Anda di halaman 1dari 4

Taksonomi Objektif Pendidikan dan contoh kata soal (Question stems)

Bil Aras berfikir Taksonomi kognitif (Revised Bloom) Kata kerja proses (Process verbs) mentakrifkan menyusun melabelkan menyenaraikan memadankan menamakan menyatakan melukis menulis melakar merekod menghafal mengumpul memberi contoh memerihal menyalin mengingat merangka menghubung menghasilkan semula memilih mengulang menjelaskan Question stems Apa? Siapa? Di mana? Yang mana satu? Bagaimana? Mengapa? Berapa? Bila? Apakah maksud? Apa yang berlaku selepas ...? Nyatakan ... Namakan ... Benar atau salah? Pentaksiran (Assesstments ) Kuiz Definisi Fakta Lembaran kerja Ujian Label Senarai Buku kerja Penghasilan semula

LOT S

MENGETAHUI
Mengingat kembali atau mengenalpasti maklumat yang spesifik You tell me; I can tell it back to you.

1| Gerak gempur HOTsSM (2012)

Bil

Aras berfikir

Taksonomi kognitif (Revised Bloom)

Kata kerja proses (Process verbs) mengubah menganggar menerangkan memberi contoh menentukan mengukur menyukat menukar meramalkan mengelas membuat inferens menghubungkait mencirikan menyebut membincang menggambarkan membanding dan membezakan bercerita tentang memerihalkan menjalankan simulasi menanya melapor merumus mengenal pasti menghitung mengira merekod menunjuk cara mengubahsuai menjana idea membangunkan/ menjalankan menyumbang menggunakan mengitlak menjelas dengan contoh menganggar membina menyelesaikan memanipulasi mengajar membuat urutan mempraktikkan membezakan

Question stems Apakah yang dimaksudkan dengan ? Faktor yang manakah ? Nyatakan dalam ayat anda tentang Berikan contoh Apakah yang anda faham dengan ? Ringkaskan Nyatakan di dalam graf atau jadual. Kenyataan yang manakah menyokong..? Bolehkah anda jelaskan ?

Pentaksiran (Assesstments ) Hafalan Ringkasan Pengumpulan/ (collection) Penerangan Tunjuk dan beritahu/(show and tell) Contoh Kuiz Label Senarai Rangka kerja/ (outline)

MEMAHAMI
Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea, menganggar trend masa depan I can tell it back to you and I can explain it

MENGAPLIKASI
Menggunakan bahan/idea/ strategi/ konsep/ prinsip/ teori dalam situasi baru I can tell it back, explain, give examples, and DO something with it

Bolehkah anda berikan contoh lain bagi ? Adakah ini berlaku dalam ? Apakah faktor yang anda akan ubah jika .? Bolehkah anda gunakan kaedah ini dalam ? Apakah soalan yang anda akan tanya jika ..? Daripada maklumat yang diberi, bolehkah anda bina satu set arahan untuk.?

Illustrasi Simulasi Ukiran Demonstrasi Persembahan Temu bual Pertujukkan Diari Jurnal Poster Model Laporan Buku skrap Eksperimen

2| Gerak gempur HOTsSM (2012)

Bil

Aras berfikir

Taksonomi kognitif (Revised Bloom)

Kata kerja proses (Process verbs) mencerakinkan memilih mencirikan menaakul membezakan mengasingkan membuat andaian menyelesaikan masalah membuat urutan membuat kesimpulan mengawal pemboleh ubah menggunakan perhubungan ruang dan masa menyusun mengikut keutamaan menjelaskan melalui contoh membuat kajian menterjemahkan mengeksperimen menghitung membuat kajian menterjemah mengeksperimen mentaksir mengkritik mentafsir menyokong merumuskan mempertahankan mewajarkan menguji mengesan kecondongan membuat keputusan membahas

Question stems Apakah fungsi ... ? Apa pendapat anda tentang ... ? Apakah andaian anda mengenai ... ? Kenyataan yang manakah relevan dengan ? Apakah yang dipercayai oleh penulis ... ? Apakah hubungan antara ... dengan .. ? Apakah idea utama/tema? Bagaimana ... serupa dengan .. ? Apakah masalah dengan?

Pentaksiran (Assesstments ) Survei Database Abstrak Laporan Graf Senarai semak Carta Garis panduan Illustrasi Rancangan Soal selidik

MENGANALISIS
Mengasingkan maklumat kepada komponen komponennya untuk memahami dan membuat perhubungan antara komponen

I can tell, explain, apply, give examples, and take it apart and examine different aspects.

MENILAI
- Mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah diambil atau pun menilai idea/ bahan/ maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik I can tell, explain, give example, apply, take apart and examine, put together with new ways, and judge its value. I can do it with several complex ideas and choose the best one.

Apakah salah anggapan yang ada ? Yang manakah lebih baik/penting/logik/sah/ sesuai ? Adakah penyelesaian yang baik untuk ? Apa pendapat anda tentang ? Bagaimana anda mengendali ? Apa cadangan anda ? Apakah kesan ke atas ? Apa perasaan anda jika ?

Bahas Panel Laporan Cadangan Penilaian Penyiasatan Keputusan Kesimpulan Ucapan

3| Gerak gempur HOTsSM (2012)

Bil

Aras berfikir

Taksonomi kognitif (Revised Bloom)

Kata kerja proses (Process verbs)

Question stems

Pentaksiran (Assesstments )

HOT S

MEREKACIPTA
Menggabungkan idea/ komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea/struktur baru

I can plan, apply, take apart, put it together with other things I know to produce, invent, design, construct

menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan mereka bentuk mencipta mengkonsepsikan menganalogikan membuat gambaran mental berkomunikasi mengeksperimen membuat hipotesis mendefinasikan secara operasi menambahbaik menulis

Bolehkah anda mereka bentuk ? Apa kata jika anda gunakan cara anda sendiri untuk ? Apa berlaku jika anda ? Bagaimana lagi anda boleh buat untuk ? Bagaimana anda boleh menguji ? Berapakah cara anda boleh?

Filem Cerita Projek Pelan Permainan baharu Lagu Hasil media Iklan Lukisan Sajak Kolaj Video Kartun Blue print

4| Gerak gempur HOTsSM (2012)