Anda di halaman 1dari 13

KETERANGAN SEBAB TAYAMMUM Apabila seorang akan melakukan shalat dan ternyata setelah kesana kemari ia tidak memperoleh

air karena suasana kering berkepanjangan atau karena yang lain, maka Allah memutuskan dalam firmatnnya.

Artinya : Apabila engkau tidak menemukan air maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu ( S. Al Maidah : 6 )

Rasulullah saw bersabda : Dari said bin Abdurrahman bin abza, dari ayahnya : sesungguhnya datang seorang laki laki bertanya kepada umar, aku junub akan tetapi aku tidak memperoleh air ( bagaimana bisa aku shalat?), Umar menjawab : jangan shalat. Kemudian Ammar berkata, Ya Amiril mukminin, tidaklah engaku ingat ketika aku dan engkau bersama sama dalam suatu perjalanan ? sementara kita bersama sama junub dan tidak memperoleh air! Kemudian engkau tidak shalat, tetapi aku bergulingan ditanah lalu aku melakukan shalat. Sesudah itu Rasulullah SAW. Bersabda : sesungguhnya sudah cukup kalau engkau memukulkan kedua telapak tangan engkau ketanah, susudah itu meniupnya

lalu disapukan, keduanya kewajah dan ketangan.Umar berkata, Jika engkau khendaki, aku tidak akan menceritakan hadits ini. ( HR.Muslim ). Jadi maksud tayammum ialah memukulkan kedua telapak tangan ke tanah, lalu diusapkan kewajah, kemudian dipukulkan kembali ketanah dan diusapkan ke tangan sampai kepersendian. Adapaun sebab sebabnya tidak hanya karena kesepian air sehingga tidak bisa berwudlu. Ada sebab sebab lain yang menyatakan dan lebih jelasnya di bawah ini: 1. Tidak ada air baik ketika berpergian atau didaerahnya sendiri, namun masih diharuskan berusaha kesana kemari untuk mencarinya.

2. Ada sebab sebab yang tidak dibolehkan menyentuh air, misal sakit keras, yang seumpama disentuhkan air sakitnya semakin parah. 3. Memulyakan hewan yang dimulyakan. Maksudnya, apabila ada air yang hanya cukup sekali wudlu dan pada waktu itu ada he wan yang dimulyakan sangat haus sekali, maka sebaiknya air itu tidak jadi digunakan untuk wudlu namun diberikan kepada hewan yang haus itu. Hewan yang dimulyakan adalah selain hewan yang tidak dimulyakan, adapun hewan yang tidak dimulyakan sebagai berikut :

Orang yang meninggalkan shalat Orang yang bersuami isteri dan melakukan zina

Murtad Orang kafir harby Anjing Babi ( dan hewan yang membawa najis mughaladhah ).

Manusia termasuk hewan, yaitu hewan unnathiq ( hewan yang bisa bicara ), dan orang yang tidak melakukan shalat termasuk hewan yang tidak dimulyakan. Apabila ada air sedikit dan disana melihat ada orang yang kehausan yang orang itu sering tidak melakukan sholat, maka air sebaiknya dibuat wudlu dan jangan berikan kepada orang tersebut. Namun seumpama ada air sedikit dan disana melihat ada kambing yang kehausan, maka sebaiknya iar itu diberikan kepada k

ambing dan kita melakukan tayammum. SYARAT SYARAT TAYAMMUM Bilamana sebab sebab sudah mendesak dan mengaharuskan tayammum, maka boleh melakukan tayammum dengan syarat : 1. menggunakan debu yang suci. Tidak boleh menggunakan debu yang musamal ( debu yang sudah pernah digunakan tayammum). Juga tidak boleh menggunakan debu yang sudah bercampur dengan kapur atau gamping atau benda bedan lembut lain yang selain debu. 2. sudah mencari kesana kemari. 3. mengerti tata caranya. 4. menghilangkan najis najis yang berada di debu

5. melakukan tayammum di dalam waktu shalat 6. mengetahui arah kiblat sebelum tayammum, sebab kadang di daerah lain orang tidak tahu arah mana kiblat mana tidak. 7. satu kali tayammum untuk sekali kefardluan. FARDLU TAYAMMUM memindahkan debu. Debu yang masih bercampur dengan apapun dipindahkan pada tempat yang baik, ditaruh pada tempat yang layak, lantas dibuat tayammum. Sekali kali jangan langsung pada bumi sebab perkirakan disana banyak najis najis, dan yang

terbaik adalah ambil tanahnya dan letakkan yang baik. (DUA CONTOH TAYAMUM) A.CARA BER TAYAMUM NIAT: NAWAITUTTAYAMMUMA LISSTIBAAHATSIH SALAATI FARDLOLLILLAAHI TAAALAA. kemudian praktek

B.CARA BER TAYAMUM Lafadz niat Tayammum

NAWAITUTTAYAMMUMA LISSTIBAAHATSIHSALAATI FARDLOLLILLAAHI TAAALAA. Artinya : Aku niat melakukan tayammum agar dapat mengerjakan shalat, fardlu karena Allah taala. 1. Mengusap wajah 2. Mengusap dua tangan sampai persendian ( siku siku )

3.

Tertib antara dua usapan

Antara keduanya tidak dimasuki perkara perkara selain tayammum atau dibalik. PRAKTEK CARA TAYAMUM

Penjelasan :

1. menggerakan niat tayammum dalam hati diletakan bersamaan mengusap wajah. 2. memukulkan telapak tangan ke tanah hanya 2 kali. Sekali untuk mengusap wajah dan sekali untuk mengusap dua tangan dengan cara seperti penjelasan nomor 3 3. usapakan dalam tayammum hanya satu kali; sekali wajah, tangan kanan dan tangan kiri 4. cara mengusap tidak boleh di ulang ulang, satu kali mengusap berati sudah dianggap rata. Seperti cela cela dijemari tidak perlu diratakan seperti dalam wudlu. 5. tata cara tayammum karena tidak ada air atau karena sakit tidak boleh tersentuh air tidak ada bedanya. 6. dilakukan dengan tertib.

7. dan yang dimaksud mengusap ialah sekedar mengusap, tidak boleh diulang ulang atau digosok gosok diratakan seperti dalam wudlu. SUNNAT SUNNAT TAYAMMUM Pada waktu tayammum disunnatkan melakukan : 1. membaca BASMALLAH sebelum memulai. 2. mendahulukan tangan yang kanan kemudian yang kiri. 3. menipiskan debu yang berada ditelapak tangan sebelum di usapkan dengan cara meniup sedikit. HAL HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

1. segala perkara yang membatalkan wudlu juga membatalkan tayammum 2. menemukan air sebelum menunaikan shalat apabila yang menyebabkan tayammum karena tidak adanya air. Kalau tayammumnya disebabkan karena sakit akan batal apa bila sakitnya itu tidak bahaya lagi karena oleh air. 3. memperkirakan disana ada air, misal diatas sana pada daerah pegunungan atau lembah ada burung burung yang berterbangan mengitari diatasnya, sebagai tanda bahwa di bawahnya ada air. Melihat semacam ini sudah batal kalau tayammumnya di sebabkan karena tidak adanya air. 4. murtad ( keluar dari agama islam ).