ta) terbang ibu (ta) ibu ical; ical (ts) hilang idep (ta) bulu mata ider (tk) berjualan berkeliling idu (ta) ludah idhep-idhep (tsb) sekalian; hitung-hitung idhi (ta) izin iga (ta) tulang belikat iguh (ta) upaya; cara ijir (tk) berhitung ijem; ijem (ts) hijau ijo (ts) hijau ijol (tk) tukar iket (ta) ikat kepala iki (tg) ini iku (tg) itu iler (ta) air liur iming-iming (ta) hadiah yang dijanjikan ila-ila (ta) kepercayaan; pantangan ilat (ta) lidah iler (ta) liur ili (ta) aliran (air, darah, dsb.) imbal (tsb) berselang-seling; saling imbu (tk) peram imbuh (tk) tambah; bonus impn (ta) mimpi; impian ina (ts) hina ing (tpr) di inger (tk) geser dengan sedikit mengubah arah ingklik (ta) bunga singkong ingklik (tkr) cepat-cepat berlalu; berjalan cepat ingkung (ta) ayam panggang utuh ingsun (tg) saya ingu (tk) memelihara (hewan)

ingon-ingon (ta) hewan peliharaan inuman (ta) minuman iring (tk) iring iringan (tkr) samping ireng (ts) hitam isep hisap isih (tkr) masih isin (ta, ts) malu isis (ts) sejuk terkena semilir angin iwak (ta) ikan J jabang (ta) bayi jabel (tk) cabut kembali jabut (tk) cabut jadah (ta) nama jajanan dari ketan ja (ta) jahe jaga (tk) jaga jagabaya (ta) petugas keamanan desa jagad (ta) dunia jagal (ta) tukang potong hewan ternak jagang (ta) penopang, standar jail (ts) jahil jajah (tk) menguasai wilayah negara lain jajah (ts) telah bepergian ke berbagai pelosok jajal (tk) coba jajan (ta) makanan ringan jaka (ts) jejaka jala (ta) jala jaladri (ta) lautan jalak (ta) nama burung jalaran (ta) penyebab jaler; jaler (ts) laki-laki jalma (ta) manusia jalu (ta) taji jaluk (tk) minta jaman (ta) jaman jamas (tk) keramas jambak (tk) tarik rambut jamban (ta) peturasan; kamar mandi jamb (ta) pinang (tanaman) jambul (ta) jambul jamu (ta) obat tradisional jawa jan (tpw) sungguh-sungguh jangan (ta) sayur jangar (ts) rasa sakit dan panas di kepala jangga (ta) leher janggel (ta) tongkol jagung janggut (ta) dagu jangka (ta) jangka; ramalan

jangkar (tk) memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan janma (ta) manusia japa (ta) mantra jarak (tk) cari perkara jaran (ta) kuda jarang (ta) air panas jar (tk) katanya jarem (ts) tuam jarik (ta) kain panjang jarit (ta) kain panjang jark (tk) biarkan jarwa (tk) cerita, terjemah jatah (ta) jatah jathilan(ta) tarian kuda kepang jatukrama(ta) jodoh jawa (ta) jawa jawa (ts) bertanggung jawab; tahu kewajibannya jawah; jawah (tk,ta) hujan jawat (tk) ganggu, godha (antara pria dan wanita) jawata (ta) dewa jawi (ta) jawa jawil (tk) senggol jaya (ts) jaya jbng (ta) panggilan untuk bayi jegog (tk) salak (anjing) jegur (tk) terjun ke dalam air jejeg (tk) tendang jejeg (ts) tegak jejer (ta) adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan ertemuan raja, para punggawa serta keluarga istana jjr (ts) bersanding, bersebelahan jejuluk panggilan, sebutan jelih (tk) teriak jembar (ts) luas jembrak (ts) rambut yang gondrong dan berdiri jmbrng (tk) buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.) jembut (ta) rambut kemaluan jempalik (tk) terguling ke arah berlawanan jempol (ta) ibu jari jemuwah (ta) jumat jenang (ta) bubur halus jenar (ts) merah; kuning emas jenat (ts) Al,arhum jen (ta) kuning jeneng (ta) nama engglk (tkr) bangkit secara tiba-tiba jenggong (tk) salak (anjing) jengkar (tk) pindah, meninggalkan tempat jngkl (ta) jengkel jengking (tk) tungging

jengkol (ta) jering jenthik (ta) kelingking jepit (tk) jepit jeplak (tk) membuka dengan cepat jeram (ta) jeruk jrng (ts) juling jerit (tk) jerit jero (ts) dalam jerohan (ta) isi perut jeruk (ta) limau jethungan (tk) petak umpet jwr (tk) ditarik telinganya jimat (ta) jimat jirih (ts) penakut jiwa (ta) jiwa jiwit (tk) cubit jlntrh (tk) jelaskan jodho (ta) jodoh jojoh (tk) cucuk dengan benda tajam jomplang (ts) tidak setimbang jorok (tk) dorong sampai jatuh jothak (tk) seteru juju (tk) suap langsung ke dalam paruh jujug (tk) langsung menuju jujul (ta) kembalian jujur (ts) lurus jujur (ts) jujur julungpujut (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa julungwangi (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa jumadilakir (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa jumadilawal (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa jumantara (ta) angkasa jumawa (ts) angkuh jumbuh (ts) bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran) jumpalitan (tk) berguling-guling (koprol) jungkat (ta) sisir jupuk (tk) ambil juragan (ta) majikan juwh (ts) suka memberikan komentar tentang urusan orang lain juragan (ta) majikan K Kabeh semua Kacu sapu tangan Kacuk kemaluan laki laki Kacung pelayan Kademen kedinginan Kadingaren tumben Kadipaten kadipaten Kadohan kejauhan

Kakehan kebanyakan Kambil kelapa Kampleng pukul Kampul2 mengambang Kampung kampung Kana sana Kanca teman/kawan Kanda bilang/mengatakan Kandang kandang Kapok kapok /tidak mau mengulangi Kapuk kapas Kasep terlambat Kasur kasur Kathok celana Kawat kawat Kebak penuh Kemu kumur Kecelek tertipu/terlambat tidak mendapatkan apa apa Kecik biji Kemaki belagu ( laki-laki ) Kemayu genit ( perempuan) Kembang bunga Kembar kembar Kembung kembung Kemingkel terbahak Kena kena Kene sini Kenceng banter Kendel berani Kendi kendi Kendil periuk nasi dari tanah Kendo longgar/kurang kuat/rapat Kerdus kardus Kethak jitak Kenthir gila Kenthongan kentongan Keplok tepuk tangan Kere kere/gembel Kerek kerek Keri ketinggalan Keselak tersedak Kikir kikir Kisruh kisruh Kiwa kiri Klambi baju kemeja Klapa kelapa Klebu masuk Klebon kemasukan Klilip kelilipan Kluwih nangka sayur

Kobong terbakar Kodok katak Kocak kocak Kolak kolak Konangan ketahuan Kondang terkenal Koplok pukul Kopong tidak ada isinya, kosong Kosok Balen sebaliknya Kosokan gosokan Kothak kotak Krama bahasa jawa halus, kimpoi Kramas keramas Kramat keramat Kucing kucing Kudu harus Kudung kerudung Kulit kulit Kulu tetelan Kumat kambuh Kumu kumur Kuna kuno Kura kura-kura Kutha kota Kuwat kuat Kuwi itu

L Labuh berlabuh Ladrang istilah dalam seni karawitan Laku perjalanan hidup/cobaan yang harus dilalui Lalen pelupa/gampang lupa Laler Lalat Lali lupa Lambaran dasar/alas Lambe bibir Lamur kabur (pandangan) Lanang laki-laki Lancang lancang Landep tajam Lapangan tanah lapangan/lapangan sepak bola Lara sakit Laras laras Laris laris Latar halaman Lawa kelelawar

Legi manis Lelakon cerita hidup Lelayu berita kematian Lemah tanah Lemes lemas Lempung tanah liat Lemu gemuk Lemut nyamuk Lenga minyak Lengen lengan Lenggah duduk Lesehan lesehan Lesus angin lesus Lima lima Limpung ubi goring Lindu gempa bumi Linggih duduk Lintang bintang Lintu tukar Lirih pelan Liya lain Liyane yang lain Lobok kebesaran/kegedean Loji rumah besar bertingkat Loma murah hati/dermawan Lombok cabe/lombok Londo belanda/orang barat Lor utara Loro dua Luber meluber Lugu lucu Lumantar melalui sesuatu Lumrah wajar Lunga pergi Lungguh duduk Lurah lurah Luwe lapar Luwih lebih

O obah (tk) bergerak obong (tk) bakar obor (ta) obor obok-obok (tk) aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air ) oceh (tk) cakap ogak (ts) goyang (untuk gigi) ombak (ta) ombak ombe (tk) minum omben-omben (ta) minuman

omber (ts) luas ombyok (tw) ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.) omong (tk) cakap ompol (ta) air kencing yang dikeluarkan dalam tidur opak (ta) kerupuk dari umbi-umbian ora (tkr) tidak orak-arik (ta) masakan dari telur orat-arit (tk) berantakan osik (ta) gerak owah (ts) gila owah (tk, ts) berubah oyok (tk) rebut oyot (ta) akar

U ubaramp (ta) perlengkapan ucek (tk) gosok-gosokkan (mata, cucian) uceng (ta) jenis ikan sungai udakara (tpy) kira-kira, kurang lebih ucul (tk, ts) terlepas udal-udal (tk) membongkar udan (ta) hujan udani (tk) telanjangi udel (ta) pusar udheng (ta) ikat kepala udi (tk) ajar; pelajari udud (ta; tk) rokok; merokok udun (ta) bisul udur (tk) berdebat uga (tkr) juga ugal-ugalan (tkr) bertindak tanpa mengindahkan aturan ugel-ugel (ta) pergelangan tangan uger-uger(ta) kusen uget-uget (ta) larva ugi (tkr) juga ugungan (ts) senang dipuji uja (tk) penuhi segala keinginan ujar (ta) perkataan ujub (tk) laksanakan ujur (ta) membujur ukara (ta) kalimat ukir (tk) ukir ula (ta) ular ular-ular (ta) petuah ulem (tk) undang uleng-ulengan uler (ta) ulat ules (ta) warna (untuk binatang) ulet (ts) liat

ulu (tk) telan ulung (tk) serah uman (tk) kebagian umbar (tk) biarkan/ lepaskan umbel (ta) ingus umbul (ta) gambar umbul (ta) mata air umbul-umbul (ta) bendera umek (ts) tidak bisa diam umik-umik (tk) komat-kamit umob (ts) didih umpak (ta) alas tiang umplung (ta) kaleng umum (tk) umum umur (ta) umur umyek (tk) sibuk sendiri undamana (tk) maki-maki undang (tk) panggil under (tkr) pusat, inti undha (tk) terbangkan (untuk layang-layang) undha-undhi (tks) sama saja, selisih usianya sedikit undhuh (tk) petik/tuai undur (tk) gerak ke belakang undur-undur (ta) nama serangga uni (ta) bunyi, suara unjuk (tk) geser naik unjuk (tk) minum unta (ta) onta untab (tk) temani saat-saat keberangkatan untal (tk) telan semuanya untel-untel (tk) unthuk (ta) busa unting (tk) ikat segepok untir (tk) pelintir untu (ta) gigi untup-untup (tk) muncul sedikit upama (tpy) umpama upaya (ta) upaya ura-ura (tk) bernyanyi urik (ts) curang urip (tk,ts) hidup usada (ta) obat usir (tk) usir usus (ta) usus usus-usus (ta) tali kolor utang (ta) hutang uwa (tg) sebutan untuk kakak ayah/ibu uwal (tkr) terlepas dari ikatan (untuk manusia) uwan (ta) uban uwang (ta) rahang bawah

uwi (ta) talas uyuh air seni uyup hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)

W waca (tk) baca wacana (ta) wacana, diskursus wadal (ta) tumbal wadanan (ta) julukan wadas (ta) cadas wadat (tkr) tidak menikah wadhag (ta) jasmani wadhah (ta) tempat wadhang (ts) masakan kemarin (untuk nasi) wadhuk (ta) bendungan wadhuk (ta) perut wadi (ta) rahasia wadon (ts) perempuan wadul (tk) mengadu wag (tg) nama pasaran wagu (ts) janggal waja (ta) gigi waja (ta) baja wajan (ta) kuali wajik (ta) nama jajanan terbuat dari ketan wajik (ts) jajaran genjang walanda (tg) belanda walandi (tg) belalang walang (ta) belalang walh (tkr) bosan wales (tk) balas walesan (ta) gagang pancing wali (ta) wali walik (ta) balik waluh (ta) labu waluya (ts) sehat wana (ta) hutan wanara (ta) kera wanadri (ta) hutan rimba wanci (ta) waktu wanda (ta) suku kata wanda (ta) badan wand; wand (ta) warung wandu (ts) banci wangi (ts) harum wangsit (ta) wahyu wangun (ta) bentuk wangwung (ta) kumbang wani (ts) berani

wanita (ta) wanita wanodya (ta) wanita wanti-wanti (tk) berpesan dengan sangat wanuh (tk) tahu, kenal waos (ta) gigi waos (tk) baca wara-wara (ta) pengumuman warah (tk) tunjuk/ajar warak (ta) badak warangan (ta) racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris) waranggana (ta) penyanyi (dengan iringan gamelan) warangka (ta) kerangka, sarung keris waras (ts) sehat wareg (ts) kenyang warng (tg) keturunan ke 5 warga (ta) warga wargi; wargi (ta) warga warih (ta) banyu waris (ta) waris waringuten (tkr) kewalahan warna (ta) warna warok (ta) orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya) warsa (ta) tahun warta (ta) berita warung (ta) warung wasis (ta) pandai waskitha (ts) waspada waspa (ta) air mata waspada (ts) waspada wastani (tk) kira, sangka; namakan, sebut wastra (ta) laut watak (ta) watak watara (tkr) kira-kira watek (ta) watak wates (ta) batas waton (tkr) asal-asalan; asalkan watu (ta) batu wau (tg) tadi wawacan (ta) bacaan wawansabda (tk) bercakap-cakap wawas (tk) pikir, timbang wawasan (ta) pikiran, pertimbangan wayah (ta) masa/waktu wayah (ta) cucu wayang (ta) wayang wayu (ts) basi wayuh (tk) diduakan (oleh suami) w (ta) air wdang (ta) minuman hangat wdang (ta) air matang

wedhak (ta) bedak wedhar (tk) urai, bahas wedhi (ta) pasir wedi (ts) takut wedhon (t hantu sawah wdhok (ts) perempuan wedus (ta) kambing wegah (ts) enggan wekas (ta) pesan wekasan (ta) akhir wekdal; wekdal (ta) waktu wektu (ta) waktu welas (ta, tk) rasa kasihan; merasa kasihan welh (tk) balasan setimpal weling (ta) ular belang weling (ta) pesan wenang (ts) berwenang, berhak wengku (tk) memangku, menikahi (pria menikahi wanita) wening (ts) bening wengi (tkr, tkr) malam wentis (ta) betis werdi (ta) arti werna (ta) warna, jenis weruh (tk) nampak, tahu wesi (ta) besi wt (ta) hukum wetah ; wetah (ts) utuh wtan (tg) timur weteng (ta) perut weton (ta) hari kelahiran wetu (tk) keluar wewaler (ta) pantangan ww (ta) hantu perempuan wwh (tk) memberi wewengkon (ta) daerah kekuasaan, wilayah widada (ts) selamat widadara/i (ta) bidadari laki-laki/perempuan wigati (ts) penting wiji (ta) biji; benih wijik (tk) mencuci tangan wilang (tk) hitung wilangan (ta) bilangan wilujeng (tkr) selamat winarah (tk) terjadi wingnan (tg) dua hari yang lalu wingi (tg) kemarin wingit (ts) angker wingking; wingking (tkr) belakang winengku (tk) disunting; diperistri winisuda (tk) diwisuda

winih (ta) benih wirama (ta) irama wirang (ts) malu wirid (ta) kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang wiridan (ta) pembacaan wirid wiring galih (ta) hitam (ayam jago) wiron (ta) bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan wiru (tk) melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil memanjang bersusun wis (tkr) sudah wisa (ta) bisa, racun wisik (ta) bisikan, wahyu wisma (ta) rumah wisuh (tk) basuh tangan/kaki wisuda (tk) wisuda wit (ta) pohon witikna (tpy) salah sendiri; mengapa pula wiwit (tk) mulai wondn (tpy) sedangkan wong (ta) orang wos (ta) arti wos; wos (ta) beras wot (ta) jembatan wrangka (ta) sarung keris wr (ta) kera wrda (ta) yua wucal; wucal ajar wuda (tkr) telanjang wudhar (tk) terurai wudun (ta) bisul wukir (ta) gunung wulang ajar wulu (ta) bulu wulung (ta) elang wulung (ts) ungu tua wungkuk (ts) bongkok wungu (ts) ungu wungu: wungu (tk) bangun wuninga (ts) tahu wuri (tkr) belakang wuruk (tk) tunjuk/ajar wurung (tkr) batal wus (tkr) sudah wusana akhir, kejadian wuta (ts) buta wutah (tk) tumpah wutuh (ts) utuh wuwung (ta) bubungan atap wuwuh (tk) tambah

wuwus (ta) bicara, kata-kata wuyung (ts) kasmaran

Y yasa (tk) membuat yamadipati (tg) dewa kematian yayah (ta) ayah yuyu (ta) kepiting sungai yayi (tg) adik yn (tpy) bila, jika yuta (tw) juta yuswa (ta) umur yekti (ts) sungguh; benar yuwana (ts) selamat yaksa (ta) raksasa yatra (ta) uang