Anda di halaman 1dari 5

ZAKAT

Zakat menurut bahasa artinya mensucikan,bersih,tumbuh,kesuburan, atau bertambah.Pengertian zakat menurut hukum syarak ialah membersihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan cara cara yang telah ditentukan dalam AlQuran dan Hadis. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi,keuangan, dan kemasyarakatan) yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika hartanya sudah mencapai nisab.Zakat merupakan salah satu rukun islam,dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam.Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah telah memnuhi syarat syarat tertentu Dalam surat Al-Baqarah ayat 277 dinyatakan bahwa apabila orangorang yang beriman menunaikan zakat,mereka akan memperoleh pahala dari Allah SWT.Firman Allah: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Zakat terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 1. Zakat fitrah: a) Pengertian: Zakat fitrah menurut bahasa ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri. b) Syarat Wajib Zakat Fitrah: Islam Orang yang mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya dan Islam Orang yang ada ketika terbenamnya matahari pada malam Idul pada siang harinya,baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

c) Waktu Membayar Zakat fitrah: Awal bulan Ramadhan - akhir bulan Ramadhan. Waktu wajib,yaitu semenjak terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan. Waktu yang afdal,yaitu sesudah salat subuh sebelum saa idul fitri Waktu makruh,yaitu sesudah salat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari idul fitri.

2. Zakat Mal: a. Pengertian: Mal(harta) ialah mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak Zakat,hasil bumi,hasil tambang(emas,perak),harta perdagangan,dan kekayaan lain yang di berikan kepada yang berhak dengan bebrapa syarat tertentu. Mengeluarkan zakat mal hukumnya fardu ain,artinya zakat mal itu wajib bagi setiap muslim,yang hartanya telah mencapai nisab.Perintah wajib mengeluarkan zakat mal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. b. Syarat wajib zakat: Islam Balig Berakal Merdeka Miliknya sendiri Mencukupi satu nisab sesuai dengan jenis yang akan dikeluarkan zakatnya.

Telah mencukupi haul(satu tahun),kecuali untuk buahbuahan (pertanian) atau harta temuan tidak harus menunggu satu tahun,dan untuk binatang ternak wajib di zakatkan ialah yang digembalakan di padang rumput. c. Rukun Zakat: Niat Orang yang mengeluarkan zakat Orang yang menerima zakat Harta yang dizakatkan 1) Yang Berhak Menerima Zakat: Fakir:Orang yang hampir tidak memeliki apa apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin:Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup Amil:Orang yang mengumpulkan dan membagi zakat Muallaf:Orang yang baru masuk islam Hamba sahaya:Budak yang ingin kemerdekaan dirinya Gharimin:Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya Sabilillah:Orang yang berjuang di jalan Allah Ibnu sabil:Orang yang kehabisan biaya di perjalanan 2) Yang tidak berhak menerima zakat: Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga Keturunan rasulullah Orang yang dalam tanggungan yang berzakat 3) Hikmah Zakat: 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin 2. Pilar amal jamai antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdawah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT 3. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk

4. Alat pembersih dan penjagaan dari ketamakan orang jahat 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah AWT berikan 6. Untuk pengembangan potensi umat 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam 8. Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. 4) Zakat Dalam Al Quran: QS (2;43) (Dan dirikanlah sholat,tunaikanlah zakat dan rukulaj beserta orang orang yang ruku) QS (9;35)(ada hari dipanaskan emas erak itu dalam neraka jahanam,lalu dibakar dengan dahi mereka lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu QS (6;14) (Dan dialah yang menjadikan kebunkebun yang berujung,pohon korma,tanaman yang bermacam macam buahnya.Makanlah dari buahnya bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih lebihan) 5) Jenis Harta yang wajib dizakatkan serta nisabnya: Emas dan perak Harta perniagaan atau perdagangan Hasil pertanian Hewan ternak Harta rikaz atau barang temuan

KLIPING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


ZAKAT

Nama: Tazkia Zulfa Kelas: VIII-A Absen:34